Mô đun:Unicode data/images/01F

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu mô đun[tạo]
return {
	[ 0x1F000 ] = "U+1F000 MJEastwind.svg",
	[ 0x1F001 ] = "U+1F001 MJSouthwind.svg",
	[ 0x1F002 ] = "U+1F002 MJWestwind.svg",
	[ 0x1F003 ] = "U+1F003 MJNorthwind.svg",
	[ 0x1F004 ] = "U+1F004 MJReddragon.svg",
	[ 0x1F005 ] = "U+1F005 MJGreendragon.svg",
	[ 0x1F006 ] = "U+1F006 MJWhitedragon.svg",
	[ 0x1F007 ] = "U+1F007 MJ1wan.svg",
	[ 0x1F008 ] = "U+1F008 MJ2wan.svg",
	[ 0x1F009 ] = "U+1F009 MJ3wan.svg",
	[ 0x1F00A ] = "U+1F00A MJ4wan.svg",
	[ 0x1F00B ] = "U+1F00B MJ5wan.svg",
	[ 0x1F00C ] = "U+1F00C MJ6wan.svg",
	[ 0x1F00D ] = "U+1F00D MJ7wan.svg",
	[ 0x1F00E ] = "U+1F00E MJ8wan.svg",
	[ 0x1F00F ] = "U+1F00F MJ9wan.svg",
	[ 0x1F010 ] = "U+1F010 MJ1tiao.svg",
	[ 0x1F011 ] = "U+1F011 MJ2tiao.svg",
	[ 0x1F012 ] = "U+1F012 MJ3tiao.svg",
	[ 0x1F013 ] = "U+1F013 MJ4tiao.svg",
	[ 0x1F014 ] = "U+1F014 MJ5tiao.svg",
	[ 0x1F015 ] = "U+1F015 MJ6tiao.svg",
	[ 0x1F016 ] = "U+1F016 MJ7tiao.svg",
	[ 0x1F017 ] = "U+1F017 MJ8tiao.svg",
	[ 0x1F018 ] = "U+1F018 MJ9tiao.svg",
	[ 0x1F019 ] = "U+1F019 MJ1bing.svg",
	[ 0x1F01A ] = "U+1F01A MJ2bing.svg",
	[ 0x1F01B ] = "U+1F01B MJ3bing.svg",
	[ 0x1F01C ] = "U+1F01C MJ4bing.svg",
	[ 0x1F01D ] = "U+1F01D MJ5bing.svg",
	[ 0x1F01E ] = "U+1F01E MJ6bing.svg",
	[ 0x1F01F ] = "U+1F01F MJ7bing.svg",
	[ 0x1F020 ] = "U+1F020 MJ8bing.svg",
	[ 0x1F021 ] = "U+1F021 MJ9bing.svg",
	[ 0x1F022 ] = "U+1F022 MJmei.svg",
	[ 0x1F023 ] = "U+1F023 MJlan.svg",
	[ 0x1F024 ] = "U+1F024 MJzhu.svg",
	[ 0x1F025 ] = "U+1F025 MJju.svg",
	[ 0x1F026 ] = "U+1F026 MJspring.svg",
	[ 0x1F027 ] = "U+1F027 MJsummer.svg",
	[ 0x1F028 ] = "U+1F028 MJautumn.svg",
	[ 0x1F029 ] = "U+1F029 MJwinter.svg",
	[ 0x1F02A ] = "U+1F02A MJbaida.svg",
	[ 0x1F02B ] = "U+1F02B MJback.svg",
	[ 0x1F030 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL BACK.svg",
	[ 0x1F031 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-00-00.svg",
	[ 0x1F032 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-00-01.svg",
	[ 0x1F033 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-00-02.svg",
	[ 0x1F034 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-00-03.svg",
	[ 0x1F035 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-00-04.svg",
	[ 0x1F036 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-00-05.svg",
	[ 0x1F037 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-00-06.svg",
	[ 0x1F038 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-01-00.svg",
	[ 0x1F039 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-01-01.svg",
	[ 0x1F03A ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-01-02.svg",
	[ 0x1F03B ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-01-03.svg",
	[ 0x1F03C ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-01-04.svg",
	[ 0x1F03D ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-01-05.svg",
	[ 0x1F03E ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-01-06.svg",
	[ 0x1F03F ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-02-00.svg",
	[ 0x1F040 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-02-01.svg",
	[ 0x1F041 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-02-02.svg",
	[ 0x1F042 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-02-03.svg",
	[ 0x1F043 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-02-04.svg",
	[ 0x1F044 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-02-05.svg",
	[ 0x1F045 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-02-06.svg",
	[ 0x1F046 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-03-00.svg",
	[ 0x1F047 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-03-01.svg",
	[ 0x1F048 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-03-02.svg",
	[ 0x1F049 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-03-03.svg",
	[ 0x1F04A ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-03-04.svg",
	[ 0x1F04B ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-03-05.svg",
	[ 0x1F04C ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-03-06.svg",
	[ 0x1F04D ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-04-00.svg",
	[ 0x1F04E ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-04-01.svg",
	[ 0x1F04F ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02.svg",
	[ 0x1F050 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-04-03.svg",
	[ 0x1F051 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-04-04.svg",
	[ 0x1F052 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-04-05.svg",
	[ 0x1F053 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06.svg",
	[ 0x1F054 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-05-00.svg",
	[ 0x1F055 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-05-01.svg",
	[ 0x1F056 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-05-02.svg",
	[ 0x1F057 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-05-03.svg",
	[ 0x1F058 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-05-04.svg",
	[ 0x1F059 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-05-05.svg",
	[ 0x1F05A ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-05-06.svg",
	[ 0x1F05B ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-06-00.svg",
	[ 0x1F05C ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-06-01.svg",
	[ 0x1F05D ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-06-02.svg",
	[ 0x1F05E ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-06-03.svg",
	[ 0x1F05F ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04.svg",
	[ 0x1F060 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-06-05.svg",
	[ 0x1F061 ] = "DOMINO TILE HORIZONTAL-06-06.svg",
	[ 0x1F062 ] = "DOMINO TILE VERTICAL BACK.svg",
	[ 0x1F063 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-00-00.svg",
	[ 0x1F064 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-00-01.svg",
	[ 0x1F065 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-00-02.svg",
