Phụ lục:Unicode/Tangut/18000

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
⟵ Ideographic Symbols and Punctuation

Tangut

Tangut Components ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Tangut” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+17000 đến U+187FF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Tang (Tangut).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/Tangut/17800.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+18000 (98304) TANGUT IDEOGRAPH-18000.svg 𘀀 TANGUT IDEOGRAPH-18000
U+18001 (98305) TANGUT IDEOGRAPH-18001.svg 𘀁 TANGUT IDEOGRAPH-18001
U+18002 (98306) TANGUT IDEOGRAPH-18002.svg 𘀂 TANGUT IDEOGRAPH-18002
U+18003 (98307) TANGUT IDEOGRAPH-18003.svg 𘀃 TANGUT IDEOGRAPH-18003
U+18004 (98308) TANGUT IDEOGRAPH-18004.svg 𘀄 TANGUT IDEOGRAPH-18004
U+18005 (98309) TANGUT IDEOGRAPH-18005.svg 𘀅 TANGUT IDEOGRAPH-18005
U+18006 (98310) TANGUT IDEOGRAPH-18006.svg 𘀆 TANGUT IDEOGRAPH-18006
U+18007 (98311) TANGUT IDEOGRAPH-18007.svg 𘀇 TANGUT IDEOGRAPH-18007
U+18008 (98312) TANGUT IDEOGRAPH-18008.svg 𘀈 TANGUT IDEOGRAPH-18008
U+18009 (98313) TANGUT IDEOGRAPH-18009.svg 𘀉 TANGUT IDEOGRAPH-18009
U+1800A (98314) TANGUT IDEOGRAPH-1800A.svg 𘀊 TANGUT IDEOGRAPH-1800A
U+1800B (98315) TANGUT IDEOGRAPH-1800B.svg 𘀋 TANGUT IDEOGRAPH-1800B
U+1800C (98316) TANGUT IDEOGRAPH-1800C.svg 𘀌 TANGUT IDEOGRAPH-1800C
U+1800D (98317) TANGUT IDEOGRAPH-1800D.svg 𘀍 TANGUT IDEOGRAPH-1800D
U+1800E (98318) TANGUT IDEOGRAPH-1800E.svg 𘀎 TANGUT IDEOGRAPH-1800E
U+1800F (98319) TANGUT IDEOGRAPH-1800F.svg 𘀏 TANGUT IDEOGRAPH-1800F
U+18010 (98320) TANGUT IDEOGRAPH-18010.svg 𘀐 TANGUT IDEOGRAPH-18010
U+18011 (98321) TANGUT IDEOGRAPH-18011.svg 𘀑 TANGUT IDEOGRAPH-18011
U+18012 (98322) TANGUT IDEOGRAPH-18012.svg 𘀒 TANGUT IDEOGRAPH-18012
U+18013 (98323) TANGUT IDEOGRAPH-18013.svg 𘀓 TANGUT IDEOGRAPH-18013
U+18014 (98324) TANGUT IDEOGRAPH-18014.svg 𘀔 TANGUT IDEOGRAPH-18014
U+18015 (98325) TANGUT IDEOGRAPH-18015.svg 𘀕 TANGUT IDEOGRAPH-18015
U+18016 (98326) TANGUT IDEOGRAPH-18016.svg 𘀖 TANGUT IDEOGRAPH-18016
U+18017 (98327) TANGUT IDEOGRAPH-18017.svg 𘀗 TANGUT IDEOGRAPH-18017
U+18018 (98328) TANGUT IDEOGRAPH-18018.svg 𘀘 TANGUT IDEOGRAPH-18018
U+18019 (98329) TANGUT IDEOGRAPH-18019.svg 𘀙 TANGUT IDEOGRAPH-18019
U+1801A (98330) TANGUT IDEOGRAPH-1801A.svg 𘀚 TANGUT IDEOGRAPH-1801A
U+1801B (98331) TANGUT IDEOGRAPH-1801B.svg 𘀛 TANGUT IDEOGRAPH-1801B
U+1801C (98332) TANGUT IDEOGRAPH-1801C.svg 𘀜 TANGUT IDEOGRAPH-1801C
U+1801D (98333) TANGUT IDEOGRAPH-1801D.svg 𘀝 TANGUT IDEOGRAPH-1801D
U+1801E (98334) TANGUT IDEOGRAPH-1801E.svg 𘀞 TANGUT IDEOGRAPH-1801E
U+1801F (98335) TANGUT IDEOGRAPH-1801F.svg 𘀟 TANGUT IDEOGRAPH-1801F
U+18020 (98336) TANGUT IDEOGRAPH-18020.svg 𘀠 TANGUT IDEOGRAPH-18020
U+18021 (98337) TANGUT IDEOGRAPH-18021.svg 𘀡 TANGUT IDEOGRAPH-18021
U+18022 (98338) TANGUT IDEOGRAPH-18022.svg 𘀢 TANGUT IDEOGRAPH-18022
U+18023 (98339) TANGUT IDEOGRAPH-18023.svg 𘀣 TANGUT IDEOGRAPH-18023
U+18024 (98340) TANGUT IDEOGRAPH-18024.svg 𘀤 TANGUT IDEOGRAPH-18024
U+18025 (98341) TANGUT IDEOGRAPH-18025.svg 𘀥 TANGUT IDEOGRAPH-18025
U+18026 (98342) TANGUT IDEOGRAPH-18026.svg 𘀦 TANGUT IDEOGRAPH-18026
U+18027 (98343) TANGUT IDEOGRAPH-18027.svg 𘀧 TANGUT IDEOGRAPH-18027
U+18028 (98344) TANGUT IDEOGRAPH-18028.svg 𘀨 TANGUT IDEOGRAPH-18028
U+18029 (98345) TANGUT IDEOGRAPH-18029.svg 𘀩 TANGUT IDEOGRAPH-18029
U+1802A (98346) TANGUT IDEOGRAPH-1802A.svg 𘀪 TANGUT IDEOGRAPH-1802A
U+1802B (98347) TANGUT IDEOGRAPH-1802B.svg 𘀫 TANGUT IDEOGRAPH-1802B
U+1802C (98348) TANGUT IDEOGRAPH-1802C.svg 𘀬 TANGUT IDEOGRAPH-1802C
U+1802D (98349) TANGUT IDEOGRAPH-1802D.svg 𘀭 TANGUT IDEOGRAPH-1802D
U+1802E (98350) TANGUT IDEOGRAPH-1802E.svg 𘀮 TANGUT IDEOGRAPH-1802E
U+1802F (98351) TANGUT IDEOGRAPH-1802F.svg 𘀯 TANGUT IDEOGRAPH-1802F
U+18030 (98352) TANGUT IDEOGRAPH-18030.svg 𘀰 TANGUT IDEOGRAPH-18030
U+18031 (98353) TANGUT IDEOGRAPH-18031.svg 𘀱 TANGUT IDEOGRAPH-18031
U+18032 (98354) TANGUT IDEOGRAPH-18032.svg 𘀲 TANGUT IDEOGRAPH-18032
U+18033 (98355) TANGUT IDEOGRAPH-18033.svg 𘀳 TANGUT IDEOGRAPH-18033
U+18034 (98356) TANGUT IDEOGRAPH-18034.svg 𘀴 TANGUT IDEOGRAPH-18034
U+18035 (98357) TANGUT IDEOGRAPH-18035.svg 𘀵 TANGUT IDEOGRAPH-18035
U+18036 (98358) TANGUT IDEOGRAPH-18036.svg 𘀶 TANGUT IDEOGRAPH-18036
U+18037 (98359) TANGUT IDEOGRAPH-18037.svg 𘀷 TANGUT IDEOGRAPH-18037
U+18038 (98360) TANGUT IDEOGRAPH-18038.svg 𘀸 TANGUT IDEOGRAPH-18038
U+18039 (98361) TANGUT IDEOGRAPH-18039.svg 𘀹 TANGUT IDEOGRAPH-18039
U+1803A (98362) TANGUT IDEOGRAPH-1803A.svg 𘀺 TANGUT IDEOGRAPH-1803A
U+1803B (98363) TANGUT IDEOGRAPH-1803B.svg 𘀻 TANGUT IDEOGRAPH-1803B
U+1803C (98364) TANGUT IDEOGRAPH-1803C.svg 𘀼 TANGUT IDEOGRAPH-1803C
U+1803D (98365) TANGUT IDEOGRAPH-1803D.svg 𘀽 TANGUT IDEOGRAPH-1803D
U+1803E (98366) TANGUT IDEOGRAPH-1803E.svg 𘀾 TANGUT IDEOGRAPH-1803E
U+1803F (98367) TANGUT IDEOGRAPH-1803F.svg 𘀿 TANGUT IDEOGRAPH-1803F
U+18040 (98368) TANGUT IDEOGRAPH-18040.svg 𘁀 TANGUT IDEOGRAPH-18040
U+18041 (98369) TANGUT IDEOGRAPH-18041.svg 𘁁 TANGUT IDEOGRAPH-18041
U+18042 (98370) TANGUT IDEOGRAPH-18042.svg 𘁂 TANGUT IDEOGRAPH-18042
U+18043 (98371) TANGUT IDEOGRAPH-18043.svg 𘁃 TANGUT IDEOGRAPH-18043
U+18044 (98372) TANGUT IDEOGRAPH-18044.svg 𘁄 TANGUT IDEOGRAPH-18044
U+18045 (98373) TANGUT IDEOGRAPH-18045.svg 𘁅 TANGUT IDEOGRAPH-18045
U+18046 (98374) TANGUT IDEOGRAPH-18046.svg 𘁆 TANGUT IDEOGRAPH-18046
U+18047 (98375) TANGUT IDEOGRAPH-18047.svg 𘁇 TANGUT IDEOGRAPH-18047
U+18048 (98376) TANGUT IDEOGRAPH-18048.svg 𘁈 TANGUT IDEOGRAPH-18048
U+18049 (98377) TANGUT IDEOGRAPH-18049.svg 𘁉 TANGUT IDEOGRAPH-18049
U+1804A (98378) TANGUT IDEOGRAPH-1804A.svg 𘁊 TANGUT IDEOGRAPH-1804A
U+1804B (98379) TANGUT IDEOGRAPH-1804B.svg 𘁋 TANGUT IDEOGRAPH-1804B
U+1804C (98380) TANGUT IDEOGRAPH-1804C.svg 𘁌 TANGUT IDEOGRAPH-1804C
U+1804D (98381) TANGUT IDEOGRAPH-1804D.svg 𘁍 TANGUT IDEOGRAPH-1804D
U+1804E (98382) TANGUT IDEOGRAPH-1804E.svg 𘁎 TANGUT IDEOGRAPH-1804E
U+1804F (98383) TANGUT IDEOGRAPH-1804F.svg 𘁏 TANGUT IDEOGRAPH-1804F
U+18050 (98384) TANGUT IDEOGRAPH-18050.svg 𘁐 TANGUT IDEOGRAPH-18050
U+18051 (98385) TANGUT IDEOGRAPH-18051.svg 𘁑 TANGUT IDEOGRAPH-18051
U+18052 (98386) TANGUT IDEOGRAPH-18052.svg 𘁒 TANGUT IDEOGRAPH-18052
U+18053 (98387) TANGUT IDEOGRAPH-18053.svg 𘁓 TANGUT IDEOGRAPH-18053
U+18054 (98388) TANGUT IDEOGRAPH-18054.svg 𘁔 TANGUT IDEOGRAPH-18054
U+18055 (98389) TANGUT IDEOGRAPH-18055.svg 𘁕 TANGUT IDEOGRAPH-18055
U+18056 (98390) TANGUT IDEOGRAPH-18056.svg 𘁖 TANGUT IDEOGRAPH-18056
U+18057 (98391) TANGUT IDEOGRAPH-18057.svg 𘁗 TANGUT IDEOGRAPH-18057
U+18058 (98392) TANGUT IDEOGRAPH-18058.svg 𘁘 TANGUT IDEOGRAPH-18058
U+18059 (98393) TANGUT IDEOGRAPH-18059.svg 𘁙 TANGUT IDEOGRAPH-18059
U+1805A (98394) TANGUT IDEOGRAPH-1805A.svg 𘁚 TANGUT IDEOGRAPH-1805A
U+1805B (98395) TANGUT IDEOGRAPH-1805B.svg 𘁛 TANGUT IDEOGRAPH-1805B
U+1805C (98396) TANGUT IDEOGRAPH-1805C.svg 𘁜 TANGUT IDEOGRAPH-1805C
U+1805D (98397) TANGUT IDEOGRAPH-1805D.svg 𘁝 TANGUT IDEOGRAPH-1805D
U+1805E (98398) TANGUT IDEOGRAPH-1805E.svg 𘁞 TANGUT IDEOGRAPH-1805E
U+1805F (98399) TANGUT IDEOGRAPH-1805F.svg 𘁟 TANGUT IDEOGRAPH-1805F
U+18060 (98400) TANGUT IDEOGRAPH-18060.svg 𘁠 TANGUT IDEOGRAPH-18060
U+18061 (98401) TANGUT IDEOGRAPH-18061.svg 𘁡 TANGUT IDEOGRAPH-18061
U+18062 (98402) TANGUT IDEOGRAPH-18062.svg 𘁢 TANGUT IDEOGRAPH-18062
U+18063 (98403) TANGUT IDEOGRAPH-18063.svg 𘁣 TANGUT IDEOGRAPH-18063
U+18064 (98404) TANGUT IDEOGRAPH-18064.svg 𘁤 TANGUT IDEOGRAPH-18064
U+18065 (98405) TANGUT IDEOGRAPH-18065.svg 𘁥 TANGUT IDEOGRAPH-18065
U+18066 (98406) TANGUT IDEOGRAPH-18066.svg 𘁦 TANGUT IDEOGRAPH-18066
U+18067 (98407) TANGUT IDEOGRAPH-18067.svg 𘁧 TANGUT IDEOGRAPH-18067
U+18068 (98408) TANGUT IDEOGRAPH-18068.svg 𘁨 TANGUT IDEOGRAPH-18068
U+18069 (98409) TANGUT IDEOGRAPH-18069.svg 𘁩 TANGUT IDEOGRAPH-18069
U+1806A (98410) TANGUT IDEOGRAPH-1806A.svg 𘁪 TANGUT IDEOGRAPH-1806A
U+1806B (98411) TANGUT IDEOGRAPH-1806B.svg 𘁫 TANGUT IDEOGRAPH-1806B
U+1806C (98412) TANGUT IDEOGRAPH-1806C.svg 𘁬 TANGUT IDEOGRAPH-1806C
U+1806D (98413) TANGUT IDEOGRAPH-1806D.svg 𘁭 TANGUT IDEOGRAPH-1806D
U+1806E (98414) TANGUT IDEOGRAPH-1806E.svg 𘁮 TANGUT IDEOGRAPH-1806E
U+1806F (98415) TANGUT IDEOGRAPH-1806F.svg 𘁯 TANGUT IDEOGRAPH-1806F
U+18070 (98416) TANGUT IDEOGRAPH-18070.svg 𘁰 TANGUT IDEOGRAPH-18070
U+18071 (98417) TANGUT IDEOGRAPH-18071.svg 𘁱 TANGUT IDEOGRAPH-18071
U+18072 (98418) TANGUT IDEOGRAPH-18072.svg 𘁲 TANGUT IDEOGRAPH-18072
U+18073 (98419) TANGUT IDEOGRAPH-18073.svg 𘁳 TANGUT IDEOGRAPH-18073
U+18074 (98420) TANGUT IDEOGRAPH-18074.svg 𘁴 TANGUT IDEOGRAPH-18074
U+18075 (98421) TANGUT IDEOGRAPH-18075.svg 𘁵 TANGUT IDEOGRAPH-18075
U+18076 (98422) TANGUT IDEOGRAPH-18076.svg 𘁶 TANGUT IDEOGRAPH-18076
U+18077 (98423) TANGUT IDEOGRAPH-18077.svg 𘁷 TANGUT IDEOGRAPH-18077
U+18078 (98424) TANGUT IDEOGRAPH-18078.svg 𘁸 TANGUT IDEOGRAPH-18078
U+18079 (98425) TANGUT IDEOGRAPH-18079.svg 𘁹 TANGUT IDEOGRAPH-18079
U+1807A (98426) TANGUT IDEOGRAPH-1807A.svg 𘁺 TANGUT IDEOGRAPH-1807A
U+1807B (98427) TANGUT IDEOGRAPH-1807B.svg 𘁻 TANGUT IDEOGRAPH-1807B
U+1807C (98428) TANGUT IDEOGRAPH-1807C.svg 𘁼 TANGUT IDEOGRAPH-1807C
U+1807D (98429) TANGUT IDEOGRAPH-1807D.svg 𘁽 TANGUT IDEOGRAPH-1807D
U+1807E (98430) TANGUT IDEOGRAPH-1807E.svg 𘁾 TANGUT IDEOGRAPH-1807E
U+1807F (98431) TANGUT IDEOGRAPH-1807F.svg 𘁿 TANGUT IDEOGRAPH-1807F
U+18080 (98432) TANGUT IDEOGRAPH-18080.svg 𘂀 TANGUT IDEOGRAPH-18080
U+18081 (98433) TANGUT IDEOGRAPH-18081.svg 𘂁 TANGUT IDEOGRAPH-18081
U+18082 (98434) TANGUT IDEOGRAPH-18082.svg 𘂂 TANGUT IDEOGRAPH-18082
U+18083 (98435) TANGUT IDEOGRAPH-18083.svg 𘂃 TANGUT IDEOGRAPH-18083
U+18084 (98436) TANGUT IDEOGRAPH-18084.svg 𘂄 TANGUT IDEOGRAPH-18084
U+18085 (98437) TANGUT IDEOGRAPH-18085.svg 𘂅 TANGUT IDEOGRAPH-18085
U+18086 (98438) TANGUT IDEOGRAPH-18086.svg 𘂆 TANGUT IDEOGRAPH-18086
U+18087 (98439) TANGUT IDEOGRAPH-18087.svg 𘂇 TANGUT IDEOGRAPH-18087
U+18088 (98440) TANGUT IDEOGRAPH-18088.svg 𘂈 TANGUT IDEOGRAPH-18088
U+18089 (98441) TANGUT IDEOGRAPH-18089.svg 𘂉 TANGUT IDEOGRAPH-18089
U+1808A (98442) TANGUT IDEOGRAPH-1808A.svg 𘂊 TANGUT IDEOGRAPH-1808A
U+1808B (98443) TANGUT IDEOGRAPH-1808B.svg 𘂋 TANGUT IDEOGRAPH-1808B
U+1808C (98444) TANGUT IDEOGRAPH-1808C.svg 𘂌 TANGUT IDEOGRAPH-1808C
U+1808D (98445) TANGUT IDEOGRAPH-1808D.svg 𘂍 TANGUT IDEOGRAPH-1808D
U+1808E (98446) TANGUT IDEOGRAPH-1808E.svg 𘂎 TANGUT IDEOGRAPH-1808E
U+1808F (98447) TANGUT IDEOGRAPH-1808F.svg 𘂏 TANGUT IDEOGRAPH-1808F
U+18090 (98448) TANGUT IDEOGRAPH-18090.svg 𘂐 TANGUT IDEOGRAPH-18090
U+18091 (98449) TANGUT IDEOGRAPH-18091.svg 𘂑 TANGUT IDEOGRAPH-18091
U+18092 (98450) TANGUT IDEOGRAPH-18092.svg 𘂒 TANGUT IDEOGRAPH-18092
U+18093 (98451) TANGUT IDEOGRAPH-18093.svg 𘂓 TANGUT IDEOGRAPH-18093
U+18094 (98452) TANGUT IDEOGRAPH-18094.svg 𘂔 TANGUT IDEOGRAPH-18094
U+18095 (98453) TANGUT IDEOGRAPH-18095.svg 𘂕 TANGUT IDEOGRAPH-18095
U+18096 (98454) TANGUT IDEOGRAPH-18096.svg 𘂖 TANGUT IDEOGRAPH-18096
U+18097 (98455) TANGUT IDEOGRAPH-18097.svg 𘂗 TANGUT IDEOGRAPH-18097
U+18098 (98456) TANGUT IDEOGRAPH-18098.svg 𘂘 TANGUT IDEOGRAPH-18098
U+18099 (98457) TANGUT IDEOGRAPH-18099.svg 𘂙 TANGUT IDEOGRAPH-18099
U+1809A (98458) TANGUT IDEOGRAPH-1809A.svg 𘂚 TANGUT IDEOGRAPH-1809A
U+1809B (98459) TANGUT IDEOGRAPH-1809B.svg 𘂛 TANGUT IDEOGRAPH-1809B
U+1809C (98460) TANGUT IDEOGRAPH-1809C.svg 𘂜 TANGUT IDEOGRAPH-1809C
U+1809D (98461) TANGUT IDEOGRAPH-1809D.svg 𘂝 TANGUT IDEOGRAPH-1809D
U+1809E (98462) TANGUT IDEOGRAPH-1809E.svg 𘂞 TANGUT IDEOGRAPH-1809E
U+1809F (98463) TANGUT IDEOGRAPH-1809F.svg 𘂟 TANGUT IDEOGRAPH-1809F
U+180A0 (98464) TANGUT IDEOGRAPH-180A0.svg 𘂠 TANGUT IDEOGRAPH-180A0
U+180A1 (98465) TANGUT IDEOGRAPH-180A1.svg 𘂡 TANGUT IDEOGRAPH-180A1
U+180A2 (98466) TANGUT IDEOGRAPH-180A2.svg 𘂢 TANGUT IDEOGRAPH-180A2
U+180A3 (98467) TANGUT IDEOGRAPH-180A3.svg 𘂣 TANGUT IDEOGRAPH-180A3
U+180A4 (98468) TANGUT IDEOGRAPH-180A4.svg 𘂤 TANGUT IDEOGRAPH-180A4
U+180A5 (98469) TANGUT IDEOGRAPH-180A5.svg 𘂥 TANGUT IDEOGRAPH-180A5
U+180A6 (98470) TANGUT IDEOGRAPH-180A6.svg 𘂦 TANGUT IDEOGRAPH-180A6
U+180A7 (98471) TANGUT IDEOGRAPH-180A7.svg 𘂧 TANGUT IDEOGRAPH-180A7
U+180A8 (98472) TANGUT IDEOGRAPH-180A8.svg 𘂨 TANGUT IDEOGRAPH-180A8
U+180A9 (98473) TANGUT IDEOGRAPH-180A9.svg 𘂩 TANGUT IDEOGRAPH-180A9
U+180AA (98474) TANGUT IDEOGRAPH-180AA.svg 𘂪 TANGUT IDEOGRAPH-180AA
U+180AB (98475) TANGUT IDEOGRAPH-180AB.svg 𘂫 TANGUT IDEOGRAPH-180AB
U+180AC (98476) TANGUT IDEOGRAPH-180AC.svg 𘂬 TANGUT IDEOGRAPH-180AC
U+180AD (98477) TANGUT IDEOGRAPH-180AD.svg 𘂭 TANGUT IDEOGRAPH-180AD
U+180AE (98478) TANGUT IDEOGRAPH-180AE.svg 𘂮 TANGUT IDEOGRAPH-180AE
U+180AF (98479) TANGUT IDEOGRAPH-180AF.svg 𘂯 TANGUT IDEOGRAPH-180AF
U+180B0 (98480) TANGUT IDEOGRAPH-180B0.svg 𘂰 TANGUT IDEOGRAPH-180B0
U+180B1 (98481) TANGUT IDEOGRAPH-180B1.svg 𘂱 TANGUT IDEOGRAPH-180B1
U+180B2 (98482) TANGUT IDEOGRAPH-180B2.svg 𘂲 TANGUT IDEOGRAPH-180B2
U+180B3 (98483) TANGUT IDEOGRAPH-180B3.svg 𘂳 TANGUT IDEOGRAPH-180B3
U+180B4 (98484) TANGUT IDEOGRAPH-180B4.svg 𘂴 TANGUT IDEOGRAPH-180B4
U+180B5 (98485) TANGUT IDEOGRAPH-180B5.svg 𘂵 TANGUT IDEOGRAPH-180B5
U+180B6 (98486) TANGUT IDEOGRAPH-180B6.svg 𘂶 TANGUT IDEOGRAPH-180B6
U+180B7 (98487) TANGUT IDEOGRAPH-180B7.svg 𘂷 TANGUT IDEOGRAPH-180B7
U+180B8 (98488) TANGUT IDEOGRAPH-180B8.svg 𘂸 TANGUT IDEOGRAPH-180B8
U+180B9 (98489) TANGUT IDEOGRAPH-180B9.svg 𘂹 TANGUT IDEOGRAPH-180B9
U+180BA (98490) TANGUT IDEOGRAPH-180BA.svg 𘂺 TANGUT IDEOGRAPH-180BA
U+180BB (98491) TANGUT IDEOGRAPH-180BB.svg 𘂻 TANGUT IDEOGRAPH-180BB
U+180BC (98492) TANGUT IDEOGRAPH-180BC.svg 𘂼 TANGUT IDEOGRAPH-180BC
U+180BD (98493) TANGUT IDEOGRAPH-180BD.svg 𘂽 TANGUT IDEOGRAPH-180BD
U+180BE (98494) TANGUT IDEOGRAPH-180BE.svg 𘂾 TANGUT IDEOGRAPH-180BE
U+180BF (98495) TANGUT IDEOGRAPH-180BF.svg 𘂿 TANGUT IDEOGRAPH-180BF
U+180C0 (98496) TANGUT IDEOGRAPH-180C0.svg 𘃀 TANGUT IDEOGRAPH-180C0
U+180C1 (98497) TANGUT IDEOGRAPH-180C1.svg 𘃁 TANGUT IDEOGRAPH-180C1
U+180C2 (98498) TANGUT IDEOGRAPH-180C2.svg 𘃂 TANGUT IDEOGRAPH-180C2
U+180C3 (98499) TANGUT IDEOGRAPH-180C3.svg 𘃃 TANGUT IDEOGRAPH-180C3
U+180C4 (98500) TANGUT IDEOGRAPH-180C4.svg 𘃄 TANGUT IDEOGRAPH-180C4
U+180C5 (98501) TANGUT IDEOGRAPH-180C5.svg 𘃅 TANGUT IDEOGRAPH-180C5
U+180C6 (98502) TANGUT IDEOGRAPH-180C6.svg 𘃆 TANGUT IDEOGRAPH-180C6
U+180C7 (98503) TANGUT IDEOGRAPH-180C7.svg 𘃇 TANGUT IDEOGRAPH-180C7
U+180C8 (98504) TANGUT IDEOGRAPH-180C8.svg 𘃈 TANGUT IDEOGRAPH-180C8
U+180C9 (98505) TANGUT IDEOGRAPH-180C9.svg 𘃉 TANGUT IDEOGRAPH-180C9
U+180CA (98506) TANGUT IDEOGRAPH-180CA.svg 𘃊 TANGUT IDEOGRAPH-180CA
U+180CB (98507) TANGUT IDEOGRAPH-180CB.svg 𘃋 TANGUT IDEOGRAPH-180CB
U+180CC (98508) TANGUT IDEOGRAPH-180CC.svg 𘃌 TANGUT IDEOGRAPH-180CC
U+180CD (98509) TANGUT IDEOGRAPH-180CD.svg 𘃍 TANGUT IDEOGRAPH-180CD
U+180CE (98510) TANGUT IDEOGRAPH-180CE.svg 𘃎 TANGUT IDEOGRAPH-180CE
U+180CF (98511) TANGUT IDEOGRAPH-180CF.svg 𘃏 TANGUT IDEOGRAPH-180CF
U+180D0 (98512) TANGUT IDEOGRAPH-180D0.svg 𘃐 TANGUT IDEOGRAPH-180D0
U+180D1 (98513) TANGUT IDEOGRAPH-180D1.svg 𘃑 TANGUT IDEOGRAPH-180D1
U+180D2 (98514) TANGUT IDEOGRAPH-180D2.svg 𘃒 TANGUT IDEOGRAPH-180D2
U+180D3 (98515) TANGUT IDEOGRAPH-180D3.svg 𘃓 TANGUT IDEOGRAPH-180D3
U+180D4 (98516) TANGUT IDEOGRAPH-180D4.svg 𘃔 TANGUT IDEOGRAPH-180D4
U+180D5 (98517) TANGUT IDEOGRAPH-180D5.svg 𘃕 TANGUT IDEOGRAPH-180D5
U+180D6 (98518) TANGUT IDEOGRAPH-180D6.svg 𘃖 TANGUT IDEOGRAPH-180D6
U+180D7 (98519) TANGUT IDEOGRAPH-180D7.svg 𘃗 TANGUT IDEOGRAPH-180D7
U+180D8 (98520) TANGUT IDEOGRAPH-180D8.svg 𘃘 TANGUT IDEOGRAPH-180D8
U+180D9 (98521) TANGUT IDEOGRAPH-180D9.svg 𘃙 TANGUT IDEOGRAPH-180D9
U+180DA (98522) TANGUT IDEOGRAPH-180DA.svg 𘃚 TANGUT IDEOGRAPH-180DA
U+180DB (98523) TANGUT IDEOGRAPH-180DB.svg 𘃛 TANGUT IDEOGRAPH-180DB
U+180DC (98524) TANGUT IDEOGRAPH-180DC.svg 𘃜 TANGUT IDEOGRAPH-180DC
U+180DD (98525) TANGUT IDEOGRAPH-180DD.svg 𘃝 TANGUT IDEOGRAPH-180DD
U+180DE (98526) TANGUT IDEOGRAPH-180DE.svg 𘃞 TANGUT IDEOGRAPH-180DE
U+180DF (98527) TANGUT IDEOGRAPH-180DF.svg 𘃟 TANGUT IDEOGRAPH-180DF
U+180E0 (98528) TANGUT IDEOGRAPH-180E0.svg 𘃠 TANGUT IDEOGRAPH-180E0
U+180E1 (98529) TANGUT IDEOGRAPH-180E1.svg 𘃡 TANGUT IDEOGRAPH-180E1
U+180E2 (98530) TANGUT IDEOGRAPH-180E2.svg 𘃢 TANGUT IDEOGRAPH-180E2
U+180E3 (98531) TANGUT IDEOGRAPH-180E3.svg 𘃣 TANGUT IDEOGRAPH-180E3
U+180E4 (98532) TANGUT IDEOGRAPH-180E4.svg 𘃤 TANGUT IDEOGRAPH-180E4
U+180E5 (98533) TANGUT IDEOGRAPH-180E5.svg 𘃥 TANGUT IDEOGRAPH-180E5
U+180E6 (98534) TANGUT IDEOGRAPH-180E6.svg 𘃦 TANGUT IDEOGRAPH-180E6
U+180E7 (98535) TANGUT IDEOGRAPH-180E7.svg 𘃧 TANGUT IDEOGRAPH-180E7
U+180E8 (98536) TANGUT IDEOGRAPH-180E8.svg 𘃨 TANGUT IDEOGRAPH-180E8
U+180E9 (98537) TANGUT IDEOGRAPH-180E9.svg 𘃩 TANGUT IDEOGRAPH-180E9
U+180EA (98538) TANGUT IDEOGRAPH-180EA.svg 𘃪 TANGUT IDEOGRAPH-180EA
U+180EB (98539) TANGUT IDEOGRAPH-180EB.svg 𘃫 TANGUT IDEOGRAPH-180EB
U+180EC (98540) TANGUT IDEOGRAPH-180EC.svg 𘃬 TANGUT IDEOGRAPH-180EC
U+180ED (98541) TANGUT IDEOGRAPH-180ED.svg 𘃭 TANGUT IDEOGRAPH-180ED
U+180EE (98542) TANGUT IDEOGRAPH-180EE.svg 𘃮 TANGUT IDEOGRAPH-180EE
U+180EF (98543) TANGUT IDEOGRAPH-180EF.svg 𘃯 TANGUT IDEOGRAPH-180EF
U+180F0 (98544) TANGUT IDEOGRAPH-180F0.svg 𘃰 TANGUT IDEOGRAPH-180F0
U+180F1 (98545) TANGUT IDEOGRAPH-180F1.svg 𘃱 TANGUT IDEOGRAPH-180F1
U+180F2 (98546) TANGUT IDEOGRAPH-180F2.svg 𘃲 TANGUT IDEOGRAPH-180F2
U+180F3 (98547) TANGUT IDEOGRAPH-180F3.svg 𘃳 TANGUT IDEOGRAPH-180F3
U+180F4 (98548) TANGUT IDEOGRAPH-180F4.svg 𘃴 TANGUT IDEOGRAPH-180F4
U+180F5 (98549) TANGUT IDEOGRAPH-180F5.svg 𘃵 TANGUT IDEOGRAPH-180F5
U+180F6 (98550) TANGUT IDEOGRAPH-180F6.svg 𘃶 TANGUT IDEOGRAPH-180F6
U+180F7 (98551) TANGUT IDEOGRAPH-180F7.svg 𘃷 TANGUT IDEOGRAPH-180F7
U+180F8 (98552) TANGUT IDEOGRAPH-180F8.svg 𘃸 TANGUT IDEOGRAPH-180F8
U+180F9 (98553) TANGUT IDEOGRAPH-180F9.svg 𘃹 TANGUT IDEOGRAPH-180F9
U+180FA (98554) TANGUT IDEOGRAPH-180FA.svg 𘃺 TANGUT IDEOGRAPH-180FA
U+180FB (98555) TANGUT IDEOGRAPH-180FB.svg 𘃻 TANGUT IDEOGRAPH-180FB
U+180FC (98556) TANGUT IDEOGRAPH-180FC.svg 𘃼 TANGUT IDEOGRAPH-180FC
U+180FD (98557) TANGUT IDEOGRAPH-180FD.svg 𘃽 TANGUT IDEOGRAPH-180FD
U+180FE (98558) TANGUT IDEOGRAPH-180FE.svg 𘃾 TANGUT IDEOGRAPH-180FE
U+180FF (98559) TANGUT IDEOGRAPH-180FF.svg 𘃿 TANGUT IDEOGRAPH-180FF
U+18100 (98560) TANGUT IDEOGRAPH-18100.svg 𘄀 TANGUT IDEOGRAPH-18100
U+18101 (98561) TANGUT IDEOGRAPH-18101.svg 𘄁 TANGUT IDEOGRAPH-18101
U+18102 (98562) TANGUT IDEOGRAPH-18102.svg 𘄂 TANGUT IDEOGRAPH-18102
U+18103 (98563) TANGUT IDEOGRAPH-18103.svg 𘄃 TANGUT IDEOGRAPH-18103
U+18104 (98564) TANGUT IDEOGRAPH-18104.svg 𘄄 TANGUT IDEOGRAPH-18104
U+18105 (98565) TANGUT IDEOGRAPH-18105.svg 𘄅 TANGUT IDEOGRAPH-18105
U+18106 (98566) TANGUT IDEOGRAPH-18106.svg 𘄆 TANGUT IDEOGRAPH-18106
U+18107 (98567) TANGUT IDEOGRAPH-18107.svg 𘄇 TANGUT IDEOGRAPH-18107
U+18108 (98568) TANGUT IDEOGRAPH-18108.svg 𘄈 TANGUT IDEOGRAPH-18108
U+18109 (98569) TANGUT IDEOGRAPH-18109.svg 𘄉 TANGUT IDEOGRAPH-18109
U+1810A (98570) TANGUT IDEOGRAPH-1810A.svg 𘄊 TANGUT IDEOGRAPH-1810A
U+1810B (98571) TANGUT IDEOGRAPH-1810B.svg 𘄋 TANGUT IDEOGRAPH-1810B
U+1810C (98572) TANGUT IDEOGRAPH-1810C.svg 𘄌 TANGUT IDEOGRAPH-1810C
U+1810D (98573) TANGUT IDEOGRAPH-1810D.svg 𘄍 TANGUT IDEOGRAPH-1810D
U+1810E (98574) TANGUT IDEOGRAPH-1810E.svg 𘄎 TANGUT IDEOGRAPH-1810E
U+1810F (98575) TANGUT IDEOGRAPH-1810F.svg 𘄏 TANGUT IDEOGRAPH-1810F
U+18110 (98576) TANGUT IDEOGRAPH-18110.svg 𘄐 TANGUT IDEOGRAPH-18110
U+18111 (98577) TANGUT IDEOGRAPH-18111.svg 𘄑 TANGUT IDEOGRAPH-18111
U+18112 (98578) TANGUT IDEOGRAPH-18112.svg 𘄒 TANGUT IDEOGRAPH-18112
U+18113 (98579) TANGUT IDEOGRAPH-18113.svg 𘄓 TANGUT IDEOGRAPH-18113
U+18114 (98580) TANGUT IDEOGRAPH-18114.svg 𘄔 TANGUT IDEOGRAPH-18114
U+18115 (98581) TANGUT IDEOGRAPH-18115.svg 𘄕 TANGUT IDEOGRAPH-18115
U+18116 (98582) TANGUT IDEOGRAPH-18116.svg 𘄖 TANGUT IDEOGRAPH-18116
U+18117 (98583) TANGUT IDEOGRAPH-18117.svg 𘄗 TANGUT IDEOGRAPH-18117
U+18118 (98584) TANGUT IDEOGRAPH-18118.svg 𘄘 TANGUT IDEOGRAPH-18118
U+18119 (98585) TANGUT IDEOGRAPH-18119.svg 𘄙 TANGUT IDEOGRAPH-18119
U+1811A (98586) TANGUT IDEOGRAPH-1811A.svg 𘄚 TANGUT IDEOGRAPH-1811A
U+1811B (98587) TANGUT IDEOGRAPH-1811B.svg 𘄛 TANGUT IDEOGRAPH-1811B
U+1811C (98588) TANGUT IDEOGRAPH-1811C.svg 𘄜 TANGUT IDEOGRAPH-1811C
U+1811D (98589) TANGUT IDEOGRAPH-1811D.svg 𘄝 TANGUT IDEOGRAPH-1811D
U+1811E (98590) TANGUT IDEOGRAPH-1811E.svg 𘄞 TANGUT IDEOGRAPH-1811E
U+1811F (98591) TANGUT IDEOGRAPH-1811F.svg 𘄟 TANGUT IDEOGRAPH-1811F
U+18120 (98592) TANGUT IDEOGRAPH-18120.svg 𘄠 TANGUT IDEOGRAPH-18120
