Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Coptic Epact Numbers

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Carian

Coptic Epact Numbers

Old Italic ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Coptic Epact Numbers” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+102E0 đến U+102FF.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tập lệnh Tên
U+102E0 (66272) ◌𐋠 Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COPTIC EPACT THOUSANDS MARK
U+102E1 (66273) 𐋡 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT ONE
U+102E2 (66274) 𐋢 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT TWO
U+102E3 (66275) 𐋣 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT THREE
U+102E4 (66276) 𐋤 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT FOUR
U+102E5 (66277) 𐋥 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT FIVE
U+102E6 (66278) 𐋦 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT SIX
U+102E7 (66279) 𐋧 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT SEVEN
U+102E8 (66280) 𐋨 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT EIGHT
U+102E9 (66281) 𐋩 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT DIGIT NINE
U+102EA (66282) 𐋪 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER TEN
U+102EB (66283) 𐋫 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER TWENTY
U+102EC (66284) 𐋬 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER THIRTY
U+102ED (66285) 𐋭 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER FORTY
U+102EE (66286) 𐋮 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER FIFTY
U+102EF (66287) 𐋯 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER SIXTY
U+102F0 (66288) 𐋰 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER SEVENTY
U+102F1 (66289) 𐋱 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER EIGHTY
U+102F2 (66290) 𐋲 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER NINETY
U+102F3 (66291) 𐋳 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER ONE HUNDRED
U+102F4 (66292) 𐋴 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER TWO HUNDRED
U+102F5 (66293) 𐋵 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER THREE HUNDRED
U+102F6 (66294) 𐋶 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER FOUR HUNDRED
U+102F7 (66295) 𐋷 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER FIVE HUNDRED
U+102F8 (66296) 𐋸 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER SIX HUNDRED
U+102F9 (66297) 𐋹 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER SEVEN HUNDRED
U+102FA (66298) 𐋺 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER EIGHT HUNDRED
U+102FB (66299) 𐋻 No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
COPTIC EPACT NUMBER NINE HUNDRED