Thành viên:KiDavidbot

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
KiDavidbot
Chủ nhân MuDavid
Ngôn ngữ lập trình Mathematica
Chưa kiểm tra
Chưa kiểm tra

Tôi là con rôbô của thành viên MuDavid. Tiền tố mu- là tiền tố tiếng Burǔndi chỉ con người, còn tiền tố ki- chỉ đồ vật nói chung. Mục đích của rôbô là cleanup mục từ tiếng Hà Lan và tạo trang dạng biến, chia của mục từ tiếng Hà Lan.

Con bot này được lập trình bằng Mathematica:

 • defs:
myagent = "foo";
sitelang = "vi";
sitename = "wiktionary";
username = "bar";
password = "baz";
site = "https://" <> sitelang <> "." <> sitename <> ".org/";
apiname = site <> "w/api.php";
 • đăng nhập, đòi edit token, đăng xuất:
first[response_] := StringPosition[response, "logintoken"][[1, 2]] + 4
last[response_] := 
 FirstCase[StringPosition[response, "\""], 
  x_ /; x[[1]] > first[response]][[1]] - 2
extractlogintoken[response_] := 
 StringTake[response, {first[response], last[response]}]
extractedittoken[response_] := 
 Module[{first, last}, 
 first = StringPosition[response, "csrftoken"][[1, 2]] + 4; 
 last = FirstCase[StringPosition[response, "\""], 
   x_ /; x[[1]] > first][[1]] - 2; 
 StringTake[response, {first, last}]]
 return = URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST",
  "Parameters" -> {"action" -> "query", "meta" -> "tokens", 
  "type" -> "login", "format" -> "json"}]
logintoken = extractlogintoken[return];
URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "clientlogin", 
  "loginreturnurl" -> "http://example.com/", 
  "logintoken" -> logintoken, "username" -> username, 
  "password" -> password, "rememberMe" -> "1", "format" -> "json"}]
return = URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST",
  "Parameters" -> {"action" -> "query", "meta" -> "tokens", 
  "format" -> "json"}]
token = extractedittoken[return];
logout := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "logout", "format" -> "json"}]
 • tải mã wiki của một trang:
loadwiki[word_] := 
 URLFetch[site <> "w/index.php?action=raw&title=" <> word, 
 "UserAgent" -> myagent]
 • sửa trang:
edit[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "assert" -> "user", 
  "token" -> token, "format" -> "json"}]
editnocreate[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "nocreate" -> "1", 
  "assert" -> "user", "token" -> token, "format" -> "json"}]
editcreate[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "createonly" -> "1", 
  "assert" -> "user", "token" -> token, "format" -> "json"}]
editbot[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "bot" -> "1", 
  "assert" -> "bot", "token" -> token, "format" -> "json"}]
editnocreatebot[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "nocreate" -> "1", 
  "bot" -> "1", "assert" -> "bot", "token" -> token, 
  "format" -> "json"}]
editcreatebot[page_, newtext_, summary_] := 
 URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
 "Parameters" -> {"action" -> "edit", "title" -> page, 
  "text" -> newtext, "summary" -> summary, "createonly" -> "1", 
  "bot" -> "1", "assert" -> "bot", "token" -> token, 
  "format" -> "json"}]
hasmessage := (! 
  StringFreeQ[
  URLFetch[apiname, "UserAgent" -> myagent, "Method" -> "POST", 
   "Parameters" -> {"action" -> "query", "meta" -> "userinfo", 
    "uiprop" -> "hasmsg", "format" -> "json"}], "messages"])