	[ 0x1F066 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-00-03.svg",
	[ 0x1F067 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-00-04.svg",
	[ 0x1F068 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-00-05.svg",
	[ 0x1F069 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-00-06.svg",
	[ 0x1F06A ] = "DOMINO TILE VERTICAL-01-00.svg",
	[ 0x1F06B ] = "DOMINO TILE VERTICAL-01-01.svg",
	[ 0x1F06C ] = "DOMINO TILE VERTICAL-01-02.svg",
	[ 0x1F06D ] = "DOMINO TILE VERTICAL-01-03.svg",
	[ 0x1F06E ] = "DOMINO TILE VERTICAL-01-04.svg",
	[ 0x1F06F ] = "DOMINO TILE VERTICAL-01-05.svg",
	[ 0x1F070 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-01-06.svg",
	[ 0x1F071 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-02-00.svg",
	[ 0x1F072 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-02-01.svg",
	[ 0x1F073 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-02-02.svg",
	[ 0x1F074 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-02-03.svg",
	[ 0x1F075 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-02-04.svg",
	[ 0x1F076 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-02-05.svg",
	[ 0x1F077 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-02-06.svg",
	[ 0x1F078 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-03-00.svg",
	[ 0x1F079 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-03-01.svg",
	[ 0x1F07A ] = "DOMINO TILE VERTICAL-03-02.svg",
	[ 0x1F07B ] = "DOMINO TILE VERTICAL-03-03.svg",
	[ 0x1F07C ] = "DOMINO TILE VERTICAL-03-04.svg",
	[ 0x1F07D ] = "DOMINO TILE VERTICAL-03-05.svg",
	[ 0x1F07E ] = "DOMINO TILE VERTICAL-03-06.svg",
	[ 0x1F07F ] = "DOMINO TILE VERTICAL-04-00.svg",
	[ 0x1F080 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-04-01.svg",
	[ 0x1F081 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-04-02.svg",
	[ 0x1F082 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-04-03.svg",
	[ 0x1F083 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-04-04.svg",
	[ 0x1F084 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-04-05.svg",
	[ 0x1F085 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-04-06.svg",
	[ 0x1F086 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-05-00.svg",
	[ 0x1F087 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-05-01.svg",
	[ 0x1F088 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-05-02.svg",
	[ 0x1F089 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-05-03.svg",
	[ 0x1F08A ] = "DOMINO TILE VERTICAL-05-04.svg",
	[ 0x1F08B ] = "DOMINO TILE VERTICAL-05-05.svg",
	[ 0x1F08C ] = "DOMINO TILE VERTICAL-05-06.svg",
	[ 0x1F08D ] = "DOMINO TILE VERTICAL-06-00.svg",
	[ 0x1F08E ] = "DOMINO TILE VERTICAL-06-01.svg",
	[ 0x1F08F ] = "DOMINO TILE VERTICAL-06-02.svg",
	[ 0x1F090 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-06-03.svg",
	[ 0x1F091 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-06-04.svg",
	[ 0x1F092 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-06-05.svg",
	[ 0x1F093 ] = "DOMINO TILE VERTICAL-06-06.svg",
	[ 0x1F0A0 ] = "PLAYING CARD BACK.svg",
	[ 0x1F0A1 ] = "PLAYING CARD ACE OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A2 ] = "PLAYING CARD TWO OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A3 ] = "PLAYING CARD THREE OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A4 ] = "PLAYING CARD FOUR OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A5 ] = "PLAYING CARD FIVE OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A6 ] = "PLAYING CARD SIX OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A7 ] = "PLAYING CARD SEVEN OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A8 ] = "PLAYING CARD EIGHT OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0A9 ] = "PLAYING CARD NINE OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0AA ] = "PLAYING CARD TEN OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0AB ] = "PLAYING CARD JACK OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0AC ] = "PLAYING CARD KNIGHT OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0AD ] = "PLAYING CARD QUEEN OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0AE ] = "PLAYING CARD KING OF SPADES.svg",
	[ 0x1F0B1 ] = "PLAYING CARD ACE OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B2 ] = "PLAYING CARD TWO OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B3 ] = "PLAYING CARD THREE OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B4 ] = "PLAYING CARD FOUR OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B5 ] = "PLAYING CARD FIVE OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B6 ] = "PLAYING CARD SIX OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B7 ] = "PLAYING CARD SEVEN OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B8 ] = "PLAYING CARD EIGHT OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0B9 ] = "PLAYING CARD NINE OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0BA ] = "PLAYING CARD TEN OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0BB ] = "PLAYING CARD JACK OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0BC ] = "PLAYING CARD KNIGHT OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0BD ] = "PLAYING CARD QUEEN OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0BE ] = "PLAYING CARD KING OF HEARTS.svg",
	[ 0x1F0BF ] = "PLAYING CARD RED JOKER.svg",
