Phụ lục:Unicode/Tangut Components

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
⟵ Tangut

Tangut Components

Khitan Small Script ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Tangut Components” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+18800 đến U+18AFF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Tang (Tangut).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+18800 (100352) TANGUT COMPONENT-001.svg 𘠀 TANGUT COMPONENT-001
U+18801 (100353) TANGUT COMPONENT-002.svg 𘠁 TANGUT COMPONENT-002
U+18802 (100354) TANGUT COMPONENT-003.svg 𘠂 TANGUT COMPONENT-003
U+18803 (100355) TANGUT COMPONENT-004.svg 𘠃 TANGUT COMPONENT-004
U+18804 (100356) TANGUT COMPONENT-005.svg 𘠄 TANGUT COMPONENT-005
U+18805 (100357) TANGUT COMPONENT-006.svg 𘠅 TANGUT COMPONENT-006
U+18806 (100358) TANGUT COMPONENT-007.svg 𘠆 TANGUT COMPONENT-007
U+18807 (100359) TANGUT COMPONENT-008.svg 𘠇 TANGUT COMPONENT-008
U+18808 (100360) TANGUT COMPONENT-009.svg 𘠈 TANGUT COMPONENT-009
U+18809 (100361) TANGUT COMPONENT-010.svg 𘠉 TANGUT COMPONENT-010
U+1880A (100362) TANGUT COMPONENT-011.svg 𘠊 TANGUT COMPONENT-011
U+1880B (100363) TANGUT COMPONENT-012.svg 𘠋 TANGUT COMPONENT-012
U+1880C (100364) TANGUT COMPONENT-013.svg 𘠌 TANGUT COMPONENT-013
U+1880D (100365) TANGUT COMPONENT-014.svg 𘠍 TANGUT COMPONENT-014
U+1880E (100366) TANGUT COMPONENT-015.svg 𘠎 TANGUT COMPONENT-015
U+1880F (100367) TANGUT COMPONENT-016.svg 𘠏 TANGUT COMPONENT-016
U+18810 (100368) TANGUT COMPONENT-017.svg 𘠐 TANGUT COMPONENT-017
U+18811 (100369) TANGUT COMPONENT-018.svg 𘠑 TANGUT COMPONENT-018
U+18812 (100370) TANGUT COMPONENT-019.svg 𘠒 TANGUT COMPONENT-019
U+18813 (100371) TANGUT COMPONENT-020.svg 𘠓 TANGUT COMPONENT-020
U+18814 (100372) TANGUT COMPONENT-021.svg 𘠔 TANGUT COMPONENT-021
U+18815 (100373) TANGUT COMPONENT-022.svg 𘠕 TANGUT COMPONENT-022
U+18816 (100374) TANGUT COMPONENT-023.svg 𘠖 TANGUT COMPONENT-023
U+18817 (100375) TANGUT COMPONENT-024.svg 𘠗 TANGUT COMPONENT-024
U+18818 (100376) TANGUT COMPONENT-025.svg 𘠘 TANGUT COMPONENT-025
U+18819 (100377) TANGUT COMPONENT-026.svg 𘠙 TANGUT COMPONENT-026
U+1881A (100378) TANGUT COMPONENT-027.svg 𘠚 TANGUT COMPONENT-027
U+1881B (100379) TANGUT COMPONENT-028.svg 𘠛 TANGUT COMPONENT-028
U+1881C (100380) TANGUT COMPONENT-029.svg 𘠜 TANGUT COMPONENT-029
U+1881D (100381) TANGUT COMPONENT-030.svg 𘠝 TANGUT COMPONENT-030
U+1881E (100382) TANGUT COMPONENT-031.svg 𘠞 TANGUT COMPONENT-031
U+1881F (100383) TANGUT COMPONENT-032.svg 𘠟 TANGUT COMPONENT-032
U+18820 (100384) TANGUT COMPONENT-033.svg 𘠠 TANGUT COMPONENT-033
U+18821 (100385) TANGUT COMPONENT-034.svg 𘠡 TANGUT COMPONENT-034
U+18822 (100386) TANGUT COMPONENT-035.svg 𘠢 TANGUT COMPONENT-035
U+18823 (100387) TANGUT COMPONENT-036.svg 𘠣 TANGUT COMPONENT-036
U+18824 (100388) TANGUT COMPONENT-037.svg 𘠤 TANGUT COMPONENT-037
U+18825 (100389) TANGUT COMPONENT-038.svg 𘠥 TANGUT COMPONENT-038
U+18826 (100390) TANGUT COMPONENT-039.svg 𘠦 TANGUT COMPONENT-039
U+18827 (100391) TANGUT COMPONENT-040.svg 𘠧 TANGUT COMPONENT-040
U+18828 (100392) TANGUT COMPONENT-041.svg 𘠨 TANGUT COMPONENT-041
U+18829 (100393) TANGUT COMPONENT-042.svg 𘠩 TANGUT COMPONENT-042
U+1882A (100394) TANGUT COMPONENT-043.svg 𘠪 TANGUT COMPONENT-043
U+1882B (100395) TANGUT COMPONENT-044.svg 𘠫 TANGUT COMPONENT-044
U+1882C (100396) TANGUT COMPONENT-045.svg 𘠬 TANGUT COMPONENT-045
U+1882D (100397) TANGUT COMPONENT-046.svg 𘠭 TANGUT COMPONENT-046
U+1882E (100398) TANGUT COMPONENT-047.svg 𘠮 TANGUT COMPONENT-047
U+1882F (100399) TANGUT COMPONENT-048.svg 𘠯 TANGUT COMPONENT-048
U+18830 (100400) TANGUT COMPONENT-049.svg 𘠰 TANGUT COMPONENT-049
U+18831 (100401) TANGUT COMPONENT-050.svg 𘠱 TANGUT COMPONENT-050
U+18832 (100402) TANGUT COMPONENT-051.svg 𘠲 TANGUT COMPONENT-051
U+18833 (100403) TANGUT COMPONENT-052.svg 𘠳 TANGUT COMPONENT-052
U+18834 (100404) TANGUT COMPONENT-053.svg 𘠴 TANGUT COMPONENT-053
U+18835 (100405) TANGUT COMPONENT-054.svg 𘠵 TANGUT COMPONENT-054
U+18836 (100406) TANGUT COMPONENT-055.svg 𘠶 TANGUT COMPONENT-055
U+18837 (100407) TANGUT COMPONENT-056.svg 𘠷 TANGUT COMPONENT-056
U+18838 (100408) TANGUT COMPONENT-057.svg 𘠸 TANGUT COMPONENT-057
U+18839 (100409) TANGUT COMPONENT-058.svg 𘠹 TANGUT COMPONENT-058
U+1883A (100410) TANGUT COMPONENT-059.svg 𘠺 TANGUT COMPONENT-059
U+1883B (100411) TANGUT COMPONENT-060.svg 𘠻 TANGUT COMPONENT-060
U+1883C (100412) TANGUT COMPONENT-061.svg 𘠼 TANGUT COMPONENT-061
U+1883D (100413) TANGUT COMPONENT-062.svg 𘠽 TANGUT COMPONENT-062
U+1883E (100414) TANGUT COMPONENT-063.svg 𘠾 TANGUT COMPONENT-063
U+1883F (100415) TANGUT COMPONENT-064.svg 𘠿 TANGUT COMPONENT-064
U+18840 (100416) TANGUT COMPONENT-065.svg 𘡀 TANGUT COMPONENT-065
U+18841 (100417) TANGUT COMPONENT-066.svg 𘡁 TANGUT COMPONENT-066
U+18842 (100418) TANGUT COMPONENT-067.svg 𘡂 TANGUT COMPONENT-067
U+18843 (100419) TANGUT COMPONENT-068.svg 𘡃 TANGUT COMPONENT-068
U+18844 (100420) TANGUT COMPONENT-069.svg 𘡄 TANGUT COMPONENT-069
U+18845 (100421) TANGUT COMPONENT-070.svg 𘡅 TANGUT COMPONENT-070
U+18846 (100422) TANGUT COMPONENT-071.svg 𘡆 TANGUT COMPONENT-071
U+18847 (100423) TANGUT COMPONENT-072.svg 𘡇 TANGUT COMPONENT-072
U+18848 (100424) TANGUT COMPONENT-073.svg 𘡈 TANGUT COMPONENT-073
U+18849 (100425) TANGUT COMPONENT-074.svg 𘡉 TANGUT COMPONENT-074
U+1884A (100426) TANGUT COMPONENT-075.svg 𘡊 TANGUT COMPONENT-075
U+1884B (100427) TANGUT COMPONENT-076.svg 𘡋 TANGUT COMPONENT-076
U+1884C (100428) TANGUT COMPONENT-077.svg 𘡌 TANGUT COMPONENT-077
U+1884D (100429) TANGUT COMPONENT-078.svg 𘡍 TANGUT COMPONENT-078
U+1884E (100430) TANGUT COMPONENT-079.svg 𘡎 TANGUT COMPONENT-079
U+1884F (100431) TANGUT COMPONENT-080.svg 𘡏 TANGUT COMPONENT-080
U+18850 (100432) TANGUT COMPONENT-081.svg 𘡐 TANGUT COMPONENT-081
U+18851 (100433) TANGUT COMPONENT-082.svg 𘡑 TANGUT COMPONENT-082
U+18852 (100434) TANGUT COMPONENT-083.svg 𘡒 TANGUT COMPONENT-083
U+18853 (100435) TANGUT COMPONENT-084.svg 𘡓 TANGUT COMPONENT-084
U+18854 (100436) TANGUT COMPONENT-085.svg 𘡔 TANGUT COMPONENT-085
U+18855 (100437) TANGUT COMPONENT-086.svg 𘡕 TANGUT COMPONENT-086
U+18856 (100438) TANGUT COMPONENT-087.svg 𘡖 TANGUT COMPONENT-087
U+18857 (100439) TANGUT COMPONENT-088.svg 𘡗 TANGUT COMPONENT-088
U+18858 (100440) TANGUT COMPONENT-089.svg 𘡘 TANGUT COMPONENT-089
U+18859 (100441) TANGUT COMPONENT-090.svg 𘡙 TANGUT COMPONENT-090
U+1885A (100442) TANGUT COMPONENT-091.svg 𘡚 TANGUT COMPONENT-091
U+1885B (100443) TANGUT COMPONENT-092.svg 𘡛 TANGUT COMPONENT-092
U+1885C (100444) TANGUT COMPONENT-093.svg 𘡜 TANGUT COMPONENT-093
U+1885D (100445) TANGUT COMPONENT-094.svg 𘡝 TANGUT COMPONENT-094
U+1885E (100446) TANGUT COMPONENT-095.svg 𘡞 TANGUT COMPONENT-095
U+1885F (100447) TANGUT COMPONENT-096.svg 𘡟 TANGUT COMPONENT-096
U+18860 (100448) TANGUT COMPONENT-097.svg 𘡠 TANGUT COMPONENT-097
U+18861 (100449) TANGUT COMPONENT-098.svg 𘡡 TANGUT COMPONENT-098
U+18862 (100450) TANGUT COMPONENT-099.svg 𘡢 TANGUT COMPONENT-099
U+18863 (100451) TANGUT COMPONENT-100.svg 𘡣 TANGUT COMPONENT-100
U+18864 (100452) TANGUT COMPONENT-101.svg 𘡤 TANGUT COMPONENT-101
U+18865 (100453) TANGUT COMPONENT-102.svg 𘡥 TANGUT COMPONENT-102
U+18866 (100454) TANGUT COMPONENT-103.svg 𘡦 TANGUT COMPONENT-103
U+18867 (100455) TANGUT COMPONENT-104.svg 𘡧 TANGUT COMPONENT-104
U+18868 (100456) TANGUT COMPONENT-105.svg 𘡨 TANGUT COMPONENT-105
U+18869 (100457) TANGUT COMPONENT-106.svg 𘡩 TANGUT COMPONENT-106
U+1886A (100458) TANGUT COMPONENT-107.svg 𘡪 TANGUT COMPONENT-107
U+1886B (100459) TANGUT COMPONENT-108.svg 𘡫 TANGUT COMPONENT-108
U+1886C (100460) TANGUT COMPONENT-109.svg 𘡬 TANGUT COMPONENT-109
U+1886D (100461) TANGUT COMPONENT-110.svg 𘡭 TANGUT COMPONENT-110
U+1886E (100462) TANGUT COMPONENT-111.svg 𘡮 TANGUT COMPONENT-111
U+1886F (100463) TANGUT COMPONENT-112.svg 𘡯 TANGUT COMPONENT-112
U+18870 (100464) TANGUT COMPONENT-113.svg 𘡰 TANGUT COMPONENT-113
U+18871 (100465) TANGUT COMPONENT-114.svg 𘡱 TANGUT COMPONENT-114
U+18872 (100466) TANGUT COMPONENT-115.svg 𘡲 TANGUT COMPONENT-115
U+18873 (100467) TANGUT COMPONENT-116.svg 𘡳 TANGUT COMPONENT-116
U+18874 (100468) TANGUT COMPONENT-117.svg 𘡴 TANGUT COMPONENT-117
U+18875 (100469) TANGUT COMPONENT-118.svg 𘡵 TANGUT COMPONENT-118
U+18876 (100470) TANGUT COMPONENT-119.svg 𘡶 TANGUT COMPONENT-119
U+18877 (100471) TANGUT COMPONENT-120.svg 𘡷 TANGUT COMPONENT-120
U+18878 (100472) TANGUT COMPONENT-121.svg 𘡸 TANGUT COMPONENT-121
U+18879 (100473) TANGUT COMPONENT-122.svg 𘡹 TANGUT COMPONENT-122
U+1887A (100474) TANGUT COMPONENT-123.svg 𘡺 TANGUT COMPONENT-123
U+1887B (100475) TANGUT COMPONENT-124.svg 𘡻 TANGUT COMPONENT-124
U+1887C (100476) TANGUT COMPONENT-125.svg 𘡼 TANGUT COMPONENT-125
U+1887D (100477) TANGUT COMPONENT-126.svg 𘡽 TANGUT COMPONENT-126
U+1887E (100478) TANGUT COMPONENT-127.svg 𘡾 TANGUT COMPONENT-127
U+1887F (100479) TANGUT COMPONENT-128.svg 𘡿 TANGUT COMPONENT-128
U+18880 (100480) TANGUT COMPONENT-129.svg 𘢀 TANGUT COMPONENT-129
U+18881 (100481) TANGUT COMPONENT-130.svg 𘢁 TANGUT COMPONENT-130
U+18882 (100482) TANGUT COMPONENT-131.svg 𘢂 TANGUT COMPONENT-131
U+18883 (100483) TANGUT COMPONENT-132.svg 𘢃 TANGUT COMPONENT-132
U+18884 (100484) TANGUT COMPONENT-133.svg 𘢄 TANGUT COMPONENT-133
U+18885 (100485) TANGUT COMPONENT-134.svg 𘢅 TANGUT COMPONENT-134
U+18886 (100486) TANGUT COMPONENT-135.svg 𘢆 TANGUT COMPONENT-135
U+18887 (100487) TANGUT COMPONENT-136.svg 𘢇 TANGUT COMPONENT-136
U+18888 (100488) TANGUT COMPONENT-137.svg 𘢈 TANGUT COMPONENT-137
U+18889 (100489) TANGUT COMPONENT-138.svg 𘢉 TANGUT COMPONENT-138
U+1888A (100490) TANGUT COMPONENT-139.svg 𘢊 TANGUT COMPONENT-139
U+1888B (100491) TANGUT COMPONENT-140.svg 𘢋 TANGUT COMPONENT-140
U+1888C (100492) TANGUT COMPONENT-141.svg 𘢌 TANGUT COMPONENT-141
U+1888D (100493) TANGUT COMPONENT-142.svg 𘢍 TANGUT COMPONENT-142
U+1888E (100494) TANGUT COMPONENT-143.svg 𘢎 TANGUT COMPONENT-143
U+1888F (100495) TANGUT COMPONENT-144.svg 𘢏 TANGUT COMPONENT-144
U+18890 (100496) TANGUT COMPONENT-145.svg 𘢐 TANGUT COMPONENT-145
U+18891 (100497) TANGUT COMPONENT-146.svg 𘢑 TANGUT COMPONENT-146
U+18892 (100498) TANGUT COMPONENT-147.svg 𘢒 TANGUT COMPONENT-147
U+18893 (100499) TANGUT COMPONENT-148.svg 𘢓 TANGUT COMPONENT-148
U+18894 (100500) TANGUT COMPONENT-149.svg 𘢔 TANGUT COMPONENT-149
U+18895 (100501) TANGUT COMPONENT-150.svg 𘢕 TANGUT COMPONENT-150
U+18896 (100502) TANGUT COMPONENT-151.svg 𘢖 TANGUT COMPONENT-151
U+18897 (100503) TANGUT COMPONENT-152.svg 𘢗 TANGUT COMPONENT-152
U+18898 (100504) TANGUT COMPONENT-153.svg 𘢘 TANGUT COMPONENT-153
U+18899 (100505) TANGUT COMPONENT-154.svg 𘢙 TANGUT COMPONENT-154
U+1889A (100506) TANGUT COMPONENT-155.svg 𘢚 TANGUT COMPONENT-155
U+1889B (100507) TANGUT COMPONENT-156.svg 𘢛 TANGUT COMPONENT-156
U+1889C (100508) TANGUT COMPONENT-157.svg 𘢜 TANGUT COMPONENT-157
U+1889D (100509) TANGUT COMPONENT-158.svg 𘢝 TANGUT COMPONENT-158
U+1889E (100510) TANGUT COMPONENT-159.svg 𘢞 TANGUT COMPONENT-159
U+1889F (100511) TANGUT COMPONENT-160.svg 𘢟 TANGUT COMPONENT-160
U+188A0 (100512) TANGUT COMPONENT-161.svg 𘢠 TANGUT COMPONENT-161
U+188A1 (100513) TANGUT COMPONENT-162.svg 𘢡 TANGUT COMPONENT-162
U+188A2 (100514) TANGUT COMPONENT-163.svg 𘢢 TANGUT COMPONENT-163
U+188A3 (100515) TANGUT COMPONENT-164.svg 𘢣 TANGUT COMPONENT-164
U+188A4 (100516) TANGUT COMPONENT-165.svg 𘢤 TANGUT COMPONENT-165
U+188A5 (100517) TANGUT COMPONENT-166.svg 𘢥 TANGUT COMPONENT-166
U+188A6 (100518) TANGUT COMPONENT-167.svg 𘢦 TANGUT COMPONENT-167
U+188A7 (100519) TANGUT COMPONENT-168.svg 𘢧 TANGUT COMPONENT-168
U+188A8 (100520) TANGUT COMPONENT-169.svg 𘢨 TANGUT COMPONENT-169
U+188A9 (100521) TANGUT COMPONENT-170.svg 𘢩 TANGUT COMPONENT-170
U+188AA (100522) TANGUT COMPONENT-171.svg 𘢪 TANGUT COMPONENT-171
U+188AB (100523) TANGUT COMPONENT-172.svg 𘢫 TANGUT COMPONENT-172
U+188AC (100524) TANGUT COMPONENT-173.svg 𘢬 TANGUT COMPONENT-173
U+188AD (100525) TANGUT COMPONENT-174.svg 𘢭 TANGUT COMPONENT-174
U+188AE (100526) TANGUT COMPONENT-175.svg 𘢮 TANGUT COMPONENT-175
U+188AF (100527) TANGUT COMPONENT-176.svg 𘢯 TANGUT COMPONENT-176
U+188B0 (100528) TANGUT COMPONENT-177.svg 𘢰 TANGUT COMPONENT-177
U+188B1 (100529) TANGUT COMPONENT-178.svg 𘢱 TANGUT COMPONENT-178
U+188B2 (100530) TANGUT COMPONENT-179.svg 𘢲 TANGUT COMPONENT-179
U+188B3 (100531) TANGUT COMPONENT-180.svg 𘢳 TANGUT COMPONENT-180
U+188B4 (100532) TANGUT COMPONENT-181.svg 𘢴 TANGUT COMPONENT-181
U+188B5 (100533) TANGUT COMPONENT-182.svg 𘢵 TANGUT COMPONENT-182
U+188B6 (100534) TANGUT COMPONENT-183.svg 𘢶 TANGUT COMPONENT-183
U+188B7 (100535) TANGUT COMPONENT-184.svg 𘢷 TANGUT COMPONENT-184
U+188B8 (100536) TANGUT COMPONENT-185.svg 𘢸 TANGUT COMPONENT-185
U+188B9 (100537) TANGUT COMPONENT-186.svg 𘢹 TANGUT COMPONENT-186
U+188BA (100538) TANGUT COMPONENT-187.svg 𘢺 TANGUT COMPONENT-187
U+188BB (100539) TANGUT COMPONENT-188.svg 𘢻 TANGUT COMPONENT-188
U+188BC (100540) TANGUT COMPONENT-189.svg 𘢼 TANGUT COMPONENT-189
U+188BD (100541) TANGUT COMPONENT-190.svg 𘢽 TANGUT COMPONENT-190
U+188BE (100542) TANGUT COMPONENT-191.svg 𘢾 TANGUT COMPONENT-191
U+188BF (100543) TANGUT COMPONENT-192.svg 𘢿 TANGUT COMPONENT-192
U+188C0 (100544) TANGUT COMPONENT-193.svg 𘣀 TANGUT COMPONENT-193
U+188C1 (100545) TANGUT COMPONENT-194.svg 𘣁 TANGUT COMPONENT-194
U+188C2 (100546) TANGUT COMPONENT-195.svg 𘣂 TANGUT COMPONENT-195
U+188C3 (100547) TANGUT COMPONENT-196.svg 𘣃 TANGUT COMPONENT-196
U+188C4 (100548) TANGUT COMPONENT-197.svg 𘣄 TANGUT COMPONENT-197
U+188C5 (100549) TANGUT COMPONENT-198.svg 𘣅 TANGUT COMPONENT-198
U+188C6 (100550) TANGUT COMPONENT-199.svg 𘣆 TANGUT COMPONENT-199
U+188C7 (100551) TANGUT COMPONENT-200.svg 𘣇 TANGUT COMPONENT-200
U+188C8 (100552) TANGUT COMPONENT-201.svg 𘣈 TANGUT COMPONENT-201
U+188C9 (100553) TANGUT COMPONENT-202.svg 𘣉 TANGUT COMPONENT-202
U+188CA (100554) TANGUT COMPONENT-203.svg 𘣊 TANGUT COMPONENT-203
U+188CB (100555) TANGUT COMPONENT-204.svg 𘣋 TANGUT COMPONENT-204
U+188CC (100556) TANGUT COMPONENT-205.svg 𘣌 TANGUT COMPONENT-205
U+188CD (100557) TANGUT COMPONENT-206.svg 𘣍 TANGUT COMPONENT-206
U+188CE (100558) TANGUT COMPONENT-207.svg 𘣎 TANGUT COMPONENT-207
U+188CF (100559) TANGUT COMPONENT-208.svg 𘣏 TANGUT COMPONENT-208
U+188D0 (100560) TANGUT COMPONENT-209.svg 𘣐 TANGUT COMPONENT-209
U+188D1 (100561) TANGUT COMPONENT-210.svg 𘣑 TANGUT COMPONENT-210
U+188D2 (100562) TANGUT COMPONENT-211.svg 𘣒 TANGUT COMPONENT-211
U+188D3 (100563) TANGUT COMPONENT-212.svg 𘣓 TANGUT COMPONENT-212
U+188D4 (100564) TANGUT COMPONENT-213.svg 𘣔 TANGUT COMPONENT-213
U+188D5 (100565) TANGUT COMPONENT-214.svg 𘣕 TANGUT COMPONENT-214
U+188D6 (100566) TANGUT COMPONENT-215.svg 𘣖 TANGUT COMPONENT-215
U+188D7 (100567) TANGUT COMPONENT-216.svg 𘣗 TANGUT COMPONENT-216
U+188D8 (100568) TANGUT COMPONENT-217.svg 𘣘 TANGUT COMPONENT-217
U+188D9 (100569) TANGUT COMPONENT-218.svg 𘣙 TANGUT COMPONENT-218
U+188DA (100570) TANGUT COMPONENT-219.svg 𘣚 TANGUT COMPONENT-219
U+188DB (100571) TANGUT COMPONENT-220.svg 𘣛 TANGUT COMPONENT-220
U+188DC (100572) TANGUT COMPONENT-221.svg 𘣜 TANGUT COMPONENT-221
U+188DD (100573) TANGUT COMPONENT-222.svg 𘣝 TANGUT COMPONENT-222
U+188DE (100574) TANGUT COMPONENT-223.svg 𘣞 TANGUT COMPONENT-223
U+188DF (100575) TANGUT COMPONENT-224.svg 𘣟 TANGUT COMPONENT-224
U+188E0 (100576) TANGUT COMPONENT-225.svg 𘣠 TANGUT COMPONENT-225
U+188E1 (100577) TANGUT COMPONENT-226.svg 𘣡 TANGUT COMPONENT-226
U+188E2 (100578) TANGUT COMPONENT-227.svg 𘣢 TANGUT COMPONENT-227
U+188E3 (100579) TANGUT COMPONENT-228.svg 𘣣 TANGUT COMPONENT-228
U+188E4 (100580) TANGUT COMPONENT-229.svg 𘣤 TANGUT COMPONENT-229
U+188E5 (100581) TANGUT COMPONENT-230.svg 𘣥 TANGUT COMPONENT-230
U+188E6 (100582) TANGUT COMPONENT-231.svg 𘣦 TANGUT COMPONENT-231
U+188E7 (100583) TANGUT COMPONENT-232.svg 𘣧 TANGUT COMPONENT-232
U+188E8 (100584) TANGUT COMPONENT-233.svg 𘣨 TANGUT COMPONENT-233
U+188E9 (100585) TANGUT COMPONENT-234.svg 𘣩 TANGUT COMPONENT-234
U+188EA (100586) TANGUT COMPONENT-235.svg 𘣪 TANGUT COMPONENT-235
U+188EB (100587) TANGUT COMPONENT-236.svg 𘣫 TANGUT COMPONENT-236
U+188EC (100588) TANGUT COMPONENT-237.svg 𘣬 TANGUT COMPONENT-237
U+188ED (100589) TANGUT COMPONENT-238.svg 𘣭 TANGUT COMPONENT-238
U+188EE (100590) TANGUT COMPONENT-239.svg 𘣮 TANGUT COMPONENT-239
U+188EF (100591) TANGUT COMPONENT-240.svg 𘣯 TANGUT COMPONENT-240
U+188F0 (100592) TANGUT COMPONENT-241.svg 𘣰 TANGUT COMPONENT-241
U+188F1 (100593) TANGUT COMPONENT-242.svg 𘣱 TANGUT COMPONENT-242
U+188F2 (100594) TANGUT COMPONENT-243.svg 𘣲 TANGUT COMPONENT-243
U+188F3 (100595) TANGUT COMPONENT-244.svg 𘣳 TANGUT COMPONENT-244
U+188F4 (100596) TANGUT COMPONENT-245.svg 𘣴 TANGUT COMPONENT-245
U+188F5 (100597) TANGUT COMPONENT-246.svg 𘣵 TANGUT COMPONENT-246
U+188F6 (100598) TANGUT COMPONENT-247.svg 𘣶 TANGUT COMPONENT-247
U+188F7 (100599) TANGUT COMPONENT-248.svg 𘣷 TANGUT COMPONENT-248
U+188F8 (100600) TANGUT COMPONENT-249.svg 𘣸 TANGUT COMPONENT-249
U+188F9 (100601) TANGUT COMPONENT-250.svg 𘣹 TANGUT COMPONENT-250
U+188FA (100602) TANGUT COMPONENT-251.svg 𘣺 TANGUT COMPONENT-251
U+188FB (100603) TANGUT COMPONENT-252.svg 𘣻 TANGUT COMPONENT-252
U+188FC (100604) TANGUT COMPONENT-253.svg 𘣼 TANGUT COMPONENT-253
U+188FD (100605) TANGUT COMPONENT-254.svg 𘣽 TANGUT COMPONENT-254
U+188FE (100606) TANGUT COMPONENT-255.svg 𘣾 TANGUT COMPONENT-255
U+188FF (100607) TANGUT COMPONENT-256.svg 𘣿 TANGUT COMPONENT-256
U+18900 (100608) TANGUT COMPONENT-257.svg 𘤀 TANGUT COMPONENT-257
U+18901 (100609) TANGUT COMPONENT-258.svg 𘤁 TANGUT COMPONENT-258
U+18902 (100610) TANGUT COMPONENT-259.svg 𘤂 TANGUT COMPONENT-259
U+18903 (100611) TANGUT COMPONENT-260.svg 𘤃 TANGUT COMPONENT-260
U+18904 (100612) TANGUT COMPONENT-261.svg 𘤄 TANGUT COMPONENT-261
U+18905 (100613) TANGUT COMPONENT-262.svg 𘤅 TANGUT COMPONENT-262
U+18906 (100614) TANGUT COMPONENT-263.svg 𘤆 TANGUT COMPONENT-263
U+18907 (100615) TANGUT COMPONENT-264.svg 𘤇 TANGUT COMPONENT-264
U+18908 (100616) TANGUT COMPONENT-265.svg 𘤈 TANGUT COMPONENT-265
U+18909 (100617) TANGUT COMPONENT-266.svg 𘤉 TANGUT COMPONENT-266
U+1890A (100618) TANGUT COMPONENT-267.svg 𘤊 TANGUT COMPONENT-267
U+1890B (100619) TANGUT COMPONENT-268.svg 𘤋 TANGUT COMPONENT-268
U+1890C (100620) TANGUT COMPONENT-269.svg 𘤌 TANGUT COMPONENT-269
U+1890D (100621) TANGUT COMPONENT-270.svg 𘤍 TANGUT COMPONENT-270
U+1890E (100622) TANGUT COMPONENT-271.svg 𘤎 TANGUT COMPONENT-271
U+1890F (100623) TANGUT COMPONENT-272.svg 𘤏 TANGUT COMPONENT-272
U+18910 (100624) TANGUT COMPONENT-273.svg 𘤐 TANGUT COMPONENT-273
U+18911 (100625) TANGUT COMPONENT-274.svg 𘤑 TANGUT COMPONENT-274
U+18912 (100626) TANGUT COMPONENT-275.svg 𘤒 TANGUT COMPONENT-275
U+18913 (100627) TANGUT COMPONENT-276.svg 𘤓 TANGUT COMPONENT-276
U+18914 (100628) TANGUT COMPONENT-277.svg 𘤔 TANGUT COMPONENT-277
U+18915 (100629) TANGUT COMPONENT-278.svg 𘤕 TANGUT COMPONENT-278
U+18916 (100630) TANGUT COMPONENT-279.svg 𘤖 TANGUT COMPONENT-279
U+18917 (100631) TANGUT COMPONENT-280.svg 𘤗 TANGUT COMPONENT-280
U+18918 (100632) TANGUT COMPONENT-281.svg 𘤘 TANGUT COMPONENT-281
U+18919 (100633) TANGUT COMPONENT-282.svg 𘤙 TANGUT COMPONENT-282
U+1891A (100634) TANGUT COMPONENT-283.svg 𘤚 TANGUT COMPONENT-283
U+1891B (100635) TANGUT COMPONENT-284.svg 𘤛 TANGUT COMPONENT-284
U+1891C (100636) TANGUT COMPONENT-285.svg 𘤜 TANGUT COMPONENT-285
U+1891D (100637) TANGUT COMPONENT-286.svg 𘤝 TANGUT COMPONENT-286
U+1891E (100638) TANGUT COMPONENT-287.svg 𘤞 TANGUT COMPONENT-287
U+1891F (100639) TANGUT COMPONENT-288.svg 𘤟 TANGUT COMPONENT-288
U+18920 (100640) TANGUT COMPONENT-289.svg 𘤠 TANGUT COMPONENT-289
U+18921 (100641) TANGUT COMPONENT-290.svg 𘤡 TANGUT COMPONENT-290
U+18922 (100642) TANGUT COMPONENT-291.svg 𘤢 TANGUT COMPONENT-291
U+18923 (100643) TANGUT COMPONENT-292.svg 𘤣 TANGUT COMPONENT-292
U+18924 (100644) TANGUT COMPONENT-293.svg 𘤤 TANGUT COMPONENT-293
U+18925 (100645) TANGUT COMPONENT-294.svg 𘤥 TANGUT COMPONENT-294
U+18926 (100646) TANGUT COMPONENT-295.svg 𘤦 TANGUT COMPONENT-295
U+18927 (100647) TANGUT COMPONENT-296.svg 𘤧 TANGUT COMPONENT-296
U+18928 (100648) TANGUT COMPONENT-297.svg 𘤨 TANGUT COMPONENT-297
U+18929 (100649) TANGUT COMPONENT-298.svg 𘤩 TANGUT COMPONENT-298
U+1892A (100650) TANGUT COMPONENT-299.svg 𘤪 TANGUT COMPONENT-299
U+1892B (100651) TANGUT COMPONENT-300.svg 𘤫 TANGUT COMPONENT-300
U+1892C (100652) TANGUT COMPONENT-301.svg 𘤬 TANGUT COMPONENT-301
U+1892D (100653) TANGUT COMPONENT-302.svg 𘤭 TANGUT COMPONENT-302
U+1892E (100654) TANGUT COMPONENT-303.svg 𘤮 TANGUT COMPONENT-303
U+1892F (100655) TANGUT COMPONENT-304.svg 𘤯 TANGUT COMPONENT-304
U+18930 (100656) TANGUT COMPONENT-305.svg 𘤰 TANGUT COMPONENT-305
U+18931 (100657) TANGUT COMPONENT-306.svg 𘤱 TANGUT COMPONENT-306
U+18932 (100658) TANGUT COMPONENT-307.svg 𘤲 TANGUT COMPONENT-307
U+18933 (100659) TANGUT COMPONENT-308.svg 𘤳 TANGUT COMPONENT-308
U+18934 (100660) TANGUT COMPONENT-309.svg 𘤴 TANGUT COMPONENT-309
U+18935 (100661) TANGUT COMPONENT-310.svg 𘤵 TANGUT COMPONENT-310
U+18936 (100662) TANGUT COMPONENT-311.svg 𘤶 TANGUT COMPONENT-311
U+18937 (100663) TANGUT COMPONENT-312.svg 𘤷 TANGUT COMPONENT-312
U+18938 (100664) TANGUT COMPONENT-313.svg 𘤸 TANGUT COMPONENT-313
U+18939 (100665) TANGUT COMPONENT-314.svg 𘤹 TANGUT COMPONENT-314
U+1893A (100666) TANGUT COMPONENT-315.svg 𘤺 TANGUT COMPONENT-315
U+1893B (100667) TANGUT COMPONENT-316.svg 𘤻 TANGUT COMPONENT-316
U+1893C (100668) TANGUT COMPONENT-317.svg 𘤼 TANGUT COMPONENT-317
U+1893D (100669) TANGUT COMPONENT-318.svg 𘤽 TANGUT COMPONENT-318
U+1893E (100670) TANGUT COMPONENT-319.svg 𘤾 TANGUT COMPONENT-319
U+1893F (100671) TANGUT COMPONENT-320.svg 𘤿 TANGUT COMPONENT-320
U+18940 (100672) TANGUT COMPONENT-321.svg 𘥀 TANGUT COMPONENT-321
U+18941 (100673) TANGUT COMPONENT-322.svg 𘥁 TANGUT COMPONENT-322
U+18942 (100674) TANGUT COMPONENT-323.svg 𘥂 TANGUT COMPONENT-323
U+18943 (100675) TANGUT COMPONENT-324.svg 𘥃 TANGUT COMPONENT-324
U+18944 (100676) TANGUT COMPONENT-325.svg 𘥄 TANGUT COMPONENT-325
U+18945 (100677) TANGUT COMPONENT-326.svg 𘥅 TANGUT COMPONENT-326
U+18946 (100678) TANGUT COMPONENT-327.svg 𘥆 TANGUT COMPONENT-327
U+18947 (100679) TANGUT COMPONENT-328.svg 𘥇 TANGUT COMPONENT-328
U+18948 (100680) TANGUT COMPONENT-329.svg 𘥈 TANGUT COMPONENT-329
U+18949 (100681) TANGUT COMPONENT-330.svg 𘥉 TANGUT COMPONENT-330
U+1894A (100682) TANGUT COMPONENT-331.svg 𘥊 TANGUT COMPONENT-331
U+1894B (100683) TANGUT COMPONENT-332.svg 𘥋 TANGUT COMPONENT-332
U+1894C (100684) TANGUT COMPONENT-333.svg 𘥌 TANGUT COMPONENT-333
U+1894D (100685) TANGUT COMPONENT-334.svg 𘥍 TANGUT COMPONENT-334
U+1894E (100686) TANGUT COMPONENT-335.svg 𘥎 TANGUT COMPONENT-335
U+1894F (100687) TANGUT COMPONENT-336.svg 𘥏 TANGUT COMPONENT-336
U+18950 (100688) TANGUT COMPONENT-337.svg 𘥐 TANGUT COMPONENT-337
U+18951 (100689) TANGUT COMPONENT-338.svg 𘥑 TANGUT COMPONENT-338
U+18952 (100690) TANGUT COMPONENT-339.svg 𘥒 TANGUT COMPONENT-339
U+18953 (100691) TANGUT COMPONENT-340.svg 𘥓 TANGUT COMPONENT-340
U+18954 (100692) TANGUT COMPONENT-341.svg 𘥔 TANGUT COMPONENT-341
U+18955 (100693) TANGUT COMPONENT-342.svg 𘥕 TANGUT COMPONENT-342
U+18956 (100694) TANGUT COMPONENT-343.svg 𘥖 TANGUT COMPONENT-343
U+18957 (100695) TANGUT COMPONENT-344.svg 𘥗 TANGUT COMPONENT-344
U+18958 (100696) TANGUT COMPONENT-345.svg 𘥘 TANGUT COMPONENT-345
U+18959 (100697) TANGUT COMPONENT-346.svg 𘥙 TANGUT COMPONENT-346
U+1895A (100698) TANGUT COMPONENT-347.svg 𘥚 TANGUT COMPONENT-347
U+1895B (100699) TANGUT COMPONENT-348.svg 𘥛 TANGUT COMPONENT-348
U+1895C (100700) TANGUT COMPONENT-349.svg 𘥜 TANGUT COMPONENT-349
U+1895D (100701) TANGUT COMPONENT-350.svg 𘥝 TANGUT COMPONENT-350
U+1895E (100702) TANGUT COMPONENT-351.svg 𘥞 TANGUT COMPONENT-351
U+1895F (100703) TANGUT COMPONENT-352.svg 𘥟 TANGUT COMPONENT-352
U+18960 (100704) TANGUT COMPONENT-353.svg 𘥠 TANGUT COMPONENT-353
U+18961 (100705) TANGUT COMPONENT-354.svg 𘥡 TANGUT COMPONENT-354
U+18962 (100706) TANGUT COMPONENT-355.svg 𘥢 TANGUT COMPONENT-355
U+18963 (100707) TANGUT COMPONENT-356.svg 𘥣 TANGUT COMPONENT-356
U+18964 (100708) TANGUT COMPONENT-357.svg 𘥤 TANGUT COMPONENT-357
U+18965 (100709) TANGUT COMPONENT-358.svg 𘥥 TANGUT COMPONENT-358
U+18966 (100710) TANGUT COMPONENT-359.svg 𘥦 TANGUT COMPONENT-359
U+18967 (100711) TANGUT COMPONENT-360.svg 𘥧 TANGUT COMPONENT-360
U+18968 (100712) TANGUT COMPONENT-361.svg 𘥨 TANGUT COMPONENT-361
U+18969 (100713) TANGUT COMPONENT-362.svg 𘥩 TANGUT COMPONENT-362
U+1896A (100714) TANGUT COMPONENT-363.svg 𘥪 TANGUT COMPONENT-363
U+1896B (100715) TANGUT COMPONENT-364.svg 𘥫 TANGUT COMPONENT-364
U+1896C (100716) TANGUT COMPONENT-365.svg 𘥬 TANGUT COMPONENT-365
U+1896D (100717) TANGUT COMPONENT-366.svg 𘥭 TANGUT COMPONENT-366
U+1896E (100718) TANGUT COMPONENT-367.svg 𘥮 TANGUT COMPONENT-367
U+1896F (100719) TANGUT COMPONENT-368.svg 𘥯 TANGUT COMPONENT-368
U+18970 (100720) TANGUT COMPONENT-369.svg 𘥰 TANGUT COMPONENT-369
U+18971 (100721) TANGUT COMPONENT-370.svg 𘥱 TANGUT COMPONENT-370
U+18972 (100722) TANGUT COMPONENT-371.svg 𘥲 TANGUT COMPONENT-371
U+18973 (100723) TANGUT COMPONENT-372.svg 𘥳 TANGUT COMPONENT-372
U+18974 (100724) TANGUT COMPONENT-373.svg 𘥴 TANGUT COMPONENT-373
U+18975 (100725) TANGUT COMPONENT-374.svg 𘥵 TANGUT COMPONENT-374
U+18976 (100726) TANGUT COMPONENT-375.svg 𘥶 TANGUT COMPONENT-375
U+18977 (100727) TANGUT COMPONENT-376.svg 𘥷 TANGUT COMPONENT-376
U+18978 (100728) TANGUT COMPONENT-377.svg 𘥸 TANGUT COMPONENT-377
U+18979 (100729) TANGUT COMPONENT-378.svg 𘥹 TANGUT COMPONENT-378
U+1897A (100730) TANGUT COMPONENT-379.svg 𘥺 TANGUT COMPONENT-379
U+1897B (100731) TANGUT COMPONENT-380.svg 𘥻 TANGUT COMPONENT-380
U+1897C (100732) TANGUT COMPONENT-381.svg 𘥼 TANGUT COMPONENT-381
U+1897D (100733) TANGUT COMPONENT-382.svg 𘥽 TANGUT COMPONENT-382
U+1897E (100734) TANGUT COMPONENT-383.svg 𘥾 TANGUT COMPONENT-383
U+1897F (100735) TANGUT COMPONENT-384.svg 𘥿 TANGUT COMPONENT-384
U+18980 (100736) TANGUT COMPONENT-385.svg 𘦀 TANGUT COMPONENT-385
U+18981 (100737) TANGUT COMPONENT-386.svg 𘦁 TANGUT COMPONENT-386
U+18982 (100738) TANGUT COMPONENT-387.svg 𘦂 TANGUT COMPONENT-387
U+18983 (100739) TANGUT COMPONENT-388.svg 𘦃 TANGUT COMPONENT-388
U+18984 (100740) TANGUT COMPONENT-389.svg 𘦄 TANGUT COMPONENT-389
U+18985 (100741) TANGUT COMPONENT-390.svg 𘦅 TANGUT COMPONENT-390
U+18986 (100742) TANGUT COMPONENT-391.svg 𘦆 TANGUT COMPONENT-391
U+18987 (100743) TANGUT COMPONENT-392.svg 𘦇 TANGUT COMPONENT-392
U+18988 (100744) TANGUT COMPONENT-393.svg 𘦈 TANGUT COMPONENT-393
U+18989 (100745) TANGUT COMPONENT-394.svg 𘦉 TANGUT COMPONENT-394
U+1898A (100746) TANGUT COMPONENT-395.svg 𘦊 TANGUT COMPONENT-395
U+1898B (100747) TANGUT COMPONENT-396.svg 𘦋 TANGUT COMPONENT-396
U+1898C (100748) TANGUT COMPONENT-397.svg 𘦌 TANGUT COMPONENT-397
U+1898D (100749) TANGUT COMPONENT-398.svg 𘦍 TANGUT COMPONENT-398
U+1898E (100750) TANGUT COMPONENT-399.svg 𘦎 TANGUT COMPONENT-399
U+1898F (100751) TANGUT COMPONENT-400.svg 𘦏 TANGUT COMPONENT-400
U+18990 (100752) TANGUT COMPONENT-401.svg 𘦐 TANGUT COMPONENT-401
U+18991 (100753) TANGUT COMPONENT-402.svg 𘦑 TANGUT COMPONENT-402
U+18992 (100754) TANGUT COMPONENT-403.svg 𘦒 TANGUT COMPONENT-403
U+18993 (100755) TANGUT COMPONENT-404.svg 𘦓 TANGUT COMPONENT-404
U+18994 (100756) TANGUT COMPONENT-405.svg 𘦔 TANGUT COMPONENT-405
U+18995 (100757) TANGUT COMPONENT-406.svg 𘦕 TANGUT COMPONENT-406
U+18996 (100758) TANGUT COMPONENT-407.svg 𘦖 TANGUT COMPONENT-407
U+18997 (100759) TANGUT COMPONENT-408.svg 𘦗 TANGUT COMPONENT-408
U+18998 (100760) TANGUT COMPONENT-409.svg 𘦘 TANGUT COMPONENT-409
U+18999 (100761) TANGUT COMPONENT-410.svg 𘦙 TANGUT COMPONENT-410
U+1899A (100762) TANGUT COMPONENT-411.svg 𘦚 TANGUT COMPONENT-411
U+1899B (100763) TANGUT COMPONENT-412.svg 𘦛 TANGUT COMPONENT-412
U+1899C (100764) TANGUT COMPONENT-413.svg 𘦜 TANGUT COMPONENT-413
U+1899D (100765) TANGUT COMPONENT-414.svg 𘦝 TANGUT COMPONENT-414
U+1899E (100766) TANGUT COMPONENT-415.svg 𘦞 TANGUT COMPONENT-415
U+1899F (100767) TANGUT COMPONENT-416.svg 𘦟 TANGUT COMPONENT-416
U+189A0 (100768) TANGUT COMPONENT-417.svg 𘦠 TANGUT COMPONENT-417
U+189A1 (100769) TANGUT COMPONENT-418.svg 𘦡 TANGUT COMPONENT-418
U+189A2 (100770) TANGUT COMPONENT-419.svg 𘦢 TANGUT COMPONENT-419
U+189A3 (100771) TANGUT COMPONENT-420.svg 𘦣 TANGUT COMPONENT-420
U+189A4 (100772) TANGUT COMPONENT-421.svg 𘦤 TANGUT COMPONENT-421
U+189A5 (100773) TANGUT COMPONENT-422.svg 𘦥 TANGUT COMPONENT-422
U+189A6 (100774) TANGUT COMPONENT-423.svg 𘦦 TANGUT COMPONENT-423
U+189A7 (100775) TANGUT COMPONENT-424.svg 𘦧 TANGUT COMPONENT-424
U+189A8 (100776) TANGUT COMPONENT-425.svg 𘦨 TANGUT COMPONENT-425
U+189A9 (100777) TANGUT COMPONENT-426.svg 𘦩 TANGUT COMPONENT-426
U+189AA (100778) TANGUT COMPONENT-427.svg 𘦪 TANGUT COMPONENT-427
U+189AB (100779) TANGUT COMPONENT-428.svg 𘦫 TANGUT COMPONENT-428
U+189AC (100780) TANGUT COMPONENT-429.svg 𘦬 TANGUT COMPONENT-429
U+189AD (100781) TANGUT COMPONENT-430.svg 𘦭 TANGUT COMPONENT-430
U+189AE (100782) TANGUT COMPONENT-431.svg 𘦮 TANGUT COMPONENT-431
U+189AF (100783) TANGUT COMPONENT-432.svg 𘦯 TANGUT COMPONENT-432
U+189B0 (100784) TANGUT COMPONENT-433.svg 𘦰 TANGUT COMPONENT-433
U+189B1 (100785) TANGUT COMPONENT-434.svg 𘦱 TANGUT COMPONENT-434
U+189B2 (100786) TANGUT COMPONENT-435.svg 𘦲 TANGUT COMPONENT-435
U+189B3 (100787) TANGUT COMPONENT-436.svg 𘦳 TANGUT COMPONENT-436
U+189B4 (100788) TANGUT COMPONENT-437.svg 𘦴 TANGUT COMPONENT-437
U+189B5 (100789) TANGUT COMPONENT-438.svg 𘦵 TANGUT COMPONENT-438
U+189B6 (100790) TANGUT COMPONENT-439.svg 𘦶 TANGUT COMPONENT-439
U+189B7 (100791) TANGUT COMPONENT-440.svg 𘦷 TANGUT COMPONENT-440
U+189B8 (100792) TANGUT COMPONENT-441.svg 𘦸 TANGUT COMPONENT-441
U+189B9 (100793) TANGUT COMPONENT-442.svg 𘦹 TANGUT COMPONENT-442
U+189BA (100794) TANGUT COMPONENT-443.svg 𘦺 TANGUT COMPONENT-443
U+189BB (100795) TANGUT COMPONENT-444.svg 𘦻 TANGUT COMPONENT-444
U+189BC (100796) TANGUT COMPONENT-445.svg 𘦼 TANGUT COMPONENT-445
U+189BD (100797) TANGUT COMPONENT-446.svg 𘦽 TANGUT COMPONENT-446
U+189BE (100798) TANGUT COMPONENT-447.svg 𘦾 TANGUT COMPONENT-447
U+189BF (100799) TANGUT COMPONENT-448.svg 𘦿 TANGUT COMPONENT-448
U+189C0 (100800) TANGUT COMPONENT-449.svg 𘧀 TANGUT COMPONENT-449
U+189C1 (100801) TANGUT COMPONENT-450.svg 𘧁 TANGUT COMPONENT-450
U+189C2 (100802) TANGUT COMPONENT-451.svg 𘧂 TANGUT COMPONENT-451
U+189C3 (100803) TANGUT COMPONENT-452.svg 𘧃 TANGUT COMPONENT-452
U+189C4 (100804) TANGUT COMPONENT-453.svg 𘧄 TANGUT COMPONENT-453
U+189C5 (100805) TANGUT COMPONENT-454.svg 𘧅 TANGUT COMPONENT-454
U+189C6 (100806) TANGUT COMPONENT-455.svg 𘧆 TANGUT COMPONENT-455
U+189C7 (100807) TANGUT COMPONENT-456.svg 𘧇 TANGUT COMPONENT-456
U+189C8 (100808) TANGUT COMPONENT-457.svg 𘧈 TANGUT COMPONENT-457
U+189C9 (100809) TANGUT COMPONENT-458.svg 𘧉 TANGUT COMPONENT-458
U+189CA (100810) TANGUT COMPONENT-459.svg 𘧊 TANGUT COMPONENT-459
U+189CB (100811) TANGUT COMPONENT-460.svg 𘧋 TANGUT COMPONENT-460
U+189CC (100812) TANGUT COMPONENT-461.svg 𘧌 TANGUT COMPONENT-461
U+189CD (100813) TANGUT COMPONENT-462.svg 𘧍 TANGUT COMPONENT-462
U+189CE (100814) TANGUT COMPONENT-463.svg 𘧎 TANGUT COMPONENT-463
U+189CF (100815) TANGUT COMPONENT-464.svg 𘧏 TANGUT COMPONENT-464
U+189D0 (100816) TANGUT COMPONENT-465.svg 𘧐 TANGUT COMPONENT-465
U+189D1 (100817) TANGUT COMPONENT-466.svg 𘧑 TANGUT COMPONENT-466
U+189D2 (100818) TANGUT COMPONENT-467.svg 𘧒 TANGUT COMPONENT-467
U+189D3 (100819) TANGUT COMPONENT-468.svg 𘧓 TANGUT COMPONENT-468
U+189D4 (100820) TANGUT COMPONENT-469.svg 𘧔 TANGUT COMPONENT-469
U+189D5 (100821) TANGUT COMPONENT-470.svg 𘧕 TANGUT COMPONENT-470
U+189D6 (100822) TANGUT COMPONENT-471.svg 𘧖 TANGUT COMPONENT-471
U+189D7 (100823) TANGUT COMPONENT-472.svg 𘧗 TANGUT COMPONENT-472
U+189D8 (100824) TANGUT COMPONENT-473.svg 𘧘 TANGUT COMPONENT-473
U+189D9 (100825) TANGUT COMPONENT-474.svg 𘧙 TANGUT COMPONENT-474
U+189DA (100826) TANGUT COMPONENT-475.svg 𘧚 TANGUT COMPONENT-475
U+189DB (100827) TANGUT COMPONENT-476.svg 𘧛 TANGUT COMPONENT-476
U+189DC (100828) TANGUT COMPONENT-477.svg 𘧜 TANGUT COMPONENT-477
U+189DD (100829) TANGUT COMPONENT-478.svg 𘧝 TANGUT COMPONENT-478
U+189DE (100830) TANGUT COMPONENT-479.svg 𘧞 TANGUT COMPONENT-479
U+189DF (100831) TANGUT COMPONENT-480.svg 𘧟 TANGUT COMPONENT-480
U+189E0 (100832) TANGUT COMPONENT-481.svg 𘧠 TANGUT COMPONENT-481
U+189E1 (100833) TANGUT COMPONENT-482.svg 𘧡 TANGUT COMPONENT-482
U+189E2 (100834) TANGUT COMPONENT-483.svg 𘧢 TANGUT COMPONENT-483
U+189E3 (100835) TANGUT COMPONENT-484.svg 𘧣 TANGUT COMPONENT-484
U+189E4 (100836) TANGUT COMPONENT-485.svg 𘧤 TANGUT COMPONENT-485
U+189E5 (100837) TANGUT COMPONENT-486.svg 𘧥 TANGUT COMPONENT-486
U+189E6 (100838) TANGUT COMPONENT-487.svg 𘧦 TANGUT COMPONENT-487
U+189E7 (100839) TANGUT COMPONENT-488.svg 𘧧 TANGUT COMPONENT-488
U+189E8 (100840) TANGUT COMPONENT-489.svg 𘧨 TANGUT COMPONENT-489
U+189E9 (100841) TANGUT COMPONENT-490.svg 𘧩 TANGUT COMPONENT-490
U+189EA (100842) TANGUT COMPONENT-491.svg 𘧪 TANGUT COMPONENT-491
U+189EB (100843) TANGUT COMPONENT-492.svg 𘧫 TANGUT COMPONENT-492
U+189EC (100844) TANGUT COMPONENT-493.svg 𘧬 TANGUT COMPONENT-493
U+189ED (100845) TANGUT COMPONENT-494.svg 𘧭 TANGUT COMPONENT-494
U+189EE (100846) TANGUT COMPONENT-495.svg 𘧮 TANGUT COMPONENT-495
U+189EF (100847) TANGUT COMPONENT-496.svg 𘧯 TANGUT COMPONENT-496
U+189F0 (100848) TANGUT COMPONENT-497.svg 𘧰 TANGUT COMPONENT-497
U+189F1 (100849) TANGUT COMPONENT-498.svg 𘧱 TANGUT COMPONENT-498
U+189F2 (100850) TANGUT COMPONENT-499.svg 𘧲 TANGUT COMPONENT-499
U+189F3 (100851) TANGUT COMPONENT-500.svg 𘧳 TANGUT COMPONENT-500
U+189F4 (100852) TANGUT COMPONENT-501.svg 𘧴 TANGUT COMPONENT-501
U+189F5 (100853) TANGUT COMPONENT-502.svg 𘧵 TANGUT COMPONENT-502
U+189F6 (100854) TANGUT COMPONENT-503.svg 𘧶 TANGUT COMPONENT-503
U+189F7 (100855) TANGUT COMPONENT-504.svg 𘧷 TANGUT COMPONENT-504
U+189F8 (100856) TANGUT COMPONENT-505.svg 𘧸 TANGUT COMPONENT-505
U+189F9 (100857) TANGUT COMPONENT-506.svg 𘧹 TANGUT COMPONENT-506
U+189FA (100858) TANGUT COMPONENT-507.svg 𘧺 TANGUT COMPONENT-507
U+189FB (100859) TANGUT COMPONENT-508.svg 𘧻 TANGUT COMPONENT-508
U+189FC (100860) TANGUT COMPONENT-509.svg 𘧼 TANGUT COMPONENT-509
U+189FD (100861) TANGUT COMPONENT-510.svg 𘧽 TANGUT COMPONENT-510
U+189FE (100862) TANGUT COMPONENT-511.svg 𘧾 TANGUT COMPONENT-511
U+189FF (100863) TANGUT COMPONENT-512.svg 𘧿 TANGUT COMPONENT-512
U+18A00 (100864) TANGUT COMPONENT-513.svg 𘨀 TANGUT COMPONENT-513
U+18A01 (100865) TANGUT COMPONENT-514.svg 𘨁 TANGUT COMPONENT-514
U+18A02 (100866) TANGUT COMPONENT-515.svg 𘨂 TANGUT COMPONENT-515
U+18A03 (100867) TANGUT COMPONENT-516.svg 𘨃 TANGUT COMPONENT-516
U+18A04 (100868) TANGUT COMPONENT-517.svg 𘨄 TANGUT COMPONENT-517
U+18A05 (100869) TANGUT COMPONENT-518.svg 𘨅 TANGUT COMPONENT-518
U+18A06 (100870) TANGUT COMPONENT-519.svg 𘨆 TANGUT COMPONENT-519
U+18A07 (100871) TANGUT COMPONENT-520.svg 𘨇 TANGUT COMPONENT-520
U+18A08 (100872) TANGUT COMPONENT-521.svg 𘨈 TANGUT COMPONENT-521
U+18A09 (100873) TANGUT COMPONENT-522.svg 𘨉 TANGUT COMPONENT-522
U+18A0A (100874) TANGUT COMPONENT-523.svg 𘨊 TANGUT COMPONENT-523
U+18A0B (100875) TANGUT COMPONENT-524.svg 𘨋 TANGUT COMPONENT-524
U+18A0C (100876) TANGUT COMPONENT-525.svg 𘨌 TANGUT COMPONENT-525
U+18A0D (100877) TANGUT COMPONENT-526.svg 𘨍 TANGUT COMPONENT-526
U+18A0E (100878) TANGUT COMPONENT-527.svg 𘨎 TANGUT COMPONENT-527
U+18A0F (100879) TANGUT COMPONENT-528.svg 𘨏 TANGUT COMPONENT-528
U+18A10 (100880) TANGUT COMPONENT-529.svg 𘨐 TANGUT COMPONENT-529
U+18A11 (100881) TANGUT COMPONENT-530.svg 𘨑 TANGUT COMPONENT-530
U+18A12 (100882) TANGUT COMPONENT-531.svg 𘨒 TANGUT COMPONENT-531
U+18A13 (100883) TANGUT COMPONENT-532.svg 𘨓 TANGUT COMPONENT-532
U+18A14 (100884) TANGUT COMPONENT-533.svg 𘨔 TANGUT COMPONENT-533
U+18A15 (100885) TANGUT COMPONENT-534.svg 𘨕 TANGUT COMPONENT-534
U+18A16 (100886) TANGUT COMPONENT-535.svg 𘨖 TANGUT COMPONENT-535
U+18A17 (100887) TANGUT COMPONENT-536.svg 𘨗 TANGUT COMPONENT-536
U+18A18 (100888) TANGUT COMPONENT-537.svg 𘨘 TANGUT COMPONENT-537
U+18A19 (100889) TANGUT COMPONENT-538.svg 𘨙 TANGUT COMPONENT-538
U+18A1A (100890) TANGUT COMPONENT-539.svg 𘨚 TANGUT COMPONENT-539
U+18A1B (100891) TANGUT COMPONENT-540.svg 𘨛 TANGUT COMPONENT-540
U+18A1C (100892) TANGUT COMPONENT-541.svg 𘨜 TANGUT COMPONENT-541
U+18A1D (100893) TANGUT COMPONENT-542.svg 𘨝 TANGUT COMPONENT-542
U+18A1E (100894) TANGUT COMPONENT-543.svg 𘨞 TANGUT COMPONENT-543
U+18A1F (100895) TANGUT COMPONENT-544.svg 𘨟 TANGUT COMPONENT-544
U+18A20 (100896) TANGUT COMPONENT-545.svg 𘨠 TANGUT COMPONENT-545
U+18A21 (100897) TANGUT COMPONENT-546.svg 𘨡 TANGUT COMPONENT-546
U+18A22 (100898) TANGUT COMPONENT-547.svg 𘨢 TANGUT COMPONENT-547
U+18A23 (100899) TANGUT COMPONENT-548.svg 𘨣 TANGUT COMPONENT-548
U+18A24 (100900) TANGUT COMPONENT-549.svg 𘨤 TANGUT COMPONENT-549
U+18A25 (100901) TANGUT COMPONENT-550.svg 𘨥 TANGUT COMPONENT-550
U+18A26 (100902) TANGUT COMPONENT-551.svg 𘨦 TANGUT COMPONENT-551
U+18A27 (100903) TANGUT COMPONENT-552.svg 𘨧 TANGUT COMPONENT-552
U+18A28 (100904) TANGUT COMPONENT-553.svg 𘨨 TANGUT COMPONENT-553
U+18A29 (100905) TANGUT COMPONENT-554.svg 𘨩 TANGUT COMPONENT-554
U+18A2A (100906) TANGUT COMPONENT-555.svg 𘨪 TANGUT COMPONENT-555
U+18A2B (100907) TANGUT COMPONENT-556.svg 𘨫 TANGUT COMPONENT-556
U+18A2C (100908) TANGUT COMPONENT-557.svg 𘨬 TANGUT COMPONENT-557
U+18A2D (100909) TANGUT COMPONENT-558.svg 𘨭 TANGUT COMPONENT-558
U+18A2E (100910) TANGUT COMPONENT-559.svg 𘨮 TANGUT COMPONENT-559
U+18A2F (100911) TANGUT COMPONENT-560.svg 𘨯 TANGUT COMPONENT-560
U+18A30 (100912) TANGUT COMPONENT-561.svg 𘨰 TANGUT COMPONENT-561
U+18A31 (100913) TANGUT COMPONENT-562.svg 𘨱 TANGUT COMPONENT-562
U+18A32 (100914) TANGUT COMPONENT-563.svg 𘨲 TANGUT COMPONENT-563
U+18A33 (100915) TANGUT COMPONENT-564.svg 𘨳 TANGUT COMPONENT-564
U+18A34 (100916) TANGUT COMPONENT-565.svg 𘨴 TANGUT COMPONENT-565
U+18A35 (100917) TANGUT COMPONENT-566.svg 𘨵 TANGUT COMPONENT-566
U+18A36 (100918) TANGUT COMPONENT-567.svg 𘨶 TANGUT COMPONENT-567
U+18A37 (100919) TANGUT COMPONENT-568.svg 𘨷 TANGUT COMPONENT-568
U+18A38 (100920) TANGUT COMPONENT-569.svg 𘨸 TANGUT COMPONENT-569
U+18A39 (100921) TANGUT COMPONENT-570.svg 𘨹 TANGUT COMPONENT-570
U+18A3A (100922) TANGUT COMPONENT-571.svg 𘨺 TANGUT COMPONENT-571
U+18A3B (100923) TANGUT COMPONENT-572.svg 𘨻 TANGUT COMPONENT-572
U+18A3C (100924) TANGUT COMPONENT-573.svg 𘨼 TANGUT COMPONENT-573
U+18A3D (100925) TANGUT COMPONENT-574.svg 𘨽 TANGUT COMPONENT-574
