Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension D

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
⟵ CJK Unified Ideographs Extension C

CJK Unified Ideographs Extension D

CJK Unified Ideographs Extension E ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension D” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+2B740 đến U+2B81F. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+2B740 (177984) U2b740.svg 𫝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B740
U+2B741 (177985) U2b741.svg 𫝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B741
U+2B742 (177986) Gw u2b742.svg 𫝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B742
U+2B743 (177987) U2b743.svg 𫝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B743
U+2B744 (177988) U2b744.svg 𫝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B744
U+2B745 (177989) U2b745.svg 𫝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B745
U+2B746 (177990) U2b746.svg 𫝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B746
U+2B747 (177991) U2b747.svg 𫝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B747
U+2B748 (177992) U2b748.svg 𫝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B748
U+2B749 (177993) U2b749.svg 𫝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B749
U+2B74A (177994) U2b74a.svg 𫝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74A
U+2B74B (177995) U2b74b.svg 𫝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74B
U+2B74C (177996) U2b74c.svg 𫝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74C
U+2B74D (177997) U2b74d.svg 𫝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74D
U+2B74E (177998) U2b74e.svg 𫝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74E
U+2B74F (177999) U2b74f.svg 𫝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B74F
U+2B750 (178000) U2b750.svg 𫝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B750
U+2B751 (178001) U2b751.svg 𫝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B751
U+2B752 (178002) U2b752.svg 𫝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B752
U+2B753 (178003) U2b753.svg 𫝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B753
U+2B754 (178004) U2b754.svg 𫝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B754
U+2B755 (178005) U2b755.svg 𫝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B755
U+2B756 (178006) U2b756.svg 𫝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B756
U+2B757 (178007) U2b757.svg 𫝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B757
U+2B758 (178008) U2b758.svg 𫝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B758
U+2B759 (178009) U2b759.svg 𫝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B759
U+2B75A (178010) U2b75a.svg 𫝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75A
U+2B75B (178011) U2b75b.svg 𫝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75B
U+2B75C (178012) U2b75c.svg 𫝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75C
U+2B75D (178013) U2b75d.svg 𫝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75D
U+2B75E (178014) U2b75e.svg 𫝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75E
U+2B75F (178015) U2b75f.svg 𫝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B75F
U+2B760 (178016) U2b760.svg 𫝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B760
U+2B761 (178017) U2b761.svg 𫝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B761
U+2B762 (178018) U2b762.svg 𫝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B762
U+2B763 (178019) U2b763.svg 𫝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B763
U+2B764 (178020) U2b764.svg 𫝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B764
U+2B765 (178021) U2b765.svg 𫝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B765
U+2B766 (178022) U2b766.svg 𫝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B766
U+2B767 (178023) U2b767.svg 𫝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B767
U+2B768 (178024) U2b768.svg 𫝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B768
U+2B769 (178025) U2b769.svg 𫝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B769
U+2B76A (178026) U2b76a.svg 𫝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76A
U+2B76B (178027) U2b76b.svg 𫝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76B
U+2B76C (178028) U2b76c.svg 𫝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76C
U+2B76D (178029) U2b76d.svg 𫝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76D
U+2B76E (178030) U2b76e.svg 𫝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76E
U+2B76F (178031) U2b76f.svg 𫝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B76F
U+2B770 (178032) U2b770.svg 𫝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B770
U+2B771 (178033) U2b771.svg 𫝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B771
U+2B772 (178034) U2b772.svg 𫝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B772
U+2B773 (178035) U2b773.svg 𫝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B773
U+2B774 (178036) U2b774.svg 𫝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B774
U+2B775 (178037) U2b775.svg 𫝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B775
U+2B776 (178038) U2b776.svg 𫝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B776
U+2B777 (178039) U2b777.svg 𫝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B777
U+2B778 (178040) U2b778.svg 𫝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B778
U+2B779 (178041) U2b779.svg 𫝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B779
U+2B77A (178042) U2b77a.svg 𫝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77A
U+2B77B (178043) U2b77b.svg 𫝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77B
U+2B77C (178044) U2b77c.svg 𫝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77C
U+2B77D (178045) U2b77d.svg 𫝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77D
U+2B77E (178046) U2b77e.svg 𫝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77E
U+2B77F (178047) U2b77f.svg 𫝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B77F
U+2B780 (178048) U2b780.svg 𫞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B780
U+2B781 (178049) U2b781.svg 𫞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B781
U+2B782 (178050) U2b782.svg 𫞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B782
U+2B783 (178051) U2b783.svg 𫞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B783
U+2B784 (178052) U2b784.svg 𫞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B784
U+2B785 (178053) U2b785.svg 𫞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B785
