Mô đun:Unicode data/combining

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
local data = {
	singles = {
		[0x000315] = 232,
		[0x00031A] = 232,
		[0x00031B] = 216,
		[0x000345] = 240,
		[0x000346] = 230,
		[0x000357] = 230,
		[0x000358] = 232,
		[0x00035B] = 230,
		[0x00035C] = 233,
		[0x00035F] = 233,
		[0x000362] = 233,
		[0x000591] = 220,
		[0x000596] = 220,
		[0x00059A] = 222,
		[0x00059B] = 220,
		[0x0005AA] = 220,
		[0x0005AD] = 222,
		[0x0005AE] = 228,
		[0x0005AF] = 230,
		[0x0005B0] = 10,
		[0x0005B1] = 11,
		[0x0005B2] = 12,
		[0x0005B3] = 13,
		[0x0005B4] = 14,
		[0x0005B5] = 15,
		[0x0005B6] = 16,
		[0x0005B7] = 17,
		[0x0005B8] = 18,
		[0x0005BB] = 20,
		[0x0005BC] = 21,
		[0x0005BD] = 22,
		[0x0005BF] = 23,
		[0x0005C1] = 24,
		[0x0005C2] = 25,
		[0x0005C4] = 230,
		[0x0005C5] = 220,
		[0x0005C7] = 18,
		[0x000618] = 30,
		[0x000619] = 31,
		[0x00061A] = 32,
		[0x00064B] = 27,
		[0x00064C] = 28,
		[0x00064D] = 29,
		[0x00064E] = 30,
		[0x00064F] = 31,
		[0x000650] = 32,
		[0x000651] = 33,
		[0x000652] = 34,
		[0x00065C] = 220,
		[0x00065F] = 220,
		[0x000670] = 35,
		[0x0006E3] = 220,
		[0x0006E4] = 230,
		[0x0006EA] = 220,
		[0x0006ED] = 220,
		[0x000711] = 36,
		[0x000730] = 230,
		[0x000731] = 220,
		[0x000734] = 220,
		[0x00073A] = 230,
		[0x00073D] = 230,
		[0x00073E] = 220,
		[0x000742] = 220,
		[0x000743] = 230,
		[0x000744] = 220,
		[0x000745] = 230,
		[0x000746] = 220,
		[0x000747] = 230,
		[0x000748] = 220,
		[0x0007F2] = 220,
		[0x0007F3] = 230,
		[0x0007FD] = 220,
		[0x000898] = 230,
		[0x0008E3] = 220,
		[0x0008E6] = 220,
		[0x0008E9] = 220,
		[0x0008F0] = 27,
		[0x0008F1] = 28,
		[0x0008F2] = 29,
		[0x0008F6] = 220,
		[0x00093C] =  7,
		[0x00094D] =  9,
		[0x000951] = 230,
		[0x000952] = 220,
		[0x0009BC] =  7,
		[0x0009CD] =  9,
		[0x0009FE] = 230,
		[0x000A3C] =  7,
		[0x000A4D] =  9,
		[0x000ABC] =  7,
		[0x000ACD] =  9,
		[0x000B3C] =  7,
		[0x000B4D] =  9,
		[0x000BCD] =  9,
		[0x000C3C] =  7,
		[0x000C4D] =  9,
		[0x000C55] = 84,
		[0x000C56] = 91,
		[0x000CBC] =  7,
		[0x000CCD] =  9,
		[0x000D4D] =  9,
		[0x000DCA] =  9,
		[0x000E3A] =  9,
		[0x000EBA] =  9,
		[0x000F35] = 220,
		[0x000F37] = 220,
		[0x000F39] = 216,
		[0x000F71] = 129,
		[0x000F72] = 130,
		[0x000F74] = 132,
		[0x000F80] = 130,
		[0x000F84] =  9,
		[0x000FC6] = 220,
		[0x001037] =  7,
		[0x00108D] = 220,
		[0x001714] =  9,
		[0x001715] =  9,
