Phụ lục:Unicode/Tags

Từ điển mở Wiktionary
⟵ CJK Unified Ideographs Extension H

Tags

Variation Selectors Supplement ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Tags” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+E0000 đến U+E007F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Cf (Format). and thuộc hệ chữ Zyyy (Common).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+E0001 (917505) (không in được) LANGUAGE TAG
U+E0020 (917536) (không in được) TAG SPACE
U+E0021 (917537) (không in được) TAG EXCLAMATION MARK
U+E0022 (917538) (không in được) TAG QUOTATION MARK
U+E0023 (917539) (không in được) TAG NUMBER SIGN
U+E0024 (917540) (không in được) TAG DOLLAR SIGN
U+E0025 (917541) (không in được) TAG PERCENT SIGN
U+E0026 (917542) (không in được) TAG AMPERSAND
U+E0027 (917543) (không in được) TAG APOSTROPHE
U+E0028 (917544) (không in được) TAG LEFT PARENTHESIS
U+E0029 (917545) (không in được) TAG RIGHT PARENTHESIS
U+E002A (917546) (không in được) TAG ASTERISK
U+E002B (917547) (không in được) TAG PLUS SIGN
U+E002C (917548) (không in được) TAG COMMA
U+E002D (917549) (không in được) TAG HYPHEN-MINUS
U+E002E (917550) (không in được) TAG FULL STOP
U+E002F (917551) (không in được) TAG SOLIDUS
U+E0030 (917552) (không in được) TAG DIGIT ZERO
U+E0031 (917553) (không in được) TAG DIGIT ONE
U+E0032 (917554) (không in được) TAG DIGIT TWO
U+E0033 (917555) (không in được) TAG DIGIT THREE
U+E0034 (917556) (không in được) TAG DIGIT FOUR
U+E0035 (917557) (không in được) TAG DIGIT FIVE
U+E0036 (917558) (không in được) TAG DIGIT SIX
U+E0037 (917559) (không in được) TAG DIGIT SEVEN
U+E0038 (917560) (không in được) TAG DIGIT EIGHT
U+E0039 (917561) (không in được) TAG DIGIT NINE
U+E003A (917562) (không in được) TAG COLON
U+E003B (917563) (không in được) TAG SEMICOLON
U+E003C (917564) (không in được) TAG LESS-THAN SIGN
U+E003D (917565) (không in được) TAG EQUALS SIGN
U+E003E (917566) (không in được) TAG GREATER-THAN SIGN
U+E003F (917567) (không in được) TAG QUESTION MARK
U+E0040 (917568) (không in được) TAG COMMERCIAL AT
U+E0041 (917569) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER A
U+E0042 (917570) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER B
U+E0043 (917571) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER C
U+E0044 (917572) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER D
U+E0045 (917573) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER E
U+E0046 (917574) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER F
U+E0047 (917575) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER G
U+E0048 (917576) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER H
U+E0049 (917577) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER I
U+E004A (917578) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER J
U+E004B (917579) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER K
U+E004C (917580) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER L
U+E004D (917581) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER M
U+E004E (917582) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER N
U+E004F (917583) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER O
U+E0050 (917584) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER P
U+E0051 (917585) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER Q
U+E0052 (917586) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER R
U+E0053 (917587) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER S
U+E0054 (917588) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER T
U+E0055 (917589) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER U
U+E0056 (917590) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER V
U+E0057 (917591) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER W
U+E0058 (917592) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER X
U+E0059 (917593) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER Y
U+E005A (917594) (không in được) TAG LATIN CAPITAL LETTER Z
U+E005B (917595) (không in được) TAG LEFT SQUARE BRACKET
U+E005C (917596) (không in được) TAG REVERSE SOLIDUS
U+E005D (917597) (không in được) TAG RIGHT SQUARE BRACKET
U+E005E (917598) (không in được) TAG CIRCUMFLEX ACCENT
U+E005F (917599) (không in được) TAG LOW LINE
U+E0060 (917600) (không in được) TAG GRAVE ACCENT
U+E0061 (917601) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER A
U+E0062 (917602) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER B
U+E0063 (917603) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER C
U+E0064 (917604) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER D
U+E0065 (917605) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER E
U+E0066 (917606) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER F
U+E0067 (917607) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER G
U+E0068 (917608) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER H
U+E0069 (917609) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER I
U+E006A (917610) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER J
U+E006B (917611) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER K
U+E006C (917612) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER L
U+E006D (917613) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER M
U+E006E (917614) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER N
U+E006F (917615) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER O
U+E0070 (917616) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER P
U+E0071 (917617) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER Q
U+E0072 (917618) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER R
U+E0073 (917619) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER S
U+E0074 (917620) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER T
U+E0075 (917621) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER U
U+E0076 (917622) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER V
U+E0077 (917623) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER W
U+E0078 (917624) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER X
U+E0079 (917625) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER Y
U+E007A (917626) (không in được) TAG LATIN SMALL LETTER Z
U+E007B (917627) (không in được) TAG LEFT CURLY BRACKET
U+E007C (917628) (không in được) TAG VERTICAL LINE
U+E007D (917629) (không in được) TAG RIGHT CURLY BRACKET
U+E007E (917630) (không in được) TAG TILDE
U+E007F (917631) (không in được) CANCEL TAG