Bước tới nội dung

Bản mẫu:@/doc

Từ điển mở Wiktionary

Bản mẫu này gắn nhãn vào đầu định nghĩa để cung cấp thông tin ngắn gọn về cách sử dụng, chẳng hạn ý nghĩa này được sử dụng đối với chuyên ngành nào, ở quốc gia nào, v.v. Nó xếp các mục từ theo một hệ thống phân loại đa mặt (faceted classification).

Lưu ý: Bản mẫu này chưa được xây xong, và các chi tiết có thể thay đổi nhiều.

Cú pháp[sửa]

Hãy đưa bản mẫu này đằng sau dấu # mà đằng trước định nghĩa:

# {{@|toán học}} Một [[phần tử]] trong [[không gian véctơ]].
# {{@|toán}} Một [[phần tử]] trong [[không gian véctơ]].

Hai dòng đó đều sẽ ra như vầy:

  1. (Toán học) Một phần tử trong không gian véctơ.
# {{@|Mỹ||thông tục}} Sự [[huyên náo]], sự [[om sòm]].

Sẽ ra như vầy:

  1. (Hoa Kỳ Mỹ; thông tục) Sