Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Gurmukhi

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Bengali

Gurmukhi

Gujarati ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Gurmukhi” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+0A00 đến U+0A7F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Guru (Gurmukhi).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+0A01 (2561) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI SIGN ADAK BINDI
U+0A02 (2562) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI SIGN BINDI
U+0A03 (2563) Mc
(Spacing Mark)
GURMUKHI SIGN VISARGA
U+0A05 (2565) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER A
U+0A06 (2566) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER AA
U+0A07 (2567) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER I
U+0A08 (2568) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER II
U+0A09 (2569) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER U
U+0A0A (2570) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER UU
U+0A0F (2575) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER EE
U+0A10 (2576) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER AI
U+0A13 (2579) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER OO
U+0A14 (2580) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER AU
U+0A15 (2581) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER KA
U+0A16 (2582) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER KHA
U+0A17 (2583) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER GA
U+0A18 (2584) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER GHA
U+0A19 (2585) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER NGA
U+0A1A (2586) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER CA
U+0A1B (2587) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER CHA
U+0A1C (2588) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER JA
U+0A1D (2589) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER JHA
U+0A1E (2590) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER NYA
U+0A1F (2591) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER TTA
U+0A20 (2592) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER TTHA
U+0A21 (2593) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER DDA
U+0A22 (2594) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER DDHA
U+0A23 (2595) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER NNA
U+0A24 (2596) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER TA
U+0A25 (2597) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER THA
U+0A26 (2598) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER DA
U+0A27 (2599) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER DHA
U+0A28 (2600) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER NA
U+0A2A (2602) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER PA
U+0A2B (2603) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER PHA
U+0A2C (2604) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER BA
U+0A2D (2605) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER BHA
U+0A2E (2606) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER MA
U+0A2F (2607) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER YA
U+0A30 (2608) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER RA
U+0A32 (2610) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER LA
U+0A33 (2611) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER LLA
U+0A35 (2613) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER VA
U+0A36 (2614) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER SHA
U+0A38 (2616) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER SA
U+0A39 (2617) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER HA
U+0A3C (2620) ◌਼ Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI SIGN NUKTA
U+0A3E (2622) Mc
(Spacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN AA
U+0A3F (2623) ਿ Mc
(Spacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN I
U+0A40 (2624) Mc
(Spacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN II
U+0A41 (2625) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN U
U+0A42 (2626) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN UU
U+0A47 (2631) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN EE
U+0A48 (2632) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN AI
U+0A4B (2635) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN OO
U+0A4C (2636) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI VOWEL SIGN AU
U+0A4D (2637) ◌੍ Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI SIGN VIRAMA
U+0A51 (2641) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI SIGN UDAAT
U+0A59 (2649) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER KHHA
U+0A5A (2650) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER GHHA
U+0A5B (2651) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER ZA
U+0A5C (2652) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER RRA
U+0A5E (2654) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI LETTER FA
U+0A66 (2662) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT ZERO
U+0A67 (2663) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT ONE
U+0A68 (2664) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT TWO
U+0A69 (2665) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT THREE
U+0A6A (2666) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT FOUR
U+0A6B (2667) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT FIVE
U+0A6C (2668) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT SIX
U+0A6D (2669) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT SEVEN
U+0A6E (2670) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT EIGHT
U+0A6F (2671) Nd
(Decimal Number)
GURMUKHI DIGIT NINE
U+0A70 (2672) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI TIPPI
U+0A71 (2673) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI ADDAK
U+0A72 (2674) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI IRI
U+0A73 (2675) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI URA
U+0A74 (2676) Lo
(Other Letter)
GURMUKHI EK ONKAR
U+0A75 (2677) Mn
(Nonspacing Mark)
GURMUKHI SIGN YAKASH
U+0A76 (2678) Po
(Other Punctuation)
GURMUKHI ABBREVIATION SIGN