U+2B786 (178054) U2b786.svg 𫞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B786
U+2B787 (178055) U2b787.svg 𫞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B787
U+2B788 (178056) U2b788.svg 𫞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B788
U+2B789 (178057) U2b789.svg 𫞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B789
U+2B78A (178058) U2b78a.svg 𫞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78A
U+2B78B (178059) U2b78b.svg 𫞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78B
U+2B78C (178060) U2b78c.svg 𫞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78C
U+2B78D (178061) U2b78d.svg 𫞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78D
U+2B78E (178062) U2b78e.svg 𫞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78E
U+2B78F (178063) U2b78f.svg 𫞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B78F
U+2B790 (178064) U2b790.svg 𫞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B790
U+2B791 (178065) U2b791.svg 𫞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B791
U+2B792 (178066) U2b792.svg 𫞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B792
U+2B793 (178067) U2b793.svg 𫞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B793
U+2B794 (178068) U2b794.svg 𫞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B794
U+2B795 (178069) U2b795.svg 𫞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B795
U+2B796 (178070) U2b796.svg 𫞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B796
U+2B797 (178071) U2b797.svg 𫞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B797
U+2B798 (178072) U2b798.svg 𫞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B798
U+2B799 (178073) U2b799.svg 𫞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B799
U+2B79A (178074) U2b79a.svg 𫞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79A
U+2B79B (178075) U2b79b.svg 𫞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79B
U+2B79C (178076) U2b79c.svg 𫞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79C
U+2B79D (178077) U2b79d.svg 𫞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79D
U+2B79E (178078) U2b79e.svg 𫞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79E
U+2B79F (178079) U2b79f.svg 𫞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B79F
U+2B7A0 (178080) U2b7a0.svg 𫞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A0
U+2B7A1 (178081) U2b7a1.svg 𫞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A1
U+2B7A2 (178082) U2b7a2.svg 𫞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A2
U+2B7A3 (178083) U2b7a3.svg 𫞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A3
U+2B7A4 (178084) U2b7a4.svg 𫞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A4
U+2B7A5 (178085) U2b7a5.svg 𫞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A5
U+2B7A6 (178086) U2b7a6.svg 𫞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A6
U+2B7A7 (178087) U2b7a7.svg 𫞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A7
U+2B7A8 (178088) U2b7a8.svg 𫞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A8
U+2B7A9 (178089) U2b7a9.svg 𫞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7A9
U+2B7AA (178090) U2b7aa.svg 𫞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AA
U+2B7AB (178091) U2b7ab.svg 𫞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AB
U+2B7AC (178092) U2b7ac.svg 𫞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AC
U+2B7AD (178093) U2b7ad.svg 𫞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AD
U+2B7AE (178094) U2b7ae.svg 𫞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AE
U+2B7AF (178095) U2b7af.svg 𫞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7AF
U+2B7B0 (178096) U2b7b0.svg 𫞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B0
U+2B7B1 (178097) U2b7b1.svg 𫞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B1
U+2B7B2 (178098) U2b7b2.svg 𫞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B2
U+2B7B3 (178099) U2b7b3.svg 𫞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B3
U+2B7B4 (178100) U2b7b4.svg 𫞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B4
U+2B7B5 (178101) U2b7b5.svg 𫞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B5
U+2B7B6 (178102) U2b7b6.svg 𫞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B6
U+2B7B7 (178103) U2b7b7.svg 𫞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B7
U+2B7B8 (178104) U2b7b8.svg 𫞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B8
U+2B7B9 (178105) U2b7b9.svg 𫞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7B9
U+2B7BA (178106) U2b7ba.svg 𫞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BA
U+2B7BB (178107) U2b7bb.svg 𫞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BB
U+2B7BC (178108) U2b7bc.svg 𫞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BC
U+2B7BD (178109) U2b7bd.svg 𫞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BD
U+2B7BE (178110) U2b7be.svg 𫞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BE
U+2B7BF (178111) U2b7bf.svg 𫞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7BF
U+2B7C0 (178112) U2b7c0.svg 𫟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C0
U+2B7C1 (178113) U2b7c1.svg 𫟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C1
U+2B7C2 (178114) U2b7c2.svg 𫟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C2
U+2B7C3 (178115) U2b7c3.svg 𫟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C3
U+2B7C4 (178116) U2b7c4.svg 𫟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C4
U+2B7C5 (178117) U2b7c5.svg 𫟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C5
U+2B7C6 (178118) U2b7c6.svg 𫟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C6
U+2B7C7 (178119) U2b7c7.svg 𫟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C7
U+2B7C8 (178120) U2b7c8.svg 𫟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C8
U+2B7C9 (178121) U2b7c9.svg 𫟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7C9
U+2B7CA (178122) U2b7ca.svg 𫟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CA
U+2B7CB (178123) U2b7cb.svg 𫟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CB
U+2B7CC (178124) U2b7cc.svg 𫟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CC
U+2B7CD (178125) U2b7cd.svg 𫟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CD
U+2B7CE (178126) U2b7ce.svg 𫟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CE
U+2B7CF (178127) U2b7cf.svg 𫟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7CF
U+2B7D0 (178128) U2b7d0.svg 𫟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D0
U+2B7D1 (178129) U2b7d1.svg 𫟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D1
