Mô đun:ViePron/sandbox/testcases

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
-- Các trường hợp kiểm thử đơn vị cho [[Mô đun:ViePron/sandbox]]. Mở trang thảo
-- luận để chạy các trường hợp kiểm thử.
local p = require('Module:UnitTests')

function p:test_compound()
  self:preprocess_equals_many('{{#gọi:ViePron/sandbox|ipa|', '}}', {
    {"tiếng Việt", "tiəŋ˧˥ viə̰ʔt˨˩"},
    {"tiếng Việt|Sài Gòn", "tiəŋ˧˥ jiək˨˩˨"},
  })
end

-- Mỗi trường hợp có một trong các định dạng sau:
-- {"quốc ngữ", "IPA mong đợi"},
-- {"quốc ngữ|phương ngữ", "IPA mong đợi"},
-- Phương ngữ mặc định là tiếng Hà Nội.
function p:test_misc()
  self:preprocess_equals_many('{{#gọi:ViePron/sandbox|ipa|', '}}', {
    {"suýt|Sài Gòn", "ʂwɪ̈t˧˥"},
    {"mong|Hà Nội", "mɐʷŋ˧˧"},
    {"mau|Hà Nội", "mɐw˧˧"},
    {"mao", "maːw˧˧"},
    {"gà|Sài Gòn", "ɣæ˨˩"},
    {"yên", "iən˧˧"},
  })
end

function p:test_gi()
  self:preprocess_equals_many('{{#gọi:ViePron/sandbox|ipa|', '}}', {
    {"gia", "zaː˧˧"},
    {"giọng", "za̰ʔʷŋ˨˩"},
    {"gỵa", "zḭʔə˨˩"}, -- [[giặt gỵa]]
    {"giúp", "zup˧˥"},
  })
end

function p:test_qu()
  self:preprocess_equals_many('{{#gọi:ViePron/sandbox|ipa|', '}}', {
    {"qua", "kwaː˧˧"},
    {"quanh", "kwaʲŋ˧˧"},
    {"quay", "kwaj˧˧"},
    {"quầy", "kwə̤j˨˩"},
    {"quẹo", "kwɛ̰ʔw˨˩"},
    {"quê", "kwe˧˧"},
    {"quí", "kwi˧˥"},
    {"quý", "kwi˧˥"},
  })
end

function p:test_tones()
  self:preprocess_equals_many('{{#gọi:ViePron/sandbox|viqrToneToIPA|', '}}', {
    {"ma|Hà Nội",     "˧˧"},
    {"ma|Hải Phòng",   "˧˧"},
    {"ma|Vinh",      "˧˥"},
    {"ma|Thanh Chương",  "˧˥"},
    {"ma|Hà Tĩnh",    "˧˥˧"},
    {"ma|Huế",      "˧˥"},
    {"ma|Quy Nhơn",    "˧˧"},
    {"ma|Sài Gòn",    "˧˧"},
    
    {"má|Hà Nội",    "˧˥"},
    {"má|Hải Phòng",   "˧˥"},
    {"má|Vinh",     "˩˩"},
    {"má|Thanh Chương", "˩˩"},
    {"má|Hà Tĩnh",    "˩˧"},
    {"má|Huế",      "˩˧"},
    {"má|Quy Nhơn",   "˧˥"},
    {"má|Sài Gòn",    "˧˥"},
    
    {"mà|Hà Nội",    "˨˩"},
    {"mà|Hải Phòng",   "˨˩"},
    {"mà|Vinh",     "˧˧"},
    {"mà|Thanh Chương", "˧˧"},
    {"mà|Hà Tĩnh",    "˧˧"},
    {"mà|Huế",      "˧˧"},
    {"mà|Quy Nhơn",   "˨˩"},
    {"mà|Sài Gòn",    "˨˩"},
    
    {"mả|Hà Nội",    "˧˩˧"},
    {"mả|Hải Phòng",   "˧˩˧"},
    {"mả|Vinh",     "˧˩"},
    {"mả|Thanh Chương", "˧˩"},
    {"mả|Hà Tĩnh",    "˧˩"},
    {"mả|Huế",      "˧˩˨"},
    {"mả|Quy Nhơn",   "˨˩˦"},
    {"mả|Sài Gòn",    "˨˩˦"},
    
    {"mã|Hà Nội",    "˧˥"},
    {"mã|Hải Phòng",   "˧˥"},
    {"mã|Vinh",     "˩˧"},
    {"mã|Thanh Chương", "˧˩"},
    {"mã|Hà Tĩnh",    "˨˨"},
    {"mã|Huế",      "˧˩˨"},
    {"mã|Quy Nhơn",   "˨˩˦"},
    {"mã|Sài Gòn",    "˨˩˦"},
    
    {"mạ|Hà Nội",    "˨˩"},
    {"mạ|Hải Phòng",   "˨˩"},
    {"mạ|Vinh",     "˨˨"},
    {"mạ|Thanh Chương", "˨˨"},
    {"mạ|Hà Tĩnh",    "˨˨"},
    {"mạ|Huế",      "˨˨"},
    {"mạ|Quy Nhơn",   "˨˩˨"},
    {"mạ|Sài Gòn",    "˨˩˨"},
  })
end

return p