Bước tới nội dung

Phụ lục:Unicode/Tangut/18000

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Ideographic Symbols and Punctuation

Tangut

Tangut Components ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Tangut” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+17000 đến U+187FF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Tang (Tangut).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/Tangut/17800.

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+18000 (98304) 𘀀 TANGUT IDEOGRAPH-18000
U+18001 (98305) 𘀁 TANGUT IDEOGRAPH-18001
U+18002 (98306) 𘀂 TANGUT IDEOGRAPH-18002
U+18003 (98307) 𘀃 TANGUT IDEOGRAPH-18003
U+18004 (98308) 𘀄 TANGUT IDEOGRAPH-18004
U+18005 (98309) 𘀅 TANGUT IDEOGRAPH-18005
U+18006 (98310) 𘀆 TANGUT IDEOGRAPH-18006
U+18007 (98311) 𘀇 TANGUT IDEOGRAPH-18007
U+18008 (98312) 𘀈 TANGUT IDEOGRAPH-18008
U+18009 (98313) 𘀉 TANGUT IDEOGRAPH-18009
U+1800A (98314) 𘀊 TANGUT IDEOGRAPH-1800A
U+1800B (98315) 𘀋 TANGUT IDEOGRAPH-1800B
U+1800C (98316) 𘀌 TANGUT IDEOGRAPH-1800C
U+1800D (98317) 𘀍 TANGUT IDEOGRAPH-1800D
U+1800E (98318) 𘀎 TANGUT IDEOGRAPH-1800E
U+1800F (98319) 𘀏 TANGUT IDEOGRAPH-1800F
U+18010 (98320) 𘀐 TANGUT IDEOGRAPH-18010
U+18011 (98321) 𘀑 TANGUT IDEOGRAPH-18011
U+18012 (98322) 𘀒 TANGUT IDEOGRAPH-18012
U+18013 (98323) 𘀓 TANGUT IDEOGRAPH-18013
U+18014 (98324) 𘀔 TANGUT IDEOGRAPH-18014
U+18015 (98325) 𘀕 TANGUT IDEOGRAPH-18015
U+18016 (98326) 𘀖 TANGUT IDEOGRAPH-18016
U+18017 (98327) 𘀗 TANGUT IDEOGRAPH-18017
U+18018 (98328) 𘀘 TANGUT IDEOGRAPH-18018
U+18019 (98329) 𘀙 TANGUT IDEOGRAPH-18019
U+1801A (98330) 𘀚 TANGUT IDEOGRAPH-1801A
U+1801B (98331) 𘀛 TANGUT IDEOGRAPH-1801B
U+1801C (98332) 𘀜 TANGUT IDEOGRAPH-1801C
U+1801D (98333) 𘀝 TANGUT IDEOGRAPH-1801D
U+1801E (98334) 𘀞 TANGUT IDEOGRAPH-1801E
U+1801F (98335) 𘀟 TANGUT IDEOGRAPH-1801F
U+18020 (98336) 𘀠 TANGUT IDEOGRAPH-18020
U+18021 (98337) 𘀡 TANGUT IDEOGRAPH-18021
U+18022 (98338) 𘀢 TANGUT IDEOGRAPH-18022
U+18023 (98339) 𘀣 TANGUT IDEOGRAPH-18023
U+18024 (98340) 𘀤 TANGUT IDEOGRAPH-18024
U+18025 (98341) 𘀥 TANGUT IDEOGRAPH-18025
U+18026 (98342) 𘀦 TANGUT IDEOGRAPH-18026
U+18027 (98343) 𘀧 TANGUT IDEOGRAPH-18027
U+18028 (98344) 𘀨 TANGUT IDEOGRAPH-18028
U+18029 (98345) 𘀩 TANGUT IDEOGRAPH-18029
U+1802A (98346) 𘀪 TANGUT IDEOGRAPH-1802A
U+1802B (98347) 𘀫 TANGUT IDEOGRAPH-1802B
U+1802C (98348) 𘀬 TANGUT IDEOGRAPH-1802C
U+1802D (98349) 𘀭 TANGUT IDEOGRAPH-1802D
U+1802E (98350) 𘀮 TANGUT IDEOGRAPH-1802E
U+1802F (98351) 𘀯 TANGUT IDEOGRAPH-1802F
U+18030 (98352) 𘀰 TANGUT IDEOGRAPH-18030
U+18031 (98353) 𘀱 TANGUT IDEOGRAPH-18031
U+18032 (98354) 𘀲 TANGUT IDEOGRAPH-18032
U+18033 (98355) 𘀳 TANGUT IDEOGRAPH-18033
U+18034 (98356) 𘀴 TANGUT IDEOGRAPH-18034
U+18035 (98357) 𘀵 TANGUT IDEOGRAPH-18035
U+18036 (98358) 𘀶 TANGUT IDEOGRAPH-18036
U+18037 (98359) 𘀷 TANGUT IDEOGRAPH-18037
U+18038 (98360) 𘀸 TANGUT IDEOGRAPH-18038
U+18039 (98361) 𘀹 TANGUT IDEOGRAPH-18039
U+1803A (98362) 𘀺 TANGUT IDEOGRAPH-1803A
U+1803B (98363) 𘀻 TANGUT IDEOGRAPH-1803B
U+1803C (98364) 𘀼 TANGUT IDEOGRAPH-1803C
U+1803D (98365) 𘀽 TANGUT IDEOGRAPH-1803D
U+1803E (98366) 𘀾 TANGUT IDEOGRAPH-1803E
U+1803F (98367) 𘀿 TANGUT IDEOGRAPH-1803F
U+18040 (98368) 𘁀 TANGUT IDEOGRAPH-18040
U+18041 (98369) 𘁁 TANGUT IDEOGRAPH-18041
U+18042 (98370) 𘁂 TANGUT IDEOGRAPH-18042
U+18043 (98371) 𘁃 TANGUT IDEOGRAPH-18043
U+18044 (98372) 𘁄 TANGUT IDEOGRAPH-18044
U+18045 (98373) 𘁅 TANGUT IDEOGRAPH-18045
U+18046 (98374) 𘁆 TANGUT IDEOGRAPH-18046
U+18047 (98375) 𘁇 TANGUT IDEOGRAPH-18047
U+18048 (98376) 𘁈 TANGUT IDEOGRAPH-18048
U+18049 (98377) 𘁉 TANGUT IDEOGRAPH-18049
U+1804A (98378) 𘁊 TANGUT IDEOGRAPH-1804A
U+1804B (98379) 𘁋 TANGUT IDEOGRAPH-1804B
U+1804C (98380) 𘁌 TANGUT IDEOGRAPH-1804C
U+1804D (98381) 𘁍 TANGUT IDEOGRAPH-1804D
U+1804E (98382) 𘁎 TANGUT IDEOGRAPH-1804E
U+1804F (98383) 𘁏 TANGUT IDEOGRAPH-1804F
U+18050 (98384) 𘁐 TANGUT IDEOGRAPH-18050
U+18051 (98385) 𘁑 TANGUT IDEOGRAPH-18051
U+18052 (98386) 𘁒 TANGUT IDEOGRAPH-18052
U+18053 (98387) 𘁓 TANGUT IDEOGRAPH-18053
U+18054 (98388) 𘁔 TANGUT IDEOGRAPH-18054
U+18055 (98389) 𘁕 TANGUT IDEOGRAPH-18055
U+18056 (98390) 𘁖 TANGUT IDEOGRAPH-18056
U+18057 (98391) 𘁗 TANGUT IDEOGRAPH-18057
U+18058 (98392) 𘁘 TANGUT IDEOGRAPH-18058
U+18059 (98393) 𘁙 TANGUT IDEOGRAPH-18059
U+1805A (98394) 𘁚 TANGUT IDEOGRAPH-1805A
U+1805B (98395) 𘁛 TANGUT IDEOGRAPH-1805B
U+1805C (98396) 𘁜 TANGUT IDEOGRAPH-1805C
U+1805D (98397) 𘁝 TANGUT IDEOGRAPH-1805D
U+1805E (98398) 𘁞 TANGUT IDEOGRAPH-1805E
U+1805F (98399) 𘁟 TANGUT IDEOGRAPH-1805F
U+18060 (98400) 𘁠 TANGUT IDEOGRAPH-18060
U+18061 (98401) 𘁡 TANGUT IDEOGRAPH-18061
U+18062 (98402) 𘁢 TANGUT IDEOGRAPH-18062
U+18063 (98403) 𘁣 TANGUT IDEOGRAPH-18063
U+18064 (98404) 𘁤 TANGUT IDEOGRAPH-18064
U+18065 (98405) 𘁥 TANGUT IDEOGRAPH-18065
U+18066 (98406) 𘁦 TANGUT IDEOGRAPH-18066
U+18067 (98407) 𘁧 TANGUT IDEOGRAPH-18067
U+18068 (98408) 𘁨 TANGUT IDEOGRAPH-18068
U+18069 (98409) 𘁩 TANGUT IDEOGRAPH-18069
U+1806A (98410) 𘁪 TANGUT IDEOGRAPH-1806A
U+1806B (98411) 𘁫 TANGUT IDEOGRAPH-1806B
U+1806C (98412) 𘁬 TANGUT IDEOGRAPH-1806C
U+1806D (98413) 𘁭 TANGUT IDEOGRAPH-1806D
U+1806E (98414) 𘁮 TANGUT IDEOGRAPH-1806E
U+1806F (98415) 𘁯 TANGUT IDEOGRAPH-1806F
U+18070 (98416) 𘁰 TANGUT IDEOGRAPH-18070
U+18071 (98417) 𘁱 TANGUT IDEOGRAPH-18071
U+18072 (98418) 𘁲 TANGUT IDEOGRAPH-18072
U+18073 (98419) 𘁳 TANGUT IDEOGRAPH-18073
U+18074 (98420) 𘁴 TANGUT IDEOGRAPH-18074
U+18075 (98421) 𘁵 TANGUT IDEOGRAPH-18075
U+18076 (98422) 𘁶 TANGUT IDEOGRAPH-18076
U+18077 (98423) 𘁷 TANGUT IDEOGRAPH-18077
U+18078 (98424) 𘁸 TANGUT IDEOGRAPH-18078
U+18079 (98425) 𘁹 TANGUT IDEOGRAPH-18079
U+1807A (98426) 𘁺 TANGUT IDEOGRAPH-1807A
U+1807B (98427) 𘁻 TANGUT IDEOGRAPH-1807B
U+1807C (98428) 𘁼 TANGUT IDEOGRAPH-1807C
U+1807D (98429) 𘁽 TANGUT IDEOGRAPH-1807D
U+1807E (98430) 𘁾 TANGUT IDEOGRAPH-1807E