U+18A3E (100926) TANGUT COMPONENT-575.svg 𘨾 TANGUT COMPONENT-575
U+18A3F (100927) TANGUT COMPONENT-576.svg 𘨿 TANGUT COMPONENT-576
U+18A40 (100928) TANGUT COMPONENT-577.svg 𘩀 TANGUT COMPONENT-577
U+18A41 (100929) TANGUT COMPONENT-578.svg 𘩁 TANGUT COMPONENT-578
U+18A42 (100930) TANGUT COMPONENT-579.svg 𘩂 TANGUT COMPONENT-579
U+18A43 (100931) TANGUT COMPONENT-580.svg 𘩃 TANGUT COMPONENT-580
U+18A44 (100932) TANGUT COMPONENT-581.svg 𘩄 TANGUT COMPONENT-581
U+18A45 (100933) TANGUT COMPONENT-582.svg 𘩅 TANGUT COMPONENT-582
U+18A46 (100934) TANGUT COMPONENT-583.svg 𘩆 TANGUT COMPONENT-583
U+18A47 (100935) TANGUT COMPONENT-584.svg 𘩇 TANGUT COMPONENT-584
U+18A48 (100936) TANGUT COMPONENT-585.svg 𘩈 TANGUT COMPONENT-585
U+18A49 (100937) TANGUT COMPONENT-586.svg 𘩉 TANGUT COMPONENT-586
U+18A4A (100938) TANGUT COMPONENT-587.svg 𘩊 TANGUT COMPONENT-587
U+18A4B (100939) TANGUT COMPONENT-588.svg 𘩋 TANGUT COMPONENT-588
U+18A4C (100940) TANGUT COMPONENT-589.svg 𘩌 TANGUT COMPONENT-589
U+18A4D (100941) TANGUT COMPONENT-590.svg 𘩍 TANGUT COMPONENT-590
U+18A4E (100942) TANGUT COMPONENT-591.svg 𘩎 TANGUT COMPONENT-591
U+18A4F (100943) TANGUT COMPONENT-592.svg 𘩏 TANGUT COMPONENT-592
U+18A50 (100944) TANGUT COMPONENT-593.svg 𘩐 TANGUT COMPONENT-593
U+18A51 (100945) TANGUT COMPONENT-594.svg 𘩑 TANGUT COMPONENT-594
U+18A52 (100946) TANGUT COMPONENT-595.svg 𘩒 TANGUT COMPONENT-595
U+18A53 (100947) TANGUT COMPONENT-596.svg 𘩓 TANGUT COMPONENT-596
U+18A54 (100948) TANGUT COMPONENT-597.svg 𘩔 TANGUT COMPONENT-597
U+18A55 (100949) TANGUT COMPONENT-598.svg 𘩕 TANGUT COMPONENT-598
U+18A56 (100950) TANGUT COMPONENT-599.svg 𘩖 TANGUT COMPONENT-599
U+18A57 (100951) TANGUT COMPONENT-600.svg 𘩗 TANGUT COMPONENT-600
U+18A58 (100952) TANGUT COMPONENT-601.svg 𘩘 TANGUT COMPONENT-601
U+18A59 (100953) TANGUT COMPONENT-602.svg 𘩙 TANGUT COMPONENT-602
U+18A5A (100954) TANGUT COMPONENT-603.svg 𘩚 TANGUT COMPONENT-603
U+18A5B (100955) TANGUT COMPONENT-604.svg 𘩛 TANGUT COMPONENT-604
U+18A5C (100956) TANGUT COMPONENT-605.svg 𘩜 TANGUT COMPONENT-605
U+18A5D (100957) TANGUT COMPONENT-606.svg 𘩝 TANGUT COMPONENT-606
U+18A5E (100958) TANGUT COMPONENT-607.svg 𘩞 TANGUT COMPONENT-607
U+18A5F (100959) TANGUT COMPONENT-608.svg 𘩟 TANGUT COMPONENT-608
U+18A60 (100960) TANGUT COMPONENT-609.svg 𘩠 TANGUT COMPONENT-609
U+18A61 (100961) TANGUT COMPONENT-610.svg 𘩡 TANGUT COMPONENT-610
U+18A62 (100962) TANGUT COMPONENT-611.svg 𘩢 TANGUT COMPONENT-611
U+18A63 (100963) TANGUT COMPONENT-612.svg 𘩣 TANGUT COMPONENT-612
U+18A64 (100964) TANGUT COMPONENT-613.svg 𘩤 TANGUT COMPONENT-613
U+18A65 (100965) TANGUT COMPONENT-614.svg 𘩥 TANGUT COMPONENT-614
U+18A66 (100966) TANGUT COMPONENT-615.svg 𘩦 TANGUT COMPONENT-615
U+18A67 (100967) TANGUT COMPONENT-616.svg 𘩧 TANGUT COMPONENT-616
U+18A68 (100968) TANGUT COMPONENT-617.svg 𘩨 TANGUT COMPONENT-617
U+18A69 (100969) TANGUT COMPONENT-618.svg 𘩩 TANGUT COMPONENT-618
U+18A6A (100970) TANGUT COMPONENT-619.svg 𘩪 TANGUT COMPONENT-619
U+18A6B (100971) TANGUT COMPONENT-620.svg 𘩫 TANGUT COMPONENT-620
U+18A6C (100972) TANGUT COMPONENT-621.svg 𘩬 TANGUT COMPONENT-621
U+18A6D (100973) TANGUT COMPONENT-622.svg 𘩭 TANGUT COMPONENT-622
U+18A6E (100974) TANGUT COMPONENT-623.svg 𘩮 TANGUT COMPONENT-623
U+18A6F (100975) TANGUT COMPONENT-624.svg 𘩯 TANGUT COMPONENT-624
U+18A70 (100976) TANGUT COMPONENT-625.svg 𘩰 TANGUT COMPONENT-625
U+18A71 (100977) TANGUT COMPONENT-626.svg 𘩱 TANGUT COMPONENT-626
U+18A72 (100978) TANGUT COMPONENT-627.svg 𘩲 TANGUT COMPONENT-627
U+18A73 (100979) TANGUT COMPONENT-628.svg 𘩳 TANGUT COMPONENT-628
U+18A74 (100980) TANGUT COMPONENT-629.svg 𘩴 TANGUT COMPONENT-629
U+18A75 (100981) TANGUT COMPONENT-630.svg 𘩵 TANGUT COMPONENT-630
U+18A76 (100982) TANGUT COMPONENT-631.svg 𘩶 TANGUT COMPONENT-631
U+18A77 (100983) TANGUT COMPONENT-632.svg 𘩷 TANGUT COMPONENT-632
U+18A78 (100984) TANGUT COMPONENT-633.svg 𘩸 TANGUT COMPONENT-633
U+18A79 (100985) TANGUT COMPONENT-634.svg 𘩹 TANGUT COMPONENT-634
U+18A7A (100986) TANGUT COMPONENT-635.svg 𘩺 TANGUT COMPONENT-635
U+18A7B (100987) TANGUT COMPONENT-636.svg 𘩻 TANGUT COMPONENT-636
U+18A7C (100988) TANGUT COMPONENT-637.svg 𘩼 TANGUT COMPONENT-637
U+18A7D (100989) TANGUT COMPONENT-638.svg 𘩽 TANGUT COMPONENT-638
U+18A7E (100990) TANGUT COMPONENT-639.svg 𘩾 TANGUT COMPONENT-639
U+18A7F (100991) TANGUT COMPONENT-640.svg 𘩿 TANGUT COMPONENT-640
U+18A80 (100992) TANGUT COMPONENT-641.svg 𘪀 TANGUT COMPONENT-641
U+18A81 (100993) TANGUT COMPONENT-642.svg 𘪁 TANGUT COMPONENT-642
U+18A82 (100994) TANGUT COMPONENT-643.svg 𘪂 TANGUT COMPONENT-643
U+18A83 (100995) TANGUT COMPONENT-644.svg 𘪃 TANGUT COMPONENT-644
U+18A84 (100996) TANGUT COMPONENT-645.svg 𘪄 TANGUT COMPONENT-645
U+18A85 (100997) TANGUT COMPONENT-646.svg 𘪅 TANGUT COMPONENT-646
U+18A86 (100998) TANGUT COMPONENT-647.svg 𘪆 TANGUT COMPONENT-647
U+18A87 (100999) TANGUT COMPONENT-648.svg 𘪇 TANGUT COMPONENT-648
U+18A88 (101000) TANGUT COMPONENT-649.svg 𘪈 TANGUT COMPONENT-649
U+18A89 (101001) TANGUT COMPONENT-650.svg 𘪉 TANGUT COMPONENT-650
U+18A8A (101002) TANGUT COMPONENT-651.svg 𘪊 TANGUT COMPONENT-651
U+18A8B (101003) TANGUT COMPONENT-652.svg 𘪋 TANGUT COMPONENT-652
U+18A8C (101004) TANGUT COMPONENT-653.svg 𘪌 TANGUT COMPONENT-653
U+18A8D (101005) TANGUT COMPONENT-654.svg 𘪍 TANGUT COMPONENT-654
U+18A8E (101006) TANGUT COMPONENT-655.svg 𘪎 TANGUT COMPONENT-655
U+18A8F (101007) TANGUT COMPONENT-656.svg 𘪏 TANGUT COMPONENT-656
U+18A90 (101008) TANGUT COMPONENT-657.svg 𘪐 TANGUT COMPONENT-657
U+18A91 (101009) TANGUT COMPONENT-658.svg 𘪑 TANGUT COMPONENT-658
U+18A92 (101010) TANGUT COMPONENT-659.svg 𘪒 TANGUT COMPONENT-659
U+18A93 (101011) TANGUT COMPONENT-660.svg 𘪓 TANGUT COMPONENT-660
U+18A94 (101012) TANGUT COMPONENT-661.svg 𘪔 TANGUT COMPONENT-661
U+18A95 (101013) TANGUT COMPONENT-662.svg 𘪕 TANGUT COMPONENT-662
U+18A96 (101014) TANGUT COMPONENT-663.svg 𘪖 TANGUT COMPONENT-663
U+18A97 (101015) TANGUT COMPONENT-664.svg 𘪗 TANGUT COMPONENT-664
U+18A98 (101016) TANGUT COMPONENT-665.svg 𘪘 TANGUT COMPONENT-665
U+18A99 (101017) TANGUT COMPONENT-666.svg 𘪙 TANGUT COMPONENT-666
U+18A9A (101018) TANGUT COMPONENT-667.svg 𘪚 TANGUT COMPONENT-667
U+18A9B (101019) TANGUT COMPONENT-668.svg 𘪛 TANGUT COMPONENT-668
U+18A9C (101020) TANGUT COMPONENT-669.svg 𘪜 TANGUT COMPONENT-669
U+18A9D (101021) TANGUT COMPONENT-670.svg 𘪝 TANGUT COMPONENT-670
U+18A9E (101022) TANGUT COMPONENT-671.svg 𘪞 TANGUT COMPONENT-671
