Wiktionary:Câu thường hỏi

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Nuvola apps filetypes.svg

Bạn muốn biết về Wiktionary không? Ở dưới có vài câu thường hỏi cùng các câu trả lời về những điều cơ bản của dự án này. Nếu đây là lần đầu bạn đến với Wiktionary, xin mời đọc trang chào mừng người mới đến trước tiên.

Về cách sử dụng từ điển[sửa]

Hãy dịch cho tôi:Suy nghÜ cña H¹nh kh«ng ph¶i lµ tù träng, v×: Tù träng lµ coi träng phÈm gi¸, gi÷ g×n phÈm c¸ch c¸ nh©n kh«ng ®Ó ai ph¶i nh¾c nhë chª tr¸ch. Kh«ng lµm ®iÒu xÊu. Cßn mÑ cña H¹nh lµ ng­êi yªu lao ®éng, ch¨m chØ... lµ ng­êi tèt. b. NÕu lµ b¹n cña H¹nh em sÏ nãi víi H¹nh vµ c¸c b¹n kh¸c lµ: " B¹n kh«ng ph¶i xÊu hæ v× nghÒ nghiÖp cña bè mÑ . NghÒ nghiÖp nµo còng ®¸ng tr©n träng nÕu nghÒ nghiÖp ®ã lµ chÝnh ®¸ng.Tí nghÜ c«ng viÖc cña nh÷ng ng­êi nh­ mÑ b¹n lµ mét viÖc tèt cã Ých cho mäi ng­êi, cho x• héi ®¸ng tù hµo. ChØ nh÷ng kÎ l­êi biÕng kh«ng chÞu lao ®éng ¨n b¸m hay lµm viÖc vi ph¹m ®¹o ®øc, ph¸p luËt míi ®¸ng ph¶i xÊu hæ".

Về cách đóng góp vào dự án[sửa]

Làm sao để tạo mục từ mới?[sửa]

Xem Trợ giúp:Viết trang mới.

Về độ ổn định[sửa]

Một bài viết, nếu người khác sửa ngược lại ý người trước đó thì sao?[sửa]

Một bài viết nếu muốn tồn tại lâu dài trong Wiktionary, nơi ai cũng có quyền sửa đổi, hiển nhiên sẽ phải đạt đến sự đồng thuận của đa số thành viên. Chúng ta có thể tìm kiếm đồng thuận thông qua thảo luận.

Nếu có phá hoại thì công của chúng ta đổ sông đổ biển?[sửa]

Mọi phiên bản của bài viết đều được giữ trong lịch sử và có thể được nhanh chóng hồi phục khi sửa đổi "phá hoại" được phát hiện bởi công cụ "Thay đổi gần đây". Không phải mọi sửa đổi có vẻ "phá hoại" đều không có ích cho cộng đồng, đôi khi chúng có đóng góp nhất định. Những phiên bản bị phá hoại hay chưa hoàn thiện đủ mức có xu hướng tồn tại ngắn ngủi.

Xem thêm[sửa]

Nuvola apps filetypes.svg
Còn thắc mắc? Mời vào: