Bản mẫu:chu-table entry

Từ điển mở Wiktionary

пѫтьмь, пѫтемь
pǫtĭmĭ, pǫtemĭ