Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Mongolian

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Khmer

Mongolian

Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Mongolian” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+1800 đến U+18AF.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Thể loại
Chung
Tập lệnh Tên
U+1800 (6144) Po
(Other Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN BIRGA
U+1801 (6145) Po
(Other Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN ELLIPSIS
U+1802 (6146) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
MONGOLIAN COMMA
U+1803 (6147) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
MONGOLIAN FULL STOP
U+1804 (6148) Po
(Other Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN COLON
U+1805 (6149) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
MONGOLIAN FOUR DOTS
U+1806 (6150) Pd
(Dash Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN TODO SOFT HYPHEN
U+1807 (6151) Po
(Other Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN SIBE SYLLABLE BOUNDARY MARKER
U+1808 (6152) Po
(Other Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN MANCHU COMMA
U+1809 (6153) Po
(Other Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN MANCHU FULL STOP
U+180A (6154) Po
(Other Punctuation)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN NIRUGU
U+180B (6155) Mn
(Nonspacing Mark)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR ONE (FVS1)
U+180C (6156) Mn
(Nonspacing Mark)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR TWO (FVS2)
U+180D (6157) Mn
(Nonspacing Mark)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR THREE (FVS3)
U+180E (6158) (không in được) Cf
(Format)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR (MVS)
U+180F (6159) Mn
(Nonspacing Mark)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR FOUR (FVS4)
U+1810 (6160) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT ZERO
U+1811 (6161) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT ONE
U+1812 (6162) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT TWO
U+1813 (6163) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT THREE
U+1814 (6164) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT FOUR
U+1815 (6165) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT FIVE
U+1816 (6166) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT SIX
U+1817 (6167) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT SEVEN
U+1818 (6168) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT EIGHT
U+1819 (6169) Nd
(Decimal Number)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN DIGIT NINE
U+1820 (6176) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER A
U+1821 (6177) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER E
U+1822 (6178) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER I
U+1823 (6179) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER O
U+1824 (6180) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER U
U+1825 (6181) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER OE
U+1826 (6182) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER UE
U+1827 (6183) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER EE
U+1828 (6184) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER NA
U+1829 (6185) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ANG
U+182A (6186) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER BA
U+182B (6187) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER PA
U+182C (6188) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER QA
U+182D (6189) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER GA
U+182E (6190) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MA
U+182F (6191) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER LA
U+1830 (6192) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SA
U+1831 (6193) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SHA
U+1832 (6194) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TA
U+1833 (6195) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER DA
U+1834 (6196) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER CHA
U+1835 (6197) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER JA
U+1836 (6198) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER YA
U+1837 (6199) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER RA
U+1838 (6200) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER WA
U+1839 (6201) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER FA
U+183A (6202) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER KA
U+183B (6203) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER KHA
U+183C (6204) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TSA
U+183D (6205) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ZA
U+183E (6206) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER HAA
U+183F (6207) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ZRA
U+1840 (6208) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER LHA
U+1841 (6209) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ZHI
U+1842 (6210) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER CHI
U+1843 (6211) Lm
(Modifier Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO LONG VOWEL SIGN
U+1844 (6212) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO E
U+1845 (6213) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO I
U+1846 (6214) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO O
U+1847 (6215) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO U
U+1848 (6216) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO OE
U+1849 (6217) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO UE
U+184A (6218) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO ANG
U+184B (6219) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO BA
U+184C (6220) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO PA
U+184D (6221) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO QA
U+184E (6222) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO GA
U+184F (6223) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO MA
U+1850 (6224) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO TA
U+1851 (6225) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO DA
U+1852 (6226) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO CHA
U+1853 (6227) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO JA
U+1854 (6228) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO TSA
U+1855 (6229) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO YA
U+1856 (6230) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO WA
U+1857 (6231) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO KA
U+1858 (6232) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO GAA
U+1859 (6233) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO HAA
U+185A (6234) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO JIA
U+185B (6235) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO NIA
U+185C (6236) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO DZA
U+185D (6237) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE E
U+185E (6238) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE I
U+185F (6239) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE IY
U+1860 (6240) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE UE
U+1861 (6241) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE U
U+1862 (6242) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE ANG
U+1863 (6243) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE KA
U+1864 (6244) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE GA
U+1865 (6245) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE HA
U+1866 (6246) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE PA
U+1867 (6247) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE SHA
U+1868 (6248) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE TA
U+1869 (6249) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE DA
U+186A (6250) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE JA
U+186B (6251) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE FA
U+186C (6252) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE GAA
U+186D (6253) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE HAA
U+186E (6254) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE TSA
U+186F (6255) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE ZA
U+1870 (6256) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE RAA
U+1871 (6257) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE CHA
U+1872 (6258) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER SIBE ZHA
U+1873 (6259) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU I
U+1874 (6260) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU KA
U+1875 (6261) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU RA
U+1876 (6262) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU FA
U+1877 (6263) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ZHA
U+1878 (6264) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER CHA WITH TWO DOTS
U+1880 (6272) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI ANUSVARA ONE
U+1881 (6273) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI VISARGA ONE
U+1882 (6274) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI DAMARU
U+1883 (6275) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI UBADAMA
U+1884 (6276) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI INVERTED UBADAMA
U+1885 (6277) Mn
(Nonspacing Mark)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI BALUDA
U+1886 (6278) Mn
(Nonspacing Mark)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI THREE BALUDA
U+1887 (6279) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI A
U+1888 (6280) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI I
U+1889 (6281) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI KA
U+188A (6282) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI NGA
U+188B (6283) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI CA
U+188C (6284) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI TTA
U+188D (6285) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI TTHA
U+188E (6286) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI DDA
U+188F (6287) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI NNA
U+1890 (6288) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI TA
U+1891 (6289) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI DA
U+1892 (6290) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI PA
U+1893 (6291) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI PHA
U+1894 (6292) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI SSA
U+1895 (6293) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI ZHA
U+1896 (6294) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI ZA
U+1897 (6295) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI AH
U+1898 (6296) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO ALI GALI TA
U+1899 (6297) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER TODO ALI GALI ZHA
U+189A (6298) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI GHA
U+189B (6299) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI NGA
U+189C (6300) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI CA
U+189D (6301) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI JHA
U+189E (6302) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI TTA
U+189F (6303) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI DDHA
U+18A0 (6304) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI TA
U+18A1 (6305) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI DHA
U+18A2 (6306) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI SSA
U+18A3 (6307) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI CYA
U+18A4 (6308) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI ZHA
U+18A5 (6309) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI ZA
U+18A6 (6310) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI HALF U
U+18A7 (6311) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI HALF YA
U+18A8 (6312) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI BHA
U+18A9 (6313) ◌ᢩ Mn
(Nonspacing Mark)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER ALI GALI DAGALGA
U+18AA (6314) Lo
(Other Letter)
Mong
(Mongolian)
MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI LHA