	[ 0x1F0C1 ] = "PLAYING CARD ACE OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C2 ] = "PLAYING CARD TWO OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C3 ] = "PLAYING CARD THREE OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C4 ] = "PLAYING CARD FOUR OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C5 ] = "PLAYING CARD FIVE OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C6 ] = "PLAYING CARD SIX OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C7 ] = "PLAYING CARD SEVEN OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C8 ] = "PLAYING CARD EIGHT OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0C9 ] = "PLAYING CARD NINE OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0CA ] = "PLAYING CARD TEN OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0CB ] = "PLAYING CARD JACK OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0CC ] = "PLAYING CARD KNIGHT OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0CD ] = "PLAYING CARD QUEEN OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0CE ] = "PLAYING CARD KING OF DIAMONDS.svg",
	[ 0x1F0CF ] = "PLAYING CARD BLACK JOKER.svg",
	[ 0x1F0D1 ] = "PLAYING CARD ACE OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D2 ] = "PLAYING CARD TWO OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D3 ] = "PLAYING CARD THREE OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D4 ] = "PLAYING CARD FOUR OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D5 ] = "PLAYING CARD FIVE OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D6 ] = "PLAYING CARD SIX OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D7 ] = "PLAYING CARD SEVEN OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D8 ] = "PLAYING CARD EIGHT OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0D9 ] = "PLAYING CARD NINE OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0DA ] = "PLAYING CARD TEN OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0DB ] = "PLAYING CARD JACK OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0DC ] = "PLAYING CARD KNIGHT OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0DD ] = "PLAYING CARD QUEEN OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0DE ] = "PLAYING CARD KING OF CLUBS.svg",
	[ 0x1F0DF ] = "PLAYING CARD WHITE JOKER.svg",
	[ 0x1F0E0 ] = "PLAYING CARD FOOL.svg",
	[ 0x1F0E1 ] = "PLAYING CARD TRUMP-1.svg",
	[ 0x1F0E2 ] = "PLAYING CARD TRUMP-2.svg",
	[ 0x1F0E3 ] = "PLAYING CARD TRUMP-3.svg",
	[ 0x1F0E4 ] = "PLAYING CARD TRUMP-4.svg",
	[ 0x1F0E5 ] = "PLAYING CARD TRUMP-5.svg",
	[ 0x1F0E6 ] = "PLAYING CARD TRUMP-6.svg",
	[ 0x1F0E7 ] = "PLAYING CARD TRUMP-7.svg",
	[ 0x1F0E8 ] = "PLAYING CARD TRUMP-8.svg",
	[ 0x1F0E9 ] = "PLAYING CARD TRUMP-9.svg",
	[ 0x1F0EA ] = "PLAYING CARD TRUMP-10.svg",
	[ 0x1F0EB ] = "PLAYING CARD TRUMP-11.svg",
	[ 0x1F0EC ] = "PLAYING CARD TRUMP-12.svg",
	[ 0x1F0ED ] = "PLAYING CARD TRUMP-13.svg",
	[ 0x1F0EE ] = "PLAYING CARD TRUMP-14.svg",
	[ 0x1F0EF ] = "PLAYING CARD TRUMP-15.svg",
	[ 0x1F0F0 ] = "PLAYING CARD TRUMP-16.svg",
	[ 0x1F0F1 ] = "PLAYING CARD TRUMP-17.svg",
	[ 0x1F0F2 ] = "PLAYING CARD TRUMP-18.svg",
	[ 0x1F0F3 ] = "PLAYING CARD TRUMP-19.svg",
	[ 0x1F0F4 ] = "PLAYING CARD TRUMP-20.svg",
	[ 0x1F0F5 ] = "PLAYING CARD TRUMP-21.svg",
	[ 0x1F12F ] = "Copyleft.svg",
	[ 0x1F18E ] = "Emoji u1f18e.svg",
	[ 0x1F192 ] = "Emoji u1f192.svg",
	[ 0x1F196 ] = "Emoji u1f196.svg",
	[ 0x1F199 ] = "Emoji u1f199.svg",
	[ 0x1F201 ] = "Emoji u1f201.svg",
	[ 0x1F202 ] = "Emoji u1f202.svg",
	[ 0x1F21A ] = "Emoji u1f21a.svg",
	[ 0x1F22F ] = "Emoji u1f22f.svg",
	[ 0x1F232 ] = "Emoji u1f232.svg",
	[ 0x1F233 ] = "Emoji u1f233.svg",
	[ 0x1F234 ] = "Emoji u1f234.svg",
	[ 0x1F235 ] = "Emoji u1f235.svg",
	[ 0x1F236 ] = "Emoji u1f236.svg",
	[ 0x1F237 ] = "Emoji u1f237.svg",
	[ 0x1F238 ] = "Emoji u1f238.svg",
	[ 0x1F239 ] = "Emoji u1f239.svg",
	[ 0x1F23A ] = "Emoji u1f23a.svg",
	[ 0x1F250 ] = "Emoji u1f250.svg",
	[ 0x1F251 ] = "Emoji u1f251.svg",
	[ 0x1F260 ] = "U1f260.svg",
	[ 0x1F261 ] = "U1f261.svg",
	[ 0x1F262 ] = "U1f262.svg",
	[ 0x1F263 ] = "U1f263.svg",
	[ 0x1F264 ] = "U1f264.svg",
	[ 0x1F265 ] = "U1f265.svg",
	[ 0x1F300 ] = "Noto Project Cyclone Emoji.svg",
	[ 0x1F301 ] = "Emoji u1f301.svg",
	[ 0x1F302 ] = "Noto Project Closed Umbrella Emoji.svg",
	[ 0x1F303 ] = "Emoji u1f303.svg",
	[ 0x1F304 ] = "Emoji u1f304.svg",
	[ 0x1F305 ] = "Emoji u1f305.svg",
	[ 0x1F306 ] = "Emoji u1f306.svg",
	[ 0x1F307 ] = "Emoji u1f307.svg",
	[ 0x1F308 ] = "Noto Project Rainbow Emoji.svg",
	[ 0x1F309 ] = "Emoji u1f309.svg",
	[ 0x1F30A ] = "Noto Project Wave Emoji.svg",
	[ 0x1F30B ] = "Noto Project Volcano Emoji.svg",
	[ 0x1F30D ] = "Noto Project Earth Europe Africa Emoji.svg",
	[ 0x1F30E ] = "Noto Project Earth Americas Emoji.svg",
	[ 0x1F30F ] = "Noto Project Earth Asia Australia Emoji.svg",
	[ 0x1F310 ] = "Noto Project Globe Emoji.svg",
	[ 0x1F311 ] = "New moon symbol.svg",
	[ 0x1F312 ] = "Waxing crescent moon (fixed width).svg",
	[ 0x1F313 ] = "First quarter moon symbol.svg",
	[ 0x1F314 ] = "Waxing gibbous moon (fixed width).svg",
	[ 0x1F315 ] = "Full moon symbol.svg",
	[ 0x1F316 ] = "Waning gibbous moon (fixed width).svg",
	[ 0x1F317 ] = "Last quarter moon symbol.svg",
	[ 0x1F318 ] = "Waning crescent moon (fixed width).svg",
	[ 0x1F319 ] = "Sunset crescent moon symbol.svg",
	[ 0x1F31A ] = "New moon with face.svg",
	[ 0x1F31B ] = "First-quarter moon with face.svg",
	[ 0x1F31C ] = "Last-quarter moon with face.svg",
	[ 0x1F31D ] = "Full moon with face.svg",
	[ 0x1F31E ] = "Sun with face.svg",
	[ 0x1F31F ] = "Noto Project Glowing Star Emoji.svg",
	[ 0x1F320 ] = "Noto Project Shooting Star Emoji.svg",
	[ 0x1F323 ] = "White sun with rays (fixed width).svg",
	[ 0x1F324 ] = "Partly cloudy (fixed width).svg",
	[ 0x1F325 ] = "Sun behind cloud (fixed width).svg",
	[ 0x1F326 ] = "Sun behind rain cloud (fixed width).svg",
	[ 0x1F327 ] = "Rain cloud (fixed width).svg",
	[ 0x1F328 ] = "Snowstorm (fixed width).svg",
	[ 0x1F329 ] = "Thunderstorm (fixed width).svg",
	[ 0x1F32A ] = "Tornado cloud (fixed width).svg",
	[ 0x1F330 ] = "Emoji u1f330.svg",
	[ 0x1F331 ] = "Emoji u1f331.svg",
	[ 0x1F332 ] = "Emoji u1f332.svg",
	[ 0x1F333 ] = "Emoji u1f333.svg",
	[ 0x1F334 ] = "Emoji u1f334.svg",
	[ 0x1F335 ] = "Emoji u1f335.svg",
	[ 0x1F337 ] = "Emoji u1f337.svg",
	[ 0x1F338 ] = "Emoji u1f338.svg",
	[ 0x1F339 ] = "Emoji u1f339.svg",
	[ 0x1F33A ] = "Emoji u1f33a.svg",
