Phụ lục:Danh mục bộ thủ chữ Hán/匸

Từ điển mở Wiktionary

匸 (bộ Hệ/bộ thủ thứ 23)[sửa]

+0 nét[sửa]

+2 nét[sửa]

, , 𠥭

+4 nét[sửa]

𠤲, 𠥮, 𠥯, 𰅪

+5 nét[sửa]

, , 𠥰, 𠥱, 𠥲, 𰅫

+6 nét[sửa]

, 𠥳

+7 nét[sửa]

, 𠥃, 𠥴, 𠥵, 𭅟, 𱑊

+8 nét[sửa]

𠥶, 𰅬

+9 nét[sửa]

, ,

+10 nét[sửa]

, 𱑋

+13 nét[sửa]

𱑌

+12 nét[sửa]

𠥷

+18 nét[sửa]

𠥸

+20 nét[sửa]

𠥹, 𠥺

+24 nét[sửa]

𱑍