Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Hangul Jamo Extended-A

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Rejang

Hangul Jamo Extended-A

Javanese ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Hangul Jamo Extended-A” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+A960 đến U+A97F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hang (Hangul).

Xem thêm: Hangul Jamo, Hangul Jamo Extended-B, Hangul Compatibility Jamo, Hangul Syllables.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+A960 (43360) HANGUL CHOSEONG TIKEUT-MIEUM
U+A961 (43361) HANGUL CHOSEONG TIKEUT-PIEUP
U+A962 (43362) HANGUL CHOSEONG TIKEUT-SIOS
U+A963 (43363) HANGUL CHOSEONG TIKEUT-CIEUC
U+A964 (43364) HANGUL CHOSEONG RIEUL-KIYEOK
U+A965 (43365) HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGKIYEOK
U+A966 (43366) HANGUL CHOSEONG RIEUL-TIKEUT
U+A967 (43367) HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGTIKEUT
U+A968 (43368) HANGUL CHOSEONG RIEUL-MIEUM
U+A969 (43369) HANGUL CHOSEONG RIEUL-PIEUP
U+A96A (43370) HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGPIEUP
U+A96B (43371) HANGUL CHOSEONG RIEUL-KAPYEOUNPIEUP
U+A96C (43372) HANGUL CHOSEONG RIEUL-SIOS
U+A96D (43373) HANGUL CHOSEONG RIEUL-CIEUC
U+A96E (43374) HANGUL CHOSEONG RIEUL-KHIEUKH
U+A96F (43375) HANGUL CHOSEONG MIEUM-KIYEOK
U+A970 (43376) HANGUL CHOSEONG MIEUM-TIKEUT
U+A971 (43377) HANGUL CHOSEONG MIEUM-SIOS
U+A972 (43378) HANGUL CHOSEONG PIEUP-SIOS-THIEUTH
U+A973 (43379) HANGUL CHOSEONG PIEUP-KHIEUKH
U+A974 (43380) HANGUL CHOSEONG PIEUP-HIEUH
U+A975 (43381) HANGUL CHOSEONG SSANGSIOS-PIEUP
U+A976 (43382) HANGUL CHOSEONG IEUNG-RIEUL
U+A977 (43383) HANGUL CHOSEONG IEUNG-HIEUH
U+A978 (43384) HANGUL CHOSEONG SSANGCIEUC-HIEUH
U+A979 (43385) HANGUL CHOSEONG SSANGTHIEUTH
U+A97A (43386) HANGUL CHOSEONG PHIEUPH-HIEUH
U+A97B (43387) HANGUL CHOSEONG HIEUH-SIOS
U+A97C (43388) HANGUL CHOSEONG SSANGYEORINHIEUH