	[ 0x1F33B ] = "Emoji u1f33b.svg",
	[ 0x1F33C ] = "Emoji u1f33c.svg",
	[ 0x1F33D ] = "Noto Project Corn Emoji.svg",
	[ 0x1F33E ] = "Emoji u1f33e.svg",
	[ 0x1F33F ] = "Emoji u1f33f.svg",
	[ 0x1F340 ] = "Emoji u1f340.svg",
	[ 0x1F341 ] = "Emoji u1f341.svg",
	[ 0x1F342 ] = "Emoji u1f342.svg",
	[ 0x1F343 ] = "Emoji u1f343.svg",
	[ 0x1F344 ] = "Emoji u1f344.svg",
	[ 0x1F346 ] = "Noto Project Eggplant Emoji.svg",
	[ 0x1F347 ] = "Noto Project Grapes Emoji.svg",
	[ 0x1F348 ] = "Emoji u1f348.svg",
	[ 0x1F349 ] = "Noto Project Watermelon Emoji.svg",
	[ 0x1F34A ] = "Emoji u1f34a.svg",
	[ 0x1F34B ] = "Emoji u1f34b.svg",
	[ 0x1F34C ] = "Emoji u1f34c.svg",
	[ 0x1F34D ] = "Noto Project Pineapple Emoji.svg",
	[ 0x1F34E ] = "Emoji u1f34e.svg",
	[ 0x1F34F ] = "Emoji u1f34f.svg",
	[ 0x1F350 ] = "Emoji u1f350.svg",
	[ 0x1F351 ] = "Emoji u1f351.svg",
	[ 0x1F352 ] = "Noto Project Cherries Emoji.svg",
	[ 0x1F353 ] = "Noto Project Strawberry Emoji.svg",
	[ 0x1F354 ] = "Noto Project Hamburger Emoji.svg",
	[ 0x1F355 ] = "Noto Project Pizza Slice Emoji.svg",
	[ 0x1F356 ] = "Emoji u1f356.svg",
	[ 0x1F357 ] = "Noto Project Poultry Leg Emoji.svg",
	[ 0x1F358 ] = "Noto Project Rice Cracker Emoji.svg",
	[ 0x1F359 ] = "Noto Project Rice Ball Emoji.svg",
	[ 0x1F35A ] = "Emoji u1f35a.svg",
	[ 0x1F35B ] = "Emoji u1f35b.svg",
	[ 0x1F35C ] = "Emoji u1f35c.svg",
	[ 0x1F35D ] = "Emoji u1f35d.svg",
	[ 0x1F35E ] = "Noto Project Bread Emoji.svg",
	[ 0x1F35F ] = "Emoji u1f35f.svg",
	[ 0x1F360 ] = "Emoji u1f360.svg",
	[ 0x1F361 ] = "Emoji u1f361.svg",
	[ 0x1F362 ] = "Emoji u1f362.svg",
	[ 0x1F363 ] = "Noto Project Sushi Emoji.svg",
	[ 0x1F364 ] = "Noto Project Fried Shrimp Emoji.svg",
	[ 0x1F365 ] = "Emoji u1f365.svg",
	[ 0x1F366 ] = "Emoji u1f366.svg",
	[ 0x1F367 ] = "Emoji u1f367.svg",
	[ 0x1F368 ] = "Emoji u1f368.svg",
	[ 0x1F369 ] = "Noto Project Doughnut Emoji.svg",
	[ 0x1F36A ] = "Emoji u1f36a.svg",
	[ 0x1F36B ] = "Noto Project Chocolate Emoji.svg",
	[ 0x1F36C ] = "Emoji u1f36c.svg",
	[ 0x1F36D ] = "Emoji u1f36d.svg",
	[ 0x1F36E ] = "Emoji u1f36e.svg",
	[ 0x1F36F ] = "Emoji u1f36f.svg",
	[ 0x1F370 ] = "Emoji u1f370.svg",
	[ 0x1F371 ] = "Emoji u1f371.svg",
	[ 0x1F372 ] = "Emoji u1f372.svg",
	[ 0x1F373 ] = "Emoji u1f373.svg",
	[ 0x1F374 ] = "Emoji u1f374.svg",
	[ 0x1F375 ] = "Emoji u1f375.svg",
	[ 0x1F376 ] = "Emoji u1f376.svg",
	[ 0x1F377 ] = "Emoji u1f377.svg",
	[ 0x1F378 ] = "Emoji u1f378.svg",
	[ 0x1F379 ] = "Emoji u1f379.svg",
	[ 0x1F37A ] = "Noto Project Beer Emoji.svg",
	[ 0x1F37B ] = "Noto Project Clinking Beer Emoji.svg",
	[ 0x1F37C ] = "Emoji u1f37c.svg",
	[ 0x1F380 ] = "Emoji u1f380.svg",
	[ 0x1F381 ] = "Noto Project Gift Emoji.svg",
	[ 0x1F382 ] = "Noto Project Birthday Cake Emoji.svg",
	[ 0x1F383 ] = "Emoji u1f383.svg",
	[ 0x1F384 ] = "Noto Project Christmas Tree Emoji.svg",
	[ 0x1F385 ] = "Noto Project Santa Claus Emoji.svg",
	[ 0x1F386 ] = "Noto Project Fireworks Emoji.svg",
	[ 0x1F387 ] = "Noto Project Firework Sparkler Emoji.svg",
	[ 0x1F388 ] = "Noto Project Balloon Emoji.svg",
	[ 0x1F389 ] = "Noto Project Party Popper Emoji.svg",
	[ 0x1F38A ] = "Emoji u1f38a.svg",
	[ 0x1F38B ] = "Emoji u1f38b.svg",
	[ 0x1F38C ] = "Emoji u1f38c.svg",
	[ 0x1F38D ] = "Emoji u1f38d.svg",
	[ 0x1F38E ] = "Emoji u1f38e.svg",
	[ 0x1F38F ] = "Emoji u1f38f.svg",
	[ 0x1F390 ] = "Emoji u1f390.svg",
	[ 0x1F391 ] = "Emoji u1f391.svg",
	[ 0x1F392 ] = "Emoji u1f392.svg",
	[ 0x1F393 ] = "Noto Project Graduation Cap Emoji.svg",
	[ 0x1F3A0 ] = "Emoji u1f3a0.svg",
	[ 0x1F3A1 ] = "Emoji u1f3a1.svg",
	[ 0x1F3A2 ] = "Emoji u1f3a2.svg",
	[ 0x1F3A3 ] = "Emoji u1f3a3.svg",
	[ 0x1F3A4 ] = "Emoji u1f3a4.svg",
	[ 0x1F3A5 ] = "Noto Project Movie Camera Emoji.svg",
	[ 0x1F3A6 ] = "Emoji u1f3a6.svg",
	[ 0x1F3A7 ] = "Noto Project Headphone Emoji.svg",
	[ 0x1F3A9 ] = "Emoji u1f3a9.svg",
	[ 0x1F3AA ] = "Noto Project Circus Emoji.svg",
	[ 0x1F3AB ] = "Noto Project Ticket Emoji.svg",
	[ 0x1F3AC ] = "Noto Project Clapper Board Emoji.svg",
	[ 0x1F3AD ] = "Emoji u1f3ad.svg",
	[ 0x1F3AF ] = "Emoji u1f3af.svg",
	[ 0x1F3B0 ] = "Emoji u1f3b0.svg",
	[ 0x1F3B1 ] = "Noto Project Billiards Emoji.svg",
	[ 0x1F3B2 ] = "Emoji u1f3b2.svg",
	[ 0x1F3B3 ] = "Noto Project Bowling Emoji.svg",
	[ 0x1F3B4 ] = "Emoji u1f3b4.svg",
	[ 0x1F3B5 ] = "Emoji u1f3b5.svg",
	[ 0x1F3B6 ] = "Emoji u1f3b6.svg",
	[ 0x1F3B7 ] = "Emoji u1f3b7.svg",
	[ 0x1F3B8 ] = "Emoji u1f3b8.svg",
	[ 0x1F3B9 ] = "Emoji u1f3b9.svg",
	[ 0x1F3BA ] = "Emoji u1f3ba.svg",
	[ 0x1F3BB ] = "Emoji u1f3bb.svg",
	[ 0x1F3BC ] = "Emoji u1f3bc.svg",
	[ 0x1F3BD ] = "Emoji u1f3bd.svg",
	[ 0x1F3BE ] = "Emoji u1f3be.svg",
	[ 0x1F3BF ] = "Emoji u1f3bf.svg",
	[ 0x1F3C0 ] = "Emoji u1f3c0.svg",
	[ 0x1F3C1 ] = "Emoji u1f3c1.svg",
	[ 0x1F3C2 ] = "Emoji u1f3c2.svg",
	[ 0x1F3C3 ] = "Emoji u1f3c3.svg",
	[ 0x1F3C4 ] = "Emoji u1f3c4.svg",
	[ 0x1F3C6 ] = "Emoji u1f3c6.svg",
	[ 0x1F3C7 ] = "Emoji u1f3c7.svg",
	[ 0x1F3C8 ] = "Emoji u1f3c8.svg",
	[ 0x1F3C9 ] = "Emoji u1f3c9.svg",
	[ 0x1F3CA ] = "Emoji u1f3ca.svg",
	[ 0x1F3E0 ] = "Emoji u1f3e0.svg",
	[ 0x1F3E1 ] = "Emoji u1f3e1.svg",
	[ 0x1F3E2 ] = "Emoji u1f3e2.svg",
	[ 0x1F3E3 ] = "Emoji u1f3e3.svg",
	[ 0x1F3E4 ] = "Emoji u1f3e4.svg",
	[ 0x1F3E5 ] = "Emoji u1f3e5.svg",
	[ 0x1F3E6 ] = "Emoji u1f3e6.svg",
	[ 0x1F3E7 ] = "Emoji u1f3e7.svg",
	[ 0x1F3E8 ] = "Emoji u1f3e8.svg",
	[ 0x1F3E9 ] = "Emoji u1f3e9.svg",
	[ 0x1F3EA ] = "Emoji u1f3ea.svg",
	[ 0x1F3EB ] = "Emoji u1f3eb.svg",
	[ 0x1F3EC ] = "Emoji u1f3ec.svg",
	[ 0x1F3ED ] = "Emoji u1f3ed.svg",
	[ 0x1F3EE ] = "Emoji u1f3ee.svg",
	[ 0x1F3EF ] = "Emoji u1f3ef.svg",
	[ 0x1F3F0 ] = "Emoji u1f3f0.svg",
	[ 0x1F400 ] = "Emoji u1f400.svg",
	[ 0x1F401 ] = "Emoji u1f401.svg",
	[ 0x1F402 ] = "Emoji u1f402.svg",
	[ 0x1F403 ] = "Emoji u1f403.svg",
	[ 0x1F404 ] = "Emoji u1f404.svg",
	[ 0x1F405 ] = "Emoji u1f405.svg",
	[ 0x1F406 ] = "Emoji u1f406.svg",
	[ 0x1F407 ] = "Emoji u1f407.svg",
	[ 0x1F408 ] = "Emoji u1f408.svg",