U+1807F (98431) 𘁿 TANGUT IDEOGRAPH-1807F
U+18080 (98432) 𘂀 TANGUT IDEOGRAPH-18080
U+18081 (98433) 𘂁 TANGUT IDEOGRAPH-18081
U+18082 (98434) 𘂂 TANGUT IDEOGRAPH-18082
U+18083 (98435) 𘂃 TANGUT IDEOGRAPH-18083
U+18084 (98436) 𘂄 TANGUT IDEOGRAPH-18084
U+18085 (98437) 𘂅 TANGUT IDEOGRAPH-18085
U+18086 (98438) 𘂆 TANGUT IDEOGRAPH-18086
U+18087 (98439) 𘂇 TANGUT IDEOGRAPH-18087
U+18088 (98440) 𘂈 TANGUT IDEOGRAPH-18088
U+18089 (98441) 𘂉 TANGUT IDEOGRAPH-18089
U+1808A (98442) 𘂊 TANGUT IDEOGRAPH-1808A
U+1808B (98443) 𘂋 TANGUT IDEOGRAPH-1808B
U+1808C (98444) 𘂌 TANGUT IDEOGRAPH-1808C
U+1808D (98445) 𘂍 TANGUT IDEOGRAPH-1808D
U+1808E (98446) 𘂎 TANGUT IDEOGRAPH-1808E
U+1808F (98447) 𘂏 TANGUT IDEOGRAPH-1808F
U+18090 (98448) 𘂐 TANGUT IDEOGRAPH-18090
U+18091 (98449) 𘂑 TANGUT IDEOGRAPH-18091
U+18092 (98450) 𘂒 TANGUT IDEOGRAPH-18092
U+18093 (98451) 𘂓 TANGUT IDEOGRAPH-18093
U+18094 (98452) 𘂔 TANGUT IDEOGRAPH-18094
U+18095 (98453) 𘂕 TANGUT IDEOGRAPH-18095
U+18096 (98454) 𘂖 TANGUT IDEOGRAPH-18096
U+18097 (98455) 𘂗 TANGUT IDEOGRAPH-18097
U+18098 (98456) 𘂘 TANGUT IDEOGRAPH-18098
U+18099 (98457) 𘂙 TANGUT IDEOGRAPH-18099
U+1809A (98458) 𘂚 TANGUT IDEOGRAPH-1809A
U+1809B (98459) 𘂛 TANGUT IDEOGRAPH-1809B
U+1809C (98460) 𘂜 TANGUT IDEOGRAPH-1809C
U+1809D (98461) 𘂝 TANGUT IDEOGRAPH-1809D
U+1809E (98462) 𘂞 TANGUT IDEOGRAPH-1809E
U+1809F (98463) 𘂟 TANGUT IDEOGRAPH-1809F
U+180A0 (98464) 𘂠 TANGUT IDEOGRAPH-180A0
U+180A1 (98465) 𘂡 TANGUT IDEOGRAPH-180A1
U+180A2 (98466) 𘂢 TANGUT IDEOGRAPH-180A2
U+180A3 (98467) 𘂣 TANGUT IDEOGRAPH-180A3
U+180A4 (98468) 𘂤 TANGUT IDEOGRAPH-180A4
U+180A5 (98469) 𘂥 TANGUT IDEOGRAPH-180A5
U+180A6 (98470) 𘂦 TANGUT IDEOGRAPH-180A6
U+180A7 (98471) 𘂧 TANGUT IDEOGRAPH-180A7
U+180A8 (98472) 𘂨 TANGUT IDEOGRAPH-180A8
U+180A9 (98473) 𘂩 TANGUT IDEOGRAPH-180A9
U+180AA (98474) 𘂪 TANGUT IDEOGRAPH-180AA
U+180AB (98475) 𘂫 TANGUT IDEOGRAPH-180AB
U+180AC (98476) 𘂬 TANGUT IDEOGRAPH-180AC
U+180AD (98477) 𘂭 TANGUT IDEOGRAPH-180AD
U+180AE (98478) 𘂮 TANGUT IDEOGRAPH-180AE
U+180AF (98479) 𘂯 TANGUT IDEOGRAPH-180AF
U+180B0 (98480) 𘂰 TANGUT IDEOGRAPH-180B0
U+180B1 (98481) 𘂱 TANGUT IDEOGRAPH-180B1
U+180B2 (98482) 𘂲 TANGUT IDEOGRAPH-180B2
U+180B3 (98483) 𘂳 TANGUT IDEOGRAPH-180B3
U+180B4 (98484) 𘂴 TANGUT IDEOGRAPH-180B4
U+180B5 (98485) 𘂵 TANGUT IDEOGRAPH-180B5
U+180B6 (98486) 𘂶 TANGUT IDEOGRAPH-180B6
U+180B7 (98487) 𘂷 TANGUT IDEOGRAPH-180B7
U+180B8 (98488) 𘂸 TANGUT IDEOGRAPH-180B8
U+180B9 (98489) 𘂹 TANGUT IDEOGRAPH-180B9
U+180BA (98490) 𘂺 TANGUT IDEOGRAPH-180BA
U+180BB (98491) 𘂻 TANGUT IDEOGRAPH-180BB
U+180BC (98492) 𘂼 TANGUT IDEOGRAPH-180BC
U+180BD (98493) 𘂽 TANGUT IDEOGRAPH-180BD
U+180BE (98494) 𘂾 TANGUT IDEOGRAPH-180BE
U+180BF (98495) 𘂿 TANGUT IDEOGRAPH-180BF
U+180C0 (98496) 𘃀 TANGUT IDEOGRAPH-180C0
U+180C1 (98497) 𘃁 TANGUT IDEOGRAPH-180C1
U+180C2 (98498) 𘃂 TANGUT IDEOGRAPH-180C2
U+180C3 (98499) 𘃃 TANGUT IDEOGRAPH-180C3
U+180C4 (98500) 𘃄 TANGUT IDEOGRAPH-180C4
U+180C5 (98501) 𘃅 TANGUT IDEOGRAPH-180C5
U+180C6 (98502) 𘃆 TANGUT IDEOGRAPH-180C6
U+180C7 (98503) 𘃇 TANGUT IDEOGRAPH-180C7
U+180C8 (98504) 𘃈 TANGUT IDEOGRAPH-180C8
U+180C9 (98505) 𘃉 TANGUT IDEOGRAPH-180C9
U+180CA (98506) 𘃊 TANGUT IDEOGRAPH-180CA
U+180CB (98507) 𘃋 TANGUT IDEOGRAPH-180CB
U+180CC (98508) 𘃌 TANGUT IDEOGRAPH-180CC
U+180CD (98509) 𘃍 TANGUT IDEOGRAPH-180CD
U+180CE (98510) 𘃎 TANGUT IDEOGRAPH-180CE
U+180CF (98511) 𘃏 TANGUT IDEOGRAPH-180CF
U+180D0 (98512) 𘃐 TANGUT IDEOGRAPH-180D0
U+180D1 (98513) 𘃑 TANGUT IDEOGRAPH-180D1
U+180D2 (98514) 𘃒 TANGUT IDEOGRAPH-180D2
U+180D3 (98515) 𘃓 TANGUT IDEOGRAPH-180D3
U+180D4 (98516) 𘃔 TANGUT IDEOGRAPH-180D4
U+180D5 (98517) 𘃕 TANGUT IDEOGRAPH-180D5
U+180D6 (98518) 𘃖 TANGUT IDEOGRAPH-180D6
U+180D7 (98519) 𘃗 TANGUT IDEOGRAPH-180D7
U+180D8 (98520) 𘃘 TANGUT IDEOGRAPH-180D8
U+180D9 (98521) 𘃙 TANGUT IDEOGRAPH-180D9
U+180DA (98522) 𘃚 TANGUT IDEOGRAPH-180DA
U+180DB (98523) 𘃛 TANGUT IDEOGRAPH-180DB
U+180DC (98524) 𘃜 TANGUT IDEOGRAPH-180DC
U+180DD (98525) 𘃝 TANGUT IDEOGRAPH-180DD
U+180DE (98526) 𘃞 TANGUT IDEOGRAPH-180DE
U+180DF (98527) 𘃟 TANGUT IDEOGRAPH-180DF
U+180E0 (98528) 𘃠 TANGUT IDEOGRAPH-180E0
U+180E1 (98529) 𘃡 TANGUT IDEOGRAPH-180E1
U+180E2 (98530) 𘃢 TANGUT IDEOGRAPH-180E2
U+180E3 (98531) 𘃣 TANGUT IDEOGRAPH-180E3
U+180E4 (98532) 𘃤 TANGUT IDEOGRAPH-180E4
U+180E5 (98533) 𘃥 TANGUT IDEOGRAPH-180E5
U+180E6 (98534) 𘃦 TANGUT IDEOGRAPH-180E6
U+180E7 (98535) 𘃧 TANGUT IDEOGRAPH-180E7
U+180E8 (98536) 𘃨 TANGUT IDEOGRAPH-180E8
U+180E9 (98537) 𘃩 TANGUT IDEOGRAPH-180E9
U+180EA (98538) 𘃪 TANGUT IDEOGRAPH-180EA
U+180EB (98539) 𘃫 TANGUT IDEOGRAPH-180EB
U+180EC (98540) 𘃬 TANGUT IDEOGRAPH-180EC
U+180ED (98541) 𘃭 TANGUT IDEOGRAPH-180ED
U+180EE (98542) 𘃮 TANGUT IDEOGRAPH-180EE
U+180EF (98543) 𘃯 TANGUT IDEOGRAPH-180EF
U+180F0 (98544) 𘃰 TANGUT IDEOGRAPH-180F0
U+180F1 (98545) 𘃱 TANGUT IDEOGRAPH-180F1
U+180F2 (98546) 𘃲 TANGUT IDEOGRAPH-180F2
U+180F3 (98547) 𘃳 TANGUT IDEOGRAPH-180F3
U+180F4 (98548) 𘃴 TANGUT IDEOGRAPH-180F4
U+180F5 (98549) 𘃵 TANGUT IDEOGRAPH-180F5
U+180F6 (98550) 𘃶 TANGUT IDEOGRAPH-180F6
U+180F7 (98551) 𘃷 TANGUT IDEOGRAPH-180F7
U+180F8 (98552) 𘃸 TANGUT IDEOGRAPH-180F8
U+180F9 (98553) 𘃹 TANGUT IDEOGRAPH-180F9
U+180FA (98554) 𘃺 TANGUT IDEOGRAPH-180FA
U+180FB (98555) 𘃻 TANGUT IDEOGRAPH-180FB
U+180FC (98556) 𘃼 TANGUT IDEOGRAPH-180FC
U+180FD (98557) 𘃽 TANGUT IDEOGRAPH-180FD
U+180FE (98558) 𘃾 TANGUT IDEOGRAPH-180FE
U+180FF (98559) 𘃿 TANGUT IDEOGRAPH-180FF
U+18100 (98560) 𘄀 TANGUT IDEOGRAPH-18100
U+18101 (98561) 𘄁 TANGUT IDEOGRAPH-18101
U+18102 (98562) 𘄂 TANGUT IDEOGRAPH-18102
U+18103 (98563) 𘄃 TANGUT IDEOGRAPH-18103
U+18104 (98564) 𘄄 TANGUT IDEOGRAPH-18104
U+18105 (98565) 𘄅 TANGUT IDEOGRAPH-18105
U+18106 (98566) 𘄆 TANGUT IDEOGRAPH-18106
U+18107 (98567) 𘄇 TANGUT IDEOGRAPH-18107
U+18108 (98568) 𘄈 TANGUT IDEOGRAPH-18108
U+18109 (98569) 𘄉 TANGUT IDEOGRAPH-18109