U+18A9F (101023) TANGUT COMPONENT-672.svg 𘪟 TANGUT COMPONENT-672
U+18AA0 (101024) TANGUT COMPONENT-673.svg 𘪠 TANGUT COMPONENT-673
U+18AA1 (101025) TANGUT COMPONENT-674.svg 𘪡 TANGUT COMPONENT-674
U+18AA2 (101026) TANGUT COMPONENT-675.svg 𘪢 TANGUT COMPONENT-675
U+18AA3 (101027) TANGUT COMPONENT-676.svg 𘪣 TANGUT COMPONENT-676
U+18AA4 (101028) TANGUT COMPONENT-677.svg 𘪤 TANGUT COMPONENT-677
U+18AA5 (101029) TANGUT COMPONENT-678.svg 𘪥 TANGUT COMPONENT-678
U+18AA6 (101030) TANGUT COMPONENT-679.svg 𘪦 TANGUT COMPONENT-679
U+18AA7 (101031) TANGUT COMPONENT-680.svg 𘪧 TANGUT COMPONENT-680
U+18AA8 (101032) TANGUT COMPONENT-681.svg 𘪨 TANGUT COMPONENT-681
U+18AA9 (101033) TANGUT COMPONENT-682.svg 𘪩 TANGUT COMPONENT-682
U+18AAA (101034) TANGUT COMPONENT-683.svg 𘪪 TANGUT COMPONENT-683
U+18AAB (101035) TANGUT COMPONENT-684.svg 𘪫 TANGUT COMPONENT-684
U+18AAC (101036) TANGUT COMPONENT-685.svg 𘪬 TANGUT COMPONENT-685
U+18AAD (101037) TANGUT COMPONENT-686.svg 𘪭 TANGUT COMPONENT-686
U+18AAE (101038) TANGUT COMPONENT-687.svg 𘪮 TANGUT COMPONENT-687
U+18AAF (101039) TANGUT COMPONENT-688.svg 𘪯 TANGUT COMPONENT-688
U+18AB0 (101040) TANGUT COMPONENT-689.svg 𘪰 TANGUT COMPONENT-689
U+18AB1 (101041) TANGUT COMPONENT-690.svg 𘪱 TANGUT COMPONENT-690
U+18AB2 (101042) TANGUT COMPONENT-691.svg 𘪲 TANGUT COMPONENT-691
U+18AB3 (101043) TANGUT COMPONENT-692.svg 𘪳 TANGUT COMPONENT-692
U+18AB4 (101044) TANGUT COMPONENT-693.svg 𘪴 TANGUT COMPONENT-693
U+18AB5 (101045) TANGUT COMPONENT-694.svg 𘪵 TANGUT COMPONENT-694
U+18AB6 (101046) TANGUT COMPONENT-695.svg 𘪶 TANGUT COMPONENT-695
U+18AB7 (101047) TANGUT COMPONENT-696.svg 𘪷 TANGUT COMPONENT-696
U+18AB8 (101048) TANGUT COMPONENT-697.svg 𘪸 TANGUT COMPONENT-697
U+18AB9 (101049) TANGUT COMPONENT-698.svg 𘪹 TANGUT COMPONENT-698
U+18ABA (101050) TANGUT COMPONENT-699.svg 𘪺 TANGUT COMPONENT-699
U+18ABB (101051) TANGUT COMPONENT-700.svg 𘪻 TANGUT COMPONENT-700
U+18ABC (101052) TANGUT COMPONENT-701.svg 𘪼 TANGUT COMPONENT-701
U+18ABD (101053) TANGUT COMPONENT-702.svg 𘪽 TANGUT COMPONENT-702
U+18ABE (101054) TANGUT COMPONENT-703.svg 𘪾 TANGUT COMPONENT-703
U+18ABF (101055) TANGUT COMPONENT-704.svg 𘪿 TANGUT COMPONENT-704
U+18AC0 (101056) TANGUT COMPONENT-705.svg 𘫀 TANGUT COMPONENT-705
U+18AC1 (101057) TANGUT COMPONENT-706.svg 𘫁 TANGUT COMPONENT-706
U+18AC2 (101058) TANGUT COMPONENT-707.svg 𘫂 TANGUT COMPONENT-707
U+18AC3 (101059) TANGUT COMPONENT-708.svg 𘫃 TANGUT COMPONENT-708
U+18AC4 (101060) TANGUT COMPONENT-709.svg 𘫄 TANGUT COMPONENT-709
U+18AC5 (101061) TANGUT COMPONENT-710.svg 𘫅 TANGUT COMPONENT-710
U+18AC6 (101062) TANGUT COMPONENT-711.svg 𘫆 TANGUT COMPONENT-711
U+18AC7 (101063) TANGUT COMPONENT-712.svg 𘫇 TANGUT COMPONENT-712
U+18AC8 (101064) TANGUT COMPONENT-713.svg 𘫈 TANGUT COMPONENT-713
U+18AC9 (101065) TANGUT COMPONENT-714.svg 𘫉 TANGUT COMPONENT-714
U+18ACA (101066) TANGUT COMPONENT-715.svg 𘫊 TANGUT COMPONENT-715
U+18ACB (101067) TANGUT COMPONENT-716.svg 𘫋 TANGUT COMPONENT-716
U+18ACC (101068) TANGUT COMPONENT-717.svg 𘫌 TANGUT COMPONENT-717
U+18ACD (101069) TANGUT COMPONENT-718.svg 𘫍 TANGUT COMPONENT-718
U+18ACE (101070) TANGUT COMPONENT-719.svg 𘫎 TANGUT COMPONENT-719
U+18ACF (101071) TANGUT COMPONENT-720.svg 𘫏 TANGUT COMPONENT-720
U+18AD0 (101072) TANGUT COMPONENT-721.svg 𘫐 TANGUT COMPONENT-721
U+18AD1 (101073) TANGUT COMPONENT-722.svg 𘫑 TANGUT COMPONENT-722
U+18AD2 (101074) TANGUT COMPONENT-723.svg 𘫒 TANGUT COMPONENT-723
U+18AD3 (101075) TANGUT COMPONENT-724.svg 𘫓 TANGUT COMPONENT-724
U+18AD4 (101076) TANGUT COMPONENT-725.svg 𘫔 TANGUT COMPONENT-725
U+18AD5 (101077) TANGUT COMPONENT-726.svg 𘫕 TANGUT COMPONENT-726
U+18AD6 (101078) TANGUT COMPONENT-727.svg 𘫖 TANGUT COMPONENT-727
U+18AD7 (101079) TANGUT COMPONENT-728.svg 𘫗 TANGUT COMPONENT-728
U+18AD8 (101080) TANGUT COMPONENT-729.svg 𘫘 TANGUT COMPONENT-729
U+18AD9 (101081) TANGUT COMPONENT-730.svg 𘫙 TANGUT COMPONENT-730
U+18ADA (101082) TANGUT COMPONENT-731.svg 𘫚 TANGUT COMPONENT-731
U+18ADB (101083) TANGUT COMPONENT-732.svg 𘫛 TANGUT COMPONENT-732
U+18ADC (101084) TANGUT COMPONENT-733.svg 𘫜 TANGUT COMPONENT-733
U+18ADD (101085) TANGUT COMPONENT-734.svg 𘫝 TANGUT COMPONENT-734
U+18ADE (101086) TANGUT COMPONENT-735.svg 𘫞 TANGUT COMPONENT-735
U+18ADF (101087) TANGUT COMPONENT-736.svg 𘫟 TANGUT COMPONENT-736
U+18AE0 (101088) TANGUT COMPONENT-737.svg 𘫠 TANGUT COMPONENT-737
U+18AE1 (101089) TANGUT COMPONENT-738.svg 𘫡 TANGUT COMPONENT-738
U+18AE2 (101090) TANGUT COMPONENT-739.svg 𘫢 TANGUT COMPONENT-739
U+18AE3 (101091) TANGUT COMPONENT-740.svg 𘫣 TANGUT COMPONENT-740
U+18AE4 (101092) TANGUT COMPONENT-741.svg 𘫤 TANGUT COMPONENT-741
U+18AE5 (101093) TANGUT COMPONENT-742.svg 𘫥 TANGUT COMPONENT-742
U+18AE6 (101094) TANGUT COMPONENT-743.svg 𘫦 TANGUT COMPONENT-743
U+18AE7 (101095) TANGUT COMPONENT-744.svg 𘫧 TANGUT COMPONENT-744
U+18AE8 (101096) TANGUT COMPONENT-745.svg 𘫨 TANGUT COMPONENT-745
U+18AE9 (101097) TANGUT COMPONENT-746.svg 𘫩 TANGUT COMPONENT-746
U+18AEA (101098) TANGUT COMPONENT-747.svg 𘫪 TANGUT COMPONENT-747
U+18AEB (101099) TANGUT COMPONENT-748.svg 𘫫 TANGUT COMPONENT-748
U+18AEC (101100) TANGUT COMPONENT-749.svg 𘫬 TANGUT COMPONENT-749
U+18AED (101101) TANGUT COMPONENT-750.svg 𘫭 TANGUT COMPONENT-750
U+18AEE (101102) TANGUT COMPONENT-751.svg 𘫮 TANGUT COMPONENT-751
U+18AEF (101103) TANGUT COMPONENT-752.svg 𘫯 TANGUT COMPONENT-752
U+18AF0 (101104) TANGUT COMPONENT-753.svg 𘫰 TANGUT COMPONENT-753
U+18AF1 (101105) TANGUT COMPONENT-754.svg 𘫱 TANGUT COMPONENT-754
U+18AF2 (101106) TANGUT COMPONENT-755.svg 𘫲 TANGUT COMPONENT-755
U+18AF3 (101107) TANGUT COMPONENT-756.svg 𘫳 TANGUT COMPONENT-756
U+18AF4 (101108) TANGUT COMPONENT-757.svg 𘫴 TANGUT COMPONENT-757
U+18AF5 (101109) TANGUT COMPONENT-758.svg 𘫵 TANGUT COMPONENT-758
U+18AF6 (101110) TANGUT COMPONENT-759.svg 𘫶 TANGUT COMPONENT-759
U+18AF7 (101111) TANGUT COMPONENT-760.svg 𘫷 TANGUT COMPONENT-760
U+18AF8 (101112) TANGUT COMPONENT-761.svg 𘫸 TANGUT COMPONENT-761
U+18AF9 (101113) TANGUT COMPONENT-762.svg 𘫹 TANGUT COMPONENT-762
U+18AFA (101114) TANGUT COMPONENT-763.svg 𘫺 TANGUT COMPONENT-763
U+18AFB (101115) TANGUT COMPONENT-764.svg 𘫻 TANGUT COMPONENT-764
U+18AFC (101116) TANGUT COMPONENT-765.svg 𘫼 TANGUT COMPONENT-765
U+18AFD (101117) TANGUT COMPONENT-766.svg 𘫽 TANGUT COMPONENT-766
U+18AFE (101118) TANGUT COMPONENT-767.svg 𘫾 TANGUT COMPONENT-767
U+18AFF (101119) TANGUT COMPONENT-768.svg 𘫿 TANGUT COMPONENT-768