MediaWiki:Gadgets-definition

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

navigation

 • omnipresent search[ResourceLoader|default|dependencies=jquery.textSelection]|omnipresent search.js
 • did you mean[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util]|did you mean.js
 • TabbedLanguages[ResourceLoader|dependencies=jquery.cookie,jquery.ui,mediawiki.util|default]|TabbedLanguages.js|TabbedLanguages.css
 • navpop[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|popups.js|navpop.css

editing

 • AVIM[ResourceLoader|default]|AVIM.js
 • AVIM_portlet[ResourceLoader|default|dependencies=ext.gadget.AVIM]|AVIM portlet.js|AVIM portlet.css
 • start[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util,ext.gadget.headers]|start.js|start.css
 • hotcat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • wiked[ResourceLoader]|wiked.js
 • tot[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util,jquery.textSelection,ext.gadget.headers]|tot.js|jquery.wikiEditor.toc.css
 • linkify[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|linkify.js
 • headers[ResourceLoader|default|dependences=mediawiki.api]|headers.js

interface

 • main page[ResourceLoader|default]|main page.js|main page.css
 • removeAccessKeys[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|removeAccessKeys.js
 • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|purgetab.js
 • script fonts[ResourceLoader|default]|script fonts.css
 • DejaVu_Sans|DejaVu_Sans.css