U+18121 (98593) TANGUT IDEOGRAPH-18121.svg 𘄡 TANGUT IDEOGRAPH-18121
U+18122 (98594) TANGUT IDEOGRAPH-18122.svg 𘄢 TANGUT IDEOGRAPH-18122
U+18123 (98595) TANGUT IDEOGRAPH-18123.svg 𘄣 TANGUT IDEOGRAPH-18123
U+18124 (98596) TANGUT IDEOGRAPH-18124.svg 𘄤 TANGUT IDEOGRAPH-18124
U+18125 (98597) TANGUT IDEOGRAPH-18125.svg 𘄥 TANGUT IDEOGRAPH-18125
U+18126 (98598) TANGUT IDEOGRAPH-18126.svg 𘄦 TANGUT IDEOGRAPH-18126
U+18127 (98599) TANGUT IDEOGRAPH-18127.svg 𘄧 TANGUT IDEOGRAPH-18127
U+18128 (98600) TANGUT IDEOGRAPH-18128.svg 𘄨 TANGUT IDEOGRAPH-18128
U+18129 (98601) TANGUT IDEOGRAPH-18129.svg 𘄩 TANGUT IDEOGRAPH-18129
U+1812A (98602) TANGUT IDEOGRAPH-1812A.svg 𘄪 TANGUT IDEOGRAPH-1812A
U+1812B (98603) TANGUT IDEOGRAPH-1812B.svg 𘄫 TANGUT IDEOGRAPH-1812B
U+1812C (98604) TANGUT IDEOGRAPH-1812C.svg 𘄬 TANGUT IDEOGRAPH-1812C
U+1812D (98605) TANGUT IDEOGRAPH-1812D.svg 𘄭 TANGUT IDEOGRAPH-1812D
U+1812E (98606) TANGUT IDEOGRAPH-1812E.svg 𘄮 TANGUT IDEOGRAPH-1812E
U+1812F (98607) TANGUT IDEOGRAPH-1812F.svg 𘄯 TANGUT IDEOGRAPH-1812F
U+18130 (98608) TANGUT IDEOGRAPH-18130.svg 𘄰 TANGUT IDEOGRAPH-18130
U+18131 (98609) TANGUT IDEOGRAPH-18131.svg 𘄱 TANGUT IDEOGRAPH-18131
U+18132 (98610) TANGUT IDEOGRAPH-18132.svg 𘄲 TANGUT IDEOGRAPH-18132
U+18133 (98611) TANGUT IDEOGRAPH-18133.svg 𘄳 TANGUT IDEOGRAPH-18133
U+18134 (98612) TANGUT IDEOGRAPH-18134.svg 𘄴 TANGUT IDEOGRAPH-18134
U+18135 (98613) TANGUT IDEOGRAPH-18135.svg 𘄵 TANGUT IDEOGRAPH-18135
U+18136 (98614) TANGUT IDEOGRAPH-18136.svg 𘄶 TANGUT IDEOGRAPH-18136
U+18137 (98615) TANGUT IDEOGRAPH-18137.svg 𘄷 TANGUT IDEOGRAPH-18137
U+18138 (98616) TANGUT IDEOGRAPH-18138.svg 𘄸 TANGUT IDEOGRAPH-18138
U+18139 (98617) TANGUT IDEOGRAPH-18139.svg 𘄹 TANGUT IDEOGRAPH-18139
U+1813A (98618) TANGUT IDEOGRAPH-1813A.svg 𘄺 TANGUT IDEOGRAPH-1813A
U+1813B (98619) TANGUT IDEOGRAPH-1813B.svg 𘄻 TANGUT IDEOGRAPH-1813B
U+1813C (98620) TANGUT IDEOGRAPH-1813C.svg 𘄼 TANGUT IDEOGRAPH-1813C
U+1813D (98621) TANGUT IDEOGRAPH-1813D.svg 𘄽 TANGUT IDEOGRAPH-1813D
U+1813E (98622) TANGUT IDEOGRAPH-1813E.svg 𘄾 TANGUT IDEOGRAPH-1813E
U+1813F (98623) TANGUT IDEOGRAPH-1813F.svg 𘄿 TANGUT IDEOGRAPH-1813F
U+18140 (98624) TANGUT IDEOGRAPH-18140.svg 𘅀 TANGUT IDEOGRAPH-18140
U+18141 (98625) TANGUT IDEOGRAPH-18141.svg 𘅁 TANGUT IDEOGRAPH-18141
U+18142 (98626) TANGUT IDEOGRAPH-18142.svg 𘅂 TANGUT IDEOGRAPH-18142
U+18143 (98627) TANGUT IDEOGRAPH-18143.svg 𘅃 TANGUT IDEOGRAPH-18143
U+18144 (98628) TANGUT IDEOGRAPH-18144.svg 𘅄 TANGUT IDEOGRAPH-18144
U+18145 (98629) TANGUT IDEOGRAPH-18145.svg 𘅅 TANGUT IDEOGRAPH-18145
U+18146 (98630) TANGUT IDEOGRAPH-18146.svg 𘅆 TANGUT IDEOGRAPH-18146
U+18147 (98631) TANGUT IDEOGRAPH-18147.svg 𘅇 TANGUT IDEOGRAPH-18147
U+18148 (98632) TANGUT IDEOGRAPH-18148.svg 𘅈 TANGUT IDEOGRAPH-18148
U+18149 (98633) TANGUT IDEOGRAPH-18149.svg 𘅉 TANGUT IDEOGRAPH-18149
U+1814A (98634) TANGUT IDEOGRAPH-1814A.svg 𘅊 TANGUT IDEOGRAPH-1814A
U+1814B (98635) TANGUT IDEOGRAPH-1814B.svg 𘅋 TANGUT IDEOGRAPH-1814B
U+1814C (98636) TANGUT IDEOGRAPH-1814C.svg 𘅌 TANGUT IDEOGRAPH-1814C
U+1814D (98637) TANGUT IDEOGRAPH-1814D.svg 𘅍 TANGUT IDEOGRAPH-1814D
U+1814E (98638) TANGUT IDEOGRAPH-1814E.svg 𘅎 TANGUT IDEOGRAPH-1814E
U+1814F (98639) TANGUT IDEOGRAPH-1814F.svg 𘅏 TANGUT IDEOGRAPH-1814F
U+18150 (98640) TANGUT IDEOGRAPH-18150.svg 𘅐 TANGUT IDEOGRAPH-18150
U+18151 (98641) TANGUT IDEOGRAPH-18151.svg 𘅑 TANGUT IDEOGRAPH-18151
U+18152 (98642) TANGUT IDEOGRAPH-18152.svg 𘅒 TANGUT IDEOGRAPH-18152
U+18153 (98643) TANGUT IDEOGRAPH-18153.svg 𘅓 TANGUT IDEOGRAPH-18153
U+18154 (98644) TANGUT IDEOGRAPH-18154.svg 𘅔 TANGUT IDEOGRAPH-18154
U+18155 (98645) TANGUT IDEOGRAPH-18155.svg 𘅕 TANGUT IDEOGRAPH-18155
U+18156 (98646) TANGUT IDEOGRAPH-18156.svg 𘅖 TANGUT IDEOGRAPH-18156
U+18157 (98647) TANGUT IDEOGRAPH-18157.svg 𘅗 TANGUT IDEOGRAPH-18157
U+18158 (98648) TANGUT IDEOGRAPH-18158.svg 𘅘 TANGUT IDEOGRAPH-18158
U+18159 (98649) TANGUT IDEOGRAPH-18159.svg 𘅙 TANGUT IDEOGRAPH-18159
U+1815A (98650) TANGUT IDEOGRAPH-1815A.svg 𘅚 TANGUT IDEOGRAPH-1815A
U+1815B (98651) TANGUT IDEOGRAPH-1815B.svg 𘅛 TANGUT IDEOGRAPH-1815B
U+1815C (98652) TANGUT IDEOGRAPH-1815C.svg 𘅜 TANGUT IDEOGRAPH-1815C
U+1815D (98653) TANGUT IDEOGRAPH-1815D.svg 𘅝 TANGUT IDEOGRAPH-1815D
U+1815E (98654) TANGUT IDEOGRAPH-1815E.svg 𘅞 TANGUT IDEOGRAPH-1815E
U+1815F (98655) TANGUT IDEOGRAPH-1815F.svg 𘅟 TANGUT IDEOGRAPH-1815F
U+18160 (98656) TANGUT IDEOGRAPH-18160.svg 𘅠 TANGUT IDEOGRAPH-18160
U+18161 (98657) TANGUT IDEOGRAPH-18161.svg 𘅡 TANGUT IDEOGRAPH-18161
U+18162 (98658) TANGUT IDEOGRAPH-18162.svg 𘅢 TANGUT IDEOGRAPH-18162
U+18163 (98659) TANGUT IDEOGRAPH-18163.svg 𘅣 TANGUT IDEOGRAPH-18163
U+18164 (98660) TANGUT IDEOGRAPH-18164.svg 𘅤 TANGUT IDEOGRAPH-18164
U+18165 (98661) TANGUT IDEOGRAPH-18165.svg 𘅥 TANGUT IDEOGRAPH-18165
U+18166 (98662) TANGUT IDEOGRAPH-18166.svg 𘅦 TANGUT IDEOGRAPH-18166
U+18167 (98663) TANGUT IDEOGRAPH-18167.svg 𘅧 TANGUT IDEOGRAPH-18167
U+18168 (98664) TANGUT IDEOGRAPH-18168.svg 𘅨 TANGUT IDEOGRAPH-18168
U+18169 (98665) TANGUT IDEOGRAPH-18169.svg 𘅩 TANGUT IDEOGRAPH-18169
U+1816A (98666) TANGUT IDEOGRAPH-1816A.svg 𘅪 TANGUT IDEOGRAPH-1816A
U+1816B (98667) TANGUT IDEOGRAPH-1816B.svg 𘅫 TANGUT IDEOGRAPH-1816B
U+1816C (98668) TANGUT IDEOGRAPH-1816C.svg 𘅬 TANGUT IDEOGRAPH-1816C
U+1816D (98669) TANGUT IDEOGRAPH-1816D.svg 𘅭 TANGUT IDEOGRAPH-1816D
U+1816E (98670) TANGUT IDEOGRAPH-1816E.svg 𘅮 TANGUT IDEOGRAPH-1816E
U+1816F (98671) TANGUT IDEOGRAPH-1816F.svg 𘅯 TANGUT IDEOGRAPH-1816F
U+18170 (98672) TANGUT IDEOGRAPH-18170.svg 𘅰 TANGUT IDEOGRAPH-18170
U+18171 (98673) TANGUT IDEOGRAPH-18171.svg 𘅱 TANGUT IDEOGRAPH-18171
U+18172 (98674) TANGUT IDEOGRAPH-18172.svg 𘅲 TANGUT IDEOGRAPH-18172
U+18173 (98675) TANGUT IDEOGRAPH-18173.svg 𘅳 TANGUT IDEOGRAPH-18173
U+18174 (98676) TANGUT IDEOGRAPH-18174.svg 𘅴 TANGUT IDEOGRAPH-18174
U+18175 (98677) TANGUT IDEOGRAPH-18175.svg 𘅵 TANGUT IDEOGRAPH-18175
U+18176 (98678) TANGUT IDEOGRAPH-18176.svg 𘅶 TANGUT IDEOGRAPH-18176
U+18177 (98679) TANGUT IDEOGRAPH-18177.svg 𘅷 TANGUT IDEOGRAPH-18177
U+18178 (98680) TANGUT IDEOGRAPH-18178.svg 𘅸 TANGUT IDEOGRAPH-18178
U+18179 (98681) TANGUT IDEOGRAPH-18179.svg 𘅹 TANGUT IDEOGRAPH-18179
U+1817A (98682) TANGUT IDEOGRAPH-1817A.svg 𘅺 TANGUT IDEOGRAPH-1817A
U+1817B (98683) TANGUT IDEOGRAPH-1817B.svg 𘅻 TANGUT IDEOGRAPH-1817B
U+1817C (98684) TANGUT IDEOGRAPH-1817C.svg 𘅼 TANGUT IDEOGRAPH-1817C
U+1817D (98685) TANGUT IDEOGRAPH-1817D.svg 𘅽 TANGUT IDEOGRAPH-1817D
U+1817E (98686) TANGUT IDEOGRAPH-1817E.svg 𘅾 TANGUT IDEOGRAPH-1817E
U+1817F (98687) TANGUT IDEOGRAPH-1817F.svg 𘅿 TANGUT IDEOGRAPH-1817F
U+18180 (98688) TANGUT IDEOGRAPH-18180.svg 𘆀 TANGUT IDEOGRAPH-18180
U+18181 (98689) TANGUT IDEOGRAPH-18181.svg 𘆁 TANGUT IDEOGRAPH-18181
U+18182 (98690) TANGUT IDEOGRAPH-18182.svg 𘆂 TANGUT IDEOGRAPH-18182
U+18183 (98691) TANGUT IDEOGRAPH-18183.svg 𘆃 TANGUT IDEOGRAPH-18183
U+18184 (98692) TANGUT IDEOGRAPH-18184.svg 𘆄 TANGUT IDEOGRAPH-18184
U+18185 (98693) TANGUT IDEOGRAPH-18185.svg 𘆅 TANGUT IDEOGRAPH-18185
U+18186 (98694) TANGUT IDEOGRAPH-18186.svg 𘆆 TANGUT IDEOGRAPH-18186
U+18187 (98695) TANGUT IDEOGRAPH-18187.svg 𘆇 TANGUT IDEOGRAPH-18187
U+18188 (98696) TANGUT IDEOGRAPH-18188.svg 𘆈 TANGUT IDEOGRAPH-18188
U+18189 (98697) TANGUT IDEOGRAPH-18189.svg 𘆉 TANGUT IDEOGRAPH-18189
U+1818A (98698) TANGUT IDEOGRAPH-1818A.svg 𘆊 TANGUT IDEOGRAPH-1818A
U+1818B (98699) TANGUT IDEOGRAPH-1818B.svg 𘆋 TANGUT IDEOGRAPH-1818B
U+1818C (98700) TANGUT IDEOGRAPH-1818C.svg 𘆌 TANGUT IDEOGRAPH-1818C
U+1818D (98701) TANGUT IDEOGRAPH-1818D.svg 𘆍 TANGUT IDEOGRAPH-1818D
U+1818E (98702) TANGUT IDEOGRAPH-1818E.svg 𘆎 TANGUT IDEOGRAPH-1818E
U+1818F (98703) TANGUT IDEOGRAPH-1818F.svg 𘆏 TANGUT IDEOGRAPH-1818F
U+18190 (98704) TANGUT IDEOGRAPH-18190.svg 𘆐 TANGUT IDEOGRAPH-18190
U+18191 (98705) TANGUT IDEOGRAPH-18191.svg 𘆑 TANGUT IDEOGRAPH-18191
U+18192 (98706) TANGUT IDEOGRAPH-18192.svg 𘆒 TANGUT IDEOGRAPH-18192
U+18193 (98707) TANGUT IDEOGRAPH-18193.svg 𘆓 TANGUT IDEOGRAPH-18193
U+18194 (98708) TANGUT IDEOGRAPH-18194.svg 𘆔 TANGUT IDEOGRAPH-18194
U+18195 (98709) TANGUT IDEOGRAPH-18195.svg 𘆕 TANGUT IDEOGRAPH-18195
U+18196 (98710) TANGUT IDEOGRAPH-18196.svg 𘆖 TANGUT IDEOGRAPH-18196
U+18197 (98711) TANGUT IDEOGRAPH-18197.svg 𘆗 TANGUT IDEOGRAPH-18197
U+18198 (98712) TANGUT IDEOGRAPH-18198.svg 𘆘 TANGUT IDEOGRAPH-18198
U+18199 (98713) TANGUT IDEOGRAPH-18199.svg 𘆙 TANGUT IDEOGRAPH-18199
U+1819A (98714) TANGUT IDEOGRAPH-1819A.svg 𘆚 TANGUT IDEOGRAPH-1819A
U+1819B (98715) TANGUT IDEOGRAPH-1819B.svg 𘆛 TANGUT IDEOGRAPH-1819B
U+1819C (98716) TANGUT IDEOGRAPH-1819C.svg 𘆜 TANGUT IDEOGRAPH-1819C
U+1819D (98717) TANGUT IDEOGRAPH-1819D.svg 𘆝 TANGUT IDEOGRAPH-1819D
U+1819E (98718) TANGUT IDEOGRAPH-1819E.svg 𘆞 TANGUT IDEOGRAPH-1819E
U+1819F (98719) TANGUT IDEOGRAPH-1819F.svg 𘆟 TANGUT IDEOGRAPH-1819F
U+181A0 (98720) TANGUT IDEOGRAPH-181A0.svg 𘆠 TANGUT IDEOGRAPH-181A0
U+181A1 (98721) TANGUT IDEOGRAPH-181A1.svg 𘆡 TANGUT IDEOGRAPH-181A1
U+181A2 (98722) TANGUT IDEOGRAPH-181A2.svg 𘆢 TANGUT IDEOGRAPH-181A2
U+181A3 (98723) TANGUT IDEOGRAPH-181A3.svg 𘆣 TANGUT IDEOGRAPH-181A3
U+181A4 (98724) TANGUT IDEOGRAPH-181A4.svg 𘆤 TANGUT IDEOGRAPH-181A4
U+181A5 (98725) TANGUT IDEOGRAPH-181A5.svg 𘆥 TANGUT IDEOGRAPH-181A5
U+181A6 (98726) TANGUT IDEOGRAPH-181A6.svg 𘆦 TANGUT IDEOGRAPH-181A6
U+181A7 (98727) TANGUT IDEOGRAPH-181A7.svg 𘆧 TANGUT IDEOGRAPH-181A7
U+181A8 (98728) TANGUT IDEOGRAPH-181A8.svg 𘆨 TANGUT IDEOGRAPH-181A8
U+181A9 (98729) TANGUT IDEOGRAPH-181A9.svg 𘆩 TANGUT IDEOGRAPH-181A9
U+181AA (98730) TANGUT IDEOGRAPH-181AA.svg 𘆪 TANGUT IDEOGRAPH-181AA
U+181AB (98731) TANGUT IDEOGRAPH-181AB.svg 𘆫 TANGUT IDEOGRAPH-181AB
U+181AC (98732) TANGUT IDEOGRAPH-181AC.svg 𘆬 TANGUT IDEOGRAPH-181AC
U+181AD (98733) TANGUT IDEOGRAPH-181AD.svg 𘆭 TANGUT IDEOGRAPH-181AD
U+181AE (98734) TANGUT IDEOGRAPH-181AE.svg 𘆮 TANGUT IDEOGRAPH-181AE
U+181AF (98735) TANGUT IDEOGRAPH-181AF.svg 𘆯 TANGUT IDEOGRAPH-181AF
U+181B0 (98736) TANGUT IDEOGRAPH-181B0.svg 𘆰 TANGUT IDEOGRAPH-181B0
U+181B1 (98737) TANGUT IDEOGRAPH-181B1.svg 𘆱 TANGUT IDEOGRAPH-181B1
U+181B2 (98738) TANGUT IDEOGRAPH-181B2.svg 𘆲 TANGUT IDEOGRAPH-181B2
U+181B3 (98739) TANGUT IDEOGRAPH-181B3.svg 𘆳 TANGUT IDEOGRAPH-181B3
U+181B4 (98740) TANGUT IDEOGRAPH-181B4.svg 𘆴 TANGUT IDEOGRAPH-181B4
U+181B5 (98741) TANGUT IDEOGRAPH-181B5.svg 𘆵 TANGUT IDEOGRAPH-181B5
U+181B6 (98742) TANGUT IDEOGRAPH-181B6.svg 𘆶 TANGUT IDEOGRAPH-181B6
U+181B7 (98743) TANGUT IDEOGRAPH-181B7.svg 𘆷 TANGUT IDEOGRAPH-181B7
U+181B8 (98744) TANGUT IDEOGRAPH-181B8.svg 𘆸 TANGUT IDEOGRAPH-181B8
U+181B9 (98745) TANGUT IDEOGRAPH-181B9.svg 𘆹 TANGUT IDEOGRAPH-181B9
U+181BA (98746) TANGUT IDEOGRAPH-181BA.svg 𘆺 TANGUT IDEOGRAPH-181BA
U+181BB (98747) TANGUT IDEOGRAPH-181BB.svg 𘆻 TANGUT IDEOGRAPH-181BB
U+181BC (98748) TANGUT IDEOGRAPH-181BC.svg 𘆼 TANGUT IDEOGRAPH-181BC
U+181BD (98749) TANGUT IDEOGRAPH-181BD.svg 𘆽 TANGUT IDEOGRAPH-181BD
U+181BE (98750) TANGUT IDEOGRAPH-181BE.svg 𘆾 TANGUT IDEOGRAPH-181BE
U+181BF (98751) TANGUT IDEOGRAPH-181BF.svg 𘆿 TANGUT IDEOGRAPH-181BF
U+181C0 (98752) TANGUT IDEOGRAPH-181C0.svg 𘇀 TANGUT IDEOGRAPH-181C0
U+181C1 (98753) TANGUT IDEOGRAPH-181C1.svg 𘇁 TANGUT IDEOGRAPH-181C1
U+181C2 (98754) TANGUT IDEOGRAPH-181C2.svg 𘇂 TANGUT IDEOGRAPH-181C2
U+181C3 (98755) TANGUT IDEOGRAPH-181C3.svg 𘇃 TANGUT IDEOGRAPH-181C3
U+181C4 (98756) TANGUT IDEOGRAPH-181C4.svg 𘇄 TANGUT IDEOGRAPH-181C4
U+181C5 (98757) TANGUT IDEOGRAPH-181C5.svg 𘇅 TANGUT IDEOGRAPH-181C5
U+181C6 (98758) TANGUT IDEOGRAPH-181C6.svg 𘇆 TANGUT IDEOGRAPH-181C6
U+181C7 (98759) TANGUT IDEOGRAPH-181C7.svg 𘇇 TANGUT IDEOGRAPH-181C7
U+181C8 (98760) TANGUT IDEOGRAPH-181C8.svg 𘇈 TANGUT IDEOGRAPH-181C8
U+181C9 (98761) TANGUT IDEOGRAPH-181C9.svg 𘇉 TANGUT IDEOGRAPH-181C9
U+181CA (98762) TANGUT IDEOGRAPH-181CA.svg 𘇊 TANGUT IDEOGRAPH-181CA
U+181CB (98763) TANGUT IDEOGRAPH-181CB.svg 𘇋 TANGUT IDEOGRAPH-181CB
U+181CC (98764) TANGUT IDEOGRAPH-181CC.svg 𘇌 TANGUT IDEOGRAPH-181CC
U+181CD (98765) TANGUT IDEOGRAPH-181CD.svg 𘇍 TANGUT IDEOGRAPH-181CD
U+181CE (98766) TANGUT IDEOGRAPH-181CE.svg 𘇎 TANGUT IDEOGRAPH-181CE
U+181CF (98767) TANGUT IDEOGRAPH-181CF.svg 𘇏 TANGUT IDEOGRAPH-181CF
U+181D0 (98768) TANGUT IDEOGRAPH-181D0.svg 𘇐 TANGUT IDEOGRAPH-181D0
U+181D1 (98769) TANGUT IDEOGRAPH-181D1.svg 𘇑 TANGUT IDEOGRAPH-181D1
U+181D2 (98770) TANGUT IDEOGRAPH-181D2.svg 𘇒 TANGUT IDEOGRAPH-181D2
U+181D3 (98771) TANGUT IDEOGRAPH-181D3.svg 𘇓 TANGUT IDEOGRAPH-181D3
U+181D4 (98772) TANGUT IDEOGRAPH-181D4.svg 𘇔 TANGUT IDEOGRAPH-181D4
U+181D5 (98773) TANGUT IDEOGRAPH-181D5.svg 𘇕 TANGUT IDEOGRAPH-181D5
U+181D6 (98774) TANGUT IDEOGRAPH-181D6.svg 𘇖 TANGUT IDEOGRAPH-181D6
U+181D7 (98775) TANGUT IDEOGRAPH-181D7.svg 𘇗 TANGUT IDEOGRAPH-181D7
U+181D8 (98776) TANGUT IDEOGRAPH-181D8.svg 𘇘 TANGUT IDEOGRAPH-181D8
U+181D9 (98777) TANGUT IDEOGRAPH-181D9.svg 𘇙 TANGUT IDEOGRAPH-181D9
U+181DA (98778) TANGUT IDEOGRAPH-181DA.svg 𘇚 TANGUT IDEOGRAPH-181DA
U+181DB (98779) TANGUT IDEOGRAPH-181DB.svg 𘇛 TANGUT IDEOGRAPH-181DB
U+181DC (98780) TANGUT IDEOGRAPH-181DC.svg 𘇜 TANGUT IDEOGRAPH-181DC
U+181DD (98781) TANGUT IDEOGRAPH-181DD.svg 𘇝 TANGUT IDEOGRAPH-181DD
U+181DE (98782) TANGUT IDEOGRAPH-181DE.svg 𘇞 TANGUT IDEOGRAPH-181DE
U+181DF (98783) TANGUT IDEOGRAPH-181DF.svg 𘇟 TANGUT IDEOGRAPH-181DF
U+181E0 (98784) TANGUT IDEOGRAPH-181E0.svg 𘇠 TANGUT IDEOGRAPH-181E0
U+181E1 (98785) TANGUT IDEOGRAPH-181E1.svg 𘇡 TANGUT IDEOGRAPH-181E1
U+181E2 (98786) TANGUT IDEOGRAPH-181E2.svg 𘇢 TANGUT IDEOGRAPH-181E2
U+181E3 (98787) TANGUT IDEOGRAPH-181E3.svg 𘇣 TANGUT IDEOGRAPH-181E3
U+181E4 (98788) TANGUT IDEOGRAPH-181E4.svg 𘇤 TANGUT IDEOGRAPH-181E4
U+181E5 (98789) TANGUT IDEOGRAPH-181E5.svg 𘇥 TANGUT IDEOGRAPH-181E5
U+181E6 (98790) TANGUT IDEOGRAPH-181E6.svg 𘇦 TANGUT IDEOGRAPH-181E6
U+181E7 (98791) TANGUT IDEOGRAPH-181E7.svg 𘇧 TANGUT IDEOGRAPH-181E7
U+181E8 (98792) TANGUT IDEOGRAPH-181E8.svg 𘇨 TANGUT IDEOGRAPH-181E8
U+181E9 (98793) TANGUT IDEOGRAPH-181E9.svg 𘇩 TANGUT IDEOGRAPH-181E9
U+181EA (98794) TANGUT IDEOGRAPH-181EA.svg 𘇪 TANGUT IDEOGRAPH-181EA
U+181EB (98795) TANGUT IDEOGRAPH-181EB.svg 𘇫 TANGUT IDEOGRAPH-181EB
U+181EC (98796) TANGUT IDEOGRAPH-181EC.svg 𘇬 TANGUT IDEOGRAPH-181EC
U+181ED (98797) TANGUT IDEOGRAPH-181ED.svg 𘇭 TANGUT IDEOGRAPH-181ED
U+181EE (98798) TANGUT IDEOGRAPH-181EE.svg 𘇮 TANGUT IDEOGRAPH-181EE
U+181EF (98799) TANGUT IDEOGRAPH-181EF.svg 𘇯 TANGUT IDEOGRAPH-181EF
U+181F0 (98800) TANGUT IDEOGRAPH-181F0.svg 𘇰 TANGUT IDEOGRAPH-181F0
U+181F1 (98801) TANGUT IDEOGRAPH-181F1.svg 𘇱 TANGUT IDEOGRAPH-181F1
U+181F2 (98802) TANGUT IDEOGRAPH-181F2.svg 𘇲 TANGUT IDEOGRAPH-181F2
U+181F3 (98803) TANGUT IDEOGRAPH-181F3.svg 𘇳 TANGUT IDEOGRAPH-181F3
U+181F4 (98804) TANGUT IDEOGRAPH-181F4.svg 𘇴 TANGUT IDEOGRAPH-181F4
U+181F5 (98805) TANGUT IDEOGRAPH-181F5.svg 𘇵 TANGUT IDEOGRAPH-181F5
U+181F6 (98806) TANGUT IDEOGRAPH-181F6.svg 𘇶 TANGUT IDEOGRAPH-181F6
U+181F7 (98807) TANGUT IDEOGRAPH-181F7.svg 𘇷 TANGUT IDEOGRAPH-181F7
U+181F8 (98808) TANGUT IDEOGRAPH-181F8.svg 𘇸 TANGUT IDEOGRAPH-181F8
U+181F9 (98809) TANGUT IDEOGRAPH-181F9.svg 𘇹 TANGUT IDEOGRAPH-181F9
U+181FA (98810) TANGUT IDEOGRAPH-181FA.svg 𘇺 TANGUT IDEOGRAPH-181FA
U+181FB (98811) TANGUT IDEOGRAPH-181FB.svg 𘇻 TANGUT IDEOGRAPH-181FB
U+181FC (98812) TANGUT IDEOGRAPH-181FC.svg 𘇼 TANGUT IDEOGRAPH-181FC
U+181FD (98813) TANGUT IDEOGRAPH-181FD.svg 𘇽 TANGUT IDEOGRAPH-181FD
U+181FE (98814) TANGUT IDEOGRAPH-181FE.svg 𘇾 TANGUT IDEOGRAPH-181FE
U+181FF (98815) TANGUT IDEOGRAPH-181FF.svg 𘇿 TANGUT IDEOGRAPH-181FF
U+18200 (98816) TANGUT IDEOGRAPH-18200.svg 𘈀 TANGUT IDEOGRAPH-18200
U+18201 (98817) TANGUT IDEOGRAPH-18201.svg 𘈁 TANGUT IDEOGRAPH-18201
U+18202 (98818) TANGUT IDEOGRAPH-18202.svg 𘈂 TANGUT IDEOGRAPH-18202
U+18203 (98819) TANGUT IDEOGRAPH-18203.svg 𘈃 TANGUT IDEOGRAPH-18203
U+18204 (98820) TANGUT IDEOGRAPH-18204.svg 𘈄 TANGUT IDEOGRAPH-18204
U+18205 (98821) TANGUT IDEOGRAPH-18205.svg 𘈅 TANGUT IDEOGRAPH-18205
U+18206 (98822) TANGUT IDEOGRAPH-18206.svg 𘈆 TANGUT IDEOGRAPH-18206
U+18207 (98823) TANGUT IDEOGRAPH-18207.svg 𘈇 TANGUT IDEOGRAPH-18207
U+18208 (98824) TANGUT IDEOGRAPH-18208.svg 𘈈 TANGUT IDEOGRAPH-18208
U+18209 (98825) TANGUT IDEOGRAPH-18209.svg 𘈉 TANGUT IDEOGRAPH-18209
U+1820A (98826) TANGUT IDEOGRAPH-1820A.svg 𘈊 TANGUT IDEOGRAPH-1820A
U+1820B (98827) TANGUT IDEOGRAPH-1820B.svg 𘈋 TANGUT IDEOGRAPH-1820B
U+1820C (98828) TANGUT IDEOGRAPH-1820C.svg 𘈌 TANGUT IDEOGRAPH-1820C
U+1820D (98829) TANGUT IDEOGRAPH-1820D.svg 𘈍 TANGUT IDEOGRAPH-1820D
U+1820E (98830) TANGUT IDEOGRAPH-1820E.svg 𘈎 TANGUT IDEOGRAPH-1820E
U+1820F (98831) TANGUT IDEOGRAPH-1820F.svg 𘈏 TANGUT IDEOGRAPH-1820F
U+18210 (98832) TANGUT IDEOGRAPH-18210.svg 𘈐 TANGUT IDEOGRAPH-18210
U+18211 (98833) TANGUT IDEOGRAPH-18211.svg 𘈑 TANGUT IDEOGRAPH-18211
U+18212 (98834) TANGUT IDEOGRAPH-18212.svg 𘈒 TANGUT IDEOGRAPH-18212
U+18213 (98835) TANGUT IDEOGRAPH-18213.svg 𘈓 TANGUT IDEOGRAPH-18213
U+18214 (98836) TANGUT IDEOGRAPH-18214.svg 𘈔 TANGUT IDEOGRAPH-18214
U+18215 (98837) TANGUT IDEOGRAPH-18215.svg 𘈕 TANGUT IDEOGRAPH-18215
U+18216 (98838) TANGUT IDEOGRAPH-18216.svg 𘈖 TANGUT IDEOGRAPH-18216
U+18217 (98839) TANGUT IDEOGRAPH-18217.svg 𘈗 TANGUT IDEOGRAPH-18217
U+18218 (98840) TANGUT IDEOGRAPH-18218.svg 𘈘 TANGUT IDEOGRAPH-18218
U+18219 (98841) TANGUT IDEOGRAPH-18219.svg 𘈙 TANGUT IDEOGRAPH-18219
U+1821A (98842) TANGUT IDEOGRAPH-1821A.svg 𘈚 TANGUT IDEOGRAPH-1821A
U+1821B (98843) TANGUT IDEOGRAPH-1821B.svg 𘈛 TANGUT IDEOGRAPH-1821B
U+1821C (98844) TANGUT IDEOGRAPH-1821C.svg 𘈜 TANGUT IDEOGRAPH-1821C
U+1821D (98845) TANGUT IDEOGRAPH-1821D.svg 𘈝 TANGUT IDEOGRAPH-1821D
U+1821E (98846) TANGUT IDEOGRAPH-1821E.svg 𘈞 TANGUT IDEOGRAPH-1821E
U+1821F (98847) TANGUT IDEOGRAPH-1821F.svg 𘈟 TANGUT IDEOGRAPH-1821F
U+18220 (98848) TANGUT IDEOGRAPH-18220.svg 𘈠 TANGUT IDEOGRAPH-18220
U+18221 (98849) TANGUT IDEOGRAPH-18221.svg 𘈡 TANGUT IDEOGRAPH-18221
U+18222 (98850) TANGUT IDEOGRAPH-18222.svg 𘈢 TANGUT IDEOGRAPH-18222
U+18223 (98851) TANGUT IDEOGRAPH-18223.svg 𘈣 TANGUT IDEOGRAPH-18223
U+18224 (98852) TANGUT IDEOGRAPH-18224.svg 𘈤 TANGUT IDEOGRAPH-18224
U+18225 (98853) TANGUT IDEOGRAPH-18225.svg 𘈥 TANGUT IDEOGRAPH-18225
U+18226 (98854) TANGUT IDEOGRAPH-18226.svg 𘈦 TANGUT IDEOGRAPH-18226
U+18227 (98855) TANGUT IDEOGRAPH-18227.svg 𘈧 TANGUT IDEOGRAPH-18227
U+18228 (98856) TANGUT IDEOGRAPH-18228.svg 𘈨 TANGUT IDEOGRAPH-18228
U+18229 (98857) TANGUT IDEOGRAPH-18229.svg 𘈩 TANGUT IDEOGRAPH-18229
U+1822A (98858) TANGUT IDEOGRAPH-1822A.svg 𘈪 TANGUT IDEOGRAPH-1822A
U+1822B (98859) TANGUT IDEOGRAPH-1822B.svg 𘈫 TANGUT IDEOGRAPH-1822B
U+1822C (98860) TANGUT IDEOGRAPH-1822C.svg 𘈬 TANGUT IDEOGRAPH-1822C
U+1822D (98861) TANGUT IDEOGRAPH-1822D.svg 𘈭 TANGUT IDEOGRAPH-1822D
U+1822E (98862) TANGUT IDEOGRAPH-1822E.svg 𘈮 TANGUT IDEOGRAPH-1822E
U+1822F (98863) TANGUT IDEOGRAPH-1822F.svg 𘈯 TANGUT IDEOGRAPH-1822F
U+18230 (98864) TANGUT IDEOGRAPH-18230.svg 𘈰 TANGUT IDEOGRAPH-18230
U+18231 (98865) TANGUT IDEOGRAPH-18231.svg 𘈱 TANGUT IDEOGRAPH-18231
U+18232 (98866) TANGUT IDEOGRAPH-18232.svg 𘈲 TANGUT IDEOGRAPH-18232
U+18233 (98867) TANGUT IDEOGRAPH-18233.svg 𘈳 TANGUT IDEOGRAPH-18233
U+18234 (98868) TANGUT IDEOGRAPH-18234.svg 𘈴 TANGUT IDEOGRAPH-18234
U+18235 (98869) TANGUT IDEOGRAPH-18235.svg 𘈵 TANGUT IDEOGRAPH-18235
U+18236 (98870) TANGUT IDEOGRAPH-18236.svg 𘈶 TANGUT IDEOGRAPH-18236
U+18237 (98871) TANGUT IDEOGRAPH-18237.svg 𘈷 TANGUT IDEOGRAPH-18237
U+18238 (98872) TANGUT IDEOGRAPH-18238.svg 𘈸 TANGUT IDEOGRAPH-18238
U+18239 (98873) TANGUT IDEOGRAPH-18239.svg 𘈹 TANGUT IDEOGRAPH-18239
U+1823A (98874) TANGUT IDEOGRAPH-1823A.svg 𘈺 TANGUT IDEOGRAPH-1823A
U+1823B (98875) TANGUT IDEOGRAPH-1823B.svg 𘈻 TANGUT IDEOGRAPH-1823B
U+1823C (98876) TANGUT IDEOGRAPH-1823C.svg 𘈼 TANGUT IDEOGRAPH-1823C
U+1823D (98877) TANGUT IDEOGRAPH-1823D.svg 𘈽 TANGUT IDEOGRAPH-1823D
U+1823E (98878) TANGUT IDEOGRAPH-1823E.svg 𘈾 TANGUT IDEOGRAPH-1823E
U+1823F (98879) TANGUT IDEOGRAPH-1823F.svg 𘈿 TANGUT IDEOGRAPH-1823F
U+18240 (98880) TANGUT IDEOGRAPH-18240.svg 𘉀 TANGUT IDEOGRAPH-18240
U+18241 (98881) TANGUT IDEOGRAPH-18241.svg 𘉁 TANGUT IDEOGRAPH-18241
U+18242 (98882) TANGUT IDEOGRAPH-18242.svg 𘉂 TANGUT IDEOGRAPH-18242
U+18243 (98883) TANGUT IDEOGRAPH-18243.svg 𘉃 TANGUT IDEOGRAPH-18243
U+18244 (98884) TANGUT IDEOGRAPH-18244.svg 𘉄 TANGUT IDEOGRAPH-18244
U+18245 (98885) TANGUT IDEOGRAPH-18245.svg 𘉅 TANGUT IDEOGRAPH-18245
U+18246 (98886) TANGUT IDEOGRAPH-18246.svg 𘉆 TANGUT IDEOGRAPH-18246
U+18247 (98887) TANGUT IDEOGRAPH-18247.svg 𘉇 TANGUT IDEOGRAPH-18247
U+18248 (98888) TANGUT IDEOGRAPH-18248.svg 𘉈 TANGUT IDEOGRAPH-18248
U+18249 (98889) TANGUT IDEOGRAPH-18249.svg 𘉉 TANGUT IDEOGRAPH-18249
U+1824A (98890) TANGUT IDEOGRAPH-1824A.svg 𘉊 TANGUT IDEOGRAPH-1824A
U+1824B (98891) TANGUT IDEOGRAPH-1824B.svg 𘉋 TANGUT IDEOGRAPH-1824B
U+1824C (98892) TANGUT IDEOGRAPH-1824C.svg 𘉌 TANGUT IDEOGRAPH-1824C
U+1824D (98893) TANGUT IDEOGRAPH-1824D.svg 𘉍 TANGUT IDEOGRAPH-1824D
U+1824E (98894) TANGUT IDEOGRAPH-1824E.svg 𘉎 TANGUT IDEOGRAPH-1824E
U+1824F (98895) TANGUT IDEOGRAPH-1824F.svg 𘉏 TANGUT IDEOGRAPH-1824F
U+18250 (98896) TANGUT IDEOGRAPH-18250.svg 𘉐 TANGUT IDEOGRAPH-18250
U+18251 (98897) TANGUT IDEOGRAPH-18251.svg 𘉑 TANGUT IDEOGRAPH-18251
U+18252 (98898) TANGUT IDEOGRAPH-18252.svg 𘉒 TANGUT IDEOGRAPH-18252
U+18253 (98899) TANGUT IDEOGRAPH-18253.svg 𘉓 TANGUT IDEOGRAPH-18253
U+18254 (98900) TANGUT IDEOGRAPH-18254.svg 𘉔 TANGUT IDEOGRAPH-18254
U+18255 (98901) TANGUT IDEOGRAPH-18255.svg 𘉕 TANGUT IDEOGRAPH-18255
U+18256 (98902) TANGUT IDEOGRAPH-18256.svg 𘉖 TANGUT IDEOGRAPH-18256
U+18257 (98903) TANGUT IDEOGRAPH-18257.svg 𘉗 TANGUT IDEOGRAPH-18257
U+18258 (98904) TANGUT IDEOGRAPH-18258.svg 𘉘 TANGUT IDEOGRAPH-18258
U+18259 (98905) TANGUT IDEOGRAPH-18259.svg 𘉙 TANGUT IDEOGRAPH-18259
U+1825A (98906) TANGUT IDEOGRAPH-1825A.svg 𘉚 TANGUT IDEOGRAPH-1825A
U+1825B (98907) TANGUT IDEOGRAPH-1825B.svg 𘉛 TANGUT IDEOGRAPH-1825B
U+1825C (98908) TANGUT IDEOGRAPH-1825C.svg 𘉜 TANGUT IDEOGRAPH-1825C
U+1825D (98909) TANGUT IDEOGRAPH-1825D.svg 𘉝 TANGUT IDEOGRAPH-1825D
U+1825E (98910) TANGUT IDEOGRAPH-1825E.svg 𘉞 TANGUT IDEOGRAPH-1825E
U+1825F (98911) TANGUT IDEOGRAPH-1825F.svg 𘉟 TANGUT IDEOGRAPH-1825F
U+18260 (98912) TANGUT IDEOGRAPH-18260.svg 𘉠 TANGUT IDEOGRAPH-18260
U+18261 (98913) TANGUT IDEOGRAPH-18261.svg 𘉡 TANGUT IDEOGRAPH-18261
U+18262 (98914) TANGUT IDEOGRAPH-18262.svg 𘉢 TANGUT IDEOGRAPH-18262
U+18263 (98915) TANGUT IDEOGRAPH-18263.svg 𘉣 TANGUT IDEOGRAPH-18263
U+18264 (98916) TANGUT IDEOGRAPH-18264.svg 𘉤 TANGUT IDEOGRAPH-18264
U+18265 (98917) TANGUT IDEOGRAPH-18265.svg 𘉥 TANGUT IDEOGRAPH-18265
U+18266 (98918) TANGUT IDEOGRAPH-18266.svg 𘉦 TANGUT IDEOGRAPH-18266
U+18267 (98919) TANGUT IDEOGRAPH-18267.svg 𘉧 TANGUT IDEOGRAPH-18267
U+18268 (98920) TANGUT IDEOGRAPH-18268.svg 𘉨 TANGUT IDEOGRAPH-18268
U+18269 (98921) TANGUT IDEOGRAPH-18269.svg 𘉩 TANGUT IDEOGRAPH-18269
U+1826A (98922) TANGUT IDEOGRAPH-1826A.svg 𘉪 TANGUT IDEOGRAPH-1826A
U+1826B (98923) TANGUT IDEOGRAPH-1826B.svg 𘉫 TANGUT IDEOGRAPH-1826B
U+1826C (98924) TANGUT IDEOGRAPH-1826C.svg 𘉬 TANGUT IDEOGRAPH-1826C
U+1826D (98925) TANGUT IDEOGRAPH-1826D.svg 𘉭 TANGUT IDEOGRAPH-1826D
U+1826E (98926) TANGUT IDEOGRAPH-1826E.svg 𘉮 TANGUT IDEOGRAPH-1826E
U+1826F (98927) TANGUT IDEOGRAPH-1826F.svg 𘉯 TANGUT IDEOGRAPH-1826F
U+18270 (98928) TANGUT IDEOGRAPH-18270.svg 𘉰 TANGUT IDEOGRAPH-18270
U+18271 (98929) TANGUT IDEOGRAPH-18271.svg 𘉱 TANGUT IDEOGRAPH-18271
U+18272 (98930) TANGUT IDEOGRAPH-18272.svg 𘉲 TANGUT IDEOGRAPH-18272
U+18273 (98931) TANGUT IDEOGRAPH-18273.svg 𘉳 TANGUT IDEOGRAPH-18273
U+18274 (98932) TANGUT IDEOGRAPH-18274.svg 𘉴 TANGUT IDEOGRAPH-18274
U+18275 (98933) TANGUT IDEOGRAPH-18275.svg 𘉵 TANGUT IDEOGRAPH-18275
U+18276 (98934) TANGUT IDEOGRAPH-18276.svg 𘉶 TANGUT IDEOGRAPH-18276
U+18277 (98935) TANGUT IDEOGRAPH-18277.svg 𘉷 TANGUT IDEOGRAPH-18277
U+18278 (98936) TANGUT IDEOGRAPH-18278.svg 𘉸 TANGUT IDEOGRAPH-18278
U+18279 (98937) TANGUT IDEOGRAPH-18279.svg 𘉹 TANGUT IDEOGRAPH-18279
U+1827A (98938) TANGUT IDEOGRAPH-1827A.svg 𘉺 TANGUT IDEOGRAPH-1827A
U+1827B (98939) TANGUT IDEOGRAPH-1827B.svg 𘉻 TANGUT IDEOGRAPH-1827B
U+1827C (98940) TANGUT IDEOGRAPH-1827C.svg 𘉼 TANGUT IDEOGRAPH-1827C
U+1827D (98941) TANGUT IDEOGRAPH-1827D.svg 𘉽 TANGUT IDEOGRAPH-1827D
U+1827E (98942) TANGUT IDEOGRAPH-1827E.svg 𘉾 TANGUT IDEOGRAPH-1827E
U+1827F (98943) TANGUT IDEOGRAPH-1827F.svg 𘉿 TANGUT IDEOGRAPH-1827F
U+18280 (98944) TANGUT IDEOGRAPH-18280.svg 𘊀 TANGUT IDEOGRAPH-18280
U+18281 (98945) TANGUT IDEOGRAPH-18281.svg 𘊁 TANGUT IDEOGRAPH-18281
U+18282 (98946) TANGUT IDEOGRAPH-18282.svg 𘊂 TANGUT IDEOGRAPH-18282
U+18283 (98947) TANGUT IDEOGRAPH-18283.svg 𘊃 TANGUT IDEOGRAPH-18283
U+18284 (98948) TANGUT IDEOGRAPH-18284.svg 𘊄 TANGUT IDEOGRAPH-18284
U+18285 (98949) TANGUT IDEOGRAPH-18285.svg 𘊅 TANGUT IDEOGRAPH-18285
U+18286 (98950) TANGUT IDEOGRAPH-18286.svg 𘊆 TANGUT IDEOGRAPH-18286
U+18287 (98951) TANGUT IDEOGRAPH-18287.svg 𘊇 TANGUT IDEOGRAPH-18287
U+18288 (98952) TANGUT IDEOGRAPH-18288.svg 𘊈 TANGUT IDEOGRAPH-18288
U+18289 (98953) TANGUT IDEOGRAPH-18289.svg 𘊉 TANGUT IDEOGRAPH-18289
U+1828A (98954) TANGUT IDEOGRAPH-1828A.svg 𘊊 TANGUT IDEOGRAPH-1828A
U+1828B (98955) TANGUT IDEOGRAPH-1828B.svg 𘊋 TANGUT IDEOGRAPH-1828B
U+1828C (98956) TANGUT IDEOGRAPH-1828C.svg 𘊌 TANGUT IDEOGRAPH-1828C
U+1828D (98957) TANGUT IDEOGRAPH-1828D.svg 𘊍 TANGUT IDEOGRAPH-1828D
U+1828E (98958) TANGUT IDEOGRAPH-1828E.svg 𘊎 TANGUT IDEOGRAPH-1828E
U+1828F (98959) TANGUT IDEOGRAPH-1828F.svg 𘊏 TANGUT IDEOGRAPH-1828F
U+18290 (98960) TANGUT IDEOGRAPH-18290.svg 𘊐 TANGUT IDEOGRAPH-18290
U+18291 (98961) TANGUT IDEOGRAPH-18291.svg 𘊑 TANGUT IDEOGRAPH-18291
U+18292 (98962) TANGUT IDEOGRAPH-18292.svg 𘊒 TANGUT IDEOGRAPH-18292
U+18293 (98963) TANGUT IDEOGRAPH-18293.svg 𘊓 TANGUT IDEOGRAPH-18293
U+18294 (98964) TANGUT IDEOGRAPH-18294.svg 𘊔 TANGUT IDEOGRAPH-18294
U+18295 (98965) TANGUT IDEOGRAPH-18295.svg 𘊕 TANGUT IDEOGRAPH-18295
U+18296 (98966) TANGUT IDEOGRAPH-18296.svg 𘊖 TANGUT IDEOGRAPH-18296
U+18297 (98967) TANGUT IDEOGRAPH-18297.svg 𘊗 TANGUT IDEOGRAPH-18297
U+18298 (98968) TANGUT IDEOGRAPH-18298.svg 𘊘 TANGUT IDEOGRAPH-18298
U+18299 (98969) TANGUT IDEOGRAPH-18299.svg 𘊙 TANGUT IDEOGRAPH-18299
U+1829A (98970) TANGUT IDEOGRAPH-1829A.svg 𘊚 TANGUT IDEOGRAPH-1829A
U+1829B (98971) TANGUT IDEOGRAPH-1829B.svg 𘊛 TANGUT IDEOGRAPH-1829B
U+1829C (98972) TANGUT IDEOGRAPH-1829C.svg 𘊜 TANGUT IDEOGRAPH-1829C
U+1829D (98973) TANGUT IDEOGRAPH-1829D.svg 𘊝 TANGUT IDEOGRAPH-1829D
U+1829E (98974) TANGUT IDEOGRAPH-1829E.svg 𘊞 TANGUT IDEOGRAPH-1829E
U+1829F (98975) TANGUT IDEOGRAPH-1829F.svg 𘊟 TANGUT IDEOGRAPH-1829F
U+182A0 (98976) TANGUT IDEOGRAPH-182A0.svg 𘊠 TANGUT IDEOGRAPH-182A0
U+182A1 (98977) TANGUT IDEOGRAPH-182A1.svg 𘊡 TANGUT IDEOGRAPH-182A1
U+182A2 (98978) TANGUT IDEOGRAPH-182A2.svg 𘊢 TANGUT IDEOGRAPH-182A2
U+182A3 (98979) TANGUT IDEOGRAPH-182A3.svg 𘊣 TANGUT IDEOGRAPH-182A3
U+182A4 (98980) TANGUT IDEOGRAPH-182A4.svg 𘊤 TANGUT IDEOGRAPH-182A4
U+182A5 (98981) TANGUT IDEOGRAPH-182A5.svg 𘊥 TANGUT IDEOGRAPH-182A5
U+182A6 (98982) TANGUT IDEOGRAPH-182A6.svg 𘊦 TANGUT IDEOGRAPH-182A6
U+182A7 (98983) TANGUT IDEOGRAPH-182A7.svg 𘊧 TANGUT IDEOGRAPH-182A7
U+182A8 (98984) TANGUT IDEOGRAPH-182A8.svg 𘊨 TANGUT IDEOGRAPH-182A8
U+182A9 (98985) TANGUT IDEOGRAPH-182A9.svg 𘊩 TANGUT IDEOGRAPH-182A9
U+182AA (98986) TANGUT IDEOGRAPH-182AA.svg 𘊪 TANGUT IDEOGRAPH-182AA
U+182AB (98987) TANGUT IDEOGRAPH-182AB.svg 𘊫 TANGUT IDEOGRAPH-182AB
U+182AC (98988) TANGUT IDEOGRAPH-182AC.svg 𘊬 TANGUT IDEOGRAPH-182AC
U+182AD (98989) TANGUT IDEOGRAPH-182AD.svg 𘊭 TANGUT IDEOGRAPH-182AD
U+182AE (98990) TANGUT IDEOGRAPH-182AE.svg 𘊮 TANGUT IDEOGRAPH-182AE
U+182AF (98991) TANGUT IDEOGRAPH-182AF.svg 𘊯 TANGUT IDEOGRAPH-182AF
U+182B0 (98992) TANGUT IDEOGRAPH-182B0.svg 𘊰 TANGUT IDEOGRAPH-182B0
U+182B1 (98993) TANGUT IDEOGRAPH-182B1.svg 𘊱 TANGUT IDEOGRAPH-182B1
U+182B2 (98994) TANGUT IDEOGRAPH-182B2.svg 𘊲 TANGUT IDEOGRAPH-182B2
U+182B3 (98995) TANGUT IDEOGRAPH-182B3.svg 𘊳 TANGUT IDEOGRAPH-182B3
U+182B4 (98996) TANGUT IDEOGRAPH-182B4.svg 𘊴 TANGUT IDEOGRAPH-182B4
U+182B5 (98997) TANGUT IDEOGRAPH-182B5.svg 𘊵 TANGUT IDEOGRAPH-182B5
U+182B6 (98998) TANGUT IDEOGRAPH-182B6.svg 𘊶 TANGUT IDEOGRAPH-182B6
U+182B7 (98999) TANGUT IDEOGRAPH-182B7.svg 𘊷 TANGUT IDEOGRAPH-182B7
U+182B8 (99000) TANGUT IDEOGRAPH-182B8.svg 𘊸 TANGUT IDEOGRAPH-182B8
U+182B9 (99001) TANGUT IDEOGRAPH-182B9.svg 𘊹 TANGUT IDEOGRAPH-182B9
U+182BA (99002) TANGUT IDEOGRAPH-182BA.svg 𘊺 TANGUT IDEOGRAPH-182BA
U+182BB (99003) TANGUT IDEOGRAPH-182BB.svg 𘊻 TANGUT IDEOGRAPH-182BB
U+182BC (99004) TANGUT IDEOGRAPH-182BC.svg 𘊼 TANGUT IDEOGRAPH-182BC
U+182BD (99005) TANGUT IDEOGRAPH-182BD.svg 𘊽 TANGUT IDEOGRAPH-182BD
U+182BE (99006) TANGUT IDEOGRAPH-182BE.svg 𘊾 TANGUT IDEOGRAPH-182BE
U+182BF (99007) TANGUT IDEOGRAPH-182BF.svg 𘊿 TANGUT IDEOGRAPH-182BF
U+182C0 (99008) TANGUT IDEOGRAPH-182C0.svg 𘋀 TANGUT IDEOGRAPH-182C0
U+182C1 (99009) TANGUT IDEOGRAPH-182C1.svg 𘋁 TANGUT IDEOGRAPH-182C1
U+182C2 (99010) TANGUT IDEOGRAPH-182C2.svg 𘋂 TANGUT IDEOGRAPH-182C2
U+182C3 (99011) TANGUT IDEOGRAPH-182C3.svg 𘋃 TANGUT IDEOGRAPH-182C3
U+182C4 (99012) TANGUT IDEOGRAPH-182C4.svg 𘋄 TANGUT IDEOGRAPH-182C4
U+182C5 (99013) TANGUT IDEOGRAPH-182C5.svg 𘋅 TANGUT IDEOGRAPH-182C5
U+182C6 (99014) TANGUT IDEOGRAPH-182C6.svg 𘋆 TANGUT IDEOGRAPH-182C6
U+182C7 (99015) TANGUT IDEOGRAPH-182C7.svg 𘋇 TANGUT IDEOGRAPH-182C7
U+182C8 (99016) TANGUT IDEOGRAPH-182C8.svg 𘋈 TANGUT IDEOGRAPH-182C8
U+182C9 (99017) TANGUT IDEOGRAPH-182C9.svg 𘋉 TANGUT IDEOGRAPH-182C9
U+182CA (99018) TANGUT IDEOGRAPH-182CA.svg 𘋊 TANGUT IDEOGRAPH-182CA
U+182CB (99019) TANGUT IDEOGRAPH-182CB.svg 𘋋 TANGUT IDEOGRAPH-182CB
U+182CC (99020) TANGUT IDEOGRAPH-182CC.svg 𘋌 TANGUT IDEOGRAPH-182CC
U+182CD (99021) TANGUT IDEOGRAPH-182CD.svg 𘋍 TANGUT IDEOGRAPH-182CD
U+182CE (99022) TANGUT IDEOGRAPH-182CE.svg 𘋎 TANGUT IDEOGRAPH-182CE
U+182CF (99023) TANGUT IDEOGRAPH-182CF.svg 𘋏 TANGUT IDEOGRAPH-182CF
U+182D0 (99024) TANGUT IDEOGRAPH-182D0.svg 𘋐 TANGUT IDEOGRAPH-182D0
U+182D1 (99025) TANGUT IDEOGRAPH-182D1.svg 𘋑 TANGUT IDEOGRAPH-182D1
U+182D2 (99026) TANGUT IDEOGRAPH-182D2.svg 𘋒 TANGUT IDEOGRAPH-182D2
U+182D3 (99027) TANGUT IDEOGRAPH-182D3.svg 𘋓 TANGUT IDEOGRAPH-182D3
U+182D4 (99028) TANGUT IDEOGRAPH-182D4.svg 𘋔 TANGUT IDEOGRAPH-182D4
U+182D5 (99029) TANGUT IDEOGRAPH-182D5.svg 𘋕 TANGUT IDEOGRAPH-182D5
U+182D6 (99030) TANGUT IDEOGRAPH-182D6.svg 𘋖 TANGUT IDEOGRAPH-182D6
U+182D7 (99031) TANGUT IDEOGRAPH-182D7.svg 𘋗 TANGUT IDEOGRAPH-182D7
U+182D8 (99032) TANGUT IDEOGRAPH-182D8.svg 𘋘 TANGUT IDEOGRAPH-182D8
U+182D9 (99033) TANGUT IDEOGRAPH-182D9.svg 𘋙 TANGUT IDEOGRAPH-182D9
U+182DA (99034) TANGUT IDEOGRAPH-182DA.svg 𘋚 TANGUT IDEOGRAPH-182DA
U+182DB (99035) TANGUT IDEOGRAPH-182DB.svg 𘋛 TANGUT IDEOGRAPH-182DB
U+182DC (99036) TANGUT IDEOGRAPH-182DC.svg 𘋜 TANGUT IDEOGRAPH-182DC
