Phụ lục:Unicode/Khitan Small Script

Từ điển mở Wiktionary
⟵ Tangut Components

Khitan Small Script

Tangut Supplement ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “Khitan Small Script” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+18B00 đến U+18CFF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Kits (Khitan Small Script).

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+18B00 (101120) 𘬀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B00
U+18B01 (101121) 𘬁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B01
U+18B02 (101122) 𘬂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B02
U+18B03 (101123) 𘬃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B03
U+18B04 (101124) 𘬄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B04
U+18B05 (101125) 𘬅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B05
U+18B06 (101126) 𘬆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B06
U+18B07 (101127) 𘬇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B07
U+18B08 (101128) 𘬈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B08
U+18B09 (101129) 𘬉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B09
U+18B0A (101130) 𘬊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B0A
U+18B0B (101131) 𘬋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B0B
U+18B0C (101132) 𘬌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B0C
U+18B0D (101133) 𘬍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B0D
U+18B0E (101134) 𘬎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B0E
U+18B0F (101135) 𘬏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B0F
U+18B10 (101136) 𘬐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B10
U+18B11 (101137) 𘬑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B11
U+18B12 (101138) 𘬒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B12
U+18B13 (101139) 𘬓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B13
U+18B14 (101140) 𘬔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B14
U+18B15 (101141) 𘬕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B15
U+18B16 (101142) 𘬖 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B16
U+18B17 (101143) 𘬗 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B17
U+18B18 (101144) 𘬘 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B18
U+18B19 (101145) 𘬙 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B19
U+18B1A (101146) 𘬚 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B1A
U+18B1B (101147) 𘬛 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B1B
U+18B1C (101148) 𘬜 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B1C
U+18B1D (101149) 𘬝 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B1D
U+18B1E (101150) 𘬞 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B1E
U+18B1F (101151) 𘬟 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B1F
U+18B20 (101152) 𘬠 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B20
U+18B21 (101153) 𘬡 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B21
U+18B22 (101154) 𘬢 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B22
U+18B23 (101155) 𘬣 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B23
U+18B24 (101156) 𘬤 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B24
U+18B25 (101157) 𘬥 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B25
U+18B26 (101158) 𘬦 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B26
U+18B27 (101159) 𘬧 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B27
U+18B28 (101160) 𘬨 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B28
U+18B29 (101161) 𘬩 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B29
U+18B2A (101162) 𘬪 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B2A
U+18B2B (101163) 𘬫 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B2B
U+18B2C (101164) 𘬬 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B2C
U+18B2D (101165) 𘬭 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B2D
U+18B2E (101166) 𘬮 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B2E
U+18B2F (101167) 𘬯 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B2F
U+18B30 (101168) 𘬰 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B30
U+18B31 (101169) 𘬱 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B31
U+18B32 (101170) 𘬲 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B32
U+18B33 (101171) 𘬳 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B33
U+18B34 (101172) 𘬴 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B34
U+18B35 (101173) 𘬵 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B35
U+18B36 (101174) 𘬶 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B36
U+18B37 (101175) 𘬷 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B37
U+18B38 (101176) 𘬸 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B38
U+18B39 (101177) 𘬹 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B39
U+18B3A (101178) 𘬺 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B3A
U+18B3B (101179) 𘬻 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B3B
U+18B3C (101180) 𘬼 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B3C
U+18B3D (101181) 𘬽 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B3D
U+18B3E (101182) 𘬾 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B3E
U+18B3F (101183) 𘬿 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B3F
U+18B40 (101184) 𘭀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B40
U+18B41 (101185) 𘭁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B41
U+18B42 (101186) 𘭂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B42
U+18B43 (101187) 𘭃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B43
U+18B44 (101188) 𘭄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B44
U+18B45 (101189) 𘭅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B45
U+18B46 (101190) 𘭆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B46
U+18B47 (101191) 𘭇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B47
U+18B48 (101192) 𘭈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B48
U+18B49 (101193) 𘭉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B49
U+18B4A (101194) 𘭊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B4A
U+18B4B (101195) 𘭋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B4B
U+18B4C (101196) 𘭌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B4C
U+18B4D (101197) 𘭍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B4D
U+18B4E (101198) 𘭎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B4E
U+18B4F (101199) 𘭏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B4F
U+18B50 (101200) 𘭐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B50
U+18B51 (101201) 𘭑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B51
U+18B52 (101202) 𘭒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B52
U+18B53 (101203) 𘭓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B53
U+18B54 (101204) 𘭔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B54
U+18B55 (101205) 𘭕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B55
U+18B56 (101206) 𘭖 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B56
U+18B57 (101207) 𘭗 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B57
U+18B58 (101208) 𘭘 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B58
U+18B59 (101209) 𘭙 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B59
U+18B5A (101210) 𘭚 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B5A
U+18B5B (101211) 𘭛 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B5B
U+18B5C (101212) 𘭜 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B5C
U+18B5D (101213) 𘭝 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B5D
U+18B5E (101214) 𘭞 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B5E
U+18B5F (101215) 𘭟 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B5F
U+18B60 (101216) 𘭠 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B60
U+18B61 (101217) 𘭡 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B61
U+18B62 (101218) 𘭢 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B62
U+18B63 (101219) 𘭣 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B63
U+18B64 (101220) 𘭤 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B64
U+18B65 (101221) 𘭥 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B65
U+18B66 (101222) 𘭦 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B66
U+18B67 (101223) 𘭧 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B67
U+18B68 (101224) 𘭨 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B68
U+18B69 (101225) 𘭩 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B69
U+18B6A (101226) 𘭪 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B6A
U+18B6B (101227) 𘭫 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B6B
U+18B6C (101228) 𘭬 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B6C
U+18B6D (101229) 𘭭 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B6D
U+18B6E (101230) 𘭮 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B6E
U+18B6F (101231) 𘭯 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B6F
U+18B70 (101232) 𘭰 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B70
U+18B71 (101233) 𘭱 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B71
U+18B72 (101234) 𘭲 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B72
U+18B73 (101235) 𘭳 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B73
U+18B74 (101236) 𘭴 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B74
U+18B75 (101237) 𘭵 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B75
U+18B76 (101238) 𘭶 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B76
U+18B77 (101239) 𘭷 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B77
U+18B78 (101240) 𘭸 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B78
U+18B79 (101241) 𘭹 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B79
U+18B7A (101242) 𘭺 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B7A
U+18B7B (101243) 𘭻 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B7B
U+18B7C (101244) 𘭼 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B7C
U+18B7D (101245) 𘭽 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B7D
U+18B7E (101246) 𘭾 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B7E
U+18B7F (101247) 𘭿 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B7F
U+18B80 (101248) 𘮀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B80
U+18B81 (101249) 𘮁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B81
U+18B82 (101250) 𘮂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B82
U+18B83 (101251) 𘮃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B83
U+18B84 (101252) 𘮄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B84
U+18B85 (101253) 𘮅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B85
U+18B86 (101254) 𘮆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B86
U+18B87 (101255) 𘮇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B87
U+18B88 (101256) 𘮈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B88
U+18B89 (101257) 𘮉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B89
U+18B8A (101258) 𘮊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B8A
U+18B8B (101259) 𘮋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B8B
U+18B8C (101260) 𘮌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B8C
U+18B8D (101261) 𘮍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B8D
U+18B8E (101262) 𘮎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B8E
U+18B8F (101263) 𘮏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B8F
U+18B90 (101264) 𘮐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B90
U+18B91 (101265) 𘮑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B91
U+18B92 (101266) 𘮒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B92
U+18B93 (101267) 𘮓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B93
U+18B94 (101268) 𘮔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B94
U+18B95 (101269) 𘮕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B95
U+18B96 (101270) 𘮖 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B96
U+18B97 (101271) 𘮗 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B97
U+18B98 (101272) 𘮘 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B98
