Bản mẫu:rus-conj-imperf

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Số ít Số nhiều
Thời
hiện
tại
1 я {{{pres-1s}}} мы {{{pres-1p}}}
2 ты {{{pres-2s}}} вы {{{pres-2p}}}
3 он
она {{{pres-3s}}}
оно
они {{{pres-3p}}}
Thời
quá
khứ
{{{past-m}}} {{{past-p}}}
gc {{{past-f}}}
gt {{{past-n}}}
Lối mệnh lệnh {{{impe-s}}} {{{impe-p}}}
Động tính từ hiện tại {{{pres-part}}}
Động tính từ quá khứ {{{past-part}}}
Trạng động từ {{{active-adv}}}