Wiktionary:Thuật ngữ toán học Anh-Việt (G)

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thuật ngữ toán học Anh-Việt:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • group: Nhóm
  • ~ of algebras: Nhóm các đại số
  • ~ of classes: Nhóm các lớp
  • ~ of collineations: Nhóm các phép cộng tuyến
  • ~ of extension: Nhóm các phép mở rộng
  • ~ of istropy: Nhóm đẳng hướng
  • ~ of motions: Nhóm các chuyển động
  • ~ of transformation: Nhóm các phép biến đổi
  • Abelian ~: Nhóm Abel, nhóm giao hoán
  • additive ~: Nhóm cộng tính
  • affine ~: Nhóm afin
  • algebraically Abelian ~: Nhóm Abel đại số
  • algebraically closed Abelian ~: Nhóm Abel đóng đại số
  • alternating ~: Nhóm thay phiên
  • Archimedian ~: Nhóm Archimedes
  • aperiodic ~: Nhóm không tuần hoàn
  • automorphism ~: Nhóm các tự đẳng cấu, nhóm các phép nguyên hình
  • binary projective ~: Nhóm xạ ảnh nhị nguyên
  • bounded ~: Nhóm bị chặn
  • character ~: Nhóm đặc trưng
  • cirle ~: Nhóm quay tròn
  • class ~: Nhóm lớp
  • cobordism ~: Nhóm đồng điều trong
  • coherent topologycal ~: Nhóm tôpô dính
  • collineation ~: Nhóm cộng tuyến
  • commutator ~: Nhóm hoán tử
  • compact ~: Nhóm compac
  • complete ~: Nhóm đầy đủ
  • completely reducible ~: Nhóm hoàn toàn khả quy
  • composite ~: Nhóm đa hợp
  • congruence ~: Nhóm đồng dư
  • conjugate ~ of linear substitutions: Nhóm liên hợp các phép thế tuyến tính
  • continuous ~: Nhóm liên tục, nhóm tôpô
  • convering ~: Nhóm phut
  • crystallographic ~: Nhóm tinh thể
  • cyclic ~: Nhóm xilic
  • decompostition ~: Nhóm phân tích
  • defect ~: Nhóm khuyết
  • derived ~: Nhóm dẫn xuất
  • differential ~: Nhóm vi phân
  • dihedral ~: Nhóm nhị diện
  • dihomology ~: Nhóm lưỡng đồng điều
  • direct ~: Nhóm có hướng
  • discontinuous ~: Nhóm rời rạc
  • discontinuous infinite ~: Nhóm vô hạn rời rạc
  • discrete ~: Nhóm rời rạc
  • dispersible ~: Nhóm phân tán được
  • edge path ~: Nhóm đường gấp khúc
  • einstufig ~: Nhóm một bậc
  • equianharmonic ~: Nhóm đẳng phi điều
  • equiform ~: Nhóm đẳng dạng
  • exceptional ~: Nhóm ngoại lệ
  • exponential ~: Nhóm mũ
  • extended orthonal ~: Nhóm trực giao mở rộng
  • formal Lie ~: Nhóm Li hình thức
  • fractional linear ~: Nhóm tuyến tính đầy đủ
  • full unimodular ~: Nhóm đơn môđula đầy đủ
  • generalized quaternion ~: Nhóm quatênion suy rộng
  • graded ~: Nhóm phân bậc
  • Hamiltonian ~: Nhóm Hamilton
  • harmonic ~: Nhóm điều hòa
  • homonomy ~: Nhóm hôlônôm
  • homology ~: Nhóm đồng điều
  • homotopy ~: Nhóm đồng luân
  • hyperabelian ~: Nhóm siêu Abel
  • hypermetric topological ~: Nhóm tôpô siêu metric
  • hperorthogonal ~: Nhóm siêu trực giao
  • identity ~: Nhóm đơn vị
  • imprimitive ~: Nhóm phi nguyên thủy
  • infinite ~: Nhóm vô hạn
  • intransitive ~: Nhóm không bắc cầu
  • irreducible ~: Nhóm không khả quy
  • k-step metabelian ~: Nhóm mêta Abel bước K
  • lattice ordered ~ I-group: Nhóm sắp theo đàn
  • linear ~: Nhóm tuyến tính
  • local ~: Nhóm địa phương
  • local Lie ~: Nhóm Li địa phương
  • locally compact ~: Nhóm compact địa phương
  • loose ~: Nhóm không trù mật
  • loxodronme cyclic ~: Nhóm tà hành xilic
  • mixed ~: Nhóm hỗn tạp
  • modular ~: Nhóm môđunla
  • monodromic ~: Nhóm đơn đạo
  • nilpotent ~: Nhóm lũy linh
  • non-commutative ~: Nhóm không giao hoán
  • nuclear ~: Nhóm hạc
  • pairwise transitive ~: Nhóm bắc cầu từng cặp điểm
  • permitation ~: Nhóm hoàn vị
  • quasi-cyclic ~: Nhóm tựa xilic
  • relative cohomology ~: Nhóm đối đồng đều tương đối
  • solenoidal ~: Nhóm sôlenoit
  • special projective ~: Nhóm xạ ảnh đặc biệt
  • Spinor ~: Nhóm spinơ
  • subtitution ~: Nhóm các phép thế
  • symmetric ~: Từng đôi ngẫu đối
  • toroid ~: Nhóm phỏng tuyến
  • torsion free ~: Nhóm không xoắn
  • unicoherent topolpgical ~: Nhóm tôpô đính đều
  • unimodular ~: Nhóm đơn môđula
  • unitary ~: Nhóm đơn nguyên
 • graph: Đồ thị
  • matching: Cặp ghép đồ thị