		[0x001734] =  9,
		[0x0017D2] =  9,
		[0x0017DD] = 230,
		[0x0018A9] = 228,
		[0x001939] = 222,
		[0x00193A] = 230,
		[0x00193B] = 220,
		[0x001A17] = 230,
		[0x001A18] = 220,
		[0x001A60] =  9,
		[0x001A7F] = 220,
		[0x001ABD] = 220,
		[0x001ACA] = 220,
		[0x001B34] =  7,
		[0x001B44] =  9,
		[0x001B6B] = 230,
		[0x001B6C] = 220,
		[0x001BAA] =  9,
		[0x001BAB] =  9,
		[0x001BE6] =  7,
		[0x001C37] =  7,
		[0x001CD4] =  1,
		[0x001CE0] = 230,
		[0x001CED] = 220,
		[0x001CF4] = 230,
		[0x001DC2] = 220,
		[0x001DCA] = 220,
		[0x001DCD] = 234,
		[0x001DCE] = 214,
		[0x001DCF] = 220,
		[0x001DD0] = 202,
		[0x001DF6] = 232,
		[0x001DF9] = 220,
		[0x001DFA] = 218,
		[0x001DFB] = 230,
		[0x001DFC] = 233,
		[0x001DFD] = 220,
		[0x001DFE] = 230,
		[0x001DFF] = 220,
		[0x0020E1] = 230,
		[0x0020E7] = 230,
		[0x0020E8] = 220,
		[0x0020E9] = 230,
		[0x0020F0] = 230,
		[0x002D7F] =  9,
		[0x00302A] = 218,
		[0x00302B] = 228,
		[0x00302C] = 232,
		[0x00302D] = 222,
		[0x00A66F] = 230,
		[0x00A806] =  9,
		[0x00A82C] =  9,
		[0x00A8C4] =  9,
		[0x00A953] =  9,
		[0x00A9B3] =  7,
		[0x00A9C0] =  9,
		[0x00AAB0] = 230,
		[0x00AAB4] = 220,
		[0x00AAC1] = 230,
		[0x00AAF6] =  9,
		[0x00ABED] =  9,
		[0x00FB1E] = 26,
		[0x0101FD] = 220,
		[0x0102E0] = 220,
		[0x010A0D] = 220,
		[0x010A0F] = 230,
		[0x010A38] = 230,
		[0x010A39] =  1,
		[0x010A3A] = 220,
		[0x010A3F] =  9,
		[0x010AE5] = 230,
		[0x010AE6] = 220,
		[0x010F4B] = 220,
		[0x010F4C] = 230,
		[0x010F82] = 230,
		[0x010F83] = 220,
		[0x010F84] = 230,
		[0x010F85] = 220,
		[0x011046] =  9,
		[0x011070] =  9,
		[0x01107F] =  9,
		[0x0110B9] =  9,
		[0x0110BA] =  7,
		[0x011173] =  7,
		[0x0111C0] =  9,
		[0x0111CA] =  7,
		[0x011235] =  9,
		[0x011236] =  7,
		[0x0112E9] =  7,
		[0x0112EA] =  9,
		[0x01134D] =  9,
		[0x011442] =  9,
		[0x011446] =  7,
		[0x01145E] = 230,
		[0x0114C2] =  9,
		[0x0114C3] =  7,
		[0x0115BF] =  9,
		[0x0115C0] =  7,
		[0x01163F] =  9,
		[0x0116B6] =  9,
		[0x0116B7] =  7,
		[0x01172B] =  9,
		[0x011839] =  9,
		[0x01183A] =  7,
		[0x01193D] =  9,
		[0x01193E] =  9,
		[0x011943] =  7,
		[0x0119E0] =  9,
		[0x011A34] =  9,
		[0x011A47] =  9,
		[0x011A99] =  9,
		[0x011C3F] =  9,
		[0x011D42] =  7,
		[0x011D97] =  9,
		[0x011F41] =  9,
		[0x011F42] =  9,
		[0x01BC9E] =  1,
		[0x01D16D] = 226,
		[0x01E08F] = 230,
		[0x01E2AE] = 230,
		[0x01E4EE] = 220,
		[0x01E4EF] = 230,
		[0x01E94A] =  7,
	};
	ranges = {
		{ 0x000300, 0x000314, 230 },
		{ 0x000316, 0x000319, 220 },
		{ 0x00031C, 0x000320, 220 },
		{ 0x000321, 0x000322, 202 },
		{ 0x000323, 0x000326, 220 },
		{ 0x000327, 0x000328, 202 },
		{ 0x000329, 0x000333, 220 },
		{ 0x000334, 0x000338,  1 },
		{ 0x000339, 0x00033C, 220 },
		{ 0x00033D, 0x000344, 230 },
		{ 0x000347, 0x000349, 220 },
		{ 0x00034A, 0x00034C, 230 },
		{ 0x00034D, 0x00034E, 220 },
		{ 0x000350, 0x000352, 230 },
		{ 0x000353, 0x000356, 220 },
		{ 0x000359, 0x00035A, 220 },
		{ 0x00035D, 0x00035E, 234 },
		{ 0x000360, 0x000361, 234 },
		{ 0x000363, 0x00036F, 230 },
		{ 0x000483, 0x000487, 230 },
		{ 0x000592, 0x000595, 230 },
		{ 0x000597, 0x000599, 230 },
		{ 0x00059C, 0x0005A1, 230 },
		{ 0x0005A2, 0x0005A7, 220 },
		{ 0x0005A8, 0x0005A9, 230 },
		{ 0x0005AB, 0x0005AC, 230 },
		{ 0x0005B9, 0x0005BA, 19 },
		{ 0x000610, 0x000617, 230 },
		{ 0x000653, 0x000654, 230 },
		{ 0x000655, 0x000656, 220 },
		{ 0x000657, 0x00065B, 230 },
		{ 0x00065D, 0x00065E, 230 },
		{ 0x0006D6, 0x0006DC, 230 },
		{ 0x0006DF, 0x0006E2, 230 },
		{ 0x0006E7, 0x0006E8, 230 },
		{ 0x0006EB, 0x0006EC, 230 },
		{ 0x000732, 0x000733, 230 },
		{ 0x000735, 0x000736, 230 },
		{ 0x000737, 0x000739, 220 },
		{ 0x00073B, 0x00073C, 220 },
		{ 0x00073F, 0x000741, 230 },
		{ 0x000749, 0x00074A, 230 },
		{ 0x0007EB, 0x0007F1, 230 },
		{ 0x000816, 0x000819, 230 },
		{ 0x00081B, 0x000823, 230 },
		{ 0x000825, 0x000827, 230 },
		{ 0x000829, 0x00082D, 230 },
		{ 0x000859, 0x00085B, 220 },
		{ 0x000899, 0x00089B, 220 },
		{ 0x00089C, 0x00089F, 230 },
		{ 0x0008CA, 0x0008CE, 230 },
		{ 0x0008CF, 0x0008D3, 220 },
		{ 0x0008D4, 0x0008E1, 230 },
		{ 0x0008E4, 0x0008E5, 230 },
		{ 0x0008E7, 0x0008E8, 230 },
		{ 0x0008EA, 0x0008EC, 230 },
		{ 0x0008ED, 0x0008EF, 220 },
		{ 0x0008F3, 0x0008F5, 230 },
		{ 0x0008F7, 0x0008F8, 230 },
		{ 0x0008F9, 0x0008FA, 220 },
		{ 0x0008FB, 0x0008FF, 230 },
		{ 0x000953, 0x000954, 230 },
		{ 0x000D3B, 0x000D3C,  9 },
		{ 0x000E38, 0x000E39, 103 },
		{ 0x000E48, 0x000E4B, 107 },
		{ 0x000EB8, 0x000EB9, 118 },
		{ 0x000EC8, 0x000ECB, 122 },
		{ 0x000F18, 0x000F19, 220 },
		{ 0x000F7A, 0x000F7D, 130 },
		{ 0x000F82, 0x000F83, 230 },
		{ 0x000F86, 0x000F87, 230 },
		{ 0x001039, 0x00103A,  9 },
		{ 0x00135D, 0x00135F, 230 },
		{ 0x001A75, 0x001A7C, 230 },
		{ 0x001AB0, 0x001AB4, 230 },
		{ 0x001AB5, 0x001ABA, 220 },
		{ 0x001ABB, 0x001ABC, 230 },
