Bản mẫu:synonym of

Từ điển mở Wiktionary

Từ đồng nghĩa của .