	[ 0x1F409 ] = "Emoji u1f409.svg",
	[ 0x1F40A ] = "Emoji u1f40a.svg",
	[ 0x1F40B ] = "Emoji u1f40b.svg",
	[ 0x1F40C ] = "Emoji u1f40c.svg",
	[ 0x1F40D ] = "Emoji u1f40d.svg",
	[ 0x1F40E ] = "Emoji u1f40e.svg",
	[ 0x1F40F ] = "Emoji u1f40f.svg",
	[ 0x1F410 ] = "Emoji u1f410.svg",
	[ 0x1F411 ] = "Emoji u1f411.svg",
	[ 0x1F412 ] = "Emoji u1f412.svg",
	[ 0x1F413 ] = "Emoji u1f413.svg",
	[ 0x1F414 ] = "Emoji u1f414.svg",
	[ 0x1F415 ] = "Emoji u1f415.svg",
	[ 0x1F416 ] = "Emoji u1f416.svg",
	[ 0x1F417 ] = "Emoji u1f417.svg",
	[ 0x1F418 ] = "Emoji u1f418.svg",
	[ 0x1F419 ] = "Emoji u1f419.svg",
	[ 0x1F41A ] = "Emoji u1f41a.svg",
	[ 0x1F41B ] = "Emoji u1f41b.svg",
	[ 0x1F41C ] = "Emoji u1f41c.svg",
	[ 0x1F41D ] = "Emoji u1f41d.svg",
	[ 0x1F41E ] = "Emoji u1f41e.svg",
	[ 0x1F41F ] = "Emoji u1f41f.svg",
	[ 0x1F420 ] = "Emoji u1f420.svg",
	[ 0x1F421 ] = "Emoji u1f421.svg",
	[ 0x1F422 ] = "Emoji u1f422.svg",
	[ 0x1F423 ] = "Emoji u1f423.svg",
	[ 0x1F424 ] = "Emoji u1f424.svg",
	[ 0x1F425 ] = "Emoji u1f425.svg",
	[ 0x1F426 ] = "Emoji u1f426.svg",
	[ 0x1F427 ] = "Emoji u1f427.svg",
	[ 0x1F428 ] = "Emoji u1f428.svg",
	[ 0x1F429 ] = "Emoji u1f429.svg",
	[ 0x1F42A ] = "Emoji u1f42a.svg",
	[ 0x1F42B ] = "Emoji u1f42b.svg",
	[ 0x1F42C ] = "Emoji u1f42c.svg",
	[ 0x1F42D ] = "Emoji u1f42d.svg",
	[ 0x1F42E ] = "Emoji u1f42e.svg",
	[ 0x1F42F ] = "Emoji u1f42f.svg",
	[ 0x1F430 ] = "Emoji u1f430.svg",
	[ 0x1F431 ] = "Emoji u1f431.svg",
	[ 0x1F432 ] = "Emoji u1f432.svg",
	[ 0x1F433 ] = "Emoji u1f433.svg",
	[ 0x1F434 ] = "Emoji u1f434.svg",
	[ 0x1F435 ] = "Emoji u1f435.svg",
	[ 0x1F436 ] = "Emoji u1f436.svg",
	[ 0x1F437 ] = "Emoji u1f437.svg",
	[ 0x1F438 ] = "Emoji u1f438.svg",
	[ 0x1F439 ] = "Emoji u1f439.svg",
	[ 0x1F43A ] = "Emoji u1f43a.svg",
	[ 0x1F43B ] = "Emoji u1f43b.svg",
	[ 0x1F43C ] = "Emoji u1f43c.svg",
	[ 0x1F43D ] = "Emoji u1f43d.svg",
	[ 0x1F43E ] = "Emoji u1f43e.svg",
	[ 0x1F440 ] = "Emoji u1f440.svg",
	[ 0x1F442 ] = "Emoji u1f442.svg",
	[ 0x1F443 ] = "Emoji u1f443.svg",
	[ 0x1F444 ] = "Emoji u1f444.svg",
	[ 0x1F445 ] = "Emoji u1f445.svg",
	[ 0x1F446 ] = "Emoji u1f446.svg",
	[ 0x1F447 ] = "Emoji u1f447.svg",
	[ 0x1F448 ] = "Emoji u1f448.svg",
	[ 0x1F449 ] = "Emoji u1f449.svg",
	[ 0x1F44A ] = "Emoji u1f44a.svg",
	[ 0x1F44B ] = "Emoji u1f44b.svg",
	[ 0x1F44C ] = "Emoji u1f44c.svg",
	[ 0x1F44D ] = "Emoji u1f44d.svg",
	[ 0x1F44E ] = "Emoji u1f44e.svg",
	[ 0x1F44F ] = "Emoji u1f44f.svg",
	[ 0x1F450 ] = "Emoji u1f450.svg",
	[ 0x1F451 ] = "Emoji u1f451.svg",
	[ 0x1F452 ] = "Emoji u1f452.svg",
	[ 0x1F453 ] = "Emoji u1f453.svg",
	[ 0x1F454 ] = "Emoji u1f454.svg",
	[ 0x1F455 ] = "Emoji u1f455.svg",
	[ 0x1F456 ] = "Emoji u1f456.svg",
	[ 0x1F457 ] = "Emoji u1f457.svg",
	[ 0x1F458 ] = "Emoji u1f458.svg",
	[ 0x1F459 ] = "Emoji u1f459.svg",
	[ 0x1F45A ] = "Emoji u1f45a.svg",
	[ 0x1F45B ] = "Emoji u1f45b.svg",
	[ 0x1F45C ] = "Emoji u1f45c.svg",
	[ 0x1F45D ] = "Emoji u1f45d.svg",
	[ 0x1F45E ] = "Emoji u1f45e.svg",
	[ 0x1F45F ] = "Emoji u1f45f.svg",
	[ 0x1F460 ] = "Emoji u1f460.svg",
	[ 0x1F461 ] = "Emoji u1f461.svg",
	[ 0x1F462 ] = "Emoji u1f462.svg",
	[ 0x1F463 ] = "Emoji u1f463.svg",
	[ 0x1F464 ] = "Emoji u1f464.svg",
	[ 0x1F465 ] = "Emoji u1f465.svg",
	[ 0x1F466 ] = "Emoji u1f466.svg",
	[ 0x1F467 ] = "Emoji u1f467.svg",
	[ 0x1F468 ] = "Emoji u1f468.svg",
	[ 0x1F469 ] = "Emoji u1f469.svg",
	[ 0x1F46A ] = "Emoji u1f46a.svg",
	[ 0x1F46B ] = "Emoji u1f46b.svg",
	[ 0x1F46C ] = "Emoji u1f46c.svg",
	[ 0x1F46D ] = "Emoji u1f46d.svg",
	[ 0x1F46E ] = "Emoji u1f46e.svg",
	[ 0x1F46F ] = "Emoji u1f46f.svg",
	[ 0x1F470 ] = "Emoji u1f470.svg",
	[ 0x1F471 ] = "Emoji u1f471.svg",
	[ 0x1F472 ] = "Emoji u1f472.svg",
	[ 0x1F473 ] = "Emoji u1f473.svg",
	[ 0x1F474 ] = "Emoji u1f474.svg",
	[ 0x1F475 ] = "Emoji u1f475.svg",
	[ 0x1F476 ] = "Emoji u1f476.svg",
	[ 0x1F477 ] = "Emoji u1f477.svg",
	[ 0x1F478 ] = "Emoji u1f478.svg",
	[ 0x1F479 ] = "Emoji u1f479.svg",
	[ 0x1F47A ] = "Emoji u1f47a.svg",
	[ 0x1F47B ] = "Emoji u1f47b.svg",
	[ 0x1F47C ] = "Emoji u1f47c.svg",
	[ 0x1F47D ] = "Emoji u1f47d.svg",
	[ 0x1F47E ] = "Emoji u1f47e.svg",
	[ 0x1F47F ] = "Emoji u1f47f.svg",
	[ 0x1F480 ] = "Emoji u1f480.svg",
	[ 0x1F481 ] = "Emoji u1f481.svg",
	[ 0x1F482 ] = "Emoji u1f482.svg",
	[ 0x1F483 ] = "Emoji u1f483.svg",
	[ 0x1F484 ] = "Emoji u1f484.svg",
	[ 0x1F485 ] = "Emoji u1f485.svg",
	[ 0x1F486 ] = "Emoji u1f486.svg",
	[ 0x1F487 ] = "Emoji u1f487.svg",
	[ 0x1F488 ] = "Emoji u1f488.svg",
	[ 0x1F489 ] = "Emoji u1f489.svg",
	[ 0x1F48A ] = "Emoji u1f48a.svg",
	[ 0x1F48B ] = "Emoji u1f48b.svg",
	[ 0x1F48C ] = "Emoji u1f48c.svg",
	[ 0x1F48D ] = "Emoji u1f48d.svg",
	[ 0x1F48E ] = "Emoji u1f48e.svg",
	[ 0x1F48F ] = "Emoji u1f48f.svg",
	[ 0x1F490 ] = "Emoji u1f490.svg",
	[ 0x1F491 ] = "Emoji u1f491.svg",
	[ 0x1F492 ] = "Emoji u1f492.svg",
	[ 0x1F493 ] = "Emoji u1f493.svg",
	[ 0x1F494 ] = "Emoji u1f494.svg",
	[ 0x1F495 ] = "Emoji u1f495.svg",
	[ 0x1F496 ] = "Emoji u1f496.svg",
	[ 0x1F497 ] = "Emoji u1f497.svg",
	[ 0x1F498 ] = "Emoji u1f498.svg",
	[ 0x1F499 ] = "Emoji u1f499.svg",
	[ 0x1F49A ] = "Emoji u1f49a.svg",
	[ 0x1F49B ] = "Emoji u1f49b.svg",
	[ 0x1F49C ] = "Emoji u1f49c.svg",
	[ 0x1F49D ] = "Emoji u1f49d.svg",
	[ 0x1F49E ] = "Emoji u1f49e.svg",
	[ 0x1F49F ] = "Emoji u1f49f.svg",
	[ 0x1F4A0 ] = "Emoji u1f4a0.svg",
	[ 0x1F4A1 ] = "Emoji u1f4a1.svg",
	[ 0x1F4A2 ] = "Emoji u1f4a2.svg",
	[ 0x1F4A3 ] = "Emoji u1f4a3.svg",
	[ 0x1F4A4 ] = "Emoji u1f4a4.svg",
	[ 0x1F4A5 ] = "Emoji u1f4a5.svg",
	[ 0x1F4A6 ] = "Emoji u1f4a6.svg",
	[ 0x1F4A7 ] = "Emoji u1f4a7.svg",
	[ 0x1F4A8 ] = "Emoji u1f4a8.svg",
	[ 0x1F4A9 ] = "Emoji u1f4a9.svg",
	[ 0x1F4AA ] = "Emoji u1f4aa.svg",
	[ 0x1F4AB ] = "Emoji u1f4ab.svg",
	[ 0x1F4AC ] = "Emoji u1f4ac.svg",
	[ 0x1F4AD ] = "Emoji u1f4ad.svg",
	[ 0x1F4AE ] = "Emoji u1f4ae.svg",
	[ 0x1F4AF ] = "Emoji u1f4af.svg",
	[ 0x1F4B0 ] = "Emoji u1f4b0.svg",
	[ 0x1F4B1 ] = "Emoji u1f4b1.svg",
	[ 0x1F4B2 ] = "Emoji u1f4b2.svg",
