MediaWiki:Titleblacklist

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
  1. Đây là danh sách đen về tựa đề. Tựa bài và tên thành viên trùng với biểu thức chính quy tại đây sẽ không thể tạo được.
  2. Hãy dùng “#” để ghi chú.
  3. Nội dung mặc định là không phân biệt chữ hoa chữ thường
# Không gian tên ảo “Thông báo sửa đổi”
Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi\/.* <noedit|errmsg=titleblacklist-custom-editnotice>
# Tránh người dùng xác nhận mình là chủ wiki trong Google Analytics
.*[Gg]oogle[A-Za-z0-9]*\.html*
# Cấm la hét một từ nhiều lần
.*([A-ZẮẰẲẴẶĂẤẦẨẪẬÂÁÀÃẢẠĐẾỀỂỄỆÊÉÈẺẼẸÍÌỈĨỊỐỒỔỖỘÔỚỜỞỠỢƠÓÒÕỎỌỨỪỬỮỰƯÚÙỦŨỤÝỲỶỸỴ]{2,}) \1 \1 \1.*<autoconfirmed>
# Cấm ngủ gật trên bàn phím, cấm mèo đi bộ trên bàn phím
.*(.)\1\1\1\1\1\1\1\1\1.*<autoconfirmed>
# Ngăn chặn IP liên tục thêm từ tục tĩu
.*sysop.* <autoconfirmed>
.*[Mm][Ee]\s*[Mm][Aa][Yy].*
.*[Dd][Ii][Tt]\s*[Mm][Ee].*
.*[Dd][Ii][Tt]\s*[Cc][Oo][Nn]\s*[Mm][Ee].*
.*[Tt][Uu][Aa][Nn]\s*[Mn][Ii][Nn][Hh][0\d]\d*.*
.*[Dd][Aa][Ff][Aa][Bb][Ee][Tt]\s*.[Cc][Oo][Mm].*
.*[Dd][Aa][Ff][Aa][Bb][Ee][Tt].*
.*[cC][ẩẨ][Mm]\s*[lL][Aa][Nn]\s*[SsXx][ỤụUu][Cc].*
.*[cC][ặẶ][tT].*
.*[lL]\s*[Ồồ]\s*[nN]\b.*
.*[Cc]\s*[ỨứƯư]\s*[TtCc]\b.*
.*Đ M.*
.*đ[ụù]\b.*
.*Cường đô la.*
.*хуй* 
.*х у й* 
.*бля*
.*б л я*
.*Росси*
.*Р о с с и*
.*собач*
.*с о б а ч*
.*Росі*
.*Р о с і*
.*пизда*
.*п и з д а*
.*вандал*
.*[Сc]ука\s*блять.*
.*Cường dollar.*
.*"cường $$".*
.*Kường.*
.*[ck]\W*[ặẶ]\W*[tc].*
.*t\W*h\W*ằ\W*n\W*g.*<autoconfirmed>
.*v.*hải.*triều.*
.*Việt Nam Dân Quốc.*
.*Bá Hiến.*
.*nguyễn thanh liêm.*
.*Cưu Tiên.*
.*ON WHE.* <casesensitive>
.*[!?]{3,}.*
.*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w\d:@\-]+\.[\w\d\-]+.*
.*\bis\s+(?:a|an)\s+(?:dick|cunt|fag|bitch|shit|fuck|loser|ass|gay|ghey|moron|retard|stupid|slut).* <autoconfirmed>
.*B\.*[AẢ]\.*O.*Q\.*U\.*[AẢ]\.*N.*V\.*I\.*[EÊ]\.*N.* <autoconfirmed>
.*T\.*r\.*[aầâà]\.*n.*V\.*[iị\|1l]\.*[eêệẹ]{0,1}\.*t.*D\.*z{0,1}[uũ]\.*n\.*g.*
.*T\W*m\W*c\W*t.*
.*T.*h.*a\w*n.*h.*Q.*u.*a.*n.*g.* <casesensitive><autoconfirmed>
.*H.*[ưữu].*u.*D.*[uụ].*n.*g.* <casesensitive><autoconfirmed>
.*K\.*h\.*[ưu]\.*[ơo]\.*n\.*g.*V\.*[i|1l]\.*[eêệẹ]\.*t.*H\.*[àa].*<autoconfirmed>
.*T\.*r\.*[âầa]\.*n.*V\.*[i|1lĩ]\.*n\.*h.*T\.*[âa]\.*n.*<autoconfirmed>
.*lon c[uủ]a.*
.*lon m[ẹe].*
.*vuongdinhtien*
.*con [dđ][ĩiị].*
.*Thể loại:Loài vật lai người.*
.*胡志明.*
.*nhuconbo.*
.*ngusi.*
.*m[il]nh.*râu.*
.*suân.*
.*阮文雄.*
.*(hồ chí minh|ho chi minh).* <autoconfirmed>
.*阮富仲.*