Mô đun:Unicode data/images/023

Từ điển mở Wiktionary
return {
	[ 0x23350 ] = "Be-tw.svg",
	[ 0x23AD2 ] = "U+23AD2.svg",
	[ 0x23B88 ] = "U+23B88.svg",
}