Phụ lục:Unicode/Siddham

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Tirhuta

Siddham

Modi ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Siddham” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+11580 đến U+115FF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc hệ chữ Sidd (Siddham).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tên
U+11580 (71040) 𑖀 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER A
U+11581 (71041) 𑖁 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER AA
U+11582 (71042) 𑖂 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER I
U+11583 (71043) 𑖃 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER II
U+11584 (71044) 𑖄 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER U
U+11585 (71045) 𑖅 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER UU
U+11586 (71046) 𑖆 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER VOCALIC R
U+11587 (71047) 𑖇 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER VOCALIC RR
U+11588 (71048) 𑖈 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER VOCALIC L
U+11589 (71049) 𑖉 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER VOCALIC LL
U+1158A (71050) 𑖊 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER E
U+1158B (71051) 𑖋 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER AI
U+1158C (71052) 𑖌 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER O
U+1158D (71053) 𑖍 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER AU
U+1158E (71054) 𑖎 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER KA
U+1158F (71055) 𑖏 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER KHA
U+11590 (71056) 𑖐 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER GA
U+11591 (71057) 𑖑 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER GHA
U+11592 (71058) 𑖒 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER NGA
U+11593 (71059) 𑖓 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER CA
U+11594 (71060) 𑖔 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER CHA
U+11595 (71061) 𑖕 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER JA
U+11596 (71062) 𑖖 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER JHA
U+11597 (71063) 𑖗 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER NYA
U+11598 (71064) 𑖘 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER TTA
U+11599 (71065) 𑖙 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER TTHA
U+1159A (71066) 𑖚 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER DDA
U+1159B (71067) 𑖛 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER DDHA
U+1159C (71068) 𑖜 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER NNA
U+1159D (71069) 𑖝 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER TA
U+1159E (71070) 𑖞 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER THA
U+1159F (71071) 𑖟 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER DA
U+115A0 (71072) 𑖠 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER DHA
U+115A1 (71073) 𑖡 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER NA
U+115A2 (71074) 𑖢 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER PA
U+115A3 (71075) 𑖣 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER PHA
U+115A4 (71076) 𑖤 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER BA
U+115A5 (71077) 𑖥 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER BHA
U+115A6 (71078) 𑖦 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER MA
U+115A7 (71079) 𑖧 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER YA
U+115A8 (71080) 𑖨 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER RA
U+115A9 (71081) 𑖩 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER LA
U+115AA (71082) 𑖪 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER VA
U+115AB (71083) 𑖫 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER SHA
U+115AC (71084) 𑖬 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER SSA
U+115AD (71085) 𑖭 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER SA
U+115AE (71086) 𑖮 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER HA
U+115AF (71087) 𑖯 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN AA
U+115B0 (71088) 𑖰 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN I
U+115B1 (71089) 𑖱 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN II
U+115B2 (71090) 𑖲 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN U
U+115B3 (71091) 𑖳 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN UU
U+115B4 (71092) 𑖴 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN VOCALIC R
U+115B5 (71093) 𑖵 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+115B8 (71096) 𑖸 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN E
U+115B9 (71097) 𑖹 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN AI
U+115BA (71098) 𑖺 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN O
U+115BB (71099) 𑖻 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN AU
U+115BC (71100) 𑖼 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM SIGN CANDRABINDU
U+115BD (71101) 𑖽 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM SIGN ANUSVARA
U+115BE (71102) 𑖾 Mc
(Spacing Mark)
SIDDHAM SIGN VISARGA
U+115BF (71103) ◌𑖿 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM SIGN VIRAMA
U+115C0 (71104) ◌𑗀 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM SIGN NUKTA
U+115C1 (71105) 𑗁 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SIGN SIDDHAM
U+115C2 (71106) 𑗂 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM DANDA
U+115C3 (71107) 𑗃 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM DOUBLE DANDA
U+115C4 (71108) 𑗄 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SEPARATOR DOT
U+115C5 (71109) 𑗅 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SEPARATOR BAR
U+115C6 (71110) 𑗆 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM REPETITION MARK-1
U+115C7 (71111) 𑗇 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM REPETITION MARK-2
U+115C8 (71112) 𑗈 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM REPETITION MARK-3
U+115C9 (71113) 𑗉 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM END OF TEXT MARK
U+115CA (71114) 𑗊 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH TRIDENT AND U-SHAPED ORNAMENTS
U+115CB (71115) 𑗋 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH TRIDENT AND DOTTED CRESCENTS
U+115CC (71116) 𑗌 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH RAYS AND DOTTED CRESCENTS
U+115CD (71117) 𑗍 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH RAYS AND DOTTED DOUBLE CRESCENTS
U+115CE (71118) 𑗎 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH RAYS AND DOTTED TRIPLE CRESCENTS
U+115CF (71119) 𑗏 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK DOUBLE RING
U+115D0 (71120) 𑗐 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK DOUBLE RING WITH RAYS
U+115D1 (71121) 𑗑 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH DOUBLE CRESCENTS
U+115D2 (71122) 𑗒 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH TRIPLE CRESCENTS
U+115D3 (71123) 𑗓 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH QUADRUPLE CRESCENTS
U+115D4 (71124) 𑗔 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH SEPTUPLE CRESCENTS
U+115D5 (71125) 𑗕 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH CIRCLES AND RAYS
U+115D6 (71126) 𑗖 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH CIRCLES AND TWO ENCLOSURES
U+115D7 (71127) 𑗗 Po
(Other Punctuation)
SIDDHAM SECTION MARK WITH CIRCLES AND FOUR ENCLOSURES
U+115D8 (71128) 𑗘 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER THREE-CIRCLE ALTERNATE I
U+115D9 (71129) 𑗙 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER TWO-CIRCLE ALTERNATE I
U+115DA (71130) 𑗚 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER TWO-CIRCLE ALTERNATE II
U+115DB (71131) 𑗛 Lo
(Other Letter)
SIDDHAM LETTER ALTERNATE U
U+115DC (71132) 𑗜 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN ALTERNATE U
U+115DD (71133) 𑗝 Mn
(Nonspacing Mark)
SIDDHAM VOWEL SIGN ALTERNATE UU