Bước tới nội dung

Bản mẫu:bảng:chất bài Tây

Từ điển mở Wiktionary
Tên các chất của bộ bài Tây trong không xác định ngôn ngữ · {{{suits}}} (bố cục · chữ)
{{{hearts}}} {{{diamonds}}} {{{spades}}} {{{clubs}}}