	[ 0x1F4B3 ] = "Emoji u1f4b3.svg",
	[ 0x1F4B4 ] = "Emoji u1f4b4.svg",
	[ 0x1F4B5 ] = "Emoji u1f4b5.svg",
	[ 0x1F4B6 ] = "Emoji u1f4b6.svg",
	[ 0x1F4B7 ] = "Emoji u1f4b7.svg",
	[ 0x1F4B8 ] = "Emoji u1f4b8.svg",
	[ 0x1F4B9 ] = "Emoji u1f4b9.svg",
	[ 0x1F4BA ] = "Emoji u1f4ba.svg",
	[ 0x1F4BB ] = "Emoji u1f4bb.svg",
	[ 0x1F4BC ] = "Emoji u1f4bc.svg",
	[ 0x1F4BD ] = "Emoji u1f4bd.svg",
	[ 0x1F4BE ] = "Emoji u1f4be.svg",
	[ 0x1F4BF ] = "Emoji u1f4bf.svg",
	[ 0x1F4C0 ] = "Emoji u1f4c0.svg",
	[ 0x1F4C1 ] = "Emoji u1f4c1.svg",
	[ 0x1F4C2 ] = "Emoji u1f4c2.svg",
	[ 0x1F4C3 ] = "Emoji u1f4c3.svg",
	[ 0x1F4C4 ] = "Emoji u1f4c4.svg",
	[ 0x1F4C5 ] = "Emoji u1f4c5.svg",
	[ 0x1F4C6 ] = "Emoji u1f4c6.svg",
	[ 0x1F4C7 ] = "Emoji u1f4c7.svg",
	[ 0x1F4C8 ] = "Emoji u1f4c8.svg",
	[ 0x1F4C9 ] = "Emoji u1f4c9.svg",
	[ 0x1F4CA ] = "Emoji u1f4ca.svg",
	[ 0x1F4CB ] = "Emoji u1f4cb.svg",
	[ 0x1F4CC ] = "Emoji u1f4cc.svg",
	[ 0x1F4CD ] = "Emoji u1f4cd.svg",
	[ 0x1F4CE ] = "Emoji u1f4ce.svg",
	[ 0x1F4CF ] = "Emoji u1f4cf.svg",
	[ 0x1F4D0 ] = "Emoji u1f4d0.svg",
	[ 0x1F4D1 ] = "Emoji u1f4d1.svg",
	[ 0x1F4D2 ] = "Emoji u1f4d2.svg",
	[ 0x1F4D3 ] = "Emoji u1f4d3.svg",
	[ 0x1F4D4 ] = "Emoji u1f4d4.svg",
	[ 0x1F4D5 ] = "Emoji u1f4d5.svg",
	[ 0x1F4D6 ] = "Emoji u1f4d6.svg",
	[ 0x1F4D7 ] = "Emoji u1f4d7.svg",
	[ 0x1F4D8 ] = "Emoji u1f4d8.svg",
	[ 0x1F4D9 ] = "Emoji u1f4d9.svg",
	[ 0x1F4DA ] = "Emoji u1f4da.svg",
	[ 0x1F4DB ] = "Emoji u1f4db.svg",
	[ 0x1F4DC ] = "Emoji u1f4dc.svg",
	[ 0x1F4DD ] = "Emoji u1f4dd.svg",
	[ 0x1F4DE ] = "Emoji u1f4de.svg",
	[ 0x1F4DF ] = "Emoji u1f4df.svg",
	[ 0x1F4E0 ] = "Emoji u1f4e0.svg",
	[ 0x1F4E1 ] = "Emoji u1f4e1.svg",
	[ 0x1F4E2 ] = "Emoji u1f4e2.svg",
	[ 0x1F4E3 ] = "Emoji u1f4e3.svg",
	[ 0x1F4E4 ] = "Emoji u1f4e4.svg",
	[ 0x1F4E5 ] = "Emoji u1f4e5.svg",
	[ 0x1F4E6 ] = "Emoji u1f4e6.svg",
	[ 0x1F4E7 ] = "Emoji u1f4e7.svg",
	[ 0x1F4E8 ] = "Emoji u1f4e8.svg",
	[ 0x1F4E9 ] = "Emoji u1f4e9.svg",
	[ 0x1F4EA ] = "Emoji u1f4ea.svg",
	[ 0x1F4EB ] = "Emoji u1f4eb.svg",
	[ 0x1F4EC ] = "Emoji u1f4ec.svg",
	[ 0x1F4ED ] = "Emoji u1f4ed.svg",
	[ 0x1F4EE ] = "Emoji u1f4ee.svg",
	[ 0x1F4EF ] = "Emoji u1f4ef.svg",
	[ 0x1F4F0 ] = "Emoji u1f4f0.svg",
	[ 0x1F4F1 ] = "Emoji u1f4f1.svg",
	[ 0x1F4F2 ] = "Emoji u1f4f2.svg",
	[ 0x1F4F3 ] = "Emoji u1f4f3.svg",
	[ 0x1F4F4 ] = "Emoji u1f4f4.svg",
	[ 0x1F4F5 ] = "Emoji u1f4f5.svg",
	[ 0x1F4F6 ] = "Emoji u1f4f6.svg",
	[ 0x1F4F7 ] = "Emoji u1f4f7.svg",
	[ 0x1F4F9 ] = "Emoji u1f4f9.svg",
	[ 0x1F4FA ] = "Emoji u1f4fa.svg",
	[ 0x1F4FB ] = "Emoji u1f4fb.svg",
	[ 0x1F4FC ] = "Emoji u1f4fc.svg",
	[ 0x1F4FD ] = "Noto Project Movie Camera Emoji.svg",
	[ 0x1F500 ] = "Emoji u1f500.svg",
	[ 0x1F501 ] = "Emoji u1f501.svg",
	[ 0x1F502 ] = "Emoji u1f502.svg",
	[ 0x1F503 ] = "Emoji u1f503.svg",
	[ 0x1F504 ] = "Emoji u1f504.svg",
	[ 0x1F505 ] = "Emoji u1f505.svg",
	[ 0x1F506 ] = "Emoji u1f506.svg",
	[ 0x1F507 ] = "Emoji u1f507.svg",
	[ 0x1F508 ] = "Emoji u1f508.svg",
	[ 0x1F509 ] = "Emoji u1f509.svg",
	[ 0x1F50A ] = "Emoji u1f50a.svg",
	[ 0x1F50B ] = "Emoji u1f50b.svg",
	[ 0x1F50C ] = "Emoji u1f50c.svg",
	[ 0x1F50D ] = "Emoji u1f50d.svg",
	[ 0x1F50E ] = "Emoji u1f50e.svg",
	[ 0x1F50F ] = "Emoji u1f50f.svg",
	[ 0x1F510 ] = "Emoji u1f510.svg",
	[ 0x1F511 ] = "Emoji u1f511.svg",
	[ 0x1F512 ] = "Emoji u1f512.svg",
	[ 0x1F513 ] = "Emoji u1f513.svg",
	[ 0x1F514 ] = "Emoji u1f514.svg",
	[ 0x1F515 ] = "Emoji u1f515.svg",
	[ 0x1F516 ] = "Emoji u1f516.svg",
	[ 0x1F517 ] = "Emoji u1f517.svg",
	[ 0x1F518 ] = "Emoji u1f518.svg",
	[ 0x1F519 ] = "Emoji u1f519.svg",
	[ 0x1F51A ] = "Emoji u1f51a.svg",
	[ 0x1F51B ] = "Emoji u1f51b.svg",
	[ 0x1F51C ] = "Emoji u1f51c.svg",
	[ 0x1F51D ] = "Emoji u1f51d.svg",
	[ 0x1F51E ] = "Emoji u1f51e.svg",
	[ 0x1F51F ] = "Emoji u1f51f.svg",
	[ 0x1F520 ] = "Emoji u1f520.svg",
	[ 0x1F521 ] = "Emoji u1f521.svg",
	[ 0x1F522 ] = "Emoji u1f522.svg",
	[ 0x1F523 ] = "Emoji u1f523.svg",
	[ 0x1F524 ] = "Emoji u1f524.svg",
	[ 0x1F525 ] = "Emoji u1f525.svg",
	[ 0x1F526 ] = "Emoji u1f526.svg",
	[ 0x1F527 ] = "Emoji u1f527.svg",
	[ 0x1F528 ] = "Emoji u1f528.svg",
	[ 0x1F529 ] = "Emoji u1f529.svg",
	[ 0x1F52A ] = "Emoji u1f52a.svg",
	[ 0x1F52B ] = "Emoji u1f52b.svg",
	[ 0x1F52C ] = "Emoji u1f52c.svg",
	[ 0x1F52D ] = "Emoji u1f52d.svg",
	[ 0x1F52E ] = "Emoji u1f52e.svg",
	[ 0x1F52F ] = "Emoji u1f52f.svg",
	[ 0x1F530 ] = "Emoji u1f530.svg",
	[ 0x1F531 ] = "Emoji u1f531.svg",
	[ 0x1F532 ] = "Emoji u1f532.svg",
	[ 0x1F533 ] = "Emoji u1f533.svg",
	[ 0x1F534 ] = "Emoji u1f534.svg",
	[ 0x1F535 ] = "Emoji u1f535.svg",
	[ 0x1F536 ] = "Emoji u1f536.svg",
	[ 0x1F537 ] = "Emoji u1f537.svg",
	[ 0x1F538 ] = "Emoji u1f538.svg",
	[ 0x1F539 ] = "Emoji u1f539.svg",
	[ 0x1F53A ] = "Emoji u1f53a.svg",
	[ 0x1F53B ] = "Emoji u1f53b.svg",
	[ 0x1F53C ] = "Emoji u1f53c.svg",
	[ 0x1F53D ] = "Emoji u1f53d.svg",
	[ 0x1F550 ] = "Emoji u1f550.svg",
	[ 0x1F551 ] = "Emoji u1f551.svg",
	[ 0x1F552 ] = "Emoji u1f552.svg",
	[ 0x1F553 ] = "Emoji u1f553.svg",
	[ 0x1F554 ] = "Emoji u1f554.svg",
	[ 0x1F555 ] = "Emoji u1f555.svg",
	[ 0x1F556 ] = "Emoji u1f556.svg",
	[ 0x1F557 ] = "Emoji u1f557.svg",
	[ 0x1F558 ] = "Emoji u1f558.svg",
	[ 0x1F559 ] = "Emoji u1f559.svg",
	[ 0x1F55A ] = "Emoji u1f55a.svg",
	[ 0x1F55B ] = "Emoji u1f55b.svg",
	[ 0x1F55C ] = "Emoji u1f55c.svg",
	[ 0x1F55D ] = "Emoji u1f55d.svg",
	[ 0x1F55E ] = "Emoji u1f55e.svg",
	[ 0x1F55F ] = "Emoji u1f55f.svg",
	[ 0x1F560 ] = "Emoji u1f560.svg",
	[ 0x1F561 ] = "Emoji u1f561.svg",
	[ 0x1F562 ] = "Emoji u1f562.svg",
	[ 0x1F563 ] = "Emoji u1f563.svg",
	[ 0x1F564 ] = "Emoji u1f564.svg",
	[ 0x1F565 ] = "Emoji u1f565.svg",
	[ 0x1F566 ] = "Emoji u1f566.svg",
	[ 0x1F567 ] = "Emoji u1f567.svg",
	[ 0x1F578 ] = "Twemoji12 1f578.svg",
	[ 0x1F57B ] = "Aiga telephone.svg",
	[ 0x1F57E ] = "Fxemoji u1F57E.svg",
	[ 0x1F57F ] = "Fxemoji u260E.svg",
	[ 0x1F5FB ] = "Emoji u1f5fb.svg",
	[ 0x1F5FC ] = "Emoji u1f5fc.svg",
