Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Inscriptional Pahlavi

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Inscriptional Parthian

Inscriptional Pahlavi

Psalter Pahlavi ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Inscriptional Pahlavi” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+10B60 đến U+10B7F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Phli (Inscriptional Pahlavi).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+10B60 (68448) 𐭠 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER ALEPH
U+10B61 (68449) 𐭡 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER BETH
U+10B62 (68450) 𐭢 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER GIMEL
U+10B63 (68451) 𐭣 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER DALETH
U+10B64 (68452) 𐭤 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER HE
U+10B65 (68453) 𐭥 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER WAW-AYIN-RESH
U+10B66 (68454) 𐭦 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER ZAYIN
U+10B67 (68455) 𐭧 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER HETH
U+10B68 (68456) 𐭨 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER TETH
U+10B69 (68457) 𐭩 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER YODH
U+10B6A (68458) 𐭪 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER KAPH
U+10B6B (68459) 𐭫 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER LAMEDH
U+10B6C (68460) 𐭬 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER MEM-QOPH
U+10B6D (68461) 𐭭 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER NUN
U+10B6E (68462) 𐭮 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER SAMEKH
U+10B6F (68463) 𐭯 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER PE
U+10B70 (68464) 𐭰 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER SADHE
U+10B71 (68465) 𐭱 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER SHIN
U+10B72 (68466) 𐭲 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI LETTER TAW
U+10B78 (68472) 𐭸 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER ONE
U+10B79 (68473) 𐭹 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER TWO
U+10B7A (68474) 𐭺 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER THREE
U+10B7B (68475) 𐭻 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER FOUR
U+10B7C (68476) 𐭼 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER TEN
U+10B7D (68477) 𐭽 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER TWENTY
U+10B7E (68478) 𐭾 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER ONE HUNDRED
U+10B7F (68479) 𐭿 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PAHLAVI NUMBER ONE THOUSAND