U+1810A (98570) 𘄊 TANGUT IDEOGRAPH-1810A
U+1810B (98571) 𘄋 TANGUT IDEOGRAPH-1810B
U+1810C (98572) 𘄌 TANGUT IDEOGRAPH-1810C
U+1810D (98573) 𘄍 TANGUT IDEOGRAPH-1810D
U+1810E (98574) 𘄎 TANGUT IDEOGRAPH-1810E
U+1810F (98575) 𘄏 TANGUT IDEOGRAPH-1810F
U+18110 (98576) 𘄐 TANGUT IDEOGRAPH-18110
U+18111 (98577) 𘄑 TANGUT IDEOGRAPH-18111
U+18112 (98578) 𘄒 TANGUT IDEOGRAPH-18112
U+18113 (98579) 𘄓 TANGUT IDEOGRAPH-18113
U+18114 (98580) 𘄔 TANGUT IDEOGRAPH-18114
U+18115 (98581) 𘄕 TANGUT IDEOGRAPH-18115
U+18116 (98582) 𘄖 TANGUT IDEOGRAPH-18116
U+18117 (98583) 𘄗 TANGUT IDEOGRAPH-18117
U+18118 (98584) 𘄘 TANGUT IDEOGRAPH-18118
U+18119 (98585) 𘄙 TANGUT IDEOGRAPH-18119
U+1811A (98586) 𘄚 TANGUT IDEOGRAPH-1811A
U+1811B (98587) 𘄛 TANGUT IDEOGRAPH-1811B
U+1811C (98588) 𘄜 TANGUT IDEOGRAPH-1811C
U+1811D (98589) 𘄝 TANGUT IDEOGRAPH-1811D
U+1811E (98590) 𘄞 TANGUT IDEOGRAPH-1811E
U+1811F (98591) 𘄟 TANGUT IDEOGRAPH-1811F
U+18120 (98592) 𘄠 TANGUT IDEOGRAPH-18120
U+18121 (98593) 𘄡 TANGUT IDEOGRAPH-18121
U+18122 (98594) 𘄢 TANGUT IDEOGRAPH-18122
U+18123 (98595) 𘄣 TANGUT IDEOGRAPH-18123
U+18124 (98596) 𘄤 TANGUT IDEOGRAPH-18124
U+18125 (98597) 𘄥 TANGUT IDEOGRAPH-18125
U+18126 (98598) 𘄦 TANGUT IDEOGRAPH-18126
U+18127 (98599) 𘄧 TANGUT IDEOGRAPH-18127
U+18128 (98600) 𘄨 TANGUT IDEOGRAPH-18128
U+18129 (98601) 𘄩 TANGUT IDEOGRAPH-18129
U+1812A (98602) 𘄪 TANGUT IDEOGRAPH-1812A
U+1812B (98603) 𘄫 TANGUT IDEOGRAPH-1812B
U+1812C (98604) 𘄬 TANGUT IDEOGRAPH-1812C
U+1812D (98605) 𘄭 TANGUT IDEOGRAPH-1812D
U+1812E (98606) 𘄮 TANGUT IDEOGRAPH-1812E
U+1812F (98607) 𘄯 TANGUT IDEOGRAPH-1812F
U+18130 (98608) 𘄰 TANGUT IDEOGRAPH-18130
U+18131 (98609) 𘄱 TANGUT IDEOGRAPH-18131
U+18132 (98610) 𘄲 TANGUT IDEOGRAPH-18132
U+18133 (98611) 𘄳 TANGUT IDEOGRAPH-18133
U+18134 (98612) 𘄴 TANGUT IDEOGRAPH-18134
U+18135 (98613) 𘄵 TANGUT IDEOGRAPH-18135
U+18136 (98614) 𘄶 TANGUT IDEOGRAPH-18136
U+18137 (98615) 𘄷 TANGUT IDEOGRAPH-18137
U+18138 (98616) 𘄸 TANGUT IDEOGRAPH-18138
U+18139 (98617) 𘄹 TANGUT IDEOGRAPH-18139
U+1813A (98618) 𘄺 TANGUT IDEOGRAPH-1813A
U+1813B (98619) 𘄻 TANGUT IDEOGRAPH-1813B
U+1813C (98620) 𘄼 TANGUT IDEOGRAPH-1813C
U+1813D (98621) 𘄽 TANGUT IDEOGRAPH-1813D
U+1813E (98622) 𘄾 TANGUT IDEOGRAPH-1813E
U+1813F (98623) 𘄿 TANGUT IDEOGRAPH-1813F
U+18140 (98624) 𘅀 TANGUT IDEOGRAPH-18140
U+18141 (98625) 𘅁 TANGUT IDEOGRAPH-18141
U+18142 (98626) 𘅂 TANGUT IDEOGRAPH-18142
U+18143 (98627) 𘅃 TANGUT IDEOGRAPH-18143
U+18144 (98628) 𘅄 TANGUT IDEOGRAPH-18144
U+18145 (98629) 𘅅 TANGUT IDEOGRAPH-18145
U+18146 (98630) 𘅆 TANGUT IDEOGRAPH-18146
U+18147 (98631) 𘅇 TANGUT IDEOGRAPH-18147
U+18148 (98632) 𘅈 TANGUT IDEOGRAPH-18148
U+18149 (98633) 𘅉 TANGUT IDEOGRAPH-18149
U+1814A (98634) 𘅊 TANGUT IDEOGRAPH-1814A
U+1814B (98635) 𘅋 TANGUT IDEOGRAPH-1814B
U+1814C (98636) 𘅌 TANGUT IDEOGRAPH-1814C
U+1814D (98637) 𘅍 TANGUT IDEOGRAPH-1814D
U+1814E (98638) 𘅎 TANGUT IDEOGRAPH-1814E
U+1814F (98639) 𘅏 TANGUT IDEOGRAPH-1814F
U+18150 (98640) 𘅐 TANGUT IDEOGRAPH-18150
U+18151 (98641) 𘅑 TANGUT IDEOGRAPH-18151
U+18152 (98642) 𘅒 TANGUT IDEOGRAPH-18152
U+18153 (98643) 𘅓 TANGUT IDEOGRAPH-18153
U+18154 (98644) 𘅔 TANGUT IDEOGRAPH-18154
U+18155 (98645) 𘅕 TANGUT IDEOGRAPH-18155
U+18156 (98646) 𘅖 TANGUT IDEOGRAPH-18156
U+18157 (98647) 𘅗 TANGUT IDEOGRAPH-18157
U+18158 (98648) 𘅘 TANGUT IDEOGRAPH-18158
U+18159 (98649) 𘅙 TANGUT IDEOGRAPH-18159
U+1815A (98650) 𘅚 TANGUT IDEOGRAPH-1815A
U+1815B (98651) 𘅛 TANGUT IDEOGRAPH-1815B
U+1815C (98652) 𘅜 TANGUT IDEOGRAPH-1815C
U+1815D (98653) 𘅝 TANGUT IDEOGRAPH-1815D
U+1815E (98654) 𘅞 TANGUT IDEOGRAPH-1815E
U+1815F (98655) 𘅟 TANGUT IDEOGRAPH-1815F
U+18160 (98656) 𘅠 TANGUT IDEOGRAPH-18160
U+18161 (98657) 𘅡 TANGUT IDEOGRAPH-18161
U+18162 (98658) 𘅢 TANGUT IDEOGRAPH-18162
U+18163 (98659) 𘅣 TANGUT IDEOGRAPH-18163
U+18164 (98660) 𘅤 TANGUT IDEOGRAPH-18164
U+18165 (98661) 𘅥 TANGUT IDEOGRAPH-18165
U+18166 (98662) 𘅦 TANGUT IDEOGRAPH-18166
U+18167 (98663) 𘅧 TANGUT IDEOGRAPH-18167
U+18168 (98664) 𘅨 TANGUT IDEOGRAPH-18168
U+18169 (98665) 𘅩 TANGUT IDEOGRAPH-18169
U+1816A (98666) 𘅪 TANGUT IDEOGRAPH-1816A
U+1816B (98667) 𘅫 TANGUT IDEOGRAPH-1816B
U+1816C (98668) 𘅬 TANGUT IDEOGRAPH-1816C
U+1816D (98669) 𘅭 TANGUT IDEOGRAPH-1816D
U+1816E (98670) 𘅮 TANGUT IDEOGRAPH-1816E
U+1816F (98671) 𘅯 TANGUT IDEOGRAPH-1816F
U+18170 (98672) 𘅰 TANGUT IDEOGRAPH-18170
U+18171 (98673) 𘅱 TANGUT IDEOGRAPH-18171
U+18172 (98674) 𘅲 TANGUT IDEOGRAPH-18172
U+18173 (98675) 𘅳 TANGUT IDEOGRAPH-18173
U+18174 (98676) 𘅴 TANGUT IDEOGRAPH-18174
U+18175 (98677) 𘅵 TANGUT IDEOGRAPH-18175
U+18176 (98678) 𘅶 TANGUT IDEOGRAPH-18176
U+18177 (98679) 𘅷 TANGUT IDEOGRAPH-18177
U+18178 (98680) 𘅸 TANGUT IDEOGRAPH-18178
U+18179 (98681) 𘅹 TANGUT IDEOGRAPH-18179
U+1817A (98682) 𘅺 TANGUT IDEOGRAPH-1817A
U+1817B (98683) 𘅻 TANGUT IDEOGRAPH-1817B
U+1817C (98684) 𘅼 TANGUT IDEOGRAPH-1817C
U+1817D (98685) 𘅽 TANGUT IDEOGRAPH-1817D
U+1817E (98686) 𘅾 TANGUT IDEOGRAPH-1817E
U+1817F (98687) 𘅿 TANGUT IDEOGRAPH-1817F
U+18180 (98688) 𘆀 TANGUT IDEOGRAPH-18180
U+18181 (98689) 𘆁 TANGUT IDEOGRAPH-18181
U+18182 (98690) 𘆂 TANGUT IDEOGRAPH-18182
U+18183 (98691) 𘆃 TANGUT IDEOGRAPH-18183
U+18184 (98692) 𘆄 TANGUT IDEOGRAPH-18184
U+18185 (98693) 𘆅 TANGUT IDEOGRAPH-18185
U+18186 (98694) 𘆆 TANGUT IDEOGRAPH-18186
U+18187 (98695) 𘆇 TANGUT IDEOGRAPH-18187
U+18188 (98696) 𘆈 TANGUT IDEOGRAPH-18188
U+18189 (98697) 𘆉 TANGUT IDEOGRAPH-18189
U+1818A (98698) 𘆊 TANGUT IDEOGRAPH-1818A
U+1818B (98699) 𘆋 TANGUT IDEOGRAPH-1818B
U+1818C (98700) 𘆌 TANGUT IDEOGRAPH-1818C
U+1818D (98701) 𘆍 TANGUT IDEOGRAPH-1818D
U+1818E (98702) 𘆎 TANGUT IDEOGRAPH-1818E
U+1818F (98703) 𘆏 TANGUT IDEOGRAPH-1818F
U+18190 (98704) 𘆐 TANGUT IDEOGRAPH-18190
U+18191 (98705) 𘆑 TANGUT IDEOGRAPH-18191
U+18192 (98706) 𘆒 TANGUT IDEOGRAPH-18192
U+18193 (98707) 𘆓 TANGUT IDEOGRAPH-18193
U+18194 (98708) 𘆔 TANGUT IDEOGRAPH-18194
