Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Psalter Pahlavi

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Inscriptional Pahlavi

Psalter Pahlavi

Old Turkic ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Psalter Pahlavi” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+10B80 đến U+10BAF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Phlp (Psalter Pahlavi).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+10B80 (68480) 𐮀 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER ALEPH
U+10B81 (68481) 𐮁 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER BETH
U+10B82 (68482) 𐮂 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER GIMEL
U+10B83 (68483) 𐮃 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER DALETH
U+10B84 (68484) 𐮄 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER HE
U+10B85 (68485) 𐮅 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER WAW-AYIN-RESH
U+10B86 (68486) 𐮆 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER ZAYIN
U+10B87 (68487) 𐮇 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER HETH
U+10B88 (68488) 𐮈 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER YODH
U+10B89 (68489) 𐮉 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER KAPH
U+10B8A (68490) 𐮊 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER LAMEDH
U+10B8B (68491) 𐮋 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER MEM-QOPH
U+10B8C (68492) 𐮌 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER NUN
U+10B8D (68493) 𐮍 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER SAMEKH
U+10B8E (68494) 𐮎 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER PE
U+10B8F (68495) 𐮏 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER SADHE
U+10B90 (68496) 𐮐 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER SHIN
U+10B91 (68497) 𐮑 Lo
(Other Letter)
PSALTER PAHLAVI LETTER TAW
U+10B99 (68505) 𐮙 Po
(Other Punctuation)
PSALTER PAHLAVI SECTION MARK
U+10B9A (68506) 𐮚 Po
(Other Punctuation)
PSALTER PAHLAVI TURNED SECTION MARK
U+10B9B (68507) 𐮛 Po
(Other Punctuation)
PSALTER PAHLAVI FOUR DOTS WITH CROSS
U+10B9C (68508) 𐮜 Po
(Other Punctuation)
PSALTER PAHLAVI FOUR DOTS WITH DOT
U+10BA9 (68521) 𐮩 No
(Other Number)
PSALTER PAHLAVI NUMBER ONE
U+10BAA (68522) 𐮪 No
(Other Number)
PSALTER PAHLAVI NUMBER TWO
U+10BAB (68523) 𐮫 No
(Other Number)
PSALTER PAHLAVI NUMBER THREE
U+10BAC (68524) 𐮬 No
(Other Number)
PSALTER PAHLAVI NUMBER FOUR
U+10BAD (68525) 𐮭 No
(Other Number)
PSALTER PAHLAVI NUMBER TEN
U+10BAE (68526) 𐮮 No
(Other Number)
PSALTER PAHLAVI NUMBER TWENTY
U+10BAF (68527) 𐮯 No
(Other Number)
PSALTER PAHLAVI NUMBER ONE HUNDRED