Bản mẫu:str ≥ len/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này cho biết chuỗi có "ít nhất dài bằng" hoặc "ngắn hơn" số ký tự nào đó. Tuy bản mẫu này xử lý chuỗi, nó rất là nhẹ nhàng.

Cách sử dụng[sửa]

{{str ≥ len|chuỗi|số ký tự|nếu ít nhất dài bằng số đó|nếu ngắn hơn số đó}}

Ví dụ[sửa]

Để kiểm tra chuỗi "abcde" có bốn ký tự trở lên:

{{str ≥ len | abcde | 4
| Có 4 ký tự trở lên.
| Ngắn hơn 4 ký tự.
}}

Cho ra:

Có 4 ký tự trở lên.