U+18195 (98709) 𘆕 TANGUT IDEOGRAPH-18195
U+18196 (98710) 𘆖 TANGUT IDEOGRAPH-18196
U+18197 (98711) 𘆗 TANGUT IDEOGRAPH-18197
U+18198 (98712) 𘆘 TANGUT IDEOGRAPH-18198
U+18199 (98713) 𘆙 TANGUT IDEOGRAPH-18199
U+1819A (98714) 𘆚 TANGUT IDEOGRAPH-1819A
U+1819B (98715) 𘆛 TANGUT IDEOGRAPH-1819B
U+1819C (98716) 𘆜 TANGUT IDEOGRAPH-1819C
U+1819D (98717) 𘆝 TANGUT IDEOGRAPH-1819D
U+1819E (98718) 𘆞 TANGUT IDEOGRAPH-1819E
U+1819F (98719) 𘆟 TANGUT IDEOGRAPH-1819F
U+181A0 (98720) 𘆠 TANGUT IDEOGRAPH-181A0
U+181A1 (98721) 𘆡 TANGUT IDEOGRAPH-181A1
U+181A2 (98722) 𘆢 TANGUT IDEOGRAPH-181A2
U+181A3 (98723) 𘆣 TANGUT IDEOGRAPH-181A3
U+181A4 (98724) 𘆤 TANGUT IDEOGRAPH-181A4
U+181A5 (98725) 𘆥 TANGUT IDEOGRAPH-181A5
U+181A6 (98726) 𘆦 TANGUT IDEOGRAPH-181A6
U+181A7 (98727) 𘆧 TANGUT IDEOGRAPH-181A7
U+181A8 (98728) 𘆨 TANGUT IDEOGRAPH-181A8
U+181A9 (98729) 𘆩 TANGUT IDEOGRAPH-181A9
U+181AA (98730) 𘆪 TANGUT IDEOGRAPH-181AA
U+181AB (98731) 𘆫 TANGUT IDEOGRAPH-181AB
U+181AC (98732) 𘆬 TANGUT IDEOGRAPH-181AC
U+181AD (98733) 𘆭 TANGUT IDEOGRAPH-181AD
U+181AE (98734) 𘆮 TANGUT IDEOGRAPH-181AE
U+181AF (98735) 𘆯 TANGUT IDEOGRAPH-181AF
U+181B0 (98736) 𘆰 TANGUT IDEOGRAPH-181B0
U+181B1 (98737) 𘆱 TANGUT IDEOGRAPH-181B1
U+181B2 (98738) 𘆲 TANGUT IDEOGRAPH-181B2
U+181B3 (98739) 𘆳 TANGUT IDEOGRAPH-181B3
U+181B4 (98740) 𘆴 TANGUT IDEOGRAPH-181B4
U+181B5 (98741) 𘆵 TANGUT IDEOGRAPH-181B5
U+181B6 (98742) 𘆶 TANGUT IDEOGRAPH-181B6
U+181B7 (98743) 𘆷 TANGUT IDEOGRAPH-181B7
U+181B8 (98744) 𘆸 TANGUT IDEOGRAPH-181B8
U+181B9 (98745) 𘆹 TANGUT IDEOGRAPH-181B9
U+181BA (98746) 𘆺 TANGUT IDEOGRAPH-181BA
U+181BB (98747) 𘆻 TANGUT IDEOGRAPH-181BB
U+181BC (98748) 𘆼 TANGUT IDEOGRAPH-181BC
U+181BD (98749) 𘆽 TANGUT IDEOGRAPH-181BD
U+181BE (98750) 𘆾 TANGUT IDEOGRAPH-181BE
U+181BF (98751) 𘆿 TANGUT IDEOGRAPH-181BF
U+181C0 (98752) 𘇀 TANGUT IDEOGRAPH-181C0
U+181C1 (98753) 𘇁 TANGUT IDEOGRAPH-181C1
U+181C2 (98754) 𘇂 TANGUT IDEOGRAPH-181C2
U+181C3 (98755) 𘇃 TANGUT IDEOGRAPH-181C3
U+181C4 (98756) 𘇄 TANGUT IDEOGRAPH-181C4
U+181C5 (98757) 𘇅 TANGUT IDEOGRAPH-181C5
U+181C6 (98758) 𘇆 TANGUT IDEOGRAPH-181C6
U+181C7 (98759) 𘇇 TANGUT IDEOGRAPH-181C7
U+181C8 (98760) 𘇈 TANGUT IDEOGRAPH-181C8
U+181C9 (98761) 𘇉 TANGUT IDEOGRAPH-181C9
U+181CA (98762) 𘇊 TANGUT IDEOGRAPH-181CA
U+181CB (98763) 𘇋 TANGUT IDEOGRAPH-181CB
U+181CC (98764) 𘇌 TANGUT IDEOGRAPH-181CC
U+181CD (98765) 𘇍 TANGUT IDEOGRAPH-181CD
U+181CE (98766) 𘇎 TANGUT IDEOGRAPH-181CE
U+181CF (98767) 𘇏 TANGUT IDEOGRAPH-181CF
U+181D0 (98768) 𘇐 TANGUT IDEOGRAPH-181D0
U+181D1 (98769) 𘇑 TANGUT IDEOGRAPH-181D1
U+181D2 (98770) 𘇒 TANGUT IDEOGRAPH-181D2
U+181D3 (98771) 𘇓 TANGUT IDEOGRAPH-181D3
U+181D4 (98772) 𘇔 TANGUT IDEOGRAPH-181D4
U+181D5 (98773) 𘇕 TANGUT IDEOGRAPH-181D5
U+181D6 (98774) 𘇖 TANGUT IDEOGRAPH-181D6
U+181D7 (98775) 𘇗 TANGUT IDEOGRAPH-181D7
U+181D8 (98776) 𘇘 TANGUT IDEOGRAPH-181D8
U+181D9 (98777) 𘇙 TANGUT IDEOGRAPH-181D9
U+181DA (98778) 𘇚 TANGUT IDEOGRAPH-181DA
U+181DB (98779) 𘇛 TANGUT IDEOGRAPH-181DB
U+181DC (98780) 𘇜 TANGUT IDEOGRAPH-181DC
U+181DD (98781) 𘇝 TANGUT IDEOGRAPH-181DD
U+181DE (98782) 𘇞 TANGUT IDEOGRAPH-181DE
U+181DF (98783) 𘇟 TANGUT IDEOGRAPH-181DF
U+181E0 (98784) 𘇠 TANGUT IDEOGRAPH-181E0
U+181E1 (98785) 𘇡 TANGUT IDEOGRAPH-181E1
U+181E2 (98786) 𘇢 TANGUT IDEOGRAPH-181E2
U+181E3 (98787) 𘇣 TANGUT IDEOGRAPH-181E3
U+181E4 (98788) 𘇤 TANGUT IDEOGRAPH-181E4
U+181E5 (98789) 𘇥 TANGUT IDEOGRAPH-181E5
U+181E6 (98790) 𘇦 TANGUT IDEOGRAPH-181E6
U+181E7 (98791) 𘇧 TANGUT IDEOGRAPH-181E7
U+181E8 (98792) 𘇨 TANGUT IDEOGRAPH-181E8
U+181E9 (98793) 𘇩 TANGUT IDEOGRAPH-181E9
U+181EA (98794) 𘇪 TANGUT IDEOGRAPH-181EA
U+181EB (98795) 𘇫 TANGUT IDEOGRAPH-181EB
U+181EC (98796) 𘇬 TANGUT IDEOGRAPH-181EC
U+181ED (98797) 𘇭 TANGUT IDEOGRAPH-181ED
U+181EE (98798) 𘇮 TANGUT IDEOGRAPH-181EE
U+181EF (98799) 𘇯 TANGUT IDEOGRAPH-181EF
U+181F0 (98800) 𘇰 TANGUT IDEOGRAPH-181F0
U+181F1 (98801) 𘇱 TANGUT IDEOGRAPH-181F1
U+181F2 (98802) 𘇲 TANGUT IDEOGRAPH-181F2
U+181F3 (98803) 𘇳 TANGUT IDEOGRAPH-181F3
U+181F4 (98804) 𘇴 TANGUT IDEOGRAPH-181F4
U+181F5 (98805) 𘇵 TANGUT IDEOGRAPH-181F5
U+181F6 (98806) 𘇶 TANGUT IDEOGRAPH-181F6
U+181F7 (98807) 𘇷 TANGUT IDEOGRAPH-181F7
U+181F8 (98808) 𘇸 TANGUT IDEOGRAPH-181F8
U+181F9 (98809) 𘇹 TANGUT IDEOGRAPH-181F9
U+181FA (98810) 𘇺 TANGUT IDEOGRAPH-181FA
U+181FB (98811) 𘇻 TANGUT IDEOGRAPH-181FB
U+181FC (98812) 𘇼 TANGUT IDEOGRAPH-181FC
U+181FD (98813) 𘇽 TANGUT IDEOGRAPH-181FD
U+181FE (98814) 𘇾 TANGUT IDEOGRAPH-181FE
U+181FF (98815) 𘇿 TANGUT IDEOGRAPH-181FF
U+18200 (98816) 𘈀 TANGUT IDEOGRAPH-18200
U+18201 (98817) 𘈁 TANGUT IDEOGRAPH-18201
U+18202 (98818) 𘈂 TANGUT IDEOGRAPH-18202
U+18203 (98819) 𘈃 TANGUT IDEOGRAPH-18203
U+18204 (98820) 𘈄 TANGUT IDEOGRAPH-18204
U+18205 (98821) 𘈅 TANGUT IDEOGRAPH-18205
U+18206 (98822) 𘈆 TANGUT IDEOGRAPH-18206
U+18207 (98823) 𘈇 TANGUT IDEOGRAPH-18207
U+18208 (98824) 𘈈 TANGUT IDEOGRAPH-18208
U+18209 (98825) 𘈉 TANGUT IDEOGRAPH-18209
U+1820A (98826) 𘈊 TANGUT IDEOGRAPH-1820A
U+1820B (98827) 𘈋 TANGUT IDEOGRAPH-1820B
U+1820C (98828) 𘈌 TANGUT IDEOGRAPH-1820C
U+1820D (98829) 𘈍 TANGUT IDEOGRAPH-1820D
U+1820E (98830) 𘈎 TANGUT IDEOGRAPH-1820E
U+1820F (98831) 𘈏 TANGUT IDEOGRAPH-1820F
U+18210 (98832) 𘈐 TANGUT IDEOGRAPH-18210
U+18211 (98833) 𘈑 TANGUT IDEOGRAPH-18211
U+18212 (98834) 𘈒 TANGUT IDEOGRAPH-18212
U+18213 (98835) 𘈓 TANGUT IDEOGRAPH-18213
U+18214 (98836) 𘈔 TANGUT IDEOGRAPH-18214
U+18215 (98837) 𘈕 TANGUT IDEOGRAPH-18215
U+18216 (98838) 𘈖 TANGUT IDEOGRAPH-18216
U+18217 (98839) 𘈗 TANGUT IDEOGRAPH-18217
U+18218 (98840) 𘈘 TANGUT IDEOGRAPH-18218
U+18219 (98841) 𘈙 TANGUT IDEOGRAPH-18219
U+1821A (98842) 𘈚 TANGUT IDEOGRAPH-1821A
U+1821B (98843) 𘈛 TANGUT IDEOGRAPH-1821B
U+1821C (98844) 𘈜 TANGUT IDEOGRAPH-1821C
U+1821D (98845) 𘈝 TANGUT IDEOGRAPH-1821D
U+1821E (98846) 𘈞 TANGUT IDEOGRAPH-1821E
U+1821F (98847) 𘈟 TANGUT IDEOGRAPH-1821F
