Phụ lục:Unicode/Hiragana

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
⟵ CJK Symbols and Punctuation

Hiragana

Katakana ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Hiragana” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+3040 đến U+309F.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tập lệnh Tên
U+3041 (12353) Hiragana letter small A.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL A
U+3042 (12354) Hiragana letter A.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER A
U+3043 (12355) Hiragana letter small I.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL I
U+3044 (12356) Hiragana letter I.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER I
U+3045 (12357) Hiragana letter small U.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL U
U+3046 (12358) Hiragana letter U.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER U
U+3047 (12359) Hiragana letter small E.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL E
U+3048 (12360) Hiragana letter E.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER E
U+3049 (12361) Hiragana letter small O.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL O
U+304A (12362) Hiragana letter O.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER O
U+304B (12363) Hiragana letter Ka.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KA
U+304C (12364) Hiragana letter Ga.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GA
U+304D (12365) Hiragana letter Ki.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KI
U+304E (12366) Hiragana letter Gi.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GI
U+304F (12367) Hiragana letter Ku.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KU
U+3050 (12368) Hiragana letter Gu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GU
U+3051 (12369) Hiragana letter Ke.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KE
U+3052 (12370) Hiragana letter Ge.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GE
U+3053 (12371) Hiragana letter Ko.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KO
U+3054 (12372) Hiragana letter Go.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GO
U+3055 (12373) Hiragana letter Sa.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SA
U+3056 (12374) Hiragana letter Za.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZA
U+3057 (12375) Hiragana letter Si.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SI
U+3058 (12376) Hiragana letter Zi.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZI
U+3059 (12377) Hiragana letter Su.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SU
U+305A (12378) Hiragana letter Zu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZU
U+305B (12379) Hiragana letter Se.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SE
U+305C (12380) Hiragana letter Ze.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZE
U+305D (12381) Hiragana letter So.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SO
U+305E (12382) Hiragana letter Zo.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZO
U+305F (12383) Hiragana letter Ta.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TA
U+3060 (12384) Hiragana letter Da.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DA
U+3061 (12385) Hiragana letter Ti.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TI
U+3062 (12386) Hiragana letter Di.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DI
U+3063 (12387) Hiragana letter small Tu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL TU
U+3064 (12388) Hiragana letter Tu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TU
U+3065 (12389) Hiragana letter Du.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DU
U+3066 (12390) Hiragana letter Te.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TE
U+3067 (12391) Hiragana letter De.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DE
U+3068 (12392) Hiragana letter To.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TO
U+3069 (12393) Hiragana letter Do.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DO
U+306A (12394) Hiragana letter Na.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NA
U+306B (12395) Hiragana letter Ni.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NI
U+306C (12396) Hiragana letter Nu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NU
U+306D (12397) Hiragana letter Ne.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NE
U+306E (12398) Hiragana letter No.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NO
U+306F (12399) Hiragana letter Ha.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HA
U+3070 (12400) Hiragana letter Ba.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BA
U+3071 (12401) Hiragana letter Pa.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PA
U+3072 (12402) Hiragana letter Hi.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HI
U+3073 (12403) Hiragana letter Bi.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BI
U+3074 (12404) Hiragana letter Pi.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PI
U+3075 (12405) Hiragana letter Hu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HU
U+3076 (12406) Hiragana letter Bu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BU
U+3077 (12407) Hiragana letter Pu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PU
U+3078 (12408) Hiragana letter He.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HE
U+3079 (12409) Hiragana letter Be.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BE
U+307A (12410) Hiragana letter Pe.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PE
U+307B (12411) Hiragana letter Ho.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HO
U+307C (12412) Hiragana letter Bo.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BO
U+307D (12413) Hiragana letter Po.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PO
U+307E (12414) Hiragana letter Ma.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MA
U+307F (12415) Hiragana letter Mi.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MI
U+3080 (12416) Hiragana letter Mu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MU
U+3081 (12417) Hiragana letter Me.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ME
U+3082 (12418) Hiragana letter Mo.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MO
U+3083 (12419) Hiragana letter small Ya.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL YA
U+3084 (12420) Hiragana letter Ya.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER YA
U+3085 (12421) Hiragana letter small Yu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL YU
U+3086 (12422) Hiragana letter Yu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER YU
U+3087 (12423) Hiragana letter small Yo.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL YO
U+3088 (12424) Hiragana letter Yo.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER YO
U+3089 (12425) Hiragana letter Ra.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RA
U+308A (12426) Hiragana letter Ri.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RI
U+308B (12427) Hiragana letter Ru.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RU
U+308C (12428) Hiragana letter Re.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RE
U+308D (12429) Hiragana letter Ro.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RO
U+308E (12430) Hiragana letter small Wa.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL WA
U+308F (12431) Hiragana letter Wa.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WA
U+3090 (12432) Hiragana letter Wi.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WI
U+3091 (12433) Hiragana letter We.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WE
U+3092 (12434) Hiragana letter Wo.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WO
U+3093 (12435) Hiragana letter N.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER N
U+3094 (12436) Hiragana letter Vu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER VU
U+3095 (12437) Hiragana letter small Ka.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL KA
U+3096 (12438) Hiragana letter small Ke.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL KE
U+3099 (12441) ◌゙ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK
U+309A (12442) ◌゚ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK
U+309B (12443) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK
U+309C (12444) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK
U+309D (12445) Hiragana iteration mark.svg Lm
(Modifier Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA ITERATION MARK
U+309E (12446) Hiragana voiced iteration mark.svg Lm
(Modifier Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA VOICED ITERATION MARK
U+309F (12447) Hiragana digraph Yori.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA DIGRAPH YORI