Bản mẫu:rfex

Từ điển mở Wiktionary

(Chúng ta có thể thêm ví dụ cho nghĩa này không?)