U+18220 (98848) 𘈠 TANGUT IDEOGRAPH-18220
U+18221 (98849) 𘈡 TANGUT IDEOGRAPH-18221
U+18222 (98850) 𘈢 TANGUT IDEOGRAPH-18222
U+18223 (98851) 𘈣 TANGUT IDEOGRAPH-18223
U+18224 (98852) 𘈤 TANGUT IDEOGRAPH-18224
U+18225 (98853) 𘈥 TANGUT IDEOGRAPH-18225
U+18226 (98854) 𘈦 TANGUT IDEOGRAPH-18226
U+18227 (98855) 𘈧 TANGUT IDEOGRAPH-18227
U+18228 (98856) 𘈨 TANGUT IDEOGRAPH-18228
U+18229 (98857) 𘈩 TANGUT IDEOGRAPH-18229
U+1822A (98858) 𘈪 TANGUT IDEOGRAPH-1822A
U+1822B (98859) 𘈫 TANGUT IDEOGRAPH-1822B
U+1822C (98860) 𘈬 TANGUT IDEOGRAPH-1822C
U+1822D (98861) 𘈭 TANGUT IDEOGRAPH-1822D
U+1822E (98862) 𘈮 TANGUT IDEOGRAPH-1822E
U+1822F (98863) 𘈯 TANGUT IDEOGRAPH-1822F
U+18230 (98864) 𘈰 TANGUT IDEOGRAPH-18230
U+18231 (98865) 𘈱 TANGUT IDEOGRAPH-18231
U+18232 (98866) 𘈲 TANGUT IDEOGRAPH-18232
U+18233 (98867) 𘈳 TANGUT IDEOGRAPH-18233
U+18234 (98868) 𘈴 TANGUT IDEOGRAPH-18234
U+18235 (98869) 𘈵 TANGUT IDEOGRAPH-18235
U+18236 (98870) 𘈶 TANGUT IDEOGRAPH-18236
U+18237 (98871) 𘈷 TANGUT IDEOGRAPH-18237
U+18238 (98872) 𘈸 TANGUT IDEOGRAPH-18238
U+18239 (98873) 𘈹 TANGUT IDEOGRAPH-18239
U+1823A (98874) 𘈺 TANGUT IDEOGRAPH-1823A
U+1823B (98875) 𘈻 TANGUT IDEOGRAPH-1823B
U+1823C (98876) 𘈼 TANGUT IDEOGRAPH-1823C
U+1823D (98877) 𘈽 TANGUT IDEOGRAPH-1823D
U+1823E (98878) 𘈾 TANGUT IDEOGRAPH-1823E
U+1823F (98879) 𘈿 TANGUT IDEOGRAPH-1823F
U+18240 (98880) 𘉀 TANGUT IDEOGRAPH-18240
U+18241 (98881) 𘉁 TANGUT IDEOGRAPH-18241
U+18242 (98882) 𘉂 TANGUT IDEOGRAPH-18242
U+18243 (98883) 𘉃 TANGUT IDEOGRAPH-18243
U+18244 (98884) 𘉄 TANGUT IDEOGRAPH-18244
U+18245 (98885) 𘉅 TANGUT IDEOGRAPH-18245
U+18246 (98886) 𘉆 TANGUT IDEOGRAPH-18246
U+18247 (98887) 𘉇 TANGUT IDEOGRAPH-18247
U+18248 (98888) 𘉈 TANGUT IDEOGRAPH-18248
U+18249 (98889) 𘉉 TANGUT IDEOGRAPH-18249
U+1824A (98890) 𘉊 TANGUT IDEOGRAPH-1824A
U+1824B (98891) 𘉋 TANGUT IDEOGRAPH-1824B
U+1824C (98892) 𘉌 TANGUT IDEOGRAPH-1824C
U+1824D (98893) 𘉍 TANGUT IDEOGRAPH-1824D
U+1824E (98894) 𘉎 TANGUT IDEOGRAPH-1824E
U+1824F (98895) 𘉏 TANGUT IDEOGRAPH-1824F
U+18250 (98896) 𘉐 TANGUT IDEOGRAPH-18250
U+18251 (98897) 𘉑 TANGUT IDEOGRAPH-18251
U+18252 (98898) 𘉒 TANGUT IDEOGRAPH-18252
U+18253 (98899) 𘉓 TANGUT IDEOGRAPH-18253
U+18254 (98900) 𘉔 TANGUT IDEOGRAPH-18254
U+18255 (98901) 𘉕 TANGUT IDEOGRAPH-18255
U+18256 (98902) 𘉖 TANGUT IDEOGRAPH-18256
U+18257 (98903) 𘉗 TANGUT IDEOGRAPH-18257
U+18258 (98904) 𘉘 TANGUT IDEOGRAPH-18258
U+18259 (98905) 𘉙 TANGUT IDEOGRAPH-18259
U+1825A (98906) 𘉚 TANGUT IDEOGRAPH-1825A
U+1825B (98907) 𘉛 TANGUT IDEOGRAPH-1825B
U+1825C (98908) 𘉜 TANGUT IDEOGRAPH-1825C
U+1825D (98909) 𘉝 TANGUT IDEOGRAPH-1825D
U+1825E (98910) 𘉞 TANGUT IDEOGRAPH-1825E
U+1825F (98911) 𘉟 TANGUT IDEOGRAPH-1825F
U+18260 (98912) 𘉠 TANGUT IDEOGRAPH-18260
U+18261 (98913) 𘉡 TANGUT IDEOGRAPH-18261
U+18262 (98914) 𘉢 TANGUT IDEOGRAPH-18262
U+18263 (98915) 𘉣 TANGUT IDEOGRAPH-18263
U+18264 (98916) 𘉤 TANGUT IDEOGRAPH-18264
U+18265 (98917) 𘉥 TANGUT IDEOGRAPH-18265
U+18266 (98918) 𘉦 TANGUT IDEOGRAPH-18266
U+18267 (98919) 𘉧 TANGUT IDEOGRAPH-18267
U+18268 (98920) 𘉨 TANGUT IDEOGRAPH-18268
U+18269 (98921) 𘉩 TANGUT IDEOGRAPH-18269
U+1826A (98922) 𘉪 TANGUT IDEOGRAPH-1826A
U+1826B (98923) 𘉫 TANGUT IDEOGRAPH-1826B
U+1826C (98924) 𘉬 TANGUT IDEOGRAPH-1826C
U+1826D (98925) 𘉭 TANGUT IDEOGRAPH-1826D
U+1826E (98926) 𘉮 TANGUT IDEOGRAPH-1826E
U+1826F (98927) 𘉯 TANGUT IDEOGRAPH-1826F
U+18270 (98928) 𘉰 TANGUT IDEOGRAPH-18270
U+18271 (98929) 𘉱 TANGUT IDEOGRAPH-18271
U+18272 (98930) 𘉲 TANGUT IDEOGRAPH-18272
U+18273 (98931) 𘉳 TANGUT IDEOGRAPH-18273
U+18274 (98932) 𘉴 TANGUT IDEOGRAPH-18274
U+18275 (98933) 𘉵 TANGUT IDEOGRAPH-18275
U+18276 (98934) 𘉶 TANGUT IDEOGRAPH-18276
U+18277 (98935) 𘉷 TANGUT IDEOGRAPH-18277
U+18278 (98936) 𘉸 TANGUT IDEOGRAPH-18278
U+18279 (98937) 𘉹 TANGUT IDEOGRAPH-18279
U+1827A (98938) 𘉺 TANGUT IDEOGRAPH-1827A
U+1827B (98939) 𘉻 TANGUT IDEOGRAPH-1827B
U+1827C (98940) 𘉼 TANGUT IDEOGRAPH-1827C
U+1827D (98941) 𘉽 TANGUT IDEOGRAPH-1827D
U+1827E (98942) 𘉾 TANGUT IDEOGRAPH-1827E
U+1827F (98943) 𘉿 TANGUT IDEOGRAPH-1827F
U+18280 (98944) 𘊀 TANGUT IDEOGRAPH-18280
U+18281 (98945) 𘊁 TANGUT IDEOGRAPH-18281
U+18282 (98946) 𘊂 TANGUT IDEOGRAPH-18282
U+18283 (98947) 𘊃 TANGUT IDEOGRAPH-18283
U+18284 (98948) 𘊄 TANGUT IDEOGRAPH-18284
U+18285 (98949) 𘊅 TANGUT IDEOGRAPH-18285
U+18286 (98950) 𘊆 TANGUT IDEOGRAPH-18286
U+18287 (98951) 𘊇 TANGUT IDEOGRAPH-18287
U+18288 (98952) 𘊈 TANGUT IDEOGRAPH-18288
U+18289 (98953) 𘊉 TANGUT IDEOGRAPH-18289
U+1828A (98954) 𘊊 TANGUT IDEOGRAPH-1828A
U+1828B (98955) 𘊋 TANGUT IDEOGRAPH-1828B
U+1828C (98956) 𘊌 TANGUT IDEOGRAPH-1828C
U+1828D (98957) 𘊍 TANGUT IDEOGRAPH-1828D
U+1828E (98958) 𘊎 TANGUT IDEOGRAPH-1828E
U+1828F (98959) 𘊏 TANGUT IDEOGRAPH-1828F
U+18290 (98960) 𘊐 TANGUT IDEOGRAPH-18290
U+18291 (98961) 𘊑 TANGUT IDEOGRAPH-18291
U+18292 (98962) 𘊒 TANGUT IDEOGRAPH-18292
U+18293 (98963) 𘊓 TANGUT IDEOGRAPH-18293
U+18294 (98964) 𘊔 TANGUT IDEOGRAPH-18294
U+18295 (98965) 𘊕 TANGUT IDEOGRAPH-18295
U+18296 (98966) 𘊖 TANGUT IDEOGRAPH-18296
U+18297 (98967) 𘊗 TANGUT IDEOGRAPH-18297
U+18298 (98968) 𘊘 TANGUT IDEOGRAPH-18298
U+18299 (98969) 𘊙 TANGUT IDEOGRAPH-18299
U+1829A (98970) 𘊚 TANGUT IDEOGRAPH-1829A
U+1829B (98971) 𘊛 TANGUT IDEOGRAPH-1829B
U+1829C (98972) 𘊜 TANGUT IDEOGRAPH-1829C
U+1829D (98973) 𘊝 TANGUT IDEOGRAPH-1829D
U+1829E (98974) 𘊞 TANGUT IDEOGRAPH-1829E
U+1829F (98975) 𘊟 TANGUT IDEOGRAPH-1829F
U+182A0 (98976) 𘊠 TANGUT IDEOGRAPH-182A0
U+182A1 (98977) 𘊡 TANGUT IDEOGRAPH-182A1
U+182A2 (98978) 𘊢 TANGUT IDEOGRAPH-182A2
U+182A3 (98979) 𘊣 TANGUT IDEOGRAPH-182A3
U+182A4 (98980) 𘊤 TANGUT IDEOGRAPH-182A4
U+182A5 (98981) 𘊥 TANGUT IDEOGRAPH-182A5
U+182A6 (98982) 𘊦 TANGUT IDEOGRAPH-182A6
U+182A7 (98983) 𘊧 TANGUT IDEOGRAPH-182A7
U+182A8 (98984) 𘊨 TANGUT IDEOGRAPH-182A8
U+182A9 (98985) 𘊩 TANGUT IDEOGRAPH-182A9
U+182AA (98986) 𘊪 TANGUT IDEOGRAPH-182AA
U+182AB (98987) 𘊫 TANGUT IDEOGRAPH-182AB
U+182AC (98988) 𘊬 TANGUT IDEOGRAPH-182AC
U+182AD (98989) 𘊭 TANGUT IDEOGRAPH-182AD
U+182AE (98990) 𘊮 TANGUT IDEOGRAPH-182AE
U+182AF (98991) 𘊯 TANGUT IDEOGRAPH-182AF
U+182B0 (98992) 𘊰 TANGUT IDEOGRAPH-182B0
U+182B1 (98993) 𘊱 TANGUT IDEOGRAPH-182B1
U+182B2 (98994) 𘊲 TANGUT IDEOGRAPH-182B2
U+182B3 (98995) 𘊳 TANGUT IDEOGRAPH-182B3
U+182B4 (98996) 𘊴 TANGUT IDEOGRAPH-182B4
U+182B5 (98997) 𘊵 TANGUT IDEOGRAPH-182B5
U+182B6 (98998) 𘊶 TANGUT IDEOGRAPH-182B6
U+182B7 (98999) 𘊷 TANGUT IDEOGRAPH-182B7
U+182B8 (99000) 𘊸 TANGUT IDEOGRAPH-182B8
U+182B9 (99001) 𘊹 TANGUT IDEOGRAPH-182B9
U+182BA (99002) 𘊺 TANGUT IDEOGRAPH-182BA
U+182BB (99003) 𘊻 TANGUT IDEOGRAPH-182BB
U+182BC (99004) 𘊼 TANGUT IDEOGRAPH-182BC
U+182BD (99005) 𘊽 TANGUT IDEOGRAPH-182BD
U+182BE (99006) 𘊾 TANGUT IDEOGRAPH-182BE
U+182BF (99007) 𘊿 TANGUT IDEOGRAPH-182BF
U+182C0 (99008) 𘋀 TANGUT IDEOGRAPH-182C0
U+182C1 (99009) 𘋁 TANGUT IDEOGRAPH-182C1
U+182C2 (99010) 𘋂 TANGUT IDEOGRAPH-182C2
U+182C3 (99011) 𘋃 TANGUT IDEOGRAPH-182C3
U+182C4 (99012) 𘋄 TANGUT IDEOGRAPH-182C4
U+182C5 (99013) 𘋅 TANGUT IDEOGRAPH-182C5
U+182C6 (99014) 𘋆 TANGUT IDEOGRAPH-182C6
U+182C7 (99015) 𘋇 TANGUT IDEOGRAPH-182C7
U+182C8 (99016) 𘋈 TANGUT IDEOGRAPH-182C8
U+182C9 (99017) 𘋉 TANGUT IDEOGRAPH-182C9
U+182CA (99018) 𘋊 TANGUT IDEOGRAPH-182CA
U+182CB (99019) 𘋋 TANGUT IDEOGRAPH-182CB
U+182CC (99020) 𘋌 TANGUT IDEOGRAPH-182CC
U+182CD (99021) 𘋍 TANGUT IDEOGRAPH-182CD
U+182CE (99022) 𘋎 TANGUT IDEOGRAPH-182CE
U+182CF (99023) 𘋏 TANGUT IDEOGRAPH-182CF
U+182D0 (99024) 𘋐 TANGUT IDEOGRAPH-182D0
U+182D1 (99025) 𘋑 TANGUT IDEOGRAPH-182D1
U+182D2 (99026) 𘋒 TANGUT IDEOGRAPH-182D2
U+182D3 (99027) 𘋓 TANGUT IDEOGRAPH-182D3
U+182D4 (99028) 𘋔 TANGUT IDEOGRAPH-182D4
U+182D5 (99029) 𘋕 TANGUT IDEOGRAPH-182D5
U+182D6 (99030) 𘋖 TANGUT IDEOGRAPH-182D6
U+182D7 (99031) 𘋗 TANGUT IDEOGRAPH-182D7
U+182D8 (99032) 𘋘 TANGUT IDEOGRAPH-182D8
U+182D9 (99033) 𘋙 TANGUT IDEOGRAPH-182D9
U+182DA (99034) 𘋚 TANGUT IDEOGRAPH-182DA
U+182DB (99035) 𘋛 TANGUT IDEOGRAPH-182DB
U+182DC (99036) 𘋜 TANGUT IDEOGRAPH-182DC
U+182DD (99037) 𘋝 TANGUT IDEOGRAPH-182DD
U+182DE (99038) 𘋞 TANGUT IDEOGRAPH-182DE
U+182DF (99039) 𘋟 TANGUT IDEOGRAPH-182DF
U+182E0 (99040) 𘋠 TANGUT IDEOGRAPH-182E0
U+182E1 (99041) 𘋡 TANGUT IDEOGRAPH-182E1
U+182E2 (99042) 𘋢 TANGUT IDEOGRAPH-182E2
U+182E3 (99043) 𘋣 TANGUT IDEOGRAPH-182E3
U+182E4 (99044) 𘋤 TANGUT IDEOGRAPH-182E4
U+182E5 (99045) 𘋥 TANGUT IDEOGRAPH-182E5
U+182E6 (99046) 𘋦 TANGUT IDEOGRAPH-182E6
U+182E7 (99047) 𘋧 TANGUT IDEOGRAPH-182E7
U+182E8 (99048) 𘋨 TANGUT IDEOGRAPH-182E8
U+182E9 (99049) 𘋩 TANGUT IDEOGRAPH-182E9
U+182EA (99050) 𘋪 TANGUT IDEOGRAPH-182EA
U+182EB (99051) 𘋫 TANGUT IDEOGRAPH-182EB
U+182EC (99052) 𘋬 TANGUT IDEOGRAPH-182EC
U+182ED (99053) 𘋭 TANGUT IDEOGRAPH-182ED
U+182EE (99054) 𘋮 TANGUT IDEOGRAPH-182EE
U+182EF (99055) 𘋯 TANGUT IDEOGRAPH-182EF
U+182F0 (99056) 𘋰 TANGUT IDEOGRAPH-182F0
U+182F1 (99057) 𘋱 TANGUT IDEOGRAPH-182F1
U+182F2 (99058) 𘋲 TANGUT IDEOGRAPH-182F2
U+182F3 (99059) 𘋳 TANGUT IDEOGRAPH-182F3
U+182F4 (99060) 𘋴 TANGUT IDEOGRAPH-182F4
U+182F5 (99061) 𘋵 TANGUT IDEOGRAPH-182F5
U+182F6 (99062) 𘋶 TANGUT IDEOGRAPH-182F6
U+182F7 (99063) 𘋷 TANGUT IDEOGRAPH-182F7
U+182F8 (99064) 𘋸 TANGUT IDEOGRAPH-182F8
U+182F9 (99065) 𘋹 TANGUT IDEOGRAPH-182F9
U+182FA (99066) 𘋺 TANGUT IDEOGRAPH-182FA
U+182FB (99067) 𘋻 TANGUT IDEOGRAPH-182FB
U+182FC (99068) 𘋼 TANGUT IDEOGRAPH-182FC
U+182FD (99069) 𘋽 TANGUT IDEOGRAPH-182FD
U+182FE (99070) 𘋾 TANGUT IDEOGRAPH-182FE
U+182FF (99071) 𘋿 TANGUT IDEOGRAPH-182FF
U+18300 (99072) 𘌀 TANGUT IDEOGRAPH-18300
U+18301 (99073) 𘌁 TANGUT IDEOGRAPH-18301
U+18302 (99074) 𘌂 TANGUT IDEOGRAPH-18302
U+18303 (99075) 𘌃 TANGUT IDEOGRAPH-18303
U+18304 (99076) 𘌄 TANGUT IDEOGRAPH-18304
U+18305 (99077) 𘌅 TANGUT IDEOGRAPH-18305
U+18306 (99078) 𘌆 TANGUT IDEOGRAPH-18306
U+18307 (99079) 𘌇 TANGUT IDEOGRAPH-18307
U+18308 (99080) 𘌈 TANGUT IDEOGRAPH-18308
U+18309 (99081) 𘌉 TANGUT IDEOGRAPH-18309
U+1830A (99082) 𘌊 TANGUT IDEOGRAPH-1830A
U+1830B (99083) 𘌋 TANGUT IDEOGRAPH-1830B
U+1830C (99084) 𘌌 TANGUT IDEOGRAPH-1830C
U+1830D (99085) 𘌍 TANGUT IDEOGRAPH-1830D
U+1830E (99086) 𘌎 TANGUT IDEOGRAPH-1830E
U+1830F (99087) 𘌏 TANGUT IDEOGRAPH-1830F
U+18310 (99088) 𘌐 TANGUT IDEOGRAPH-18310
U+18311 (99089) 𘌑 TANGUT IDEOGRAPH-18311
U+18312 (99090) 𘌒 TANGUT IDEOGRAPH-18312
U+18313 (99091) 𘌓 TANGUT IDEOGRAPH-18313
U+18314 (99092) 𘌔 TANGUT IDEOGRAPH-18314
U+18315 (99093) 𘌕 TANGUT IDEOGRAPH-18315
U+18316 (99094) 𘌖 TANGUT IDEOGRAPH-18316
U+18317 (99095) 𘌗 TANGUT IDEOGRAPH-18317
U+18318 (99096) 𘌘 TANGUT IDEOGRAPH-18318
U+18319 (99097) 𘌙 TANGUT IDEOGRAPH-18319
U+1831A (99098) 𘌚 TANGUT IDEOGRAPH-1831A
U+1831B (99099) 𘌛 TANGUT IDEOGRAPH-1831B
U+1831C (99100) 𘌜 TANGUT IDEOGRAPH-1831C
U+1831D (99101) 𘌝 TANGUT IDEOGRAPH-1831D
U+1831E (99102) 𘌞 TANGUT IDEOGRAPH-1831E
U+1831F (99103) 𘌟 TANGUT IDEOGRAPH-1831F
U+18320 (99104) 𘌠 TANGUT IDEOGRAPH-18320
U+18321 (99105) 𘌡 TANGUT IDEOGRAPH-18321
U+18322 (99106) 𘌢 TANGUT IDEOGRAPH-18322
U+18323 (99107) 𘌣 TANGUT IDEOGRAPH-18323
U+18324 (99108) 𘌤 TANGUT IDEOGRAPH-18324
U+18325 (99109) 𘌥 TANGUT IDEOGRAPH-18325
U+18326 (99110) 𘌦 TANGUT IDEOGRAPH-18326
U+18327 (99111) 𘌧 TANGUT IDEOGRAPH-18327
U+18328 (99112) 𘌨 TANGUT IDEOGRAPH-18328
U+18329 (99113) 𘌩 TANGUT IDEOGRAPH-18329
U+1832A (99114) 𘌪 TANGUT IDEOGRAPH-1832A
U+1832B (99115) 𘌫 TANGUT IDEOGRAPH-1832B
U+1832C (99116) 𘌬 TANGUT IDEOGRAPH-1832C
U+1832D (99117) 𘌭 TANGUT IDEOGRAPH-1832D
U+1832E (99118) 𘌮 TANGUT IDEOGRAPH-1832E
U+1832F (99119) 𘌯 TANGUT IDEOGRAPH-1832F
U+18330 (99120) 𘌰 TANGUT IDEOGRAPH-18330
U+18331 (99121) 𘌱 TANGUT IDEOGRAPH-18331
U+18332 (99122) 𘌲 TANGUT IDEOGRAPH-18332
U+18333 (99123) 𘌳 TANGUT IDEOGRAPH-18333
U+18334 (99124) 𘌴 TANGUT IDEOGRAPH-18334
U+18335 (99125) 𘌵 TANGUT IDEOGRAPH-18335