U+2B7D2 (178130) U2b7d2.svg 𫟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D2
U+2B7D3 (178131) U2b7d3.svg 𫟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D3
U+2B7D4 (178132) U2b7d4.svg 𫟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D4
U+2B7D5 (178133) U2b7d5.svg 𫟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D5
U+2B7D6 (178134) U2b7d6.svg 𫟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D6
U+2B7D7 (178135) U2b7d7.svg 𫟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D7
U+2B7D8 (178136) U2b7d8.svg 𫟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D8
U+2B7D9 (178137) U2b7d9.svg 𫟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7D9
U+2B7DA (178138) U2b7da.svg 𫟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DA
U+2B7DB (178139) U2b7db.svg 𫟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DB
U+2B7DC (178140) U2b7dc.svg 𫟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DC
U+2B7DD (178141) U2b7dd.svg 𫟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DD
U+2B7DE (178142) U2b7de.svg 𫟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DE
U+2B7DF (178143) U2b7df.svg 𫟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7DF
U+2B7E0 (178144) U2b7e0.svg 𫟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E0
U+2B7E1 (178145) U2b7e1.svg 𫟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E1
U+2B7E2 (178146) U2b7e2.svg 𫟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E2
U+2B7E3 (178147) U2b7e3.svg 𫟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E3
U+2B7E4 (178148) U2b7e4.svg 𫟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E4
U+2B7E5 (178149) U2b7e5.svg 𫟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E5
U+2B7E6 (178150) U2b7e6.svg 𫟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E6
U+2B7E7 (178151) U2b7e7.svg 𫟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E7
U+2B7E8 (178152) U2b7e8.svg 𫟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E8
U+2B7E9 (178153) U2b7e9.svg 𫟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7E9
U+2B7EA (178154) U2b7ea.svg 𫟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EA
U+2B7EB (178155) U2b7eb.svg 𫟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EB
U+2B7EC (178156) U2b7ec.svg 𫟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EC
U+2B7ED (178157) U2b7ed.svg 𫟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7ED
U+2B7EE (178158) U2b7ee.svg 𫟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EE
U+2B7EF (178159) U2b7ef.svg 𫟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7EF
U+2B7F0 (178160) U2b7f0.svg 𫟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F0
U+2B7F1 (178161) U2b7f1.svg 𫟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F1
U+2B7F2 (178162) U2b7f2.svg 𫟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F2
U+2B7F3 (178163) U2b7f3.svg 𫟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F3
U+2B7F4 (178164) U2b7f4.svg 𫟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F4
U+2B7F5 (178165) U2b7f5.svg 𫟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F5
U+2B7F6 (178166) U2b7f6.svg 𫟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F6
U+2B7F7 (178167) U2b7f7.svg 𫟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F7
U+2B7F8 (178168) U2b7f8.svg 𫟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F8
U+2B7F9 (178169) U2b7f9.svg 𫟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7F9
U+2B7FA (178170) U2b7fa.svg 𫟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FA
U+2B7FB (178171) U2b7fb.svg 𫟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FB
U+2B7FC (178172) U2b7fc.svg 𫟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FC
U+2B7FD (178173) U2b7fd.svg 𫟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FD
U+2B7FE (178174) U2b7fe.svg 𫟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FE
U+2B7FF (178175) U2b7ff.svg 𫟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B7FF
U+2B800 (178176) U2b800.svg 𫠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B800
U+2B801 (178177) U2b801.svg 𫠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B801
U+2B802 (178178) U2b802.svg 𫠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B802
U+2B803 (178179) U2b803.svg 𫠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B803
U+2B804 (178180) U2b804.svg 𫠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B804
U+2B805 (178181) U2b805.svg 𫠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B805
U+2B806 (178182) U2b806.svg 𫠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B806
U+2B807 (178183) U2b807.svg 𫠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B807
U+2B808 (178184) U2b808.svg 𫠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B808
U+2B809 (178185) U2b809.svg 𫠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B809
U+2B80A (178186) U2b80a.svg 𫠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80A
U+2B80B (178187) U2b80b.svg 𫠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80B
U+2B80C (178188) U2b80c.svg 𫠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80C
U+2B80D (178189) U2b80d.svg 𫠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80D
U+2B80E (178190) U2b80e.svg 𫠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80E
U+2B80F (178191) U2b80f.svg 𫠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B80F
U+2B810 (178192) U2b810.svg 𫠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B810
U+2B811 (178193) U2b811.svg 𫠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B811
U+2B812 (178194) U2b812.svg 𫠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B812
U+2B813 (178195) U2b813.svg 𫠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B813
U+2B814 (178196) U2b814.svg 𫠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B814
U+2B815 (178197) U2b815.svg 𫠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B815
U+2B816 (178198) U2b816.svg 𫠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B816
U+2B817 (178199) U2b817.svg 𫠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B817
U+2B818 (178200) U2b818.svg 𫠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B818
U+2B819 (178201) U2b819.svg 𫠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B819
U+2B81A (178202) U2b81a.svg 𫠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81A
U+2B81B (178203) U2b81b.svg 𫠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81B
U+2B81C (178204) U2b81c.svg 𫠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81C
U+2B81D (178205) U2b81d.svg 𫠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2B81D