Phụ lục:Danh mục bộ thủ chữ Hán/屮

Từ điển mở Wiktionary

屮 (bộ Triệt/bộ thủ thứ 45)[sửa]

+0 nét[sửa]

, , 𡳾

+1 nét[sửa]

,

+2 nét[sửa]

𡳿, 𭕾

+3 nét[sửa]

, 𡴀, 𡴁, 𡴂, 𡴃, 𡴄, 𡴅, 𭕿

+4 nét[sửa]

, , 𡴆, 𡴇, 𡴈, 𡴉, 𡴊

+5 nét[sửa]

𡴋, 𡴌, 𡴍

+6 nét[sửa]

𡴎, 𡴏, 𡴐, 𡴑, 𡴒, 𡴓, 𡴔

+7 nét[sửa]

𡴕, 𡴖, 𡴗, 𡴘, 𡴙, 𡴚, 𫵮, 𱛄

+8 nét[sửa]

𡴛, 𡴜

+9 nét[sửa]

𡴝, 𡴞, 𡴟, 𡴠, 𡴡, 𡴢, 𡴣, 𰎈

+10 nét[sửa]

𡴤, 𡴥

+11 nét[sửa]

𫵯, 𫵰

+12 nét[sửa]

𡴦, 𡴧, 𡴨, 𡴩

+15 nét[sửa]

𡴪

+18 nét[sửa]

𡴫

+19 nét[sửa]

𡴬