U+18336 (99126) 𘌶 TANGUT IDEOGRAPH-18336
U+18337 (99127) 𘌷 TANGUT IDEOGRAPH-18337
U+18338 (99128) 𘌸 TANGUT IDEOGRAPH-18338
U+18339 (99129) 𘌹 TANGUT IDEOGRAPH-18339
U+1833A (99130) 𘌺 TANGUT IDEOGRAPH-1833A
U+1833B (99131) 𘌻 TANGUT IDEOGRAPH-1833B
U+1833C (99132) 𘌼 TANGUT IDEOGRAPH-1833C
U+1833D (99133) 𘌽 TANGUT IDEOGRAPH-1833D
U+1833E (99134) 𘌾 TANGUT IDEOGRAPH-1833E
U+1833F (99135) 𘌿 TANGUT IDEOGRAPH-1833F
U+18340 (99136) 𘍀 TANGUT IDEOGRAPH-18340
U+18341 (99137) 𘍁 TANGUT IDEOGRAPH-18341
U+18342 (99138) 𘍂 TANGUT IDEOGRAPH-18342
U+18343 (99139) 𘍃 TANGUT IDEOGRAPH-18343
U+18344 (99140) 𘍄 TANGUT IDEOGRAPH-18344
U+18345 (99141) 𘍅 TANGUT IDEOGRAPH-18345
U+18346 (99142) 𘍆 TANGUT IDEOGRAPH-18346
U+18347 (99143) 𘍇 TANGUT IDEOGRAPH-18347
U+18348 (99144) 𘍈 TANGUT IDEOGRAPH-18348
U+18349 (99145) 𘍉 TANGUT IDEOGRAPH-18349
U+1834A (99146) 𘍊 TANGUT IDEOGRAPH-1834A
U+1834B (99147) 𘍋 TANGUT IDEOGRAPH-1834B
U+1834C (99148) 𘍌 TANGUT IDEOGRAPH-1834C
U+1834D (99149) 𘍍 TANGUT IDEOGRAPH-1834D
U+1834E (99150) 𘍎 TANGUT IDEOGRAPH-1834E
U+1834F (99151) 𘍏 TANGUT IDEOGRAPH-1834F
U+18350 (99152) 𘍐 TANGUT IDEOGRAPH-18350
U+18351 (99153) 𘍑 TANGUT IDEOGRAPH-18351
U+18352 (99154) 𘍒 TANGUT IDEOGRAPH-18352
U+18353 (99155) 𘍓 TANGUT IDEOGRAPH-18353
U+18354 (99156) 𘍔 TANGUT IDEOGRAPH-18354
U+18355 (99157) 𘍕 TANGUT IDEOGRAPH-18355
U+18356 (99158) 𘍖 TANGUT IDEOGRAPH-18356
U+18357 (99159) 𘍗 TANGUT IDEOGRAPH-18357
U+18358 (99160) 𘍘 TANGUT IDEOGRAPH-18358
U+18359 (99161) 𘍙 TANGUT IDEOGRAPH-18359
U+1835A (99162) 𘍚 TANGUT IDEOGRAPH-1835A
U+1835B (99163) 𘍛 TANGUT IDEOGRAPH-1835B
U+1835C (99164) 𘍜 TANGUT IDEOGRAPH-1835C
U+1835D (99165) 𘍝 TANGUT IDEOGRAPH-1835D
U+1835E (99166) 𘍞 TANGUT IDEOGRAPH-1835E
U+1835F (99167) 𘍟 TANGUT IDEOGRAPH-1835F
U+18360 (99168) 𘍠 TANGUT IDEOGRAPH-18360
U+18361 (99169) 𘍡 TANGUT IDEOGRAPH-18361
U+18362 (99170) 𘍢 TANGUT IDEOGRAPH-18362
U+18363 (99171) 𘍣 TANGUT IDEOGRAPH-18363
U+18364 (99172) 𘍤 TANGUT IDEOGRAPH-18364
U+18365 (99173) 𘍥 TANGUT IDEOGRAPH-18365
U+18366 (99174) 𘍦 TANGUT IDEOGRAPH-18366
U+18367 (99175) 𘍧 TANGUT IDEOGRAPH-18367
U+18368 (99176) 𘍨 TANGUT IDEOGRAPH-18368
U+18369 (99177) 𘍩 TANGUT IDEOGRAPH-18369
U+1836A (99178) 𘍪 TANGUT IDEOGRAPH-1836A
U+1836B (99179) 𘍫 TANGUT IDEOGRAPH-1836B
U+1836C (99180) 𘍬 TANGUT IDEOGRAPH-1836C
U+1836D (99181) 𘍭 TANGUT IDEOGRAPH-1836D
U+1836E (99182) 𘍮 TANGUT IDEOGRAPH-1836E
U+1836F (99183) 𘍯 TANGUT IDEOGRAPH-1836F
U+18370 (99184) 𘍰 TANGUT IDEOGRAPH-18370
U+18371 (99185) 𘍱 TANGUT IDEOGRAPH-18371
U+18372 (99186) 𘍲 TANGUT IDEOGRAPH-18372
U+18373 (99187) 𘍳 TANGUT IDEOGRAPH-18373
U+18374 (99188) 𘍴 TANGUT IDEOGRAPH-18374
U+18375 (99189) 𘍵 TANGUT IDEOGRAPH-18375
U+18376 (99190) 𘍶 TANGUT IDEOGRAPH-18376
U+18377 (99191) 𘍷 TANGUT IDEOGRAPH-18377
U+18378 (99192) 𘍸 TANGUT IDEOGRAPH-18378
U+18379 (99193) 𘍹 TANGUT IDEOGRAPH-18379
U+1837A (99194) 𘍺 TANGUT IDEOGRAPH-1837A
U+1837B (99195) 𘍻 TANGUT IDEOGRAPH-1837B
U+1837C (99196) 𘍼 TANGUT IDEOGRAPH-1837C
U+1837D (99197) 𘍽 TANGUT IDEOGRAPH-1837D
U+1837E (99198) 𘍾 TANGUT IDEOGRAPH-1837E
U+1837F (99199) 𘍿 TANGUT IDEOGRAPH-1837F
U+18380 (99200) 𘎀 TANGUT IDEOGRAPH-18380
U+18381 (99201) 𘎁 TANGUT IDEOGRAPH-18381
U+18382 (99202) 𘎂 TANGUT IDEOGRAPH-18382
U+18383 (99203) 𘎃 TANGUT IDEOGRAPH-18383
U+18384 (99204) 𘎄 TANGUT IDEOGRAPH-18384
U+18385 (99205) 𘎅 TANGUT IDEOGRAPH-18385
U+18386 (99206) 𘎆 TANGUT IDEOGRAPH-18386
U+18387 (99207) 𘎇 TANGUT IDEOGRAPH-18387
U+18388 (99208) 𘎈 TANGUT IDEOGRAPH-18388
U+18389 (99209) 𘎉 TANGUT IDEOGRAPH-18389
U+1838A (99210) 𘎊 TANGUT IDEOGRAPH-1838A
U+1838B (99211) 𘎋 TANGUT IDEOGRAPH-1838B
U+1838C (99212) 𘎌 TANGUT IDEOGRAPH-1838C
U+1838D (99213) 𘎍 TANGUT IDEOGRAPH-1838D
U+1838E (99214) 𘎎 TANGUT IDEOGRAPH-1838E
U+1838F (99215) 𘎏 TANGUT IDEOGRAPH-1838F
U+18390 (99216) 𘎐 TANGUT IDEOGRAPH-18390
U+18391 (99217) 𘎑 TANGUT IDEOGRAPH-18391
U+18392 (99218) 𘎒 TANGUT IDEOGRAPH-18392
U+18393 (99219) 𘎓 TANGUT IDEOGRAPH-18393
U+18394 (99220) 𘎔 TANGUT IDEOGRAPH-18394
U+18395 (99221) 𘎕 TANGUT IDEOGRAPH-18395
U+18396 (99222) 𘎖 TANGUT IDEOGRAPH-18396
U+18397 (99223) 𘎗 TANGUT IDEOGRAPH-18397
U+18398 (99224) 𘎘 TANGUT IDEOGRAPH-18398
U+18399 (99225) 𘎙 TANGUT IDEOGRAPH-18399
U+1839A (99226) 𘎚 TANGUT IDEOGRAPH-1839A
U+1839B (99227) 𘎛 TANGUT IDEOGRAPH-1839B
U+1839C (99228) 𘎜 TANGUT IDEOGRAPH-1839C
U+1839D (99229) 𘎝 TANGUT IDEOGRAPH-1839D
U+1839E (99230) 𘎞 TANGUT IDEOGRAPH-1839E
U+1839F (99231) 𘎟 TANGUT IDEOGRAPH-1839F
U+183A0 (99232) 𘎠 TANGUT IDEOGRAPH-183A0
U+183A1 (99233) 𘎡 TANGUT IDEOGRAPH-183A1
U+183A2 (99234) 𘎢 TANGUT IDEOGRAPH-183A2
U+183A3 (99235) 𘎣 TANGUT IDEOGRAPH-183A3
U+183A4 (99236) 𘎤 TANGUT IDEOGRAPH-183A4
U+183A5 (99237) 𘎥 TANGUT IDEOGRAPH-183A5
U+183A6 (99238) 𘎦 TANGUT IDEOGRAPH-183A6
U+183A7 (99239) 𘎧 TANGUT IDEOGRAPH-183A7
U+183A8 (99240) 𘎨 TANGUT IDEOGRAPH-183A8
U+183A9 (99241) 𘎩 TANGUT IDEOGRAPH-183A9
U+183AA (99242) 𘎪 TANGUT IDEOGRAPH-183AA
U+183AB (99243) 𘎫 TANGUT IDEOGRAPH-183AB
U+183AC (99244) 𘎬 TANGUT IDEOGRAPH-183AC
U+183AD (99245) 𘎭 TANGUT IDEOGRAPH-183AD
U+183AE (99246) 𘎮 TANGUT IDEOGRAPH-183AE
U+183AF (99247) 𘎯 TANGUT IDEOGRAPH-183AF
U+183B0 (99248) 𘎰 TANGUT IDEOGRAPH-183B0
U+183B1 (99249) 𘎱 TANGUT IDEOGRAPH-183B1
U+183B2 (99250) 𘎲 TANGUT IDEOGRAPH-183B2
U+183B3 (99251) 𘎳 TANGUT IDEOGRAPH-183B3
U+183B4 (99252) 𘎴 TANGUT IDEOGRAPH-183B4
U+183B5 (99253) 𘎵 TANGUT IDEOGRAPH-183B5
U+183B6 (99254) 𘎶 TANGUT IDEOGRAPH-183B6
U+183B7 (99255) 𘎷 TANGUT IDEOGRAPH-183B7
U+183B8 (99256) 𘎸 TANGUT IDEOGRAPH-183B8
U+183B9 (99257) 𘎹 TANGUT IDEOGRAPH-183B9
U+183BA (99258) 𘎺 TANGUT IDEOGRAPH-183BA
U+183BB (99259) 𘎻 TANGUT IDEOGRAPH-183BB
U+183BC (99260) 𘎼 TANGUT IDEOGRAPH-183BC
U+183BD (99261) 𘎽 TANGUT IDEOGRAPH-183BD
U+183BE (99262) 𘎾 TANGUT IDEOGRAPH-183BE
U+183BF (99263) 𘎿 TANGUT IDEOGRAPH-183BF
U+183C0 (99264) 𘏀 TANGUT IDEOGRAPH-183C0
