Mô đun:Thống kê Wiktionary

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
---Các hàm có liên quan đến thống kê của dự án Wiktionary tiếng Việt.
local p = {}
local viet = require "Module:Quốc ngữ"
local stats = mw.site.stats
local lang = mw.getContentLanguage()

local categoryPrefix = "Mục từ "

---Dữ liệu các thể loại ngôn ngữ.
p.categoriesByCode = {
	["alu"] = {name = "tiếng 'Are'are", templates = 2},
  ["egy"] = {name = "tiếng Ai Cập", templates = 2},
  ["ara"] = {short = "ar", name = "tiếng Ả Rập", templates = 2},
  ["acw"] = {name = "tiếng Ả Rập Hijazi", templates = 2},
  ["arz"] = {name = "tiếng Ả Rập tại Ai Cập", templates = 2},
  ["aas"] = {name = "tiếng Aasax", templates = 2},
  ["aau"] = {name = "tiếng Abau", templates = 2},
  ["abq"] = {name = "tiếng Abaza", templates = 2},
  ["abk"] = {name = "tiếng Abkhaz", templates = 2},
	["ady"] = {name = "tiếng Adygea", templates = 2},
	["aar"] = {short = "aa", name = "tiếng Afar", templates = 2},
  ["afr"] = {short = "af", name = "tiếng Afrikaans", templates = 2},
  ["aho"] = {name = "tiếng Ahom", templates = 2},
  ["ain"] = {name = "tiếng Ainu", templates = 2},
  ["akk"] = {name = "tiếng Akkad", templates = 2},
  ["sqi"] = {short = "sq", name = "tiếng Albani", templates = 2},
  ["alr"] = {name = "tiếng Alutor", templates = 2},
  ["amh"] = {short = "am", name = "tiếng Amhara", templates = 2},
  ["amu"] = {name = "tiếng Amuzgo", templates = 2},
  ["eng"] = {short = "en", name = "tiếng Anh", templates = 2},
  ["ang"] = {name = "tiếng Anh cổ", templates = 2},
  ["enm"] = {name = "tiếng Anh trung đại", templates = 2},
  ["arg"] = {short = "an", name = "tiếng Aragon", templates = 2},
  ["aem"] = {name = "tiếng Arem", templates = 2},
  ["hye"] = {short = "hy", name = "tiếng Armenia", templates = 2},
  ["asm"] = {short = "as", name = "tiếng Assam", templates = 2},
  ["ast"] = {name = "tiếng Asturias", templates = 2},
  ["aib"] = {name = "tiếng Äynu", templates = 2},
  ["aze"] = {short = "az", name = "tiếng Azerbaijan", templates = 2},
  ["pol"] = {short = "pl", name = "tiếng Ba Lan", templates = 2},
	["bdq"] = {name = "tiếng Ba Na", templates = 2},
  ["fas"] = {short = "fa", name = "tiếng Ba Tư", templates = 2},
	["ban"] = {name = "tiếng Bali", templates = 2},
	["bax-o"] = {name = "tiếng Bamum cổ", templates = 2},
	["peh"] = {name = "tiếng Bảo An", templates = 2},
  ["bak"] = {short = "ba", name = "tiếng Bashkir", templates = 2},
  ["eus"] = {short = "eu", name = "tiếng Basque", templates = 2},
  ["atv"] = {name = "tiếng Bắc Altai", templates = 2},
	["non"] = {name = "tiếng Bắc Âu cổ", templates = 2},
	["nod"] = {name = "tiếng Bắc Thái", templates = 2},
	["ykg"] = {name = "tiếng Bắc Yukaghir", templates = 2},
  ["isl"] = {short = "is", name = "tiếng Băng Đảo", templates = 2},
  ["bej"] = {name = "tiếng Beja", templates = 2},
  ["bel"] = {short = "be", name = "tiếng Belarus", templates = 2},
  ["blc"] = {name = "tiếng Bella Coola", templates = 2},
  ["ben"] = {short = "bn", name = "tiếng Bengal", templates = 2},
  ["byn"] = {name = "tiếng Bilen", templates = 2},
	["bnl"] = {name = "tiếng Boon", templates = 2},
  ["bos"] = {short = "bs", name = "tiếng Bosnia", templates = 2},	
  ["por"] = {short = "pt", name = "tiếng Bồ Đào Nha", templates = 2},
  ["roa-ptg"] = {name = "tiếng Bồ Đào Nha cổ", templates = 2},
  ["ina"] = {short = "ia", name = "tiếng Bổ trợ Quốc tế", templates = 2},
  ["pcc"] = {name = "tiếng Bố Y", templates = 2},
  ["bre"] = {short = "br", name = "tiếng Breton", templates = 2},
  ["bru"] = {name = "tiếng Bru", templates = 2},
  ["xbo"] = {name = "tiếng Bulgar", templates = 2},
  ["bul"] = {short = "bg", name = "tiếng Bulgari", templates = 2},
  ["bua"] = {name = "tiếng Buryat", templates = 2},
  ["chl"] = {name = "tiếng Cahuilla", templates = 2},
  ["crx"] = {name = "tiếng Carrier", templates = 2},
  ["cat"] = {short = "ca", name = "tiếng Catalan", templates = 2},
  ["chg"] = {name = "tiếng Chagatai", templates = 2},
  ["cha"] = {short = "ch", name = "tiếng Chamorro", templates = 2},
  ["chr"] = {name = "tiếng Cherokee", templates = 2},
  ["chy"] = {name = "tiếng Cheyenne", templates = 2},
  ["chb"] = {name = "tiếng Chibcha", templates = 2},
  ["clw"] = {name = "tiếng Chulym", templates = 2},
  ["xcv"] = {name = "tiếng Chuvan", templates = 2},
  ["chv"] = {short = "cv", name = "tiếng Chuvash", templates = 2},
  ["scb"] = {name = "tiếng Chứt", templates = 2},
  ["cos"] = {short = "co", name = "tiếng Corse", templates = 2},
  ["cnc"] = {name = "tiếng Cống", templates = 2},
  ["hrv"] = {short = "hr", name = "tiếng Croatia", templates = 2},
  ["dal"] = {name = "tiếng Dahalo", templates = 2},
  ["dta"] = {name = "tiếng Daur", templates = 2},
	["div"] = {short = "dv", name = "tiếng Dhivehi", templates = 2},
	["rom"] = {name = "tiếng Digan", templates = 2},
	["heb"] = {short = "he", name = "tiếng Do Thái", templates = 2},
	["dgr"] = {name = "tiếng Dogrib", templates = 2},
  ["dlg"] = {name = "tiếng Dolgan", templates = 2},
  ["trk-dkh"] = {name = "tiếng Dukha", templates = 2},
  ["oui"] = {name = "tiếng Duy Ngô Nhĩ cổ", templates = 2},
  ["sce"] = {name = "tiếng Đông Hương", templates = 2},
  ["yuy"] = {name = "tiếng Đông Yugur", templates = 2},
  ["dan"] = {short = "da", name = "tiếng Đan Mạch", templates = 2},
  ["deu"] = {short = "de", name = "tiếng Đức", templates = 2},
  ["est"] = {short = "et", name = "tiếng Estonia", templates = 2},
  ["evn"] = {name = "tiếng Evenk", templates = 2},
  ["eya"] = {name = "tiếng Eyak", templates = 2},
  ["rad"] = {name = "tiếng Ê Đê", templates = 2},
  ["fao"] = {short = "fo", name = "tiếng Faroe", templates = 2},
  ["fry"] = {short = "fy", name = "tiếng Frysk", templates = 2},
  ["gla"] = {short = "gd", name = "tiếng Gaelic tại Scotland", templates = 2},
  ["glg"] = {short = "gl", name = "tiếng Galicia", templates = 2},
  ["grt"] = {name = "tiếng Garo", templates = 2},
  ["gez"] = {name = "tiếng Geʽez", templates = 2},
  ["jra"] = {name = "tiếng Gia Rai", templates = 2},
  ["got"] = {name = "tiếng Goth", templates = 2},
  ["kat"] = {short = "ka", name = "tiếng Gruzia", templates = 2},
  ["grn"] = {short = "gn", name = "tiếng Guaraní", templates = 2},
  ["guk"] = {name = "tiếng Gumuz", templates = 2},
  ["nds"] = {name = "tiếng Hạ Đức", templates = 2},
  ["nld"] = {short = "nl", name = "tiếng Hà Lan", templates = 2},
  ["dsb"] = {name = "tiếng Hạ Sorb", templates = 2},
  ["hat"] = {short = "ht", name = "tiếng Haiti", templates = 2},
  ["hnn"] = {name = "tiếng Hanunoo", templates = 2},
  ["haw"] = {name = "tiếng Hawaii", templates = 2},
  ["hin"] = {short = "hi", name = "tiếng Hindi", templates = 2},
  ["hit"] = {name = "tiếng Hitti", templates = 2},
  ["hoc"] = {name = "tiếng Ho", templates = 2},
  ["hun"] = {short = "hu", name = "tiếng Hungary", templates = 2},
  ["ell"] = {short = "el", name = "tiếng Hy Lạp", templates = 2},
  ["grc"] = {name = "tiếng Hy Lạp cổ", templates = 2},
  ["gmy"] = {name = "tiếng Hy Lạp thời Mycenae", templates = 2},
  ["ido"] = {short = "io", name = "tiếng Ido", templates = 2},
  ["ili"] = {name = "tiếng Ili Turki", templates = 2},
  ["ind"] = {short = "id", name = "tiếng Indonesia", templates = 2},
  ["izh"] = {name = "tiếng Ingria", templates = 2},
  ["iku"] = {short = "iu", name = "tiếng Inuktitut", templates = 2},
  ["irk"] = {name = "tiếng Iraqw", templates = 2},
  ["gle"] = {short = "ga", name = "tiếng Ireland", templates = 2},
  ["sga"] = {name = "tiếng Ireland cổ", templates = 2},
  ["jje"] = {name = "tiếng Jeju", templates = 2},
  ["kpm"] = {name = "tiếng K'Ho", templates = 2},
  ["kbd"] = {name = "tiếng Kabardia", templates = 2},
  ["xal"] = {name = "tiếng Kalmyk", templates = 2},
  ["rmf"] = {name = "tiếng Kalo tại Phần Lan", templates = 2},
  ["kan"] = {short = "kn", name = "tiếng Kannada", templates = 2},
  ["kxs"] = {name = "tiếng Kangjia", templates = 2},
  ["kaa"] = {name = "tiếng Karakalpak", templates = 2},
  ["xqa"] = {name = "tiếng Karakhanid", templates = 2},
  ["krl"] = {name = "tiếng Karelia", templates = 2},
  ["csb"] = {name = "tiếng Kaszëb", templates = 2},
  ["kaz"] = {name = "tiếng Kazakh", templates = 2},
  ["kjh"] = {name = "tiếng Khakas", templates = 2},
  ["klj"] = {name = "tiếng Khalaj", templates = 2},
  ["zkz"] = {name = "tiếng Khazar", templates = 2},
  ["zkt"] = {name = "tiếng Khiết Đan", templates = 2},
  ["khm"] = {short = "km", name = "tiếng Khmer", templates = 2},
  ["khv"] = {name = "tiếng Khvarshi", templates = 2},
  ["kpv"] = {name = "tiếng Komi-Zyrian", templates = 2},
  ["kur"] = {short = "ku", name = "tiếng Kurd", templates = 2},
  ["wka"] = {name = "tiếng Kw'adza", templates = 2},
  ["tuw-kkl"] = {name = "tiếng Kyakala", templates = 2},
  ["kir"] = {name = "tiếng Kyrgyz", templates = 2},
  ["trk-fyk"] = {name = "tiếng Kyrgyz Phú Dụ", templates = 2},
  ["lld"] = {name = "tiếng Ladin", templates = 2},
  ["lkt"] = {name = "tiếng Lakota", templates = 2},
  ["lao"] = {short = "lo", name = "tiếng Lào", templates =2},
  ["lsi"] = {name = "tiếng Lashi", templates = 2},
  ["lat"] = {short = "la", name = "tiếng Latinh", templates = 2},
  ["lav"] = {short = "lv", name = "tiếng Latvia", templates = 2},
  ["lij"] = {name = "tiếng Liguria", templates = 2},
  ["lit"] = {short = "lt", name = "tiếng Litva", templates = 2},
  ["jbo"] = {name = "tiếng Lojban", templates = 2},
  ["iii"] = {short = "ii", name = "tiếng Lô Lô", templates = 2},
  ["lut"] = {name = "tiếng Lushootseed", templates = 2},
  ["luv"] = {name = "tiếng Luwati", templates = 2},
  ["khb"] = {name = "tiếng Lự", templates = 2},
  ["xlc"] = {name = "tiếng Lycia", templates = 2},
  ["msa"] = {short = "ms", name = "tiếng Mã Lai", templates = 2},
  ["zlm"] = {short = "ms", name = "tiếng Mã Lai", templates = 2},
  ["mas"] = {name = "tiếng Maasai", templates = 2},
  ["ymm"] = {name = "tiếng Maay", templates = 2},
  ["mkd"] = {short = "mk", name = "tiếng Macedoni", templates = 2},
  ["mlg"] = {short = "mg", name = "tiếng Malagasy", templates = 2},
  ["mlt"] = {short = "mt", name = "tiếng Malta", templates = 2},
  ["glv"] = {short = "gv", name = "tiếng Man", templates = 2},
  ["mnc"] = {name = "tiếng Mãn Châu", templates = 2},
  ["zng"] = {name = "tiếng Mảng", templates = 2},
  ["mri"] = {short = "mi", name = "tiếng Maori", templates = 2},
  ["mrw"] = {name = "tiếng Maranao", templates = 2},
  ["mar"] = {short = "mr", name = "tiếng Marathi", templates = 2},
  ["mya"] = {short = "my", name = "tiếng Miến Điện", templates = 2},
  ["mhj"] = {name = "tiếng Mogholi", templates = 2},
  ["mjg"] = {name = "tiếng Monguor", templates = 2},
  ["mnw"] = {name = "tiếng Môn", templates = 2},
  ["hmn"] = {name = "tiếng Mông", templates = 2},
  ["mon"] = {short = "mn", name = "tiếng Mông Cổ", templates = 2},
  ["mww"] = {name = "tiếng Mông Trắng", templates = 2},
  ["hnj"] = {name = "tiếng Mông Xanh", templates = 2},
  ["xgn-kha"] = {name = "tiếng Mông Cổ Khamnigan", templates = 2},
  ["mtq"] = {name = "tiếng Mường", templates = 2},
  ["nor"] = {short = "no", names = {"tiếng Na Uy", "tiếng Na Uy (Bokmål)", "tiếng Na Uy (Nynorsk)"}, templates = 2 + 2 + 2},
  ["nci"] = {name = "tiếng Nahuatl cổ điển", templates = 2},
  ["alt"] = {name = "tiếng Nam Altai", templates = 2},
  ["sma"] = {name = "tiếng Nam Sami", templates = 2},
  ["yux"] = {name = "tiếng Nam Yukaghir", templates = 2},
  ["gld"] = {name = "tiếng Nanai", templates = 2},
  ["nap"] = {name = "tiếng Naples", templates = 2},
  ["nav"] = {short = "nv", name = "tiếng Navajo", templates = 2},
  ["nep"] = {short = "ne", name = "tiếng Nepal", templates = 2},
  ["new"] = {name = "tiếng Newa", templates = 2},
  ["niu"] = {name = "tiếng Niue", templates = 2},
  ["nog"] = {name = "tiếng Nogai", templates = 2},
  ["nrf"] = {name = "tiếng Norman", templates = 2},
  ["rus"] = {short = "ru", name = "tiếng Nga", templates = 2},
  ["nuo"] = {name = "tiếng Nguồn", templates = 2},
  ["jpn"] = {short = "ja", name = "tiếng Nhật", templates = 3},
  ["nut"] = {name = "tiếng Nùng", templates = 2},
  ["juc"] = {name = "tiếng Nữ Chân", templates = 2},
  ["oci"] = {short = "oc", name = "tiếng Oc", templates = 2},
  ["xwo"] = {name = "tiếng Oirat", templates = 2},
  ["omk"] = {name = "tiếng Omok", templates = 2},
  ["orm"] = {short = "om", name = "tiếng Oromo", templates = 2},
  ["osa"] = {name = "tiếng Osage", templates = 2},
  ["oss"] = {short = "os", name = "tiếng Ossetia", templates = 2},
  ["ovd"] = {name = "tiếng Övdal", templates = 2},
	["tyh"] = {name = "tiếng Ơ Đu", templates = 2},
  ["pac"] = {name = "tiếng Pa Kô", templates = 2},
  ["pli"] = {short = "pi", name = "tiếng Pali", templates = 2},
  ["pap"] = {name = "tiếng Papiamento", templates = 2},
  ["san"] = {short = "sa", name = "tiếng Phạn", templates = 2},
  ["fin"] = {short = "fi", name = "tiếng Phần Lan", templates = 2},
  ["fra"] = {short = "fr", name = "tiếng Pháp", templates = 2},
  ["pbv"] = {name = "tiếng Pnar", templates = 2},
  ["pox"] = {name = "tiếng Polabia", templates = 2},
  ["poi"] = {name = "tiếng Popoluca cao nguyên", templates = 2},
  ["apq"] = {name = "tiếng Pucikwar", templates = 2},
  ["pan"] = {name = "tiếng Punjab", templates = 2},
  ["qya"] = {name = "tiếng Quenya", templates = 2},
  ["epo"] = {short = "eo", name = "Quốc tế ngữ", templates = 2},
  ["rap"] = {name = "tiếng Rapa Nui", templates = 2},
  ["rhg"] = {name = "tiếng Rohingya", templates = 2},
  ["rgn"] = {name = "tiếng Romagnol", templates = 2},
  ["roh"] = {short = "rm", name = "tiếng Romansh", templates = 2},
  ["ron"] = {short = "ro", name = "tiếng Rumani", templates = 2},  
  ["str"] = {name = "tiếng Saanich", templates = 2},
  ["slr"] = {name = "tiếng Salar", templates = 2},
  ["sco"] = {name = "tiếng Scots", templates = 2},
  ["ces"] = {short = "cs", name = "tiếng Séc", templates = 2},
  ["hbs"] = {short = "sh", name = "tiếng Serbia-Croatia", templates = 2},
  ["shn"] = {name = "tiếng Shan", templates = 2},
  ["sna"] = {name = "tiếng Shona", templates = 2},
  ["cjs"] = {name = "tiếng Shor", templates = 2},
  ["snd"] = {short = "sd", name = "tiếng Sindh", templates = 2},
  ["sin"] = {short = "si", name = "tiếng Sinhala", templates = 2},
  ["slk"] = {short = "sk", name = "tiếng Slovak", templates = 2},
  ["slv"] = {short = "sl", name = "tiếng Slovene", templates = 2},
  ["sog"] = {name = "tiếng Sogdia", templates = 2},
  ["ckb"] = {name = "tiếng Soran", templates = 2},
  ["trk-soy"] = {name = "tiếng Soyot", templates = 2},
  ["sux"] = {name = "tiếng Sumer", templates = 2},
  ["sun"] = {short = "su", name = "tiếng Sunda", templates = 2},
  ["swa"] = {short = "sw", name = "tiếng Swahili", templates = 2},
  ["syc"] = {name = "tiếng Syria", templates = 2},
  ["tgl"] = {short = "tl", name = "tiếng Tagalog", templates = 2},
  ["tzm"] = {name = "tiếng Tamazight Trung Atlas", templates = 2},
  ["tam"] = {short = "ta", name = "tiếng Tamil", templates = 2},
  ["tat"] = {short = "tt", name = "tiếng Tatar", templates = 2},
  ["crh"] = {name = "tiếng Tatar Crưm", templates = 2},
  ["tyj"] = {name = "tiếng Tay Dọ", templates = 2},
  ["tyz"] = {name = "tiếng Tày", templates = 2},
  ["spa"] = {short = "es", name = "tiếng Tây Ban Nha", templates = 2},
  ["ybe"] = {name = "tiếng Tây Yugur", templates = 2},
  ["thm"] = {name = "tiếng Thavưng", templates = 2},
  ["tha"] = {short = "th", name = "tiếng Thái", templates = 2},
  ["blt"] = {name = "tiếng Thái Đen", templates = 2},
  ["tou"] = {name = "tiếng Thổ", templates = 2},
  ["tur"] = {short = "tr", name = "tiếng Thổ Nhĩ Kỳ", templates = 2},
  ["swe"] = {short = "sv", name = "tiếng Thụy Điển", templates = 2},
  ["hsb"] = {name = "tiếng Thượng Sorb", templates = 2},
  ["tir"] = {name = "tiếng Tigrinya", templates = 2},
	["sjo"] = {name = "tiếng Tích Bá", templates = 2},
  ["tli"] = {name = "tiếng Tlingit", templates = 2},
  ["kim"] = {name = "tiếng Tofa", templates = 2},
  ["tpi"] = {name = "tiếng Tok Pisin", templates = 2},
  ["zha"] = {name = "tiếng Tráng", templates = 2},
  ["kor"] = {short = "ko", name = "tiếng Triều Tiên", templates = 2},
  ["gan"] = {name = "tiếng Cám", templates = 2, isChinese = true},
  ["dng"] = {name = "tiếng Đông Can", templates = 2, isChinese = true},
  ["czh"] = {name = "tiếng Huy", templates = 2, isChinese = true},
  ["hak"] = {name = "tiếng Khách Gia", templates = 2, isChinese = true},
  ["mnp"] = {name = "tiếng Mân Bắc", templates = 2, isChinese = true},
  ["cdo"] = {name = "tiếng Mân Đông", templates = 2, isChinese = true},
  ["nan"] = {short = "zh-min-nan", name = "tiếng Mân Nam", templates = 2, isChinese = true},
  ["czo"] = {name = "tiếng Mân Trung", templates = 2, isChinese = true},
  ["wuu"] = {name = "tiếng Ngô", templates = 2, isChinese = true},
  ["cpx"] = {name = "tiếng Phổ Hiền", templates = 2, isChinese = true},
  ["cmn"] = {short = "zh-cmn", name = "tiếng Quan Thoại", templates = 2, isChinese = true},
  ["yue"] = {short = "zh-yue", name = "tiếng Quảng Đông", templates = 2, isChinese = true},
  ["txg"] = {name = "tiếng Tangut", templates = 2, isChinese = true},
  ["cjy"] = {name = "tiếng Tấn", templates = 2, isChinese = true},
  ["zho"] = {short = "zh", name = "tiếng Trung Quốc", templates = 2, isChinese = true},
  ["hsn"] = {name = "tiếng Tương", templates = 2, isChinese = true},
  ["tpn"] = {name = "tiếng Tupi", templates = 2},
  ["otk"] = {name = "tiếng Turk cổ", templates = 2},
  ["zkh"] = {name = "tiếng Turk Khorezm", templates = 2},
  ["tuk"] = {short = "tk", name = "tiếng Turkmen", templates = 2},
  ["tyv"] = {name = "tiếng Tuva", templates = 2},
  ["ukr"] = {short = "uk", name = "tiếng Ukraina", templates = 2},
  ["uum"] = {name = "tiếng Urum", templates = 2},
  ["uzb"] = {short = "uz", name = "tiếng Uzbek", templates = 2},
  ["ium"] = {name = "tiếng Ưu Miền", templates = 2},
  ["vai"] = {name = "tiếng Vai", templates = 2},
  ["vie"] = {short = "vi", names = {"tiếng Việt", "tiếng Việt trung cổ", "chữ Nôm"}, templates = 3 + 2 + 3},
  ["vol"] = {short = "vo", name = "tiếng Volapük", templates = 2},
  ["vot"] = {name = "tiếng Vot", templates = 2},
  ["wbl"] = {name = "tiếng Wakhi", templates = 2},
  ["cym"] = {short = "cy", name = "tiếng Wales", templates = 2},
  ["wnw"] = {name = "tiếng Wintu", templates = 2},
  ["ita"] = {short = "it", name = "tiếng Ý", templates = 2},
  ["muu"] = {name = "tiếng Yaaku", templates = 2},
  ["sah"] = {name = "tiếng Yakut", templates = 2},
  ["yid"] = {short = "yi", name = "tiếng Yiddish", templates = 2},
  ["yii"] = {name = "tiếng Yidiny", templates = 2},
  ["ase"] = {name = "ngôn ngữ ký hiệu Mỹ", templates = 2},
  ["dje"] = {name = "tiếng Zarma", templates = 2},
  ["zza"] = {name = "tiếng Zazaki", templates = 2},
  ["mul"] = {name = "đa ngữ", templates = 2},
  ["und"] = {name = "không xác định ngôn ngữ", templates = 2},
  ["nmn"] = {name = "tiếng ǃXóõ", templates = 2},
}