U+18B99 (101273) 𘮙 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B99
U+18B9A (101274) 𘮚 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B9A
U+18B9B (101275) 𘮛 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B9B
U+18B9C (101276) 𘮜 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B9C
U+18B9D (101277) 𘮝 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B9D
U+18B9E (101278) 𘮞 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B9E
U+18B9F (101279) 𘮟 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18B9F
U+18BA0 (101280) 𘮠 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA0
U+18BA1 (101281) 𘮡 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA1
U+18BA2 (101282) 𘮢 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA2
U+18BA3 (101283) 𘮣 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA3
U+18BA4 (101284) 𘮤 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA4
U+18BA5 (101285) 𘮥 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA5
U+18BA6 (101286) 𘮦 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA6
U+18BA7 (101287) 𘮧 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA7
U+18BA8 (101288) 𘮨 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA8
U+18BA9 (101289) 𘮩 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BA9
U+18BAA (101290) 𘮪 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BAA
U+18BAB (101291) 𘮫 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BAB
U+18BAC (101292) 𘮬 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BAC
U+18BAD (101293) 𘮭 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BAD
U+18BAE (101294) 𘮮 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BAE
U+18BAF (101295) 𘮯 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BAF
U+18BB0 (101296) 𘮰 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB0
U+18BB1 (101297) 𘮱 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB1
U+18BB2 (101298) 𘮲 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB2
U+18BB3 (101299) 𘮳 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB3
U+18BB4 (101300) 𘮴 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB4
U+18BB5 (101301) 𘮵 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB5
U+18BB6 (101302) 𘮶 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB6
U+18BB7 (101303) 𘮷 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB7
U+18BB8 (101304) 𘮸 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB8
U+18BB9 (101305) 𘮹 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BB9
U+18BBA (101306) 𘮺 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BBA
U+18BBB (101307) 𘮻 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BBB
U+18BBC (101308) 𘮼 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BBC
U+18BBD (101309) 𘮽 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BBD
U+18BBE (101310) 𘮾 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BBE
U+18BBF (101311) 𘮿 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BBF
U+18BC0 (101312) 𘯀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC0
U+18BC1 (101313) 𘯁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC1
U+18BC2 (101314) 𘯂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC2
U+18BC3 (101315) 𘯃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC3
U+18BC4 (101316) 𘯄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC4
U+18BC5 (101317) 𘯅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC5
U+18BC6 (101318) 𘯆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC6
U+18BC7 (101319) 𘯇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC7
U+18BC8 (101320) 𘯈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC8
U+18BC9 (101321) 𘯉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BC9
U+18BCA (101322) 𘯊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BCA
U+18BCB (101323) 𘯋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BCB
U+18BCC (101324) 𘯌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BCC
U+18BCD (101325) 𘯍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BCD
U+18BCE (101326) 𘯎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BCE
U+18BCF (101327) 𘯏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BCF
U+18BD0 (101328) 𘯐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD0
U+18BD1 (101329) 𘯑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD1
U+18BD2 (101330) 𘯒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD2
U+18BD3 (101331) 𘯓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD3
U+18BD4 (101332) 𘯔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD4
U+18BD5 (101333) 𘯕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD5
U+18BD6 (101334) 𘯖 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD6
U+18BD7 (101335) 𘯗 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD7
U+18BD8 (101336) 𘯘 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD8
U+18BD9 (101337) 𘯙 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BD9
U+18BDA (101338) 𘯚 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BDA
U+18BDB (101339) 𘯛 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BDB
U+18BDC (101340) 𘯜 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BDC
U+18BDD (101341) 𘯝 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BDD
U+18BDE (101342) 𘯞 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BDE
U+18BDF (101343) 𘯟 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BDF
U+18BE0 (101344) 𘯠 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE0
U+18BE1 (101345) 𘯡 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE1
U+18BE2 (101346) 𘯢 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE2
U+18BE3 (101347) 𘯣 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE3
U+18BE4 (101348) 𘯤 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE4
U+18BE5 (101349) 𘯥 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE5
U+18BE6 (101350) 𘯦 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE6
U+18BE7 (101351) 𘯧 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE7
U+18BE8 (101352) 𘯨 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE8
U+18BE9 (101353) 𘯩 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BE9
U+18BEA (101354) 𘯪 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BEA
U+18BEB (101355) 𘯫 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BEB
U+18BEC (101356) 𘯬 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BEC
U+18BED (101357) 𘯭 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BED
U+18BEE (101358) 𘯮 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BEE
U+18BEF (101359) 𘯯 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BEF
U+18BF0 (101360) 𘯰 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF0
U+18BF1 (101361) 𘯱 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF1
U+18BF2 (101362) 𘯲 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF2
U+18BF3 (101363) 𘯳 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF3
U+18BF4 (101364) 𘯴 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF4
U+18BF5 (101365) 𘯵 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF5
U+18BF6 (101366) 𘯶 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF6
U+18BF7 (101367) 𘯷 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF7
U+18BF8 (101368) 𘯸 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF8
U+18BF9 (101369) 𘯹 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BF9
U+18BFA (101370) 𘯺 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BFA
U+18BFB (101371) 𘯻 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BFB
U+18BFC (101372) 𘯼 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BFC
U+18BFD (101373) 𘯽 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BFD
U+18BFE (101374) 𘯾 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BFE
U+18BFF (101375) 𘯿 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18BFF
U+18C00 (101376) 𘰀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C00
U+18C01 (101377) 𘰁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C01
U+18C02 (101378) 𘰂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C02
U+18C03 (101379) 𘰃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C03
U+18C04 (101380) 𘰄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C04
U+18C05 (101381) 𘰅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C05
U+18C06 (101382) 𘰆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C06
U+18C07 (101383) 𘰇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C07
U+18C08 (101384) 𘰈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C08
U+18C09 (101385) 𘰉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C09
U+18C0A (101386) 𘰊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C0A
U+18C0B (101387) 𘰋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C0B
U+18C0C (101388) 𘰌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C0C
U+18C0D (101389) 𘰍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C0D
U+18C0E (101390) 𘰎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C0E
U+18C0F (101391) 𘰏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C0F
U+18C10 (101392) 𘰐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C10
U+18C11 (101393) 𘰑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C11
U+18C12 (101394) 𘰒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C12
U+18C13 (101395) 𘰓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C13
U+18C14 (101396) 𘰔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C14
U+18C15 (101397) 𘰕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C15
U+18C16 (101398) 𘰖 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C16
U+18C17 (101399) 𘰗 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C17
U+18C18 (101400) 𘰘 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C18
U+18C19 (101401) 𘰙 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C19
U+18C1A (101402) 𘰚 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C1A
U+18C1B (101403) 𘰛 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C1B
U+18C1C (101404) 𘰜 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C1C
U+18C1D (101405) 𘰝 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C1D
U+18C1E (101406) 𘰞 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C1E
U+18C1F (101407) 𘰟 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C1F
U+18C20 (101408) 𘰠 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C20
U+18C21 (101409) 𘰡 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C21
U+18C22 (101410) 𘰢 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C22
U+18C23 (101411) 𘰣 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C23
U+18C24 (101412) 𘰤 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C24
U+18C25 (101413) 𘰥 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C25
U+18C26 (101414) 𘰦 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C26
U+18C27 (101415) 𘰧 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C27
U+18C28 (101416) 𘰨 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C28
U+18C29 (101417) 𘰩 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C29
U+18C2A (101418) 𘰪 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C2A
U+18C2B (101419) 𘰫 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C2B
U+18C2C (101420) 𘰬 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C2C
U+18C2D (101421) 𘰭 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C2D
U+18C2E (101422) 𘰮 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C2E
U+18C2F (101423) 𘰯 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C2F
U+18C30 (101424) 𘰰 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C30
U+18C31 (101425) 𘰱 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C31
U+18C32 (101426) 𘰲 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C32
U+18C33 (101427) 𘰳 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C33
U+18C34 (101428) 𘰴 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C34
U+18C35 (101429) 𘰵 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C35
U+18C36 (101430) 𘰶 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C36
U+18C37 (101431) 𘰷 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C37
U+18C38 (101432) 𘰸 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C38
U+18C39 (101433) 𘰹 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C39
U+18C3A (101434) 𘰺 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C3A
U+18C3B (101435) 𘰻 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C3B
U+18C3C (101436) 𘰼 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C3C
U+18C3D (101437) 𘰽 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C3D
U+18C3E (101438) 𘰾 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C3E
U+18C3F (101439) 𘰿 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C3F
U+18C40 (101440) 𘱀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C40
U+18C41 (101441) 𘱁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C41
U+18C42 (101442) 𘱂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C42
U+18C43 (101443) 𘱃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C43
U+18C44 (101444) 𘱄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C44
U+18C45 (101445) 𘱅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C45
U+18C46 (101446) 𘱆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C46
U+18C47 (101447) 𘱇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C47
U+18C48 (101448) 𘱈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C48
U+18C49 (101449) 𘱉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C49
U+18C4A (101450) 𘱊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C4A
U+18C4B (101451) 𘱋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C4B
U+18C4C (101452) 𘱌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C4C
U+18C4D (101453) 𘱍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C4D
U+18C4E (101454) 𘱎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C4E
U+18C4F (101455) 𘱏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C4F
U+18C50 (101456) 𘱐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C50
U+18C51 (101457) 𘱑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C51
U+18C52 (101458) 𘱒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C52
U+18C53 (101459) 𘱓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C53
U+18C54 (101460) 𘱔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C54
U+18C55 (101461) 𘱕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C55
U+18C56 (101462) 𘱖 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C56
U+18C57 (101463) 𘱗 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C57
U+18C58 (101464) 𘱘 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C58
U+18C59 (101465) 𘱙 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C59
U+18C5A (101466) 𘱚 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C5A
U+18C5B (101467) 𘱛 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C5B
U+18C5C (101468) 𘱜 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C5C
U+18C5D (101469) 𘱝 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C5D
U+18C5E (101470) 𘱞 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C5E
U+18C5F (101471) 𘱟 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C5F
U+18C60 (101472) 𘱠 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C60
U+18C61 (101473) 𘱡 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C61
U+18C62 (101474) 𘱢 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C62
U+18C63 (101475) 𘱣 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C63
U+18C64 (101476) 𘱤 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C64
U+18C65 (101477) 𘱥 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C65
U+18C66 (101478) 𘱦 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C66
U+18C67 (101479) 𘱧 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C67
U+18C68 (101480) 𘱨 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C68
U+18C69 (101481) 𘱩 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C69
U+18C6A (101482) 𘱪 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C6A
U+18C6B (101483) 𘱫 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C6B
U+18C6C (101484) 𘱬 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C6C
U+18C6D (101485) 𘱭 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C6D
U+18C6E (101486) 𘱮 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C6E
U+18C6F (101487) 𘱯 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C6F
U+18C70 (101488) 𘱰 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C70
U+18C71 (101489) 𘱱 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C71
U+18C72 (101490) 𘱲 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C72
U+18C73 (101491) 𘱳 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C73
U+18C74 (101492) 𘱴 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C74
U+18C75 (101493) 𘱵 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C75
U+18C76 (101494) 𘱶 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C76
U+18C77 (101495) 𘱷 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C77
U+18C78 (101496) 𘱸 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C78
U+18C79 (101497) 𘱹 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C79
U+18C7A (101498) 𘱺 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C7A
U+18C7B (101499) 𘱻 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C7B
U+18C7C (101500) 𘱼 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C7C
U+18C7D (101501) 𘱽 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C7D
U+18C7E (101502) 𘱾 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C7E
U+18C7F (101503) 𘱿 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C7F
U+18C80 (101504) 𘲀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C80
U+18C81 (101505) 𘲁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C81
U+18C82 (101506) 𘲂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C82
U+18C83 (101507) 𘲃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C83
U+18C84 (101508) 𘲄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C84
U+18C85 (101509) 𘲅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C85
U+18C86 (101510) 𘲆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C86
U+18C87 (101511) 𘲇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C87
U+18C88 (101512) 𘲈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C88
U+18C89 (101513) 𘲉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C89
U+18C8A (101514) 𘲊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C8A
U+18C8B (101515) 𘲋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C8B
U+18C8C (101516) 𘲌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C8C
U+18C8D (101517) 𘲍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C8D
U+18C8E (101518) 𘲎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C8E
U+18C8F (101519) 𘲏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C8F
U+18C90 (101520) 𘲐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C90
U+18C91 (101521) 𘲑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C91
U+18C92 (101522) 𘲒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C92
U+18C93 (101523) 𘲓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C93
U+18C94 (101524) 𘲔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C94
U+18C95 (101525) 𘲕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C95
U+18C96 (101526) 𘲖 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C96
U+18C97 (101527) 𘲗 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C97
U+18C98 (101528) 𘲘 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C98
U+18C99 (101529) 𘲙 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C99
U+18C9A (101530) 𘲚 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C9A
U+18C9B (101531) 𘲛 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C9B
U+18C9C (101532) 𘲜 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C9C
U+18C9D (101533) 𘲝 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C9D
U+18C9E (101534) 𘲞 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C9E
U+18C9F (101535) 𘲟 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18C9F
U+18CA0 (101536) 𘲠 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA0
U+18CA1 (101537) 𘲡 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA1
U+18CA2 (101538) 𘲢 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA2
U+18CA3 (101539) 𘲣 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA3
U+18CA4 (101540) 𘲤 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA4
U+18CA5 (101541) 𘲥 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA5
U+18CA6 (101542) 𘲦 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA6
U+18CA7 (101543) 𘲧 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA7
U+18CA8 (101544) 𘲨 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA8
U+18CA9 (101545) 𘲩 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CA9
U+18CAA (101546) 𘲪 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CAA
U+18CAB (101547) 𘲫 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CAB
U+18CAC (101548) 𘲬 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CAC
U+18CAD (101549) 𘲭 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CAD
U+18CAE (101550) 𘲮 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CAE
U+18CAF (101551) 𘲯 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CAF
U+18CB0 (101552) 𘲰 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB0
U+18CB1 (101553) 𘲱 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB1
U+18CB2 (101554) 𘲲 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB2
U+18CB3 (101555) 𘲳 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB3
U+18CB4 (101556) 𘲴 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB4
U+18CB5 (101557) 𘲵 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB5
U+18CB6 (101558) 𘲶 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB6
U+18CB7 (101559) 𘲷 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB7
U+18CB8 (101560) 𘲸 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB8
U+18CB9 (101561) 𘲹 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CB9
U+18CBA (101562) 𘲺 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CBA
U+18CBB (101563) 𘲻 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CBB
U+18CBC (101564) 𘲼 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CBC
U+18CBD (101565) 𘲽 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CBD
U+18CBE (101566) 𘲾 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CBE
U+18CBF (101567) 𘲿 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CBF
U+18CC0 (101568) 𘳀 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC0
U+18CC1 (101569) 𘳁 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC1
U+18CC2 (101570) 𘳂 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC2
U+18CC3 (101571) 𘳃 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC3
U+18CC4 (101572) 𘳄 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC4
U+18CC5 (101573) 𘳅 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC5
U+18CC6 (101574) 𘳆 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC6
U+18CC7 (101575) 𘳇 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC7
U+18CC8 (101576) 𘳈 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC8
U+18CC9 (101577) 𘳉 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CC9
U+18CCA (101578) 𘳊 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CCA
U+18CCB (101579) 𘳋 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CCB
U+18CCC (101580) 𘳌 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CCC
U+18CCD (101581) 𘳍 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CCD
U+18CCE (101582) 𘳎 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CCE
U+18CCF (101583) 𘳏 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CCF
U+18CD0 (101584) 𘳐 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CD0
U+18CD1 (101585) 𘳑 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CD1
U+18CD2 (101586) 𘳒 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CD2
U+18CD3 (101587) 𘳓 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CD3
U+18CD4 (101588) 𘳔 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CD4
U+18CD5 (101589) 𘳕 KHITAN SMALL SCRIPT CHARACTER-18CD5