Phụ lục:Unicode/Enclosed Alphanumeric Supplement

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Playing Cards

Enclosed Alphanumeric Supplement

Enclosed Ideographic Supplement ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Enclosed Alphanumeric Supplement” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+1F100 đến U+1F1FF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Zyyy (Common).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+1F100 (127232) 🄀 No
(Other Number)
DIGIT ZERO FULL STOP
U+1F101 (127233) 🄁 No
(Other Number)
DIGIT ZERO COMMA
U+1F102 (127234) 🄂 No
(Other Number)
DIGIT ONE COMMA
U+1F103 (127235) 🄃 No
(Other Number)
DIGIT TWO COMMA
U+1F104 (127236) 🄄 No
(Other Number)
DIGIT THREE COMMA
U+1F105 (127237) 🄅 No
(Other Number)
DIGIT FOUR COMMA
U+1F106 (127238) 🄆 No
(Other Number)
DIGIT FIVE COMMA
U+1F107 (127239) 🄇 No
(Other Number)
DIGIT SIX COMMA
U+1F108 (127240) 🄈 No
(Other Number)
DIGIT SEVEN COMMA
U+1F109 (127241) 🄉 No
(Other Number)
DIGIT EIGHT COMMA
U+1F10A (127242) 🄊 No
(Other Number)
DIGIT NINE COMMA
U+1F10B (127243) 🄋 No
(Other Number)
DINGBAT CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ZERO
U+1F10C (127244) 🄌 No
(Other Number)
DINGBAT NEGATIVE CIRCLED SANS-SERIF DIGIT ZERO
U+1F10D (127245) 🄍 So
(Other Symbol)
CIRCLED ZERO WITH SLASH
U+1F10E (127246) 🄎 So
(Other Symbol)
CIRCLED ANTICLOCKWISE ARROW
U+1F10F (127247) 🄏 So
(Other Symbol)
CIRCLED DOLLAR SIGN WITH OVERLAID BACKSLASH
U+1F110 (127248) 🄐 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER A
U+1F111 (127249) 🄑 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER B
U+1F112 (127250) 🄒 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER C
U+1F113 (127251) 🄓 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER D
U+1F114 (127252) 🄔 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER E
U+1F115 (127253) 🄕 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER F
U+1F116 (127254) 🄖 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER G
U+1F117 (127255) 🄗 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER H
U+1F118 (127256) 🄘 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER I
U+1F119 (127257) 🄙 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER J
U+1F11A (127258) 🄚 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER K
U+1F11B (127259) 🄛 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER L
U+1F11C (127260) 🄜 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER M
U+1F11D (127261) 🄝 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER N
U+1F11E (127262) 🄞 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER O
U+1F11F (127263) 🄟 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER P
U+1F120 (127264) 🄠 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Q
U+1F121 (127265) 🄡 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER R
U+1F122 (127266) 🄢 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER S
U+1F123 (127267) 🄣 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER T
U+1F124 (127268) 🄤 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER U
U+1F125 (127269) 🄥 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER V
U+1F126 (127270) 🄦 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER W
U+1F127 (127271) 🄧 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER X
U+1F128 (127272) 🄨 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Y
U+1F129 (127273) 🄩 So
(Other Symbol)
PARENTHESIZED LATIN CAPITAL LETTER Z
U+1F12A (127274) 🄪 So
(Other Symbol)
TORTOISE SHELL BRACKETED LATIN CAPITAL LETTER S
U+1F12B (127275) 🄫 So
(Other Symbol)
CIRCLED ITALIC LATIN CAPITAL LETTER C
U+1F12C (127276) 🄬 So
(Other Symbol)
CIRCLED ITALIC LATIN CAPITAL LETTER R
U+1F12D (127277) 🄭 So
(Other Symbol)
CIRCLED CD
U+1F12E (127278) 🄮 So
(Other Symbol)
CIRCLED WZ
U+1F12F (127279) 🄯 So
(Other Symbol)
COPYLEFT SYMBOL
U+1F130 (127280) 🄰 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER A
U+1F131 (127281) 🄱 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER B
U+1F132 (127282) 🄲 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER C
U+1F133 (127283) 🄳 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER D
U+1F134 (127284) 🄴 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER E
U+1F135 (127285) 🄵 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER F
U+1F136 (127286) 🄶 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER G
U+1F137 (127287) 🄷 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER H
U+1F138 (127288) 🄸 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER I
U+1F139 (127289) 🄹 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER J
U+1F13A (127290) 🄺 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER K
U+1F13B (127291) 🄻 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER L
U+1F13C (127292) 🄼 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER M
U+1F13D (127293) 🄽 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER N
U+1F13E (127294) 🄾 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER O
U+1F13F (127295) 🄿 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P
U+1F140 (127296) 🅀 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Q
U+1F141 (127297) 🅁 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER R
U+1F142 (127298) 🅂 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER S
U+1F143 (127299) 🅃 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER T
U+1F144 (127300) 🅄 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER U
U+1F145 (127301) 🅅 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER V
U+1F146 (127302) 🅆 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER W
U+1F147 (127303) 🅇 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER X
U+1F148 (127304) 🅈 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Y
U+1F149 (127305) 🅉 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Z
U+1F14A (127306) 🅊 So
(Other Symbol)
SQUARED HV
U+1F14B (127307) 🅋 So
(Other Symbol)
SQUARED MV
U+1F14C (127308) 🅌 So
(Other Symbol)
SQUARED SD
U+1F14D (127309) 🅍 So
(Other Symbol)
SQUARED SS
U+1F14E (127310) 🅎 So
(Other Symbol)
SQUARED PPV
U+1F14F (127311) 🅏 So
(Other Symbol)
SQUARED WC
U+1F150 (127312) 🅐 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER A
U+1F151 (127313) 🅑 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER B
U+1F152 (127314) 🅒 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER C
U+1F153 (127315) 🅓 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER D
U+1F154 (127316) 🅔 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER E
U+1F155 (127317) 🅕 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER F
U+1F156 (127318) 🅖 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER G
U+1F157 (127319) 🅗 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER H
U+1F158 (127320) 🅘 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER I
U+1F159 (127321) 🅙 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER J
U+1F15A (127322) 🅚 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER K
U+1F15B (127323) 🅛 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER L
U+1F15C (127324) 🅜 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER M
U+1F15D (127325) 🅝 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER N
U+1F15E (127326) 🅞 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER O
U+1F15F (127327) 🅟 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER P
U+1F160 (127328) 🅠 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Q
U+1F161 (127329) 🅡 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER R
U+1F162 (127330) 🅢 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER S
U+1F163 (127331) 🅣 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER T
U+1F164 (127332) 🅤 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER U
U+1F165 (127333) 🅥 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER V
U+1F166 (127334) 🅦 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER W
U+1F167 (127335) 🅧 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER X
U+1F168 (127336) 🅨 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Y
U+1F169 (127337) 🅩 So
(Other Symbol)
NEGATIVE CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Z
U+1F16A (127338) 🅪 So
(Other Symbol)
RAISED MC SIGN
U+1F16B (127339) 🅫 So
(Other Symbol)
RAISED MD SIGN
U+1F16C (127340) 🅬 So
(Other Symbol)
RAISED MR SIGN
U+1F16D (127341) 🅭 So
(Other Symbol)
CIRCLED CC
U+1F16E (127342) 🅮 So
(Other Symbol)
CIRCLED C WITH OVERLAID BACKSLASH
U+1F16F (127343) 🅯 So
(Other Symbol)
CIRCLED HUMAN FIGURE
U+1F170 (127344) 🅰 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER A
U+1F171 (127345) 🅱 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER B
U+1F172 (127346) 🅲 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER C
U+1F173 (127347) 🅳 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER D
U+1F174 (127348) 🅴 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER E
U+1F175 (127349) 🅵 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER F
U+1F176 (127350) 🅶 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER G
U+1F177 (127351) 🅷 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER H
U+1F178 (127352) 🅸 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER I
U+1F179 (127353) 🅹 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER J
U+1F17A (127354) 🅺 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER K
U+1F17B (127355) 🅻 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER L
U+1F17C (127356) 🅼 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER M
U+1F17D (127357) 🅽 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER N
U+1F17E (127358) 🅾 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER O
U+1F17F (127359) 🅿 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P
U+1F180 (127360) 🆀 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Q
U+1F181 (127361) 🆁 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER R
U+1F182 (127362) 🆂 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER S
U+1F183 (127363) 🆃 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER T
U+1F184 (127364) 🆄 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER U
U+1F185 (127365) 🆅 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER V
U+1F186 (127366) 🆆 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER W
U+1F187 (127367) 🆇 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER X
U+1F188 (127368) 🆈 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Y
U+1F189 (127369) 🆉 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER Z
U+1F18A (127370) 🆊 So
(Other Symbol)
CROSSED NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P
U+1F18B (127371) 🆋 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED IC
U+1F18C (127372) 🆌 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED PA
U+1F18D (127373) 🆍 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED SA
U+1F18E (127374) 🆎 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED AB
U+1F18F (127375) 🆏 So
(Other Symbol)
NEGATIVE SQUARED WC
U+1F190 (127376) 🆐 So
(Other Symbol)
SQUARE DJ
U+1F191 (127377) 🆑 So
(Other Symbol)
SQUARED CL
U+1F192 (127378) 🆒 So
(Other Symbol)
SQUARED COOL
U+1F193 (127379) 🆓 So
(Other Symbol)
SQUARED FREE
U+1F194 (127380) 🆔 So
(Other Symbol)
SQUARED ID
U+1F195 (127381) 🆕 So
(Other Symbol)
SQUARED NEW
U+1F196 (127382) 🆖 So
(Other Symbol)
SQUARED NG
U+1F197 (127383) 🆗 So
(Other Symbol)
SQUARED OK
U+1F198 (127384) 🆘 So
(Other Symbol)
SQUARED SOS
U+1F199 (127385) 🆙 So
(Other Symbol)
SQUARED UP WITH EXCLAMATION MARK
U+1F19A (127386) 🆚 So
(Other Symbol)
SQUARED VS
U+1F19B (127387) 🆛 So
(Other Symbol)
SQUARED THREE D
U+1F19C (127388) 🆜 So
(Other Symbol)
SQUARED SECOND SCREEN
U+1F19D (127389) 🆝 So
(Other Symbol)
SQUARED TWO K
U+1F19E (127390) 🆞 So
(Other Symbol)
SQUARED FOUR K
U+1F19F (127391) 🆟 So
(Other Symbol)
SQUARED EIGHT K
U+1F1A0 (127392) 🆠 So
(Other Symbol)
SQUARED FIVE POINT ONE
U+1F1A1 (127393) 🆡 So
(Other Symbol)
SQUARED SEVEN POINT ONE
U+1F1A2 (127394) 🆢 So
(Other Symbol)
SQUARED TWENTY-TWO POINT TWO
U+1F1A3 (127395) 🆣 So
(Other Symbol)
SQUARED SIXTY P
U+1F1A4 (127396) 🆤 So
(Other Symbol)
SQUARED ONE HUNDRED TWENTY P
U+1F1A5 (127397) 🆥 So
(Other Symbol)
SQUARED LATIN SMALL LETTER D
U+1F1A6 (127398) 🆦 So
(Other Symbol)
SQUARED HC
U+1F1A7 (127399) 🆧 So
(Other Symbol)
SQUARED HDR
U+1F1A8 (127400) 🆨 So
(Other Symbol)
SQUARED HI-RES
U+1F1A9 (127401) 🆩 So
(Other Symbol)
SQUARED LOSSLESS
U+1F1AA (127402) 🆪 So
(Other Symbol)
SQUARED SHV
U+1F1AB (127403) 🆫 So
(Other Symbol)
SQUARED UHD
U+1F1AC (127404) 🆬 So
(Other Symbol)
SQUARED VOD
U+1F1AD (127405) 🆭 So
(Other Symbol)
MASK WORK SYMBOL
U+1F1E6 (127462) 🇦 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER A
U+1F1E7 (127463) 🇧 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER B
U+1F1E8 (127464) 🇨 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER C
U+1F1E9 (127465) 🇩 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER D
U+1F1EA (127466) 🇪 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER E
U+1F1EB (127467) 🇫 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER F
U+1F1EC (127468) 🇬 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER G
U+1F1ED (127469) 🇭 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER H
U+1F1EE (127470) 🇮 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER I
U+1F1EF (127471) 🇯 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER J
U+1F1F0 (127472) 🇰 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER K
U+1F1F1 (127473) 🇱 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER L
U+1F1F2 (127474) 🇲 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER M
U+1F1F3 (127475) 🇳 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER N
U+1F1F4 (127476) 🇴 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER O
U+1F1F5 (127477) 🇵 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER P
U+1F1F6 (127478) 🇶 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Q
U+1F1F7 (127479) 🇷 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER R
U+1F1F8 (127480) 🇸 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER S
U+1F1F9 (127481) 🇹 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER T
U+1F1FA (127482) 🇺 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER U
U+1F1FB (127483) 🇻 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER V
U+1F1FC (127484) 🇼 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER W
U+1F1FD (127485) 🇽 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER X
U+1F1FE (127486) 🇾 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Y
U+1F1FF (127487) 🇿 So
(Other Symbol)
REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTER Z