p["số ngôn ngữ"] = function (frame)
  if p.numberOfLanguages then return p.numberOfLanguages end
  local count = 0
  for i, entry in pairs(p.categoriesByCode) do count = count + 1 end
  p.numberOfLanguages = count
  return p.numberOfLanguages
end

---Xây dựng ánh xạ sắp xếp từ các mã ngôn ngữ ISO 639-2 đến các tên ngôn ngữ.
function p._buildNamedCodes()
  if p.namedCodes then return end
  
  p.namedCodes = {}
  for code, category in pairs(p.categoriesByCode) do
    local name = category.name or category.names[1]
    name = lang:ucfirst(mw.ustring.gsub(
      mw.ustring.gsub(name, "^tiếng ", "", 1), "^chữ ", "", 1))
    table.insert(p.namedCodes, {code, name})
  end
  table.sort(p.namedCodes, function (namedCode1, namedCode2)
    return viet.comp(namedCode1[2], namedCode2[2])
  end)
end

---Tính các mã ngôn ngữ ISO 639-2 của các ngôn ngữ Trung Quốc.
function p._buildChineseCodes()
  if p.chineseCodes then return end
  
  p.chineseCodes = {}
  for code, category in pairs(p.categoriesByCode) do
    if category.isChinese then
      local name = category.name or category.names[1]
      name = lang:ucfirst(mw.ustring.gsub(
        mw.ustring.gsub(name, "^tiếng ", "", 1), "^chữ ", "", 1))
      table.insert(p.chineseCodes, {code, name})
    end
  end
  table.sort(p.chineseCodes, function (namedCode1, namedCode2)
    return viet.comp(namedCode1[2], namedCode2[2])
  end)
end

function p.entriesForLanguage(code)
  local category = p.categoriesByCode[code]
  if category.name then
    local entries = stats.pagesInCategory(categoryPrefix .. category.name, "pages")
    return entries - category.templates
  end
  
  assert(category.names,
    "Mục ngôn ngữ trong bảng p.categoriesByCode không định rõ tên thể loại.")
  
