Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Arabic Extended-B

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Syriac Supplement

Arabic Extended-B

Arabic Extended-A ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Arabic Extended-B” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+0870 đến U+089F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Arab (Arabic).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+0870 (2160) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED FATHA
U+0871 (2161) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED TOP RIGHT FATHA
U+0872 (2162) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH RIGHT MIDDLE STROKE
U+0873 (2163) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH LEFT MIDDLE STROKE
U+0874 (2164) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED KASRA
U+0875 (2165) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED BOTTOM RIGHT KASRA
U+0876 (2166) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED ROUND DOT ABOVE
U+0877 (2167) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED RIGHT ROUND DOT
U+0878 (2168) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED LEFT ROUND DOT
U+0879 (2169) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED ROUND DOT BELOW
U+087A (2170) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH DOT ABOVE
U+087B (2171) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED TOP RIGHT FATHA AND DOT ABOVE
U+087C (2172) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH RIGHT MIDDLE STROKE AND DOT ABOVE
U+087D (2173) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED BOTTOM RIGHT KASRA AND DOT ABOVE
U+087E (2174) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED TOP RIGHT FATHA AND LEFT RING
U+087F (2175) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH RIGHT MIDDLE STROKE AND LEFT RING
U+0880 (2176) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED BOTTOM RIGHT KASRA AND LEFT RING
U+0881 (2177) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED RIGHT HAMZA
U+0882 (2178) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER ALEF WITH ATTACHED LEFT HAMZA
U+0883 (2179) Lo
(Other Letter)
ARABIC TATWEEL WITH OVERSTRUCK HAMZA
U+0884 (2180) Lo
(Other Letter)
ARABIC TATWEEL WITH OVERSTRUCK WAW
U+0885 (2181) Lo
(Other Letter)
ARABIC TATWEEL WITH TWO DOTS BELOW
U+0886 (2182) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER THIN YEH
U+0887 (2183) Lo
(Other Letter)
ARABIC BASELINE ROUND DOT
U+0888 (2184) Sk
(Modifier Symbol)
ARABIC RAISED ROUND DOT
U+0889 (2185) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER NOON WITH INVERTED SMALL V
U+088A (2186) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER HAH WITH INVERTED SMALL V BELOW
U+088B (2187) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER TAH WITH DOT BELOW
U+088C (2188) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER TAH WITH THREE DOTS BELOW
U+088D (2189) Lo
(Other Letter)
ARABIC LETTER KEHEH WITH TWO DOTS VERTICALLY BELOW
U+088E (2190) Lo
(Other Letter)
ARABIC VERTICAL TAIL
U+0890 (2192) (không in được) Cf
(Format)
ARABIC POUND MARK ABOVE
U+0891 (2193) (không in được) Cf
(Format)
ARABIC PIASTRE MARK ABOVE
U+0898 (2200) ◌࢘ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC SMALL HIGH WORD AL-JUZ
U+0899 (2201) ◌࢙ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC SMALL LOW WORD ISHMAAM
U+089A (2202) ◌࢚ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC SMALL LOW WORD IMAALA
U+089B (2203) ◌࢛ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC SMALL LOW WORD TASHEEL
U+089C (2204) ◌࢜ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC MADDA WAAJIB
U+089D (2205) ◌࢝ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC SUPERSCRIPT ALEF MOKHASSAS
U+089E (2206) ◌࢞ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC DOUBLED MADDA
U+089F (2207) ◌࢟ Mn
(Nonspacing Mark)
ARABIC HALF MADDA OVER MADDA