Bước tới nội dung

truths

Từ điển mở Wiktionary
 • sự thật, lẽ phải, chân lý
     o to tell the truth
      nói sự thật
     o the truth of science
      chân lý khoa học
     o the truth is that...
      sự thật là...
  * sự đúng đắn, sự chính xác
     o there is no truth in his report
      trong bản báo cáo của hắn không có gì là chính xác cả (không có gì là đúng sự thực cả)
  * tính thật thà, lòng chân thật
     o I can rely on his truth
      tôi có thể tin vào lòng chân thật của nó
  * (kỹ thuật) sự lắp đúng
     o the wheel is out of truth
      bánh xe lắp lệch