Mô đun rủi ro cao này đang bị khóa không cho sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.

Mô đun:Noarticletext

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
-- Các hàm hỗ trợ các thông điệp [[MediaWiki:Noarticletext]] và
-- [[MediaWiki:Newarticletext]].
local p = {}
local vietnamese = require "Module:Quốc ngữ"

function p._variants(title)
  local namespace = title.nsText
  local pageName = title.text
  local lang = mw.getContentLanguage()
  local caseFuncs = {
    lang.lcfirst,  -- Viết thường chữ đầu tiên
    lang.ucfirst,  -- Viết hoa chữ đầu tiên
    lang.lc,    -- Viết thường toàn văn bản
    lang.uc,    -- Viết hoa toàn văn bản
    lang.uc,    -- Viết hoa toàn văn bản
  }
  local spellingFuncs = {
    vietnamese._toTraditionalTones, -- Đổi thành dấu cũ
    vietnamese._toModernTones,   -- Đổi thành dấu mới
  }
  
  local variants = {}
  for i, caseFunc in ipairs(caseFuncs) do
    local caseVariant = caseFunc(lang, pageName)
    if caseVariant ~= pageName and
      mw.title.makeTitle(namespace, caseVariant).exists then
      table.insert(variants, caseVariant)
      break
    end
  end
  
  for i, spellingFunc in ipairs(spellingFuncs) do
    local spellingVariant = spellingFunc(pageName)
    if spellingVariant ~= pageName
      and mw.title.makeTitle(namespace, spellingVariant).exists then
      table.insert(variants, spellingVariant)
      break
    end
  end
  
  return variants
end

p["trang tương tự"] = function (frame)
  local title = mw.title.getCurrentTitle()
  local variants = p._variants(title)
  if #variants < 1 then return end
  
  local namespace = mw.ustring.gsub(title.nsText, "_", " ")
  for i, v in ipairs(variants) do
    local variant = variants[i]
    if #namespace > 0 then variant = namespace .. ":" .. variant end
    variants[i] = tostring(mw.message.new("wiktionary-quotationmarks",
      "[[" .. variant .. "]]"))
  end
  
  local list = table.concat(variants, ", ")
  return tostring(mw.message.new("wiktionary-didyoumean", list))
end

return p