Lỗi mở tài khoản

Bước tới: dẫn lái, tìm

Địa chỉ IP của bạn đã bị cấm tại tất cả các wiki.

Người cấm là [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Vituzzu Vituzzu] (meta.wikimedia.org). Lý do được đưa ra là de facto open proxy at several exit points, e.g. 54.146.52.0.

  • Lúc bắt đầu cấm: 15:39, ngày 27 tháng 12 năm 2016
  • Thời hạn cấm: 15:39, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Bạn có thể liên lạc với [//meta.wikimedia.org/wiki/User:Vituzzu Vituzzu] để thảo luận về vụ cấm này. Bạn chỉ có thể sử dụng tíng năng “Gửi thư cho người này” sau khi đặt địa chỉ thư điện tử hợp lệ trong tùy chọn tài khoản nếu chưa cấm sử dụng tính năng này. Địa chỉ IP hiện tại của bạn là 54.146.59.207, và dãy IP bị cấm là 54.146.0.0/16. Xin vui lòng bao gồm các chi tiết ở trên khi nào hỏi về vụ cấm này.

Trở lại Trang Chính.