	[ 0x1F5FD ] = "Emoji u1f5fd.svg",
	[ 0x1F5FE ] = "Emoji u1f5fe.svg",
	[ 0x1F5FF ] = "Emoji u1f5ff.svg",
	[ 0x1F600 ] = "Emoji u1f600.svg",
	[ 0x1F601 ] = "Emoji u1f601.svg",
	[ 0x1F602 ] = "Emoji u1f602.svg",
	[ 0x1F603 ] = "Emoji u1f603.svg",
	[ 0x1F604 ] = "Emoji u1f604.svg",
	[ 0x1F605 ] = "Emoji u1f605.svg",
	[ 0x1F606 ] = "Emoji u1f606.svg",
	[ 0x1F607 ] = "Emoji u1f607.svg",
	[ 0x1F608 ] = "Emoji u1f608.svg",
	[ 0x1F609 ] = "Emoji u1f609.svg",
	[ 0x1F60A ] = "Emoji u1f60a.svg",
	[ 0x1F60B ] = "Emoji u1f60b.svg",
	[ 0x1F60C ] = "Emoji u1f60c.svg",
	[ 0x1F60D ] = "Emoji u1f60d.svg",
	[ 0x1F60E ] = "Emoji u1f60e.svg",
	[ 0x1F60F ] = "Emoji u1f60f.svg",
	[ 0x1F610 ] = "Emoji u1f610.svg",
	[ 0x1F611 ] = "Emoji u1f611.svg",
	[ 0x1F612 ] = "Emoji u1f612.svg",
	[ 0x1F613 ] = "Emoji u1f613.svg",
	[ 0x1F614 ] = "Emoji u1f614.svg",
	[ 0x1F615 ] = "Emoji u1f615.svg",
	[ 0x1F616 ] = "Emoji u1f616.svg",
	[ 0x1F617 ] = "Emoji u1f617.svg",
	[ 0x1F618 ] = "Emoji u1f618.svg",
	[ 0x1F619 ] = "Emoji u1f619.svg",
	[ 0x1F61A ] = "Emoji u1f61a.svg",
	[ 0x1F61B ] = "Emoji u1f61b.svg",
	[ 0x1F61C ] = "Emoji u1f61c.svg",
	[ 0x1F61D ] = "Emoji u1f61d.svg",
	[ 0x1F61E ] = "Emoji u1f61e.svg",
	[ 0x1F61F ] = "Emoji u1f61f.svg",
	[ 0x1F620 ] = "Emoji u1f620.svg",
	[ 0x1F621 ] = "Emoji u1f621.svg",
	[ 0x1F622 ] = "Emoji u1f622.svg",
	[ 0x1F623 ] = "Emoji u1f623.svg",
	[ 0x1F624 ] = "Emoji u1f624.svg",
	[ 0x1F625 ] = "Emoji u1f625.svg",
	[ 0x1F626 ] = "Emoji u1f626.svg",
	[ 0x1F627 ] = "Emoji u1f627.svg",
	[ 0x1F628 ] = "Emoji u1f628.svg",
	[ 0x1F629 ] = "Emoji u1f629.svg",
	[ 0x1F62A ] = "Emoji u1f62a.svg",
	[ 0x1F62B ] = "Emoji u1f62b.svg",
	[ 0x1F62C ] = "Emoji u1f62c.svg",
	[ 0x1F62D ] = "Emoji u1f62d.svg",
	[ 0x1F62E ] = "Emoji u1f62e.svg",
	[ 0x1F62F ] = "Emoji u1f62f.svg",
	[ 0x1F630 ] = "Emoji u1f630.svg",
	[ 0x1F631 ] = "Emoji u1f631.svg",
	[ 0x1F632 ] = "Emoji u1f632.svg",
	[ 0x1F633 ] = "Emoji u1f633.svg",
	[ 0x1F634 ] = "Emoji u1f634.svg",
	[ 0x1F635 ] = "Emoji u1f635.svg",
	[ 0x1F636 ] = "Emoji u1f636.svg",
	[ 0x1F637 ] = "Emoji u1f637.svg",
	[ 0x1F638 ] = "Emoji u1f638.svg",
	[ 0x1F639 ] = "Emoji u1f639.svg",
	[ 0x1F63A ] = "Emoji u1f63a.svg",
	[ 0x1F63B ] = "Emoji u1f63b.svg",
	[ 0x1F63C ] = "Emoji u1f63c.svg",
	[ 0x1F63D ] = "Emoji u1f63d.svg",
	[ 0x1F63E ] = "Emoji u1f63e.svg",
	[ 0x1F63F ] = "Emoji u1f63f.svg",
	[ 0x1F640 ] = "Emoji u1f640.svg",
	[ 0x1F645 ] = "Emoji u1f645.svg",
	[ 0x1F646 ] = "Emoji u1f646.svg",
	[ 0x1F647 ] = "Emoji u1f647.svg",
	[ 0x1F648 ] = "Emoji u1f648.svg",
	[ 0x1F649 ] = "Emoji u1f649.svg",
	[ 0x1F64B ] = "Emoji u1f64b.svg",
	[ 0x1F64C ] = "Emoji u1f64c.svg",
	[ 0x1F64D ] = "Emoji u1f64d.svg",
	[ 0x1F64E ] = "Emoji u1f64e.svg",
	[ 0x1F64F ] = "Emoji u1f64f.svg",
	[ 0x1F64A ] = "Emoji u1f64a.svg",
	[ 0x1F680 ] = "Emoji u1f680.svg",
	[ 0x1F681 ] = "Emoji u1f681.svg",
	[ 0x1F682 ] = "Emoji u1f682.svg",
	[ 0x1F683 ] = "Emoji u1f683.svg",
	[ 0x1F684 ] = "Emoji u1f684.svg",
	[ 0x1F685 ] = "Emoji u1f685.svg",
	[ 0x1F686 ] = "Emoji u1f686.svg",
	[ 0x1F687 ] = "Emoji u1f687.svg",
	[ 0x1F688 ] = "Emoji u1f688.svg",
	[ 0x1F689 ] = "Emoji u1f689.svg",
	[ 0x1F68A ] = "Emoji u1f68a.svg",
	[ 0x1F68B ] = "Emoji u1f68b.svg",
	[ 0x1F68C ] = "Emoji u1f68c.svg",
	[ 0x1F68D ] = "Emoji u1f68d.svg",
	[ 0x1F68E ] = "Emoji u1f68e.svg",
	[ 0x1F68F ] = "Emoji u1f68f.svg",
	[ 0x1F690 ] = "Emoji u1f690.svg",
	[ 0x1F691 ] = "Emoji u1f691.svg",
	[ 0x1F692 ] = "Emoji u1f692.svg",
	[ 0x1F693 ] = "Emoji u1f693.svg",
	[ 0x1F694 ] = "Emoji u1f694.svg",
	[ 0x1F695 ] = "Emoji u1f695.svg",
	[ 0x1F696 ] = "Emoji u1f696.svg",
	[ 0x1F697 ] = "Emoji u1f697.svg",
	[ 0x1F698 ] = "Emoji u1f698.svg",
	[ 0x1F699 ] = "Emoji u1f699.svg",
	[ 0x1F69A ] = "Emoji u1f69a.svg",
	[ 0x1F69B ] = "Emoji u1f69b.svg",
	[ 0x1F69C ] = "Emoji u1f69c.svg",
	[ 0x1F69D ] = "Emoji u1f69d.svg",
	[ 0x1F69E ] = "Emoji u1f69e.svg",
	[ 0x1F69F ] = "Emoji u1f69f.svg",
	[ 0x1F6A0 ] = "Emoji u1f6a0.svg",
	[ 0x1F6A1 ] = "Emoji u1f6a1.svg",
	[ 0x1F6A2 ] = "Emoji u1f6a2.svg",
	[ 0x1F6A3 ] = "Emoji u1f6a3.svg",
	[ 0x1F6A4 ] = "Emoji u1f6a4.svg",
	[ 0x1F6A5 ] = "Emoji u1f6a5.svg",
	[ 0x1F6A6 ] = "Emoji u1f6a6.svg",
	[ 0x1F6A7 ] = "Emoji u1f6a7.svg",
	[ 0x1F6A8 ] = "Emoji u1f6a8.svg",
	[ 0x1F6A9 ] = "Emoji u1f6a9.svg",
	[ 0x1F6AA ] = "Emoji u1f6aa.svg",
	[ 0x1F6AB ] = "Emoji u1f6ab.svg",
	[ 0x1F6AC ] = "Emoji u1f6ac.svg",
	[ 0x1F6AD ] = "Emoji u1f6ad.svg",
	[ 0x1F6AE ] = "Emoji u1f6ae.svg",
	[ 0x1F6AF ] = "Emoji u1f6af.svg",
	[ 0x1F6B0 ] = "Emoji u1f6b0.svg",
	[ 0x1F6B1 ] = "Emoji u1f6b1.svg",
	[ 0x1F6B2 ] = "Emoji u1f6b2.svg",
	[ 0x1F6B3 ] = "Emoji u1f6b3.svg",
	[ 0x1F6B4 ] = "Emoji u1f6b4.svg",
	[ 0x1F6B5 ] = "Emoji u1f6b5.svg",
	[ 0x1F6B6 ] = "Emoji u1f6b6.svg",
	[ 0x1F6B7 ] = "Emoji u1f6b7.svg",
	[ 0x1F6B8 ] = "Emoji u1f6b8.svg",
	[ 0x1F6B9 ] = "Emoji u1f6b9.svg",
	[ 0x1F6BA ] = "Emoji u1f6ba.svg",
	[ 0x1F6BB ] = "Emoji u1f6bb.svg",
	[ 0x1F6BC ] = "Emoji u1f6bc.svg",
	[ 0x1F6BD ] = "Emoji u1f6bd.svg",
	[ 0x1F6BE ] = "Emoji u1f6be.svg",
	[ 0x1F6BF ] = "Emoji u1f6bf.svg",
	[ 0x1F6C0 ] = "Emoji u1f6c0.svg",
	[ 0x1F6C1 ] = "Emoji u1f6c1.svg",
	[ 0x1F6C2 ] = "Emoji u1f6c2.svg",
	[ 0x1F6C3 ] = "Emoji u1f6c3.svg",
	[ 0x1F6C4 ] = "Emoji u1f6c4.svg",
	[ 0x1F6C5 ] = "Emoji u1f6c5.svg",
	[ 0x1F6C7 ] = "ProhibitionSign2.svg",
	[ 0x1F700 ] = "U+1F700.svg",
	[ 0x1F701 ] = "Air symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F702 ] = "Fire symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F703 ] = "Earth symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F704 ] = "Water symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F705 ] = "Aqua fortis.svg",
	[ 0x1F706 ] = "Aqua regia (alchemical).svg",
	[ 0x1F707 ] = "U+1F707.svg",
	[ 0x1F708 ] = "U+1F708.svg",
	[ 0x1F709 ] = "Aqua vitae symbol.svg",
	[ 0x1F70A ] = "Acid symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F70B ] = "Distilled vinegar symbol.svg",
