Phụ lục:Unicode/Superscripts and Subscripts

Từ điển mở Wiktionary
⟵ General Punctuation

Superscripts and Subscripts

Currency Symbols ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Superscripts and Subscripts” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+2070 đến U+209F.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tập lệnh Tên
U+2070 (8304) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT ZERO
U+2071 (8305) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I
U+2074 (8308) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT FOUR
U+2075 (8309) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT FIVE
U+2076 (8310) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT SIX
U+2077 (8311) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT SEVEN
U+2078 (8312) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT EIGHT
U+2079 (8313) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT NINE
U+207A (8314) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT PLUS SIGN
U+207B (8315) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT MINUS
U+207C (8316) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT EQUALS SIGN
U+207D (8317) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS
U+207E (8318) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
U+207F (8319) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
U+2080 (8320) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT ZERO
U+2081 (8321) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT ONE
U+2082 (8322) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT TWO
U+2083 (8323) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT THREE
U+2084 (8324) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT FOUR
U+2085 (8325) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT FIVE
U+2086 (8326) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT SIX
U+2087 (8327) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT SEVEN
U+2088 (8328) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT EIGHT
U+2089 (8329) No
(Other Number)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT NINE
U+208A (8330) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT PLUS SIGN
U+208B (8331) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT MINUS
U+208C (8332) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT EQUALS SIGN
U+208D (8333) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS
U+208E (8334) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
U+2090 (8336) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER A
U+2091 (8337) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER E
U+2092 (8338) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER O
U+2093 (8339) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER X
U+2094 (8340) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER SCHWA
U+2095 (8341) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER H
U+2096 (8342) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER K
U+2097 (8343) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER L
U+2098 (8344) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER M
U+2099 (8345) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER N
U+209A (8346) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER P
U+209B (8347) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER S
U+209C (8348) Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER T