Bản mẫu:Outdent/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này đặt lại lề của câu trả lời ở trang thảo luận khi lề quá rộng.

Cách sử dụng[sửa]

::::Thảo luận 4
{{Outdent|::::}} Bắt đầu thảo luận tiếp theo

kết quả

Thảo luận 4
Bắt đầu thảo luận tiếp theo
::::::Thảo luận 6
{{Outdent|6}} Bắt đầu thảo luận tiếp theo

kết quả

Thảo luận 6
Bắt đầu thảo luận tiếp theo

Có thể thêm một dòng ghi chú "giảm lề" để giải thích bằng cách thêm một tham số thứ hai với bất kì giá trị nào:

::::::Thảo luận 6
{{Outdent|6|link}} Bắt đầu thảo luận tiếp theo

kết quả

Thảo luận 6
Bắt đầu thảo luận tiếp theo

Có thể thụt đầu dòng của bản mẫu outdent tương tự như cách làm thông thường:

::::::Thảo luận 6
::{{Outdent|4}} Bắt đầu thảo luận tiếp theo

kết quả

Thảo luận 6
Bắt đầu thảo luận tiếp theo

Bản mẫu có thể hỗ trợ 20 dấu 2 chấm, nhưng có thể hỗ trợ bất kỳ số nguyên nào. Các giá trị lớn hơn 40 có thể thể hiện một dòng riêng biệt.

Giá trị mặc định của dấu 2 chấm là 10. Không nên dùng thế: (subst:) với bản mẫu này.

Bản mẫu này chứa format theo lớp CSS "outdent-template". Các thành viên không thấy thể hiện bản mẫu này cần thêm dòng sau vào CSS (Đặc biệt:MyPage/common.css):

span.outdent-template { display: none; }

Xem thêm[sửa]