MediaWiki:Titleblacklist

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  1. Đây là danh sách đen về tựa đề. Tựa bài và tên thành viên trùng với biểu thức chính quy tại đây sẽ không thể tạo được.
  2. Hãy dùng “#” để ghi chú.
  3. Nội dung mặc định là không phân biệt chữ hoa chữ thường
  1. Không gian tên ảo “Thông báo sửa đổi”

Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi\/.* <noedit|errmsg=titleblacklist-custom-editnotice>

  1. Tránh người dùng xác nhận mình là chủ wiki trong Google Analytics

.*[Gg]oogle[A-Za-z0-9]*\.html*

  1. Cấm la hét một từ nhiều lần

.*([A-ZẮẰẲẴẶĂẤẦẨẪẬÂÁÀÃẢẠĐẾỀỂỄỆÊÉÈẺẼẸÍÌỈĨỊỐỒỔỖỘÔỚỜỞỠỢƠÓÒÕỎỌỨỪỬỮỰƯÚÙỦŨỤÝỲỶỸỴ]{2,}) \1 \1 \1.*<autoconfirmed>

  1. Cấm ngủ gật trên bàn phím, cấm mèo đi bộ trên bàn phím

.*(.)\1\1\1\1\1\1\1\1\1.*<autoconfirmed>