U+182DD (99037) TANGUT IDEOGRAPH-182DD.svg 𘋝 TANGUT IDEOGRAPH-182DD
U+182DE (99038) TANGUT IDEOGRAPH-182DE.svg 𘋞 TANGUT IDEOGRAPH-182DE
U+182DF (99039) TANGUT IDEOGRAPH-182DF.svg 𘋟 TANGUT IDEOGRAPH-182DF
U+182E0 (99040) TANGUT IDEOGRAPH-182E0.svg 𘋠 TANGUT IDEOGRAPH-182E0
U+182E1 (99041) TANGUT IDEOGRAPH-182E1.svg 𘋡 TANGUT IDEOGRAPH-182E1
U+182E2 (99042) TANGUT IDEOGRAPH-182E2.svg 𘋢 TANGUT IDEOGRAPH-182E2
U+182E3 (99043) TANGUT IDEOGRAPH-182E3.svg 𘋣 TANGUT IDEOGRAPH-182E3
U+182E4 (99044) TANGUT IDEOGRAPH-182E4.svg 𘋤 TANGUT IDEOGRAPH-182E4
U+182E5 (99045) TANGUT IDEOGRAPH-182E5.svg 𘋥 TANGUT IDEOGRAPH-182E5
U+182E6 (99046) TANGUT IDEOGRAPH-182E6.svg 𘋦 TANGUT IDEOGRAPH-182E6
U+182E7 (99047) TANGUT IDEOGRAPH-182E7.svg 𘋧 TANGUT IDEOGRAPH-182E7
U+182E8 (99048) TANGUT IDEOGRAPH-182E8.svg 𘋨 TANGUT IDEOGRAPH-182E8
U+182E9 (99049) TANGUT IDEOGRAPH-182E9.svg 𘋩 TANGUT IDEOGRAPH-182E9
U+182EA (99050) TANGUT IDEOGRAPH-182EA.svg 𘋪 TANGUT IDEOGRAPH-182EA
U+182EB (99051) TANGUT IDEOGRAPH-182EB.svg 𘋫 TANGUT IDEOGRAPH-182EB
U+182EC (99052) TANGUT IDEOGRAPH-182EC.svg 𘋬 TANGUT IDEOGRAPH-182EC
U+182ED (99053) TANGUT IDEOGRAPH-182ED.svg 𘋭 TANGUT IDEOGRAPH-182ED
U+182EE (99054) TANGUT IDEOGRAPH-182EE.svg 𘋮 TANGUT IDEOGRAPH-182EE
U+182EF (99055) TANGUT IDEOGRAPH-182EF.svg 𘋯 TANGUT IDEOGRAPH-182EF
U+182F0 (99056) TANGUT IDEOGRAPH-182F0.svg 𘋰 TANGUT IDEOGRAPH-182F0
U+182F1 (99057) TANGUT IDEOGRAPH-182F1.svg 𘋱 TANGUT IDEOGRAPH-182F1
U+182F2 (99058) TANGUT IDEOGRAPH-182F2.svg 𘋲 TANGUT IDEOGRAPH-182F2
U+182F3 (99059) TANGUT IDEOGRAPH-182F3.svg 𘋳 TANGUT IDEOGRAPH-182F3
U+182F4 (99060) TANGUT IDEOGRAPH-182F4.svg 𘋴 TANGUT IDEOGRAPH-182F4
U+182F5 (99061) TANGUT IDEOGRAPH-182F5.svg 𘋵 TANGUT IDEOGRAPH-182F5
U+182F6 (99062) TANGUT IDEOGRAPH-182F6.svg 𘋶 TANGUT IDEOGRAPH-182F6
U+182F7 (99063) TANGUT IDEOGRAPH-182F7.svg 𘋷 TANGUT IDEOGRAPH-182F7
U+182F8 (99064) TANGUT IDEOGRAPH-182F8.svg 𘋸 TANGUT IDEOGRAPH-182F8
U+182F9 (99065) TANGUT IDEOGRAPH-182F9.svg 𘋹 TANGUT IDEOGRAPH-182F9
U+182FA (99066) TANGUT IDEOGRAPH-182FA.svg 𘋺 TANGUT IDEOGRAPH-182FA
U+182FB (99067) TANGUT IDEOGRAPH-182FB.svg 𘋻 TANGUT IDEOGRAPH-182FB
U+182FC (99068) TANGUT IDEOGRAPH-182FC.svg 𘋼 TANGUT IDEOGRAPH-182FC
U+182FD (99069) TANGUT IDEOGRAPH-182FD.svg 𘋽 TANGUT IDEOGRAPH-182FD
U+182FE (99070) TANGUT IDEOGRAPH-182FE.svg 𘋾 TANGUT IDEOGRAPH-182FE
U+182FF (99071) TANGUT IDEOGRAPH-182FF.svg 𘋿 TANGUT IDEOGRAPH-182FF
U+18300 (99072) TANGUT IDEOGRAPH-18300.svg 𘌀 TANGUT IDEOGRAPH-18300
U+18301 (99073) TANGUT IDEOGRAPH-18301.svg 𘌁 TANGUT IDEOGRAPH-18301
U+18302 (99074) TANGUT IDEOGRAPH-18302.svg 𘌂 TANGUT IDEOGRAPH-18302
U+18303 (99075) TANGUT IDEOGRAPH-18303.svg 𘌃 TANGUT IDEOGRAPH-18303
U+18304 (99076) TANGUT IDEOGRAPH-18304.svg 𘌄 TANGUT IDEOGRAPH-18304
U+18305 (99077) TANGUT IDEOGRAPH-18305.svg 𘌅 TANGUT IDEOGRAPH-18305
U+18306 (99078) TANGUT IDEOGRAPH-18306.svg 𘌆 TANGUT IDEOGRAPH-18306
U+18307 (99079) TANGUT IDEOGRAPH-18307.svg 𘌇 TANGUT IDEOGRAPH-18307
U+18308 (99080) TANGUT IDEOGRAPH-18308.svg 𘌈 TANGUT IDEOGRAPH-18308
U+18309 (99081) TANGUT IDEOGRAPH-18309.svg 𘌉 TANGUT IDEOGRAPH-18309
U+1830A (99082) TANGUT IDEOGRAPH-1830A.svg 𘌊 TANGUT IDEOGRAPH-1830A
U+1830B (99083) TANGUT IDEOGRAPH-1830B.svg 𘌋 TANGUT IDEOGRAPH-1830B
U+1830C (99084) TANGUT IDEOGRAPH-1830C.svg 𘌌 TANGUT IDEOGRAPH-1830C
U+1830D (99085) TANGUT IDEOGRAPH-1830D.svg 𘌍 TANGUT IDEOGRAPH-1830D
U+1830E (99086) TANGUT IDEOGRAPH-1830E.svg 𘌎 TANGUT IDEOGRAPH-1830E
U+1830F (99087) TANGUT IDEOGRAPH-1830F.svg 𘌏 TANGUT IDEOGRAPH-1830F
U+18310 (99088) TANGUT IDEOGRAPH-18310.svg 𘌐 TANGUT IDEOGRAPH-18310
U+18311 (99089) TANGUT IDEOGRAPH-18311.svg 𘌑 TANGUT IDEOGRAPH-18311
U+18312 (99090) TANGUT IDEOGRAPH-18312.svg 𘌒 TANGUT IDEOGRAPH-18312
U+18313 (99091) TANGUT IDEOGRAPH-18313.svg 𘌓 TANGUT IDEOGRAPH-18313
U+18314 (99092) TANGUT IDEOGRAPH-18314.svg 𘌔 TANGUT IDEOGRAPH-18314
U+18315 (99093) TANGUT IDEOGRAPH-18315.svg 𘌕 TANGUT IDEOGRAPH-18315
U+18316 (99094) TANGUT IDEOGRAPH-18316.svg 𘌖 TANGUT IDEOGRAPH-18316
U+18317 (99095) TANGUT IDEOGRAPH-18317.svg 𘌗 TANGUT IDEOGRAPH-18317
U+18318 (99096) TANGUT IDEOGRAPH-18318.svg 𘌘 TANGUT IDEOGRAPH-18318
U+18319 (99097) TANGUT IDEOGRAPH-18319.svg 𘌙 TANGUT IDEOGRAPH-18319
U+1831A (99098) TANGUT IDEOGRAPH-1831A.svg 𘌚 TANGUT IDEOGRAPH-1831A
U+1831B (99099) TANGUT IDEOGRAPH-1831B.svg 𘌛 TANGUT IDEOGRAPH-1831B
U+1831C (99100) TANGUT IDEOGRAPH-1831C.svg 𘌜 TANGUT IDEOGRAPH-1831C
U+1831D (99101) TANGUT IDEOGRAPH-1831D.svg 𘌝 TANGUT IDEOGRAPH-1831D
U+1831E (99102) TANGUT IDEOGRAPH-1831E.svg 𘌞 TANGUT IDEOGRAPH-1831E
U+1831F (99103) TANGUT IDEOGRAPH-1831F.svg 𘌟 TANGUT IDEOGRAPH-1831F
U+18320 (99104) TANGUT IDEOGRAPH-18320.svg 𘌠 TANGUT IDEOGRAPH-18320
U+18321 (99105) TANGUT IDEOGRAPH-18321.svg 𘌡 TANGUT IDEOGRAPH-18321
U+18322 (99106) TANGUT IDEOGRAPH-18322.svg 𘌢 TANGUT IDEOGRAPH-18322
U+18323 (99107) TANGUT IDEOGRAPH-18323.svg 𘌣 TANGUT IDEOGRAPH-18323
U+18324 (99108) TANGUT IDEOGRAPH-18324.svg 𘌤 TANGUT IDEOGRAPH-18324
U+18325 (99109) TANGUT IDEOGRAPH-18325.svg 𘌥 TANGUT IDEOGRAPH-18325
U+18326 (99110) TANGUT IDEOGRAPH-18326.svg 𘌦 TANGUT IDEOGRAPH-18326
U+18327 (99111) TANGUT IDEOGRAPH-18327.svg 𘌧 TANGUT IDEOGRAPH-18327
U+18328 (99112) TANGUT IDEOGRAPH-18328.svg 𘌨 TANGUT IDEOGRAPH-18328
U+18329 (99113) TANGUT IDEOGRAPH-18329.svg 𘌩 TANGUT IDEOGRAPH-18329
U+1832A (99114) TANGUT IDEOGRAPH-1832A.svg 𘌪 TANGUT IDEOGRAPH-1832A
U+1832B (99115) TANGUT IDEOGRAPH-1832B.svg 𘌫 TANGUT IDEOGRAPH-1832B
U+1832C (99116) TANGUT IDEOGRAPH-1832C.svg 𘌬 TANGUT IDEOGRAPH-1832C
U+1832D (99117) TANGUT IDEOGRAPH-1832D.svg 𘌭 TANGUT IDEOGRAPH-1832D
U+1832E (99118) TANGUT IDEOGRAPH-1832E.svg 𘌮 TANGUT IDEOGRAPH-1832E
U+1832F (99119) TANGUT IDEOGRAPH-1832F.svg 𘌯 TANGUT IDEOGRAPH-1832F
U+18330 (99120) TANGUT IDEOGRAPH-18330.svg 𘌰 TANGUT IDEOGRAPH-18330
U+18331 (99121) TANGUT IDEOGRAPH-18331.svg 𘌱 TANGUT IDEOGRAPH-18331
U+18332 (99122) TANGUT IDEOGRAPH-18332.svg 𘌲 TANGUT IDEOGRAPH-18332
U+18333 (99123) TANGUT IDEOGRAPH-18333.svg 𘌳 TANGUT IDEOGRAPH-18333
U+18334 (99124) TANGUT IDEOGRAPH-18334.svg 𘌴 TANGUT IDEOGRAPH-18334
U+18335 (99125) TANGUT IDEOGRAPH-18335.svg 𘌵 TANGUT IDEOGRAPH-18335
U+18336 (99126) TANGUT IDEOGRAPH-18336.svg 𘌶 TANGUT IDEOGRAPH-18336
U+18337 (99127) TANGUT IDEOGRAPH-18337.svg 𘌷 TANGUT IDEOGRAPH-18337
U+18338 (99128) TANGUT IDEOGRAPH-18338.svg 𘌸 TANGUT IDEOGRAPH-18338
U+18339 (99129) TANGUT IDEOGRAPH-18339.svg 𘌹 TANGUT IDEOGRAPH-18339
U+1833A (99130) TANGUT IDEOGRAPH-1833A.svg 𘌺 TANGUT IDEOGRAPH-1833A
U+1833B (99131) TANGUT IDEOGRAPH-1833B.svg 𘌻 TANGUT IDEOGRAPH-1833B
U+1833C (99132) TANGUT IDEOGRAPH-1833C.svg 𘌼 TANGUT IDEOGRAPH-1833C
U+1833D (99133) TANGUT IDEOGRAPH-1833D.svg 𘌽 TANGUT IDEOGRAPH-1833D
U+1833E (99134) TANGUT IDEOGRAPH-1833E.svg 𘌾 TANGUT IDEOGRAPH-1833E
U+1833F (99135) TANGUT IDEOGRAPH-1833F.svg 𘌿 TANGUT IDEOGRAPH-1833F
U+18340 (99136) TANGUT IDEOGRAPH-18340.svg 𘍀 TANGUT IDEOGRAPH-18340
U+18341 (99137) TANGUT IDEOGRAPH-18341.svg 𘍁 TANGUT IDEOGRAPH-18341
U+18342 (99138) TANGUT IDEOGRAPH-18342.svg 𘍂 TANGUT IDEOGRAPH-18342
U+18343 (99139) TANGUT IDEOGRAPH-18343.svg 𘍃 TANGUT IDEOGRAPH-18343
U+18344 (99140) TANGUT IDEOGRAPH-18344.svg 𘍄 TANGUT IDEOGRAPH-18344
U+18345 (99141) TANGUT IDEOGRAPH-18345.svg 𘍅 TANGUT IDEOGRAPH-18345
U+18346 (99142) TANGUT IDEOGRAPH-18346.svg 𘍆 TANGUT IDEOGRAPH-18346
U+18347 (99143) TANGUT IDEOGRAPH-18347.svg 𘍇 TANGUT IDEOGRAPH-18347
U+18348 (99144) TANGUT IDEOGRAPH-18348.svg 𘍈 TANGUT IDEOGRAPH-18348
U+18349 (99145) TANGUT IDEOGRAPH-18349.svg 𘍉 TANGUT IDEOGRAPH-18349
U+1834A (99146) TANGUT IDEOGRAPH-1834A.svg 𘍊 TANGUT IDEOGRAPH-1834A
U+1834B (99147) TANGUT IDEOGRAPH-1834B.svg 𘍋 TANGUT IDEOGRAPH-1834B
U+1834C (99148) TANGUT IDEOGRAPH-1834C.svg 𘍌 TANGUT IDEOGRAPH-1834C
U+1834D (99149) TANGUT IDEOGRAPH-1834D.svg 𘍍 TANGUT IDEOGRAPH-1834D
U+1834E (99150) TANGUT IDEOGRAPH-1834E.svg 𘍎 TANGUT IDEOGRAPH-1834E
U+1834F (99151) TANGUT IDEOGRAPH-1834F.svg 𘍏 TANGUT IDEOGRAPH-1834F
U+18350 (99152) TANGUT IDEOGRAPH-18350.svg 𘍐 TANGUT IDEOGRAPH-18350
U+18351 (99153) TANGUT IDEOGRAPH-18351.svg 𘍑 TANGUT IDEOGRAPH-18351
U+18352 (99154) TANGUT IDEOGRAPH-18352.svg 𘍒 TANGUT IDEOGRAPH-18352
U+18353 (99155) TANGUT IDEOGRAPH-18353.svg 𘍓 TANGUT IDEOGRAPH-18353
U+18354 (99156) TANGUT IDEOGRAPH-18354.svg 𘍔 TANGUT IDEOGRAPH-18354
U+18355 (99157) TANGUT IDEOGRAPH-18355.svg 𘍕 TANGUT IDEOGRAPH-18355
U+18356 (99158) TANGUT IDEOGRAPH-18356.svg 𘍖 TANGUT IDEOGRAPH-18356
U+18357 (99159) TANGUT IDEOGRAPH-18357.svg 𘍗 TANGUT IDEOGRAPH-18357
U+18358 (99160) TANGUT IDEOGRAPH-18358.svg 𘍘 TANGUT IDEOGRAPH-18358
U+18359 (99161) TANGUT IDEOGRAPH-18359.svg 𘍙 TANGUT IDEOGRAPH-18359
U+1835A (99162) TANGUT IDEOGRAPH-1835A.svg 𘍚 TANGUT IDEOGRAPH-1835A
U+1835B (99163) TANGUT IDEOGRAPH-1835B.svg 𘍛 TANGUT IDEOGRAPH-1835B
U+1835C (99164) TANGUT IDEOGRAPH-1835C.svg 𘍜 TANGUT IDEOGRAPH-1835C
U+1835D (99165) TANGUT IDEOGRAPH-1835D.svg 𘍝 TANGUT IDEOGRAPH-1835D
U+1835E (99166) TANGUT IDEOGRAPH-1835E.svg 𘍞 TANGUT IDEOGRAPH-1835E
U+1835F (99167) TANGUT IDEOGRAPH-1835F.svg 𘍟 TANGUT IDEOGRAPH-1835F
U+18360 (99168) TANGUT IDEOGRAPH-18360.svg 𘍠 TANGUT IDEOGRAPH-18360
U+18361 (99169) TANGUT IDEOGRAPH-18361.svg 𘍡 TANGUT IDEOGRAPH-18361
U+18362 (99170) TANGUT IDEOGRAPH-18362.svg 𘍢 TANGUT IDEOGRAPH-18362
U+18363 (99171) TANGUT IDEOGRAPH-18363.svg 𘍣 TANGUT IDEOGRAPH-18363
U+18364 (99172) TANGUT IDEOGRAPH-18364.svg 𘍤 TANGUT IDEOGRAPH-18364
U+18365 (99173) TANGUT IDEOGRAPH-18365.svg 𘍥 TANGUT IDEOGRAPH-18365
U+18366 (99174) TANGUT IDEOGRAPH-18366.svg 𘍦 TANGUT IDEOGRAPH-18366
U+18367 (99175) TANGUT IDEOGRAPH-18367.svg 𘍧 TANGUT IDEOGRAPH-18367
U+18368 (99176) TANGUT IDEOGRAPH-18368.svg 𘍨 TANGUT IDEOGRAPH-18368
U+18369 (99177) TANGUT IDEOGRAPH-18369.svg 𘍩 TANGUT IDEOGRAPH-18369
U+1836A (99178) TANGUT IDEOGRAPH-1836A.svg 𘍪 TANGUT IDEOGRAPH-1836A
U+1836B (99179) TANGUT IDEOGRAPH-1836B.svg 𘍫 TANGUT IDEOGRAPH-1836B
U+1836C (99180) TANGUT IDEOGRAPH-1836C.svg 𘍬 TANGUT IDEOGRAPH-1836C
U+1836D (99181) TANGUT IDEOGRAPH-1836D.svg 𘍭 TANGUT IDEOGRAPH-1836D
U+1836E (99182) TANGUT IDEOGRAPH-1836E.svg 𘍮 TANGUT IDEOGRAPH-1836E
U+1836F (99183) TANGUT IDEOGRAPH-1836F.svg 𘍯 TANGUT IDEOGRAPH-1836F
U+18370 (99184) TANGUT IDEOGRAPH-18370.svg 𘍰 TANGUT IDEOGRAPH-18370
U+18371 (99185) TANGUT IDEOGRAPH-18371.svg 𘍱 TANGUT IDEOGRAPH-18371
U+18372 (99186) TANGUT IDEOGRAPH-18372.svg 𘍲 TANGUT IDEOGRAPH-18372
U+18373 (99187) TANGUT IDEOGRAPH-18373.svg 𘍳 TANGUT IDEOGRAPH-18373
U+18374 (99188) TANGUT IDEOGRAPH-18374.svg 𘍴 TANGUT IDEOGRAPH-18374
U+18375 (99189) TANGUT IDEOGRAPH-18375.svg 𘍵 TANGUT IDEOGRAPH-18375
U+18376 (99190) TANGUT IDEOGRAPH-18376.svg 𘍶 TANGUT IDEOGRAPH-18376
U+18377 (99191) TANGUT IDEOGRAPH-18377.svg 𘍷 TANGUT IDEOGRAPH-18377
U+18378 (99192) TANGUT IDEOGRAPH-18378.svg 𘍸 TANGUT IDEOGRAPH-18378
U+18379 (99193) TANGUT IDEOGRAPH-18379.svg 𘍹 TANGUT IDEOGRAPH-18379
U+1837A (99194) TANGUT IDEOGRAPH-1837A.svg 𘍺 TANGUT IDEOGRAPH-1837A
U+1837B (99195) TANGUT IDEOGRAPH-1837B.svg 𘍻 TANGUT IDEOGRAPH-1837B
U+1837C (99196) TANGUT IDEOGRAPH-1837C.svg 𘍼 TANGUT IDEOGRAPH-1837C
U+1837D (99197) TANGUT IDEOGRAPH-1837D.svg 𘍽 TANGUT IDEOGRAPH-1837D
U+1837E (99198) TANGUT IDEOGRAPH-1837E.svg 𘍾 TANGUT IDEOGRAPH-1837E
U+1837F (99199) TANGUT IDEOGRAPH-1837F.svg 𘍿 TANGUT IDEOGRAPH-1837F
U+18380 (99200) TANGUT IDEOGRAPH-18380.svg 𘎀 TANGUT IDEOGRAPH-18380
U+18381 (99201) TANGUT IDEOGRAPH-18381.svg 𘎁 TANGUT IDEOGRAPH-18381
U+18382 (99202) TANGUT IDEOGRAPH-18382.svg 𘎂 TANGUT IDEOGRAPH-18382
U+18383 (99203) TANGUT IDEOGRAPH-18383.svg 𘎃 TANGUT IDEOGRAPH-18383
U+18384 (99204) TANGUT IDEOGRAPH-18384.svg 𘎄 TANGUT IDEOGRAPH-18384
U+18385 (99205) TANGUT IDEOGRAPH-18385.svg 𘎅 TANGUT IDEOGRAPH-18385
U+18386 (99206) TANGUT IDEOGRAPH-18386.svg 𘎆 TANGUT IDEOGRAPH-18386
U+18387 (99207) TANGUT IDEOGRAPH-18387.svg 𘎇 TANGUT IDEOGRAPH-18387
U+18388 (99208) TANGUT IDEOGRAPH-18388.svg 𘎈 TANGUT IDEOGRAPH-18388
U+18389 (99209) TANGUT IDEOGRAPH-18389.svg 𘎉 TANGUT IDEOGRAPH-18389
U+1838A (99210) TANGUT IDEOGRAPH-1838A.svg 𘎊 TANGUT IDEOGRAPH-1838A
U+1838B (99211) TANGUT IDEOGRAPH-1838B.svg 𘎋 TANGUT IDEOGRAPH-1838B
U+1838C (99212) TANGUT IDEOGRAPH-1838C.svg 𘎌 TANGUT IDEOGRAPH-1838C
U+1838D (99213) TANGUT IDEOGRAPH-1838D.svg 𘎍 TANGUT IDEOGRAPH-1838D
U+1838E (99214) TANGUT IDEOGRAPH-1838E.svg 𘎎 TANGUT IDEOGRAPH-1838E
U+1838F (99215) TANGUT IDEOGRAPH-1838F.svg 𘎏 TANGUT IDEOGRAPH-1838F
U+18390 (99216) TANGUT IDEOGRAPH-18390.svg 𘎐 TANGUT IDEOGRAPH-18390
U+18391 (99217) TANGUT IDEOGRAPH-18391.svg 𘎑 TANGUT IDEOGRAPH-18391
U+18392 (99218) TANGUT IDEOGRAPH-18392.svg 𘎒 TANGUT IDEOGRAPH-18392
U+18393 (99219) TANGUT IDEOGRAPH-18393.svg 𘎓 TANGUT IDEOGRAPH-18393
U+18394 (99220) TANGUT IDEOGRAPH-18394.svg 𘎔 TANGUT IDEOGRAPH-18394
U+18395 (99221) TANGUT IDEOGRAPH-18395.svg 𘎕 TANGUT IDEOGRAPH-18395
U+18396 (99222) TANGUT IDEOGRAPH-18396.svg 𘎖 TANGUT IDEOGRAPH-18396
U+18397 (99223) TANGUT IDEOGRAPH-18397.svg 𘎗 TANGUT IDEOGRAPH-18397
U+18398 (99224) TANGUT IDEOGRAPH-18398.svg 𘎘 TANGUT IDEOGRAPH-18398
U+18399 (99225) TANGUT IDEOGRAPH-18399.svg 𘎙 TANGUT IDEOGRAPH-18399
U+1839A (99226) TANGUT IDEOGRAPH-1839A.svg 𘎚 TANGUT IDEOGRAPH-1839A
U+1839B (99227) TANGUT IDEOGRAPH-1839B.svg 𘎛 TANGUT IDEOGRAPH-1839B
U+1839C (99228) TANGUT IDEOGRAPH-1839C.svg 𘎜 TANGUT IDEOGRAPH-1839C
U+1839D (99229) TANGUT IDEOGRAPH-1839D.svg 𘎝 TANGUT IDEOGRAPH-1839D
U+1839E (99230) TANGUT IDEOGRAPH-1839E.svg 𘎞 TANGUT IDEOGRAPH-1839E
U+1839F (99231) TANGUT IDEOGRAPH-1839F.svg 𘎟 TANGUT IDEOGRAPH-1839F
U+183A0 (99232) TANGUT IDEOGRAPH-183A0.svg 𘎠 TANGUT IDEOGRAPH-183A0
U+183A1 (99233) TANGUT IDEOGRAPH-183A1.svg 𘎡 TANGUT IDEOGRAPH-183A1
U+183A2 (99234) TANGUT IDEOGRAPH-183A2.svg 𘎢 TANGUT IDEOGRAPH-183A2
U+183A3 (99235) TANGUT IDEOGRAPH-183A3.svg 𘎣 TANGUT IDEOGRAPH-183A3
U+183A4 (99236) TANGUT IDEOGRAPH-183A4.svg 𘎤 TANGUT IDEOGRAPH-183A4
U+183A5 (99237) TANGUT IDEOGRAPH-183A5.svg 𘎥 TANGUT IDEOGRAPH-183A5
U+183A6 (99238) TANGUT IDEOGRAPH-183A6.svg 𘎦 TANGUT IDEOGRAPH-183A6
U+183A7 (99239) TANGUT IDEOGRAPH-183A7.svg 𘎧 TANGUT IDEOGRAPH-183A7
U+183A8 (99240) TANGUT IDEOGRAPH-183A8.svg 𘎨 TANGUT IDEOGRAPH-183A8
U+183A9 (99241) TANGUT IDEOGRAPH-183A9.svg 𘎩 TANGUT IDEOGRAPH-183A9
U+183AA (99242) TANGUT IDEOGRAPH-183AA.svg 𘎪 TANGUT IDEOGRAPH-183AA
U+183AB (99243) TANGUT IDEOGRAPH-183AB.svg 𘎫 TANGUT IDEOGRAPH-183AB
U+183AC (99244) TANGUT IDEOGRAPH-183AC.svg 𘎬 TANGUT IDEOGRAPH-183AC
U+183AD (99245) TANGUT IDEOGRAPH-183AD.svg 𘎭 TANGUT IDEOGRAPH-183AD
U+183AE (99246) TANGUT IDEOGRAPH-183AE.svg 𘎮 TANGUT IDEOGRAPH-183AE
U+183AF (99247) TANGUT IDEOGRAPH-183AF.svg 𘎯 TANGUT IDEOGRAPH-183AF
U+183B0 (99248) TANGUT IDEOGRAPH-183B0.svg 𘎰 TANGUT IDEOGRAPH-183B0
U+183B1 (99249) TANGUT IDEOGRAPH-183B1.svg 𘎱 TANGUT IDEOGRAPH-183B1
U+183B2 (99250) TANGUT IDEOGRAPH-183B2.svg 𘎲 TANGUT IDEOGRAPH-183B2
U+183B3 (99251) TANGUT IDEOGRAPH-183B3.svg 𘎳 TANGUT IDEOGRAPH-183B3
U+183B4 (99252) TANGUT IDEOGRAPH-183B4.svg 𘎴 TANGUT IDEOGRAPH-183B4
U+183B5 (99253) TANGUT IDEOGRAPH-183B5.svg 𘎵 TANGUT IDEOGRAPH-183B5
U+183B6 (99254) TANGUT IDEOGRAPH-183B6.svg 𘎶 TANGUT IDEOGRAPH-183B6
U+183B7 (99255) TANGUT IDEOGRAPH-183B7.svg 𘎷 TANGUT IDEOGRAPH-183B7
U+183B8 (99256) TANGUT IDEOGRAPH-183B8.svg 𘎸 TANGUT IDEOGRAPH-183B8
U+183B9 (99257) TANGUT IDEOGRAPH-183B9.svg 𘎹 TANGUT IDEOGRAPH-183B9
U+183BA (99258) TANGUT IDEOGRAPH-183BA.svg 𘎺 TANGUT IDEOGRAPH-183BA
U+183BB (99259) TANGUT IDEOGRAPH-183BB.svg 𘎻 TANGUT IDEOGRAPH-183BB
U+183BC (99260) TANGUT IDEOGRAPH-183BC.svg 𘎼 TANGUT IDEOGRAPH-183BC
U+183BD (99261) TANGUT IDEOGRAPH-183BD.svg 𘎽 TANGUT IDEOGRAPH-183BD
U+183BE (99262) TANGUT IDEOGRAPH-183BE.svg 𘎾 TANGUT IDEOGRAPH-183BE
U+183BF (99263) TANGUT IDEOGRAPH-183BF.svg 𘎿 TANGUT IDEOGRAPH-183BF
U+183C0 (99264) TANGUT IDEOGRAPH-183C0.svg 𘏀 TANGUT IDEOGRAPH-183C0
U+183C1 (99265) TANGUT IDEOGRAPH-183C1.svg 𘏁 TANGUT IDEOGRAPH-183C1
U+183C2 (99266) TANGUT IDEOGRAPH-183C2.svg 𘏂 TANGUT IDEOGRAPH-183C2
U+183C3 (99267) TANGUT IDEOGRAPH-183C3.svg 𘏃 TANGUT IDEOGRAPH-183C3
U+183C4 (99268) TANGUT IDEOGRAPH-183C4.svg 𘏄 TANGUT IDEOGRAPH-183C4
U+183C5 (99269) TANGUT IDEOGRAPH-183C5.svg 𘏅 TANGUT IDEOGRAPH-183C5
U+183C6 (99270) TANGUT IDEOGRAPH-183C6.svg 𘏆 TANGUT IDEOGRAPH-183C6
U+183C7 (99271) TANGUT IDEOGRAPH-183C7.svg 𘏇 TANGUT IDEOGRAPH-183C7
U+183C8 (99272) TANGUT IDEOGRAPH-183C8.svg 𘏈 TANGUT IDEOGRAPH-183C8
U+183C9 (99273) TANGUT IDEOGRAPH-183C9.svg 𘏉 TANGUT IDEOGRAPH-183C9
U+183CA (99274) TANGUT IDEOGRAPH-183CA.svg 𘏊 TANGUT IDEOGRAPH-183CA
U+183CB (99275) TANGUT IDEOGRAPH-183CB.svg 𘏋 TANGUT IDEOGRAPH-183CB
U+183CC (99276) TANGUT IDEOGRAPH-183CC.svg 𘏌 TANGUT IDEOGRAPH-183CC
U+183CD (99277) TANGUT IDEOGRAPH-183CD.svg 𘏍 TANGUT IDEOGRAPH-183CD
U+183CE (99278) TANGUT IDEOGRAPH-183CE.svg 𘏎 TANGUT IDEOGRAPH-183CE
U+183CF (99279) TANGUT IDEOGRAPH-183CF.svg 𘏏 TANGUT IDEOGRAPH-183CF
U+183D0 (99280) TANGUT IDEOGRAPH-183D0.svg 𘏐 TANGUT IDEOGRAPH-183D0
U+183D1 (99281) TANGUT IDEOGRAPH-183D1.svg 𘏑 TANGUT IDEOGRAPH-183D1
U+183D2 (99282) TANGUT IDEOGRAPH-183D2.svg 𘏒 TANGUT IDEOGRAPH-183D2
U+183D3 (99283) TANGUT IDEOGRAPH-183D3.svg 𘏓 TANGUT IDEOGRAPH-183D3
U+183D4 (99284) TANGUT IDEOGRAPH-183D4.svg 𘏔 TANGUT IDEOGRAPH-183D4
U+183D5 (99285) TANGUT IDEOGRAPH-183D5.svg 𘏕 TANGUT IDEOGRAPH-183D5
U+183D6 (99286) TANGUT IDEOGRAPH-183D6.svg 𘏖 TANGUT IDEOGRAPH-183D6
U+183D7 (99287) TANGUT IDEOGRAPH-183D7.svg 𘏗 TANGUT IDEOGRAPH-183D7
U+183D8 (99288) TANGUT IDEOGRAPH-183D8.svg 𘏘 TANGUT IDEOGRAPH-183D8
U+183D9 (99289) TANGUT IDEOGRAPH-183D9.svg 𘏙 TANGUT IDEOGRAPH-183D9
U+183DA (99290) TANGUT IDEOGRAPH-183DA.svg 𘏚 TANGUT IDEOGRAPH-183DA
U+183DB (99291) TANGUT IDEOGRAPH-183DB.svg 𘏛 TANGUT IDEOGRAPH-183DB
U+183DC (99292) TANGUT IDEOGRAPH-183DC.svg 𘏜 TANGUT IDEOGRAPH-183DC
U+183DD (99293) TANGUT IDEOGRAPH-183DD.svg 𘏝 TANGUT IDEOGRAPH-183DD
U+183DE (99294) TANGUT IDEOGRAPH-183DE.svg 𘏞 TANGUT IDEOGRAPH-183DE
U+183DF (99295) TANGUT IDEOGRAPH-183DF.svg 𘏟 TANGUT IDEOGRAPH-183DF
U+183E0 (99296) TANGUT IDEOGRAPH-183E0.svg 𘏠 TANGUT IDEOGRAPH-183E0
U+183E1 (99297) TANGUT IDEOGRAPH-183E1.svg 𘏡 TANGUT IDEOGRAPH-183E1
U+183E2 (99298) TANGUT IDEOGRAPH-183E2.svg 𘏢 TANGUT IDEOGRAPH-183E2
U+183E3 (99299) TANGUT IDEOGRAPH-183E3.svg 𘏣 TANGUT IDEOGRAPH-183E3
U+183E4 (99300) TANGUT IDEOGRAPH-183E4.svg 𘏤 TANGUT IDEOGRAPH-183E4
U+183E5 (99301) TANGUT IDEOGRAPH-183E5.svg 𘏥 TANGUT IDEOGRAPH-183E5
U+183E6 (99302) TANGUT IDEOGRAPH-183E6.svg 𘏦 TANGUT IDEOGRAPH-183E6
U+183E7 (99303) TANGUT IDEOGRAPH-183E7.svg 𘏧 TANGUT IDEOGRAPH-183E7
U+183E8 (99304) TANGUT IDEOGRAPH-183E8.svg 𘏨 TANGUT IDEOGRAPH-183E8
U+183E9 (99305) TANGUT IDEOGRAPH-183E9.svg 𘏩 TANGUT IDEOGRAPH-183E9
U+183EA (99306) TANGUT IDEOGRAPH-183EA.svg 𘏪 TANGUT IDEOGRAPH-183EA
U+183EB (99307) TANGUT IDEOGRAPH-183EB.svg 𘏫 TANGUT IDEOGRAPH-183EB
U+183EC (99308) TANGUT IDEOGRAPH-183EC.svg 𘏬 TANGUT IDEOGRAPH-183EC
U+183ED (99309) TANGUT IDEOGRAPH-183ED.svg 𘏭 TANGUT IDEOGRAPH-183ED
U+183EE (99310) TANGUT IDEOGRAPH-183EE.svg 𘏮 TANGUT IDEOGRAPH-183EE
U+183EF (99311) TANGUT IDEOGRAPH-183EF.svg 𘏯 TANGUT IDEOGRAPH-183EF
U+183F0 (99312) TANGUT IDEOGRAPH-183F0.svg 𘏰 TANGUT IDEOGRAPH-183F0
U+183F1 (99313) TANGUT IDEOGRAPH-183F1.svg 𘏱 TANGUT IDEOGRAPH-183F1
U+183F2 (99314) TANGUT IDEOGRAPH-183F2.svg 𘏲 TANGUT IDEOGRAPH-183F2
U+183F3 (99315) TANGUT IDEOGRAPH-183F3.svg 𘏳 TANGUT IDEOGRAPH-183F3
U+183F4 (99316) TANGUT IDEOGRAPH-183F4.svg 𘏴 TANGUT IDEOGRAPH-183F4
U+183F5 (99317) TANGUT IDEOGRAPH-183F5.svg 𘏵 TANGUT IDEOGRAPH-183F5
U+183F6 (99318) TANGUT IDEOGRAPH-183F6.svg 𘏶 TANGUT IDEOGRAPH-183F6
U+183F7 (99319) TANGUT IDEOGRAPH-183F7.svg 𘏷 TANGUT IDEOGRAPH-183F7
U+183F8 (99320) TANGUT IDEOGRAPH-183F8.svg 𘏸 TANGUT IDEOGRAPH-183F8
U+183F9 (99321) TANGUT IDEOGRAPH-183F9.svg 𘏹 TANGUT IDEOGRAPH-183F9
U+183FA (99322) TANGUT IDEOGRAPH-183FA.svg 𘏺 TANGUT IDEOGRAPH-183FA
U+183FB (99323) TANGUT IDEOGRAPH-183FB.svg 𘏻 TANGUT IDEOGRAPH-183FB
U+183FC (99324) TANGUT IDEOGRAPH-183FC.svg 𘏼 TANGUT IDEOGRAPH-183FC
U+183FD (99325) TANGUT IDEOGRAPH-183FD.svg 𘏽 TANGUT IDEOGRAPH-183FD
U+183FE (99326) TANGUT IDEOGRAPH-183FE.svg 𘏾 TANGUT IDEOGRAPH-183FE
U+183FF (99327) TANGUT IDEOGRAPH-183FF.svg 𘏿 TANGUT IDEOGRAPH-183FF
U+18400 (99328) TANGUT IDEOGRAPH-18400.svg 𘐀 TANGUT IDEOGRAPH-18400
U+18401 (99329) TANGUT IDEOGRAPH-18401.svg 𘐁 TANGUT IDEOGRAPH-18401
U+18402 (99330) TANGUT IDEOGRAPH-18402.svg 𘐂 TANGUT IDEOGRAPH-18402
U+18403 (99331) TANGUT IDEOGRAPH-18403.svg 𘐃 TANGUT IDEOGRAPH-18403