U+183C1 (99265) 𘏁 TANGUT IDEOGRAPH-183C1
U+183C2 (99266) 𘏂 TANGUT IDEOGRAPH-183C2
U+183C3 (99267) 𘏃 TANGUT IDEOGRAPH-183C3
U+183C4 (99268) 𘏄 TANGUT IDEOGRAPH-183C4
U+183C5 (99269) 𘏅 TANGUT IDEOGRAPH-183C5
U+183C6 (99270) 𘏆 TANGUT IDEOGRAPH-183C6
U+183C7 (99271) 𘏇 TANGUT IDEOGRAPH-183C7
U+183C8 (99272) 𘏈 TANGUT IDEOGRAPH-183C8
U+183C9 (99273) 𘏉 TANGUT IDEOGRAPH-183C9
U+183CA (99274) 𘏊 TANGUT IDEOGRAPH-183CA
U+183CB (99275) 𘏋 TANGUT IDEOGRAPH-183CB
U+183CC (99276) 𘏌 TANGUT IDEOGRAPH-183CC
U+183CD (99277) 𘏍 TANGUT IDEOGRAPH-183CD
U+183CE (99278) 𘏎 TANGUT IDEOGRAPH-183CE
U+183CF (99279) 𘏏 TANGUT IDEOGRAPH-183CF
U+183D0 (99280) 𘏐 TANGUT IDEOGRAPH-183D0
U+183D1 (99281) 𘏑 TANGUT IDEOGRAPH-183D1
U+183D2 (99282) 𘏒 TANGUT IDEOGRAPH-183D2
U+183D3 (99283) 𘏓 TANGUT IDEOGRAPH-183D3
U+183D4 (99284) 𘏔 TANGUT IDEOGRAPH-183D4
U+183D5 (99285) 𘏕 TANGUT IDEOGRAPH-183D5
U+183D6 (99286) 𘏖 TANGUT IDEOGRAPH-183D6
U+183D7 (99287) 𘏗 TANGUT IDEOGRAPH-183D7
U+183D8 (99288) 𘏘 TANGUT IDEOGRAPH-183D8
U+183D9 (99289) 𘏙 TANGUT IDEOGRAPH-183D9
U+183DA (99290) 𘏚 TANGUT IDEOGRAPH-183DA
U+183DB (99291) 𘏛 TANGUT IDEOGRAPH-183DB
U+183DC (99292) 𘏜 TANGUT IDEOGRAPH-183DC
U+183DD (99293) 𘏝 TANGUT IDEOGRAPH-183DD
U+183DE (99294) 𘏞 TANGUT IDEOGRAPH-183DE
U+183DF (99295) 𘏟 TANGUT IDEOGRAPH-183DF
U+183E0 (99296) 𘏠 TANGUT IDEOGRAPH-183E0
U+183E1 (99297) 𘏡 TANGUT IDEOGRAPH-183E1
U+183E2 (99298) 𘏢 TANGUT IDEOGRAPH-183E2
U+183E3 (99299) 𘏣 TANGUT IDEOGRAPH-183E3
U+183E4 (99300) 𘏤 TANGUT IDEOGRAPH-183E4
U+183E5 (99301) 𘏥 TANGUT IDEOGRAPH-183E5
U+183E6 (99302) 𘏦 TANGUT IDEOGRAPH-183E6
U+183E7 (99303) 𘏧 TANGUT IDEOGRAPH-183E7
U+183E8 (99304) 𘏨 TANGUT IDEOGRAPH-183E8
U+183E9 (99305) 𘏩 TANGUT IDEOGRAPH-183E9
U+183EA (99306) 𘏪 TANGUT IDEOGRAPH-183EA
U+183EB (99307) 𘏫 TANGUT IDEOGRAPH-183EB
U+183EC (99308) 𘏬 TANGUT IDEOGRAPH-183EC
U+183ED (99309) 𘏭 TANGUT IDEOGRAPH-183ED
U+183EE (99310) 𘏮 TANGUT IDEOGRAPH-183EE
U+183EF (99311) 𘏯 TANGUT IDEOGRAPH-183EF
U+183F0 (99312) 𘏰 TANGUT IDEOGRAPH-183F0
U+183F1 (99313) 𘏱 TANGUT IDEOGRAPH-183F1
U+183F2 (99314) 𘏲 TANGUT IDEOGRAPH-183F2
U+183F3 (99315) 𘏳 TANGUT IDEOGRAPH-183F3
U+183F4 (99316) 𘏴 TANGUT IDEOGRAPH-183F4
U+183F5 (99317) 𘏵 TANGUT IDEOGRAPH-183F5
U+183F6 (99318) 𘏶 TANGUT IDEOGRAPH-183F6
U+183F7 (99319) 𘏷 TANGUT IDEOGRAPH-183F7
U+183F8 (99320) 𘏸 TANGUT IDEOGRAPH-183F8
U+183F9 (99321) 𘏹 TANGUT IDEOGRAPH-183F9
U+183FA (99322) 𘏺 TANGUT IDEOGRAPH-183FA
U+183FB (99323) 𘏻 TANGUT IDEOGRAPH-183FB
U+183FC (99324) 𘏼 TANGUT IDEOGRAPH-183FC
U+183FD (99325) 𘏽 TANGUT IDEOGRAPH-183FD
U+183FE (99326) 𘏾 TANGUT IDEOGRAPH-183FE
U+183FF (99327) 𘏿 TANGUT IDEOGRAPH-183FF
U+18400 (99328) 𘐀 TANGUT IDEOGRAPH-18400
U+18401 (99329) 𘐁 TANGUT IDEOGRAPH-18401
U+18402 (99330) 𘐂 TANGUT IDEOGRAPH-18402
U+18403 (99331) 𘐃 TANGUT IDEOGRAPH-18403
U+18404 (99332) 𘐄 TANGUT IDEOGRAPH-18404
U+18405 (99333) 𘐅 TANGUT IDEOGRAPH-18405
U+18406 (99334) 𘐆 TANGUT IDEOGRAPH-18406
U+18407 (99335) 𘐇 TANGUT IDEOGRAPH-18407
U+18408 (99336) 𘐈 TANGUT IDEOGRAPH-18408
U+18409 (99337) 𘐉 TANGUT IDEOGRAPH-18409
U+1840A (99338) 𘐊 TANGUT IDEOGRAPH-1840A
U+1840B (99339) 𘐋 TANGUT IDEOGRAPH-1840B
U+1840C (99340) 𘐌 TANGUT IDEOGRAPH-1840C
U+1840D (99341) 𘐍 TANGUT IDEOGRAPH-1840D
U+1840E (99342) 𘐎 TANGUT IDEOGRAPH-1840E
U+1840F (99343) 𘐏 TANGUT IDEOGRAPH-1840F
U+18410 (99344) 𘐐 TANGUT IDEOGRAPH-18410
U+18411 (99345) 𘐑 TANGUT IDEOGRAPH-18411
U+18412 (99346) 𘐒 TANGUT IDEOGRAPH-18412
U+18413 (99347) 𘐓 TANGUT IDEOGRAPH-18413
U+18414 (99348) 𘐔 TANGUT IDEOGRAPH-18414
U+18415 (99349) 𘐕 TANGUT IDEOGRAPH-18415
U+18416 (99350) 𘐖 TANGUT IDEOGRAPH-18416
U+18417 (99351) 𘐗 TANGUT IDEOGRAPH-18417
U+18418 (99352) 𘐘 TANGUT IDEOGRAPH-18418
U+18419 (99353) 𘐙 TANGUT IDEOGRAPH-18419
U+1841A (99354) 𘐚 TANGUT IDEOGRAPH-1841A
U+1841B (99355) 𘐛 TANGUT IDEOGRAPH-1841B
U+1841C (99356) 𘐜 TANGUT IDEOGRAPH-1841C
U+1841D (99357) 𘐝 TANGUT IDEOGRAPH-1841D
U+1841E (99358) 𘐞 TANGUT IDEOGRAPH-1841E
U+1841F (99359) 𘐟 TANGUT IDEOGRAPH-1841F
U+18420 (99360) 𘐠 TANGUT IDEOGRAPH-18420
U+18421 (99361) 𘐡 TANGUT IDEOGRAPH-18421
U+18422 (99362) 𘐢 TANGUT IDEOGRAPH-18422
U+18423 (99363) 𘐣 TANGUT IDEOGRAPH-18423
U+18424 (99364) 𘐤 TANGUT IDEOGRAPH-18424
U+18425 (99365) 𘐥 TANGUT IDEOGRAPH-18425
U+18426 (99366) 𘐦 TANGUT IDEOGRAPH-18426
U+18427 (99367) 𘐧 TANGUT IDEOGRAPH-18427
U+18428 (99368) 𘐨 TANGUT IDEOGRAPH-18428
U+18429 (99369) 𘐩 TANGUT IDEOGRAPH-18429
U+1842A (99370) 𘐪 TANGUT IDEOGRAPH-1842A
U+1842B (99371) 𘐫 TANGUT IDEOGRAPH-1842B
U+1842C (99372) 𘐬 TANGUT IDEOGRAPH-1842C
U+1842D (99373) 𘐭 TANGUT IDEOGRAPH-1842D
U+1842E (99374) 𘐮 TANGUT IDEOGRAPH-1842E
U+1842F (99375) 𘐯 TANGUT IDEOGRAPH-1842F
U+18430 (99376) 𘐰 TANGUT IDEOGRAPH-18430
U+18431 (99377) 𘐱 TANGUT IDEOGRAPH-18431
U+18432 (99378) 𘐲 TANGUT IDEOGRAPH-18432
U+18433 (99379) 𘐳 TANGUT IDEOGRAPH-18433
U+18434 (99380) 𘐴 TANGUT IDEOGRAPH-18434
U+18435 (99381) 𘐵 TANGUT IDEOGRAPH-18435
U+18436 (99382) 𘐶 TANGUT IDEOGRAPH-18436
U+18437 (99383) 𘐷 TANGUT IDEOGRAPH-18437
U+18438 (99384) 𘐸 TANGUT IDEOGRAPH-18438
U+18439 (99385) 𘐹 TANGUT IDEOGRAPH-18439
U+1843A (99386) 𘐺 TANGUT IDEOGRAPH-1843A
U+1843B (99387) 𘐻 TANGUT IDEOGRAPH-1843B
U+1843C (99388) 𘐼 TANGUT IDEOGRAPH-1843C
U+1843D (99389) 𘐽 TANGUT IDEOGRAPH-1843D
U+1843E (99390) 𘐾 TANGUT IDEOGRAPH-1843E
U+1843F (99391) 𘐿 TANGUT IDEOGRAPH-1843F
U+18440 (99392) 𘑀 TANGUT IDEOGRAPH-18440
U+18441 (99393) 𘑁 TANGUT IDEOGRAPH-18441
U+18442 (99394) 𘑂 TANGUT IDEOGRAPH-18442
U+18443 (99395) 𘑃 TANGUT IDEOGRAPH-18443
U+18444 (99396) 𘑄 TANGUT IDEOGRAPH-18444
U+18445 (99397) 𘑅 TANGUT IDEOGRAPH-18445
U+18446 (99398) 𘑆 TANGUT IDEOGRAPH-18446
U+18447 (99399) 𘑇 TANGUT IDEOGRAPH-18447
U+18448 (99400) 𘑈 TANGUT IDEOGRAPH-18448
U+18449 (99401) 𘑉 TANGUT IDEOGRAPH-18449
U+1844A (99402) 𘑊 TANGUT IDEOGRAPH-1844A
U+1844B (99403) 𘑋 TANGUT IDEOGRAPH-1844B
U+1844C (99404)