Phụ lục:Unicode/Variation Selectors Supplement

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Tags

Variation Selectors Supplement

Supplementary Private Use Area-A ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Variation Selectors Supplement” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+E0100 đến U+E01EF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Mn (Nonspacing Mark). and thuộc hệ chữ Zinh (Inherited).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+E0100 (917760) 󠄀 VARIATION SELECTOR-17 (VS17)
U+E0101 (917761) 󠄁 VARIATION SELECTOR-18 (VS18)
U+E0102 (917762) 󠄂 VARIATION SELECTOR-19 (VS19)
U+E0103 (917763) 󠄃 VARIATION SELECTOR-20 (VS20)
U+E0104 (917764) 󠄄 VARIATION SELECTOR-21 (VS21)
U+E0105 (917765) 󠄅 VARIATION SELECTOR-22 (VS22)
U+E0106 (917766) 󠄆 VARIATION SELECTOR-23 (VS23)
U+E0107 (917767) 󠄇 VARIATION SELECTOR-24 (VS24)
U+E0108 (917768) 󠄈 VARIATION SELECTOR-25 (VS25)
U+E0109 (917769) 󠄉 VARIATION SELECTOR-26 (VS26)
U+E010A (917770) 󠄊 VARIATION SELECTOR-27 (VS27)
U+E010B (917771) 󠄋 VARIATION SELECTOR-28 (VS28)
U+E010C (917772) 󠄌 VARIATION SELECTOR-29 (VS29)
U+E010D (917773) 󠄍 VARIATION SELECTOR-30 (VS30)
U+E010E (917774) 󠄎 VARIATION SELECTOR-31 (VS31)
U+E010F (917775) 󠄏 VARIATION SELECTOR-32 (VS32)
U+E0110 (917776) 󠄐 VARIATION SELECTOR-33 (VS33)
U+E0111 (917777) 󠄑 VARIATION SELECTOR-34 (VS34)
U+E0112 (917778) 󠄒 VARIATION SELECTOR-35 (VS35)
U+E0113 (917779) 󠄓 VARIATION SELECTOR-36 (VS36)
U+E0114 (917780) 󠄔 VARIATION SELECTOR-37 (VS37)
U+E0115 (917781) 󠄕 VARIATION SELECTOR-38 (VS38)
U+E0116 (917782) 󠄖 VARIATION SELECTOR-39 (VS39)
U+E0117 (917783) 󠄗 VARIATION SELECTOR-40 (VS40)
U+E0118 (917784) 󠄘 VARIATION SELECTOR-41 (VS41)
U+E0119 (917785) 󠄙 VARIATION SELECTOR-42 (VS42)
U+E011A (917786) 󠄚 VARIATION SELECTOR-43 (VS43)
U+E011B (917787) 󠄛 VARIATION SELECTOR-44 (VS44)
U+E011C (917788) 󠄜 VARIATION SELECTOR-45 (VS45)
U+E011D (917789) 󠄝 VARIATION SELECTOR-46 (VS46)
U+E011E (917790) 󠄞 VARIATION SELECTOR-47 (VS47)
U+E011F (917791) 󠄟 VARIATION SELECTOR-48 (VS48)
U+E0120 (917792) 󠄠 VARIATION SELECTOR-49 (VS49)
U+E0121 (917793) 󠄡 VARIATION SELECTOR-50 (VS50)
U+E0122 (917794) 󠄢 VARIATION SELECTOR-51 (VS51)
U+E0123 (917795) 󠄣 VARIATION SELECTOR-52 (VS52)
U+E0124 (917796) 󠄤 VARIATION SELECTOR-53 (VS53)
U+E0125 (917797) 󠄥 VARIATION SELECTOR-54 (VS54)
U+E0126 (917798) 󠄦 VARIATION SELECTOR-55 (VS55)
U+E0127 (917799) 󠄧 VARIATION SELECTOR-56 (VS56)
U+E0128 (917800) 󠄨 VARIATION SELECTOR-57 (VS57)
U+E0129 (917801) 󠄩 VARIATION SELECTOR-58 (VS58)
U+E012A (917802) 󠄪 VARIATION SELECTOR-59 (VS59)
U+E012B (917803) 󠄫 VARIATION SELECTOR-60 (VS60)
U+E012C (917804) 󠄬 VARIATION SELECTOR-61 (VS61)
U+E012D (917805) 󠄭 VARIATION SELECTOR-62 (VS62)
U+E012E (917806) 󠄮 VARIATION SELECTOR-63 (VS63)
U+E012F (917807) 󠄯 VARIATION SELECTOR-64 (VS64)
U+E0130 (917808) 󠄰 VARIATION SELECTOR-65 (VS65)
U+E0131 (917809) 󠄱 VARIATION SELECTOR-66 (VS66)
U+E0132 (917810) 󠄲 VARIATION SELECTOR-67 (VS67)
U+E0133 (917811) 󠄳 VARIATION SELECTOR-68 (VS68)
U+E0134 (917812) 󠄴 VARIATION SELECTOR-69 (VS69)
U+E0135 (917813) 󠄵 VARIATION SELECTOR-70 (VS70)
U+E0136 (917814) 󠄶 VARIATION SELECTOR-71 (VS71)
U+E0137 (917815) 󠄷 VARIATION SELECTOR-72 (VS72)
U+E0138 (917816) 󠄸 VARIATION SELECTOR-73 (VS73)
U+E0139 (917817) 󠄹 VARIATION SELECTOR-74 (VS74)
U+E013A (917818) 󠄺 VARIATION SELECTOR-75 (VS75)
U+E013B (917819) 󠄻 VARIATION SELECTOR-76 (VS76)
U+E013C (917820) 󠄼 VARIATION SELECTOR-77 (VS77)
U+E013D (917821) 󠄽 VARIATION SELECTOR-78 (VS78)
U+E013E (917822) 󠄾 VARIATION SELECTOR-79 (VS79)
U+E013F (917823) 󠄿 VARIATION SELECTOR-80 (VS80)
U+E0140 (917824) 󠅀 VARIATION SELECTOR-81 (VS81)
U+E0141 (917825) 󠅁 VARIATION SELECTOR-82 (VS82)
U+E0142 (917826) 󠅂 VARIATION SELECTOR-83 (VS83)
U+E0143 (917827) 󠅃 VARIATION SELECTOR-84 (VS84)
U+E0144 (917828) 󠅄 VARIATION SELECTOR-85 (VS85)
U+E0145 (917829) 󠅅 VARIATION SELECTOR-86 (VS86)
U+E0146 (917830) 󠅆 VARIATION SELECTOR-87 (VS87)
U+E0147 (917831) 󠅇 VARIATION SELECTOR-88 (VS88)
U+E0148 (917832) 󠅈 VARIATION SELECTOR-89 (VS89)
U+E0149 (917833) 󠅉 VARIATION SELECTOR-90 (VS90)
U+E014A (917834) 󠅊 VARIATION SELECTOR-91 (VS91)
U+E014B (917835) 󠅋 VARIATION SELECTOR-92 (VS92)
U+E014C (917836) 󠅌 VARIATION SELECTOR-93 (VS93)
U+E014D (917837) 󠅍 VARIATION SELECTOR-94 (VS94)
U+E014E (917838) 󠅎 VARIATION SELECTOR-95 (VS95)
U+E014F (917839) 󠅏 VARIATION SELECTOR-96 (VS96)
U+E0150 (917840) 󠅐 VARIATION SELECTOR-97 (VS97)
U+E0151 (917841) 󠅑 VARIATION SELECTOR-98 (VS98)
U+E0152 (917842) 󠅒 VARIATION SELECTOR-99 (VS99)
U+E0153 (917843) 󠅓 VARIATION SELECTOR-100 (VS100)
U+E0154 (917844) 󠅔 VARIATION SELECTOR-101 (VS101)
U+E0155 (917845) 󠅕 VARIATION SELECTOR-102 (VS102)
U+E0156 (917846) 󠅖 VARIATION SELECTOR-103 (VS103)
U+E0157 (917847) 󠅗 VARIATION SELECTOR-104 (VS104)
U+E0158 (917848) 󠅘 VARIATION SELECTOR-105 (VS105)
U+E0159 (917849) 󠅙 VARIATION SELECTOR-106 (VS106)
U+E015A (917850) 󠅚 VARIATION SELECTOR-107 (VS107)
U+E015B (917851) 󠅛 VARIATION SELECTOR-108 (VS108)
U+E015C (917852) 󠅜 VARIATION SELECTOR-109 (VS109)
U+E015D (917853) 󠅝 VARIATION SELECTOR-110 (VS110)
U+E015E (917854) 󠅞 VARIATION SELECTOR-111 (VS111)
U+E015F (917855) 󠅟 VARIATION SELECTOR-112 (VS112)
U+E0160 (917856) 󠅠 VARIATION SELECTOR-113 (VS113)
U+E0161 (917857) 󠅡 VARIATION SELECTOR-114 (VS114)
U+E0162 (917858) 󠅢 VARIATION SELECTOR-115 (VS115)
U+E0163 (917859) 󠅣 VARIATION SELECTOR-116 (VS116)
U+E0164 (917860) 󠅤 VARIATION SELECTOR-117 (VS117)
U+E0165 (917861) 󠅥 VARIATION SELECTOR-118 (VS118)
U+E0166 (917862) 󠅦 VARIATION SELECTOR-119 (VS119)
U+E0167 (917863) 󠅧 VARIATION SELECTOR-120 (VS120)
U+E0168 (917864) 󠅨 VARIATION SELECTOR-121 (VS121)
U+E0169 (917865) 󠅩 VARIATION SELECTOR-122 (VS122)
U+E016A (917866) 󠅪 VARIATION SELECTOR-123 (VS123)
U+E016B (917867) 󠅫 VARIATION SELECTOR-124 (VS124)
U+E016C (917868) 󠅬 VARIATION SELECTOR-125 (VS125)
U+E016D (917869) 󠅭 VARIATION SELECTOR-126 (VS126)
U+E016E (917870) 󠅮 VARIATION SELECTOR-127 (VS127)
U+E016F (917871) 󠅯 VARIATION SELECTOR-128 (VS128)
U+E0170 (917872) 󠅰 VARIATION SELECTOR-129 (VS129)
U+E0171 (917873) 󠅱 VARIATION SELECTOR-130 (VS130)
U+E0172 (917874) 󠅲 VARIATION SELECTOR-131 (VS131)
U+E0173 (917875) 󠅳 VARIATION SELECTOR-132 (VS132)
U+E0174 (917876) 󠅴 VARIATION SELECTOR-133 (VS133)
U+E0175 (917877) 󠅵 VARIATION SELECTOR-134 (VS134)
U+E0176 (917878) 󠅶 VARIATION SELECTOR-135 (VS135)
U+E0177 (917879) 󠅷 VARIATION SELECTOR-136 (VS136)
U+E0178 (917880) 󠅸 VARIATION SELECTOR-137 (VS137)
U+E0179 (917881) 󠅹 VARIATION SELECTOR-138 (VS138)
U+E017A (917882) 󠅺 VARIATION SELECTOR-139 (VS139)
U+E017B (917883) 󠅻 VARIATION SELECTOR-140 (VS140)
U+E017C (917884) 󠅼 VARIATION SELECTOR-141 (VS141)
U+E017D (917885) 󠅽 VARIATION SELECTOR-142 (VS142)
U+E017E (917886) 󠅾 VARIATION SELECTOR-143 (VS143)
U+E017F (917887) 󠅿 VARIATION SELECTOR-144 (VS144)
U+E0180 (917888) 󠆀 VARIATION SELECTOR-145 (VS145)
U+E0181 (917889) 󠆁 VARIATION SELECTOR-146 (VS146)
U+E0182 (917890) 󠆂 VARIATION SELECTOR-147 (VS147)
U+E0183 (917891) 󠆃 VARIATION SELECTOR-148 (VS148)
U+E0184 (917892) 󠆄 VARIATION SELECTOR-149 (VS149)
U+E0185 (917893) 󠆅 VARIATION SELECTOR-150 (VS150)
U+E0186 (917894) 󠆆 VARIATION SELECTOR-151 (VS151)
U+E0187 (917895) 󠆇 VARIATION SELECTOR-152 (VS152)
U+E0188 (917896) 󠆈 VARIATION SELECTOR-153 (VS153)
U+E0189 (917897) 󠆉 VARIATION SELECTOR-154 (VS154)
U+E018A (917898) 󠆊 VARIATION SELECTOR-155 (VS155)
U+E018B (917899) 󠆋 VARIATION SELECTOR-156 (VS156)
U+E018C (917900) 󠆌 VARIATION SELECTOR-157 (VS157)
U+E018D (917901) 󠆍 VARIATION SELECTOR-158 (VS158)
U+E018E (917902) 󠆎 VARIATION SELECTOR-159 (VS159)
U+E018F (917903) 󠆏 VARIATION SELECTOR-160 (VS160)
U+E0190 (917904) 󠆐 VARIATION SELECTOR-161 (VS161)
U+E0191 (917905) 󠆑 VARIATION SELECTOR-162 (VS162)
U+E0192 (917906) 󠆒 VARIATION SELECTOR-163 (VS163)
U+E0193 (917907) 󠆓 VARIATION SELECTOR-164 (VS164)
U+E0194 (917908) 󠆔 VARIATION SELECTOR-165 (VS165)
U+E0195 (917909) 󠆕 VARIATION SELECTOR-166 (VS166)
U+E0196 (917910) 󠆖 VARIATION SELECTOR-167 (VS167)
U+E0197 (917911) 󠆗 VARIATION SELECTOR-168 (VS168)
U+E0198 (917912) 󠆘 VARIATION SELECTOR-169 (VS169)
U+E0199 (917913) 󠆙 VARIATION SELECTOR-170 (VS170)
U+E019A (917914) 󠆚 VARIATION SELECTOR-171 (VS171)
U+E019B (917915) 󠆛 VARIATION SELECTOR-172 (VS172)
U+E019C (917916) 󠆜 VARIATION SELECTOR-173 (VS173)
U+E019D (917917) 󠆝 VARIATION SELECTOR-174 (VS174)
U+E019E (917918) 󠆞 VARIATION SELECTOR-175 (VS175)
U+E019F (917919) 󠆟 VARIATION SELECTOR-176 (VS176)
U+E01A0 (917920) 󠆠 VARIATION SELECTOR-177 (VS177)
U+E01A1 (917921) 󠆡 VARIATION SELECTOR-178 (VS178)
U+E01A2 (917922) 󠆢 VARIATION SELECTOR-179 (VS179)
U+E01A3 (917923) 󠆣 VARIATION SELECTOR-180 (VS180)
U+E01A4 (917924) 󠆤 VARIATION SELECTOR-181 (VS181)
U+E01A5 (917925) 󠆥 VARIATION SELECTOR-182 (VS182)
U+E01A6 (917926) 󠆦 VARIATION SELECTOR-183 (VS183)
U+E01A7 (917927) 󠆧 VARIATION SELECTOR-184 (VS184)
U+E01A8 (917928) 󠆨 VARIATION SELECTOR-185 (VS185)
U+E01A9 (917929) 󠆩 VARIATION SELECTOR-186 (VS186)
U+E01AA (917930) 󠆪 VARIATION SELECTOR-187 (VS187)
U+E01AB (917931) 󠆫 VARIATION SELECTOR-188 (VS188)
U+E01AC (917932) 󠆬 VARIATION SELECTOR-189 (VS189)
U+E01AD (917933) 󠆭 VARIATION SELECTOR-190 (VS190)
U+E01AE (917934) 󠆮 VARIATION SELECTOR-191 (VS191)
U+E01AF (917935) 󠆯 VARIATION SELECTOR-192 (VS192)
U+E01B0 (917936) 󠆰 VARIATION SELECTOR-193 (VS193)
U+E01B1 (917937) 󠆱 VARIATION SELECTOR-194 (VS194)
U+E01B2 (917938) 󠆲 VARIATION SELECTOR-195 (VS195)
U+E01B3 (917939) 󠆳 VARIATION SELECTOR-196 (VS196)
U+E01B4 (917940) 󠆴 VARIATION SELECTOR-197 (VS197)
U+E01B5 (917941) 󠆵 VARIATION SELECTOR-198 (VS198)
U+E01B6 (917942) 󠆶 VARIATION SELECTOR-199 (VS199)
U+E01B7 (917943) 󠆷 VARIATION SELECTOR-200 (VS200)
U+E01B8 (917944) 󠆸 VARIATION SELECTOR-201 (VS201)
U+E01B9 (917945) 󠆹 VARIATION SELECTOR-202 (VS202)
U+E01BA (917946) 󠆺 VARIATION SELECTOR-203 (VS203)
U+E01BB (917947) 󠆻 VARIATION SELECTOR-204 (VS204)
U+E01BC (917948) 󠆼 VARIATION SELECTOR-205 (VS205)
U+E01BD (917949) 󠆽 VARIATION SELECTOR-206 (VS206)
U+E01BE (917950) 󠆾 VARIATION SELECTOR-207 (VS207)
