Phụ lục:Unicode/Number Forms

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Letterlike Symbols

Number Forms

Arrows ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Number Forms” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+2150 đến U+218F.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tập lệnh Tên
U+2150 (8528) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ONE SEVENTH
U+2151 (8529) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ONE NINTH
U+2152 (8530) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ONE TENTH
U+2153 (8531) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ONE THIRD
U+2154 (8532) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION TWO THIRDS
U+2155 (8533) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ONE FIFTH
U+2156 (8534) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION TWO FIFTHS
U+2157 (8535) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION THREE FIFTHS
U+2158 (8536) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS
U+2159 (8537) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ONE SIXTH
U+215A (8538) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS
U+215B (8539) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
U+215C (8540) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
U+215D (8541) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
U+215E (8542) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
U+215F (8543) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
FRACTION NUMERATOR ONE
U+2160 (8544) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL ONE
U+2161 (8545) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL TWO
U+2162 (8546) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL THREE
U+2163 (8547) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL FOUR
U+2164 (8548) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL FIVE
U+2165 (8549) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL SIX
U+2166 (8550) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL SEVEN
U+2167 (8551) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL EIGHT
U+2168 (8552) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL NINE
U+2169 (8553) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL TEN
U+216A (8554) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL ELEVEN
U+216B (8555) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL TWELVE
U+216C (8556) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL FIFTY
U+216D (8557) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED
U+216E (8558) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED
U+216F (8559) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND
U+2170 (8560) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL ONE
U+2171 (8561) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL TWO
U+2172 (8562) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL THREE
U+2173 (8563) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL FOUR
U+2174 (8564) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL FIVE
U+2175 (8565) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL SIX
U+2176 (8566) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN
U+2177 (8567) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT
U+2178 (8568) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL NINE
U+2179 (8569) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL TEN
U+217A (8570) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN
U+217B (8571) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL TWELVE
U+217C (8572) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL FIFTY
U+217D (8573) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED
U+217E (8574) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED
U+217F (8575) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
SMALL ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND
U+2180 (8576) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND C D
U+2181 (8577) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL FIVE THOUSAND
U+2182 (8578) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL TEN THOUSAND
U+2183 (8579) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED
U+2184 (8580) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER REVERSED C
U+2185 (8581) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL SIX LATE FORM
U+2186 (8582) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL FIFTY EARLY FORM
U+2187 (8583) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL FIFTY THOUSAND
U+2188 (8584) Nl
(Letter Number)
Latn
(Latin)
ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED THOUSAND
U+2189 (8585) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
VULGAR FRACTION ZERO THIRDS
U+218A (8586) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
TURNED DIGIT TWO
U+218B (8587) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
TURNED DIGIT THREE