  local total = 0
  for i, name in ipairs(category.names) do
    local entries = stats.pagesInCategory(categoryPrefix .. name, "pages")
    total = total + entries
  end
  return total - category.templates
end

---Tính tổng số mục từ tại wiki này.
-- Theo hàm này, một từ có trong hơn một ngôn ngữ có thể có hơn một mục từ ở
-- cùng một trang.
function p.entryCount(onlyCode)
  if onlyCode == "ZHO" then return p.numChineseEntries() end
  if onlyCode and #onlyCode > 0 then
    return p.entriesForLanguage(onlyCode)
  end
  
  local total = 0
  for code, category in pairs(p.categoriesByCode) do
    local entries = p.entriesForLanguage(code)
    total = total + entries
  end
  return total
end
p["số mục từ"] = function (frame)
  return p.entryCount(frame and frame.args[1])
end

---Tính tổng số mục từ trong các ngôn ngữ Trung Quốc.
function p.numChineseEntries()
  p._buildChineseCodes()
  local total = 0
  for i, code in ipairs(p.chineseCodes) do
    total = total + p.entriesForLanguage(code[1])
  end
  return total
end

function p.languageLinks(categoryNames)
  local sortKey
  local links = {}
  for i, categoryName in ipairs(categoryNames) do
    local languageName = lang:ucfirst(
      mw.ustring.gsub(
        mw.ustring.gsub(categoryName, "^tiếng ", "", 1),
      "^chữ ", "", 1))
    if not sortKey then sortKey = languageName end
    table.insert(links, string.format("[[:Thể loại:%s%s|%s]]",
      categoryPrefix, categoryName, languageName))
  end
  return table.concat(links, ", "), sortKey
end

p["bảng số mục từ"] = function (frame)
  local args = frame.args
  local expandChinese = args.subset == "zho"
  local subsetCodes = nil
  if expandChinese then
    p._buildChineseCodes()
    subsetCodes = p.chineseCodes
  else
    p._buildNamedCodes()
    subsetCodes = p.namedCodes
  end
  
  local rows = {}
  for i, namedCode in ipairs(subsetCodes) do
    category = p.categoriesByCode[namedCode[1]]
    if expandChinese or (namedCode[1] == "zho" or not category.isChinese) then
      local categoryLinks =
        p.languageLinks(category.names or {category.name})
      
      local entries
      if namedCode[1] == "zho" and not expandChinese then
        entries = p.numChineseEntries()
      else
        entries = p.entriesForLanguage(namedCode[1])
      end
      
      local entriesLink = args["chi tiết " .. namedCode[1]]
      if entriesLink then
        entries = string.format("[[%s|%s]]", entriesLink, entries)
      end
      table.insert(rows, string.format([=[
|-
| data-sort-value="%s" | %s || %s || style="text-align: right;" | %s
]=], namedCode[2], categoryLinks, namedCode[1], entries))
    end
  end
  
  local total
  if expandChinese then
    total = p.numChineseEntries()
  else
    total = p.entryCount()
  end
  
  return mw.ustring.format([=[
{| class="wikitable sortable"
|-
! Ngôn ngữ !! Mã ISO !! data-sort-type="number" | Số mục từ
%s
|- class="sortbottom" style="font-weight: bold;"
! scope="row" colspan="2" | Tổng số
| style="text-align: right;" |
%s
|}
]=], table.concat(rows), total)
end

return p