U+E01BF (917951) 󠆿 VARIATION SELECTOR-208 (VS208)
U+E01C0 (917952) 󠇀 VARIATION SELECTOR-209 (VS209)
U+E01C1 (917953) 󠇁 VARIATION SELECTOR-210 (VS210)
U+E01C2 (917954) 󠇂 VARIATION SELECTOR-211 (VS211)
U+E01C3 (917955) 󠇃 VARIATION SELECTOR-212 (VS212)
U+E01C4 (917956) 󠇄 VARIATION SELECTOR-213 (VS213)
U+E01C5 (917957) 󠇅 VARIATION SELECTOR-214 (VS214)
U+E01C6 (917958) 󠇆 VARIATION SELECTOR-215 (VS215)
U+E01C7 (917959) 󠇇 VARIATION SELECTOR-216 (VS216)
U+E01C8 (917960) 󠇈 VARIATION SELECTOR-217 (VS217)
U+E01C9 (917961) 󠇉 VARIATION SELECTOR-218 (VS218)
U+E01CA (917962) 󠇊 VARIATION SELECTOR-219 (VS219)
U+E01CB (917963) 󠇋 VARIATION SELECTOR-220 (VS220)
U+E01CC (917964) 󠇌 VARIATION SELECTOR-221 (VS221)
U+E01CD (917965) 󠇍 VARIATION SELECTOR-222 (VS222)
U+E01CE (917966) 󠇎 VARIATION SELECTOR-223 (VS223)
U+E01CF (917967) 󠇏 VARIATION SELECTOR-224 (VS224)
U+E01D0 (917968) 󠇐 VARIATION SELECTOR-225 (VS225)
U+E01D1 (917969) 󠇑 VARIATION SELECTOR-226 (VS226)
U+E01D2 (917970) 󠇒 VARIATION SELECTOR-227 (VS227)
U+E01D3 (917971) 󠇓 VARIATION SELECTOR-228 (VS228)
U+E01D4 (917972) 󠇔 VARIATION SELECTOR-229 (VS229)
U+E01D5 (917973) 󠇕 VARIATION SELECTOR-230 (VS230)
U+E01D6 (917974) 󠇖 VARIATION SELECTOR-231 (VS231)
U+E01D7 (917975) 󠇗 VARIATION SELECTOR-232 (VS232)
U+E01D8 (917976) 󠇘 VARIATION SELECTOR-233 (VS233)
U+E01D9 (917977) 󠇙 VARIATION SELECTOR-234 (VS234)
U+E01DA (917978) 󠇚 VARIATION SELECTOR-235 (VS235)
U+E01DB (917979) 󠇛 VARIATION SELECTOR-236 (VS236)
U+E01DC (917980) 󠇜 VARIATION SELECTOR-237 (VS237)
U+E01DD (917981) 󠇝 VARIATION SELECTOR-238 (VS238)
U+E01DE (917982) 󠇞 VARIATION SELECTOR-239 (VS239)
U+E01DF (917983) 󠇟 VARIATION SELECTOR-240 (VS240)
U+E01E0 (917984) 󠇠 VARIATION SELECTOR-241 (VS241)
U+E01E1 (917985) 󠇡 VARIATION SELECTOR-242 (VS242)
U+E01E2 (917986) 󠇢 VARIATION SELECTOR-243 (VS243)
U+E01E3 (917987) 󠇣 VARIATION SELECTOR-244 (VS244)
U+E01E4 (917988) 󠇤 VARIATION SELECTOR-245 (VS245)
U+E01E5 (917989) 󠇥 VARIATION SELECTOR-246 (VS246)
U+E01E6 (917990) 󠇦 VARIATION SELECTOR-247 (VS247)
U+E01E7 (917991) 󠇧 VARIATION SELECTOR-248 (VS248)
U+E01E8 (917992) 󠇨 VARIATION SELECTOR-249 (VS249)
U+E01E9 (917993) 󠇩 VARIATION SELECTOR-250 (VS250)
U+E01EA (917994) 󠇪 VARIATION SELECTOR-251 (VS251)
U+E01EB (917995) 󠇫 VARIATION SELECTOR-252 (VS252)
U+E01EC (917996) 󠇬 VARIATION SELECTOR-253 (VS253)
U+E01ED (917997) 󠇭 VARIATION SELECTOR-254 (VS254)
U+E01EE (917998) 󠇮 VARIATION SELECTOR-255 (VS255)
U+E01EF (917999) 󠇯 VARIATION SELECTOR-256 (VS256)