	[ 0x1F70C ] = "U+1F70C.svg",
	[ 0x1F70D ] = "Sulphur symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F70E ] = "U+1F70E.svg",
	[ 0x1F70F ] = "Black sulfur symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F710 ] = "Mercury sublimate symbol.svg",
	[ 0x1F711 ] = "U+1F711.svg",
	[ 0x1F712 ] = "U+1F712.svg",
	[ 0x1F713 ] = "Cinnabar symbol.svg",
	[ 0x1F714 ] = "Salt symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F715 ] = "Nitrogen symbol (Dalton).svg",
	[ 0x1F716 ] = "Vitriol symbol.svg",
	[ 0x1F717 ] = "U+1F717.svg",
	[ 0x1F718 ] = "Taurus symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F719 ] = "Rock salt symbol.svg",
	[ 0x1F71A ] = "Old symbol for sun.svg",
	[ 0x1F71B ] = "Silver symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F71C ] = "Iron ore symbol.svg",
	[ 0x1F71D ] = "Iron ore symbol (variant).svg",
	[ 0x1F71E ] = "Crocus of iron.svg",
	[ 0x1F71F ] = "U+1F71F.svg",
	[ 0x1F720 ] = "Copper ore symbol.svg",
	[ 0x1F721 ] = "U+1F721.svg",
	[ 0x1F722 ] = "U+1F722.svg",
	[ 0x1F723 ] = "Crocus of copper.svg",
	[ 0x1F724 ] = "U+1F724.svg",
	[ 0x1F725 ] = "U+1F725.svg",
	[ 0x1F726 ] = "U+1F726.svg",
	[ 0x1F727 ] = "U+1F727.svg",
	[ 0x1F728 ] = "Earth symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F729 ] = "Tin ore symbol.svg",
	[ 0x1F72A ] = "Lead ore symbol.svg",
	[ 0x1F72B ] = "Antimony ore symbol.svg",
	[ 0x1F72C ] = "U+1F72C.svg",
	[ 0x1F72D ] = "U+1F72D.svg",
	[ 0x1F72E ] = "U+1F72E.svg",
	[ 0x1F72F ] = "Atira symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F730 ] = "U+1F730.svg",
	[ 0x1F731 ] = "U+1F731.svg",
	[ 0x1F732 ] = "Regulus symbol.svg",
	[ 0x1F733 ] = "U+1F733.svg",
	[ 0x1F734 ] = "U+1F734.svg",
	[ 0x1F735 ] = "U+1F735.svg",
	[ 0x1F736 ] = "Alkali symbol.svg",
	[ 0x1F737 ] = "U+1F737.svg",
	[ 0x1F738 ] = "Marcasite symbol.svg",
	[ 0x1F739 ] = "Sal ammoniac symbol.svg",
	[ 0x1F73A ] = "Arsenic symbol.svg",
	[ 0x1F73B ] = "Realgar symbol.svg",
	[ 0x1F73C ] = "Realgar symbol 2.svg",
	[ 0x1F73D ] = "Auripigment symbol.svg",
	[ 0x1F73E ] = "Bismuth ore symbol.svg",
	[ 0x1F73F ] = "U+1F73F.svg",
	[ 0x1F740 ] = "U+1F740.svg",
	[ 0x1F741 ] = "Neptune symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F742 ] = "U+1F742.svg",
	[ 0x1F743 ] = "Borax symbol.svg",
	[ 0x1F744 ] = "U+1F744.svg",
	[ 0x1F745 ] = "Alum symbol.svg",
	[ 0x1F746 ] = "Oil symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F747 ] = "Spirit symbol (simple).svg",
	[ 0x1F748 ] = "U+1F748.svg",
	[ 0x1F749 ] = "U+1F749.svg",
	[ 0x1F74A ] = "Wax symbol.svg",
	[ 0x1F74B ] = "U+1F74B.svg",
	[ 0x1F74C ] = "U+1F74C.svg",
	[ 0x1F74D ] = "Tutty symbol.svg",
	[ 0x1F74E ] = "Caput mortuum.svg",
	[ 0x1F74F ] = "U+1F74F.svg",
	[ 0x1F750 ] = "U+1F750.svg",
	[ 0x1F751 ] = "U+1F751.svg",
	[ 0x1F752 ] = "U+1F752.svg",
	[ 0x1F753 ] = "Lodestone symbol.svg",
	[ 0x1F754 ] = "Soap symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F755 ] = "Urine symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F756 ] = "U+1F756.svg",
	[ 0x1F757 ] = "Ash symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F758 ] = "Pot ashes symbol.svg",
	[ 0x1F759 ] = "U+1F759.svg",
	[ 0x1F75A ] = "U+1F75A.svg",
	[ 0x1F75B ] = "U+1F75B.svg",
	[ 0x1F75C ] = "U+1F75C.svg",
	[ 0x1F75D ] = "U+1F75D.svg",
	[ 0x1F75E ] = "Libra symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F75F ] = "Precipitate symbol.svg",
	[ 0x1F760 ] = "Distillation symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F761 ] = "U+1F761.svg",
	[ 0x1F762 ] = "Dissolve symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F763 ] = "Descending node (fixed width).svg",
	[ 0x1F764 ] = "Putrefication symbol (alchemical).svg",
	[ 0x1F765 ] = "U+1F765.svg",
	[ 0x1F766 ] = "U+1F766.svg",
	[ 0x1F767 ] = "U+1F767.svg",
	[ 0x1F768 ] = "U+1F768.svg",
	[ 0x1F769 ] = "U+1F769.svg",
	[ 0x1F76A ] = "Russian astrological symbol quintile.svg",
	[ 0x1F76B ] = "U+1F76B.svg",
	[ 0x1F76C ] = "U+1F76C.svg",
	[ 0x1F76D ] = "Retort symbol.svg",
	[ 0x1F76E ] = "Hour symbol.svg",
	[ 0x1F76F ] = "Night symbol.svg",
	[ 0x1F770 ] = "Day-night symbol.svg",
	[ 0x1F771 ] = "Month symbol.svg",
	[ 0x1F772 ] = "Half dram.svg",
	[ 0x1F773 ] = "Half ounce.svg",
	[ 0x1F774 ] = "Part of Fortune symbol.svg",
	[ 0x1F775 ] = "Occultation symbol.svg",
	[ 0x1F776 ] = "Lunar eclipse symbol.svg",
	[ 0x1F77B ] = "Haumea symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F77C ] = "Makemake symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F77D ] = "Gonggong symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F77E ] = "Quaoar symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F77F ] = "Orcus symbol (fixed width).svg",
	[ 0x1F7D5 ] = "Silicon symbol (Dalton).svg",
	[ 0x1F7D9 ] = "Nine-point star (fixed width).svg",
	[ 0x1F860 ] = "U+1F860 WIDE-HEADED LEFTWARDS LIGHT BARB ARROW.svg",
	[ 0x1F861 ] = "U+1F861 WIDE-HEADED UPWARDS LIGHT BARB ARROW.svg",
	[ 0x1F862 ] = "U+1F862 WIDE-HEADED RIGHTWARDS LIGHT BARB ARROW.svg",
	[ 0x1F863 ] = "U+1F863 WIDE-HEADED DOWNWARDS LIGHT BARB ARROW.svg",
	[ 0x1FB1C ] = "U+1FB1C.svg",
	[ 0x1FBF0 ] = "Seven segment display 0 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF1 ] = "Seven segment display 1 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF2 ] = "Seven segment display 2 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF3 ] = "Seven segment display 3 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF4 ] = "Seven segment display 4 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF5 ] = "Seven segment display 5 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF6 ] = "Seven segment display 6 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF7 ] = "Seven segment display 7 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF8 ] = "Seven segment display 8 digit (black).svg",
	[ 0x1FBF9 ] = "Seven segment display 9 digit (black).svg",
}