U+18404 (99332) TANGUT IDEOGRAPH-18404.svg 𘐄 TANGUT IDEOGRAPH-18404
U+18405 (99333) TANGUT IDEOGRAPH-18405.svg 𘐅 TANGUT IDEOGRAPH-18405
U+18406 (99334) TANGUT IDEOGRAPH-18406.svg 𘐆 TANGUT IDEOGRAPH-18406
U+18407 (99335) TANGUT IDEOGRAPH-18407.svg 𘐇 TANGUT IDEOGRAPH-18407
U+18408 (99336) TANGUT IDEOGRAPH-18408.svg 𘐈 TANGUT IDEOGRAPH-18408
U+18409 (99337) TANGUT IDEOGRAPH-18409.svg 𘐉 TANGUT IDEOGRAPH-18409
U+1840A (99338) TANGUT IDEOGRAPH-1840A.svg 𘐊 TANGUT IDEOGRAPH-1840A
U+1840B (99339) TANGUT IDEOGRAPH-1840B.svg 𘐋 TANGUT IDEOGRAPH-1840B
U+1840C (99340) TANGUT IDEOGRAPH-1840C.svg 𘐌 TANGUT IDEOGRAPH-1840C
U+1840D (99341) TANGUT IDEOGRAPH-1840D.svg 𘐍 TANGUT IDEOGRAPH-1840D
U+1840E (99342) TANGUT IDEOGRAPH-1840E.svg 𘐎 TANGUT IDEOGRAPH-1840E
U+1840F (99343) TANGUT IDEOGRAPH-1840F.svg 𘐏 TANGUT IDEOGRAPH-1840F
U+18410 (99344) TANGUT IDEOGRAPH-18410.svg 𘐐 TANGUT IDEOGRAPH-18410
U+18411 (99345) TANGUT IDEOGRAPH-18411.svg 𘐑 TANGUT IDEOGRAPH-18411
U+18412 (99346) TANGUT IDEOGRAPH-18412.svg 𘐒 TANGUT IDEOGRAPH-18412
U+18413 (99347) TANGUT IDEOGRAPH-18413.svg 𘐓 TANGUT IDEOGRAPH-18413
U+18414 (99348) TANGUT IDEOGRAPH-18414.svg 𘐔 TANGUT IDEOGRAPH-18414
U+18415 (99349) TANGUT IDEOGRAPH-18415.svg 𘐕 TANGUT IDEOGRAPH-18415
U+18416 (99350) TANGUT IDEOGRAPH-18416.svg 𘐖 TANGUT IDEOGRAPH-18416
U+18417 (99351) TANGUT IDEOGRAPH-18417.svg 𘐗 TANGUT IDEOGRAPH-18417
U+18418 (99352) TANGUT IDEOGRAPH-18418.svg 𘐘 TANGUT IDEOGRAPH-18418
U+18419 (99353) TANGUT IDEOGRAPH-18419.svg 𘐙 TANGUT IDEOGRAPH-18419
U+1841A (99354) TANGUT IDEOGRAPH-1841A.svg 𘐚 TANGUT IDEOGRAPH-1841A
U+1841B (99355) TANGUT IDEOGRAPH-1841B.svg 𘐛 TANGUT IDEOGRAPH-1841B
U+1841C (99356) TANGUT IDEOGRAPH-1841C.svg 𘐜 TANGUT IDEOGRAPH-1841C
U+1841D (99357) TANGUT IDEOGRAPH-1841D.svg 𘐝 TANGUT IDEOGRAPH-1841D
U+1841E (99358) TANGUT IDEOGRAPH-1841E.svg 𘐞 TANGUT IDEOGRAPH-1841E
U+1841F (99359) TANGUT IDEOGRAPH-1841F.svg 𘐟 TANGUT IDEOGRAPH-1841F
U+18420 (99360) TANGUT IDEOGRAPH-18420.svg 𘐠 TANGUT IDEOGRAPH-18420
U+18421 (99361) TANGUT IDEOGRAPH-18421.svg 𘐡 TANGUT IDEOGRAPH-18421
U+18422 (99362) TANGUT IDEOGRAPH-18422.svg 𘐢 TANGUT IDEOGRAPH-18422
U+18423 (99363) TANGUT IDEOGRAPH-18423.svg 𘐣 TANGUT IDEOGRAPH-18423
U+18424 (99364) TANGUT IDEOGRAPH-18424.svg 𘐤 TANGUT IDEOGRAPH-18424
U+18425 (99365) TANGUT IDEOGRAPH-18425.svg 𘐥 TANGUT IDEOGRAPH-18425
U+18426 (99366) TANGUT IDEOGRAPH-18426.svg 𘐦 TANGUT IDEOGRAPH-18426
U+18427 (99367) TANGUT IDEOGRAPH-18427.svg 𘐧 TANGUT IDEOGRAPH-18427
U+18428 (99368) TANGUT IDEOGRAPH-18428.svg 𘐨 TANGUT IDEOGRAPH-18428
U+18429 (99369) TANGUT IDEOGRAPH-18429.svg 𘐩 TANGUT IDEOGRAPH-18429
U+1842A (99370) TANGUT IDEOGRAPH-1842A.svg 𘐪 TANGUT IDEOGRAPH-1842A
U+1842B (99371) TANGUT IDEOGRAPH-1842B.svg 𘐫 TANGUT IDEOGRAPH-1842B
U+1842C (99372) TANGUT IDEOGRAPH-1842C.svg 𘐬 TANGUT IDEOGRAPH-1842C
U+1842D (99373) TANGUT IDEOGRAPH-1842D.svg 𘐭 TANGUT IDEOGRAPH-1842D
U+1842E (99374) TANGUT IDEOGRAPH-1842E.svg 𘐮 TANGUT IDEOGRAPH-1842E
U+1842F (99375) TANGUT IDEOGRAPH-1842F.svg 𘐯 TANGUT IDEOGRAPH-1842F
U+18430 (99376) TANGUT IDEOGRAPH-18430.svg 𘐰 TANGUT IDEOGRAPH-18430
U+18431 (99377) TANGUT IDEOGRAPH-18431.svg 𘐱 TANGUT IDEOGRAPH-18431
U+18432 (99378) TANGUT IDEOGRAPH-18432.svg 𘐲 TANGUT IDEOGRAPH-18432
U+18433 (99379) TANGUT IDEOGRAPH-18433.svg 𘐳 TANGUT IDEOGRAPH-18433
U+18434 (99380) TANGUT IDEOGRAPH-18434.svg 𘐴 TANGUT IDEOGRAPH-18434
U+18435 (99381) TANGUT IDEOGRAPH-18435.svg 𘐵 TANGUT IDEOGRAPH-18435
U+18436 (99382) TANGUT IDEOGRAPH-18436.svg 𘐶 TANGUT IDEOGRAPH-18436
U+18437 (99383) TANGUT IDEOGRAPH-18437.svg 𘐷 TANGUT IDEOGRAPH-18437
U+18438 (99384) TANGUT IDEOGRAPH-18438.svg 𘐸 TANGUT IDEOGRAPH-18438
U+18439 (99385) TANGUT IDEOGRAPH-18439.svg 𘐹 TANGUT IDEOGRAPH-18439
U+1843A (99386) TANGUT IDEOGRAPH-1843A.svg 𘐺 TANGUT IDEOGRAPH-1843A
U+1843B (99387) TANGUT IDEOGRAPH-1843B.svg 𘐻 TANGUT IDEOGRAPH-1843B
U+1843C (99388) TANGUT IDEOGRAPH-1843C.svg 𘐼 TANGUT IDEOGRAPH-1843C
U+1843D (99389) TANGUT IDEOGRAPH-1843D.svg 𘐽 TANGUT IDEOGRAPH-1843D
U+1843E (99390) TANGUT IDEOGRAPH-1843E.svg 𘐾 TANGUT IDEOGRAPH-1843E
U+1843F (99391) TANGUT IDEOGRAPH-1843F.svg 𘐿 TANGUT IDEOGRAPH-1843F
U+18440 (99392) TANGUT IDEOGRAPH-18440.svg 𘑀 TANGUT IDEOGRAPH-18440
U+18441 (99393) TANGUT IDEOGRAPH-18441.svg 𘑁 TANGUT IDEOGRAPH-18441
U+18442 (99394) TANGUT IDEOGRAPH-18442.svg 𘑂 TANGUT IDEOGRAPH-18442
U+18443 (99395) TANGUT IDEOGRAPH-18443.svg 𘑃 TANGUT IDEOGRAPH-18443
U+18444 (99396) TANGUT IDEOGRAPH-18444.svg 𘑄 TANGUT IDEOGRAPH-18444
U+18445 (99397) TANGUT IDEOGRAPH-18445.svg 𘑅 TANGUT IDEOGRAPH-18445
U+18446 (99398) TANGUT IDEOGRAPH-18446.svg 𘑆 TANGUT IDEOGRAPH-18446
U+18447 (99399) TANGUT IDEOGRAPH-18447.svg 𘑇 TANGUT IDEOGRAPH-18447
U+18448 (99400) TANGUT IDEOGRAPH-18448.svg 𘑈 TANGUT IDEOGRAPH-18448
U+18449 (99401) TANGUT IDEOGRAPH-18449.svg 𘑉 TANGUT IDEOGRAPH-18449
U+1844A (99402) TANGUT IDEOGRAPH-1844A.svg 𘑊 TANGUT IDEOGRAPH-1844A
U+1844B (99403) TANGUT IDEOGRAPH-1844B.svg 𘑋 TANGUT IDEOGRAPH-1844B
U+1844C (99404) TANGUT IDEOGRAPH-1844C.svg 𘑌 TANGUT IDEOGRAPH-1844C
U+1844D (99405) TANGUT IDEOGRAPH-1844D.svg 𘑍 TANGUT IDEOGRAPH-1844D
U+1844E (99406) TANGUT IDEOGRAPH-1844E.svg 𘑎 TANGUT IDEOGRAPH-1844E
U+1844F (99407) TANGUT IDEOGRAPH-1844F.svg 𘑏 TANGUT IDEOGRAPH-1844F
U+18450 (99408) TANGUT IDEOGRAPH-18450.svg 𘑐 TANGUT IDEOGRAPH-18450
U+18451 (99409) TANGUT IDEOGRAPH-18451.svg 𘑑 TANGUT IDEOGRAPH-18451
U+18452 (99410) TANGUT IDEOGRAPH-18452.svg 𘑒 TANGUT IDEOGRAPH-18452
U+18453 (99411) TANGUT IDEOGRAPH-18453.svg 𘑓 TANGUT IDEOGRAPH-18453
U+18454 (99412) TANGUT IDEOGRAPH-18454.svg 𘑔 TANGUT IDEOGRAPH-18454
U+18455 (99413) TANGUT IDEOGRAPH-18455.svg 𘑕 TANGUT IDEOGRAPH-18455
U+18456 (99414) TANGUT IDEOGRAPH-18456.svg 𘑖 TANGUT IDEOGRAPH-18456
U+18457 (99415) TANGUT IDEOGRAPH-18457.svg 𘑗 TANGUT IDEOGRAPH-18457
U+18458 (99416) TANGUT IDEOGRAPH-18458.svg 𘑘 TANGUT IDEOGRAPH-18458
U+18459 (99417) TANGUT IDEOGRAPH-18459.svg 𘑙 TANGUT IDEOGRAPH-18459
U+1845A (99418) TANGUT IDEOGRAPH-1845A.svg 𘑚 TANGUT IDEOGRAPH-1845A
U+1845B (99419) TANGUT IDEOGRAPH-1845B.svg 𘑛 TANGUT IDEOGRAPH-1845B
U+1845C (99420) TANGUT IDEOGRAPH-1845C.svg 𘑜 TANGUT IDEOGRAPH-1845C
U+1845D (99421) TANGUT IDEOGRAPH-1845D.svg 𘑝 TANGUT IDEOGRAPH-1845D
U+1845E (99422) TANGUT IDEOGRAPH-1845E.svg 𘑞 TANGUT IDEOGRAPH-1845E
U+1845F (99423) TANGUT IDEOGRAPH-1845F.svg 𘑟 TANGUT IDEOGRAPH-1845F
U+18460 (99424) TANGUT IDEOGRAPH-18460.svg 𘑠 TANGUT IDEOGRAPH-18460
U+18461 (99425) TANGUT IDEOGRAPH-18461.svg 𘑡 TANGUT IDEOGRAPH-18461
U+18462 (99426) TANGUT IDEOGRAPH-18462.svg 𘑢 TANGUT IDEOGRAPH-18462
U+18463 (99427) TANGUT IDEOGRAPH-18463.svg 𘑣 TANGUT IDEOGRAPH-18463
U+18464 (99428) TANGUT IDEOGRAPH-18464.svg 𘑤 TANGUT IDEOGRAPH-18464
U+18465 (99429) TANGUT IDEOGRAPH-18465.svg 𘑥 TANGUT IDEOGRAPH-18465
U+18466 (99430) TANGUT IDEOGRAPH-18466.svg 𘑦 TANGUT IDEOGRAPH-18466
U+18467 (99431) TANGUT IDEOGRAPH-18467.svg 𘑧 TANGUT IDEOGRAPH-18467
U+18468 (99432) TANGUT IDEOGRAPH-18468.svg 𘑨 TANGUT IDEOGRAPH-18468
U+18469 (99433) TANGUT IDEOGRAPH-18469.svg 𘑩 TANGUT IDEOGRAPH-18469
U+1846A (99434) TANGUT IDEOGRAPH-1846A.svg 𘑪 TANGUT IDEOGRAPH-1846A
U+1846B (99435) TANGUT IDEOGRAPH-1846B.svg 𘑫 TANGUT IDEOGRAPH-1846B
U+1846C (99436) TANGUT IDEOGRAPH-1846C.svg 𘑬 TANGUT IDEOGRAPH-1846C
U+1846D (99437) TANGUT IDEOGRAPH-1846D.svg 𘑭 TANGUT IDEOGRAPH-1846D
U+1846E (99438) TANGUT IDEOGRAPH-1846E.svg 𘑮 TANGUT IDEOGRAPH-1846E
U+1846F (99439) TANGUT IDEOGRAPH-1846F.svg 𘑯 TANGUT IDEOGRAPH-1846F
U+18470 (99440) TANGUT IDEOGRAPH-18470.svg 𘑰 TANGUT IDEOGRAPH-18470
U+18471 (99441) TANGUT IDEOGRAPH-18471.svg 𘑱 TANGUT IDEOGRAPH-18471
U+18472 (99442) TANGUT IDEOGRAPH-18472.svg 𘑲 TANGUT IDEOGRAPH-18472
U+18473 (99443) TANGUT IDEOGRAPH-18473.svg 𘑳 TANGUT IDEOGRAPH-18473
U+18474 (99444) TANGUT IDEOGRAPH-18474.svg 𘑴 TANGUT IDEOGRAPH-18474
U+18475 (99445) TANGUT IDEOGRAPH-18475.svg 𘑵 TANGUT IDEOGRAPH-18475
U+18476 (99446) TANGUT IDEOGRAPH-18476.svg 𘑶 TANGUT IDEOGRAPH-18476
U+18477 (99447) TANGUT IDEOGRAPH-18477.svg 𘑷 TANGUT IDEOGRAPH-18477
U+18478 (99448) TANGUT IDEOGRAPH-18478.svg 𘑸 TANGUT IDEOGRAPH-18478
U+18479 (99449) TANGUT IDEOGRAPH-18479.svg 𘑹 TANGUT IDEOGRAPH-18479
U+1847A (99450) TANGUT IDEOGRAPH-1847A.svg 𘑺 TANGUT IDEOGRAPH-1847A
U+1847B (99451) TANGUT IDEOGRAPH-1847B.svg 𘑻 TANGUT IDEOGRAPH-1847B
U+1847C (99452) TANGUT IDEOGRAPH-1847C.svg 𘑼 TANGUT IDEOGRAPH-1847C
U+1847D (99453) TANGUT IDEOGRAPH-1847D.svg 𘑽 TANGUT IDEOGRAPH-1847D
U+1847E (99454) TANGUT IDEOGRAPH-1847E.svg 𘑾 TANGUT IDEOGRAPH-1847E
U+1847F (99455) TANGUT IDEOGRAPH-1847F.svg 𘑿 TANGUT IDEOGRAPH-1847F
U+18480 (99456) TANGUT IDEOGRAPH-18480.svg 𘒀 TANGUT IDEOGRAPH-18480
U+18481 (99457) TANGUT IDEOGRAPH-18481.svg 𘒁 TANGUT IDEOGRAPH-18481
U+18482 (99458) TANGUT IDEOGRAPH-18482.svg 𘒂 TANGUT IDEOGRAPH-18482
U+18483 (99459) TANGUT IDEOGRAPH-18483.svg 𘒃 TANGUT IDEOGRAPH-18483
U+18484 (99460) TANGUT IDEOGRAPH-18484.svg 𘒄 TANGUT IDEOGRAPH-18484
U+18485 (99461) TANGUT IDEOGRAPH-18485.svg 𘒅 TANGUT IDEOGRAPH-18485
U+18486 (99462) TANGUT IDEOGRAPH-18486.svg 𘒆 TANGUT IDEOGRAPH-18486
U+18487 (99463) TANGUT IDEOGRAPH-18487.svg 𘒇 TANGUT IDEOGRAPH-18487
U+18488 (99464) TANGUT IDEOGRAPH-18488.svg 𘒈 TANGUT IDEOGRAPH-18488
U+18489 (99465) TANGUT IDEOGRAPH-18489.svg 𘒉 TANGUT IDEOGRAPH-18489
U+1848A (99466) TANGUT IDEOGRAPH-1848A.svg 𘒊 TANGUT IDEOGRAPH-1848A
U+1848B (99467) TANGUT IDEOGRAPH-1848B.svg 𘒋 TANGUT IDEOGRAPH-1848B
U+1848C (99468) TANGUT IDEOGRAPH-1848C.svg 𘒌 TANGUT IDEOGRAPH-1848C
U+1848D (99469) TANGUT IDEOGRAPH-1848D.svg 𘒍 TANGUT IDEOGRAPH-1848D
U+1848E (99470) TANGUT IDEOGRAPH-1848E.svg 𘒎 TANGUT IDEOGRAPH-1848E
U+1848F (99471) TANGUT IDEOGRAPH-1848F.svg 𘒏 TANGUT IDEOGRAPH-1848F
U+18490 (99472) TANGUT IDEOGRAPH-18490.svg 𘒐 TANGUT IDEOGRAPH-18490
U+18491 (99473) TANGUT IDEOGRAPH-18491.svg 𘒑 TANGUT IDEOGRAPH-18491
U+18492 (99474) TANGUT IDEOGRAPH-18492.svg 𘒒 TANGUT IDEOGRAPH-18492
U+18493 (99475) TANGUT IDEOGRAPH-18493.svg 𘒓 TANGUT IDEOGRAPH-18493
U+18494 (99476) TANGUT IDEOGRAPH-18494.svg 𘒔 TANGUT IDEOGRAPH-18494
U+18495 (99477) TANGUT IDEOGRAPH-18495.svg 𘒕 TANGUT IDEOGRAPH-18495
U+18496 (99478) TANGUT IDEOGRAPH-18496.svg 𘒖 TANGUT IDEOGRAPH-18496
U+18497 (99479) TANGUT IDEOGRAPH-18497.svg 𘒗 TANGUT IDEOGRAPH-18497
U+18498 (99480)