		{ 0x001ABF, 0x001AC0, 220 },
		{ 0x001AC1, 0x001AC2, 230 },
		{ 0x001AC3, 0x001AC4, 220 },
		{ 0x001AC5, 0x001AC9, 230 },
		{ 0x001ACB, 0x001ACE, 230 },
		{ 0x001B6D, 0x001B73, 230 },
		{ 0x001BF2, 0x001BF3,  9 },
		{ 0x001CD0, 0x001CD2, 230 },
		{ 0x001CD5, 0x001CD9, 220 },
		{ 0x001CDA, 0x001CDB, 230 },
		{ 0x001CDC, 0x001CDF, 220 },
		{ 0x001CE2, 0x001CE8,  1 },
		{ 0x001CF8, 0x001CF9, 230 },
		{ 0x001DC0, 0x001DC1, 230 },
		{ 0x001DC3, 0x001DC9, 230 },
		{ 0x001DCB, 0x001DCC, 230 },
		{ 0x001DD1, 0x001DF5, 230 },
		{ 0x001DF7, 0x001DF8, 228 },
		{ 0x0020D0, 0x0020D1, 230 },
		{ 0x0020D2, 0x0020D3,  1 },
		{ 0x0020D4, 0x0020D7, 230 },
		{ 0x0020D8, 0x0020DA,  1 },
		{ 0x0020DB, 0x0020DC, 230 },
		{ 0x0020E5, 0x0020E6,  1 },
		{ 0x0020EA, 0x0020EB,  1 },
		{ 0x0020EC, 0x0020EF, 220 },
		{ 0x002CEF, 0x002CF1, 230 },
		{ 0x002DE0, 0x002DFF, 230 },
		{ 0x00302E, 0x00302F, 224 },
		{ 0x003099, 0x00309A,  8 },
		{ 0x00A674, 0x00A67D, 230 },
		{ 0x00A69E, 0x00A69F, 230 },
		{ 0x00A6F0, 0x00A6F1, 230 },
		{ 0x00A8E0, 0x00A8F1, 230 },
		{ 0x00A92B, 0x00A92D, 220 },
		{ 0x00AAB2, 0x00AAB3, 230 },
		{ 0x00AAB7, 0x00AAB8, 230 },
		{ 0x00AABE, 0x00AABF, 230 },
		{ 0x00FE20, 0x00FE26, 230 },
		{ 0x00FE27, 0x00FE2D, 220 },
		{ 0x00FE2E, 0x00FE2F, 230 },
		{ 0x010376, 0x01037A, 230 },
		{ 0x010D24, 0x010D27, 230 },
		{ 0x010EAB, 0x010EAC, 230 },
		{ 0x010EFD, 0x010EFF, 220 },
		{ 0x010F46, 0x010F47, 220 },
		{ 0x010F48, 0x010F4A, 230 },
		{ 0x010F4D, 0x010F50, 220 },
		{ 0x011100, 0x011102, 230 },
		{ 0x011133, 0x011134,  9 },
		{ 0x01133B, 0x01133C,  7 },
		{ 0x011366, 0x01136C, 230 },
		{ 0x011370, 0x011374, 230 },
		{ 0x011D44, 0x011D45,  9 },
		{ 0x016AF0, 0x016AF4,  1 },
		{ 0x016B30, 0x016B36, 230 },
		{ 0x016FF0, 0x016FF1,  6 },
		{ 0x01D165, 0x01D166, 216 },
		{ 0x01D167, 0x01D169,  1 },
		{ 0x01D16E, 0x01D172, 216 },
		{ 0x01D17B, 0x01D182, 220 },
		{ 0x01D185, 0x01D189, 230 },
		{ 0x01D18A, 0x01D18B, 220 },
		{ 0x01D1AA, 0x01D1AD, 230 },
		{ 0x01D242, 0x01D244, 230 },
		{ 0x01E000, 0x01E006, 230 },
		{ 0x01E008, 0x01E018, 230 },
		{ 0x01E01B, 0x01E021, 230 },
		{ 0x01E023, 0x01E024, 230 },
		{ 0x01E026, 0x01E02A, 230 },
		{ 0x01E130, 0x01E136, 230 },
		{ 0x01E2EC, 0x01E2EF, 230 },
		{ 0x01E4EC, 0x01E4ED, 232 },
		{ 0x01E8D0, 0x01E8D6, 220 },
		{ 0x01E944, 0x01E949, 230 },
	};
}

-- Needed for binary search.
data.ranges.length = #data.ranges

return data