Xuất tiện ích

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Để xuất tiện ích AVIM, hãy bấm nút “Tải về”, lưu tập tin được tải về, mở trang Special:Import trên wiki đích và tải nó lên. Sau đó, thêm mã này vào trang MediaWiki:Gadgets-definition:

* AVIM[ResourceLoader|skins=vector,vector-2022,monobook|default]|AVIM.js

Bạn phải có đủ quyền truy cập trên wiki đích (bao gồm quyền sửa đổi thông điệp hệ thống) và wiki phải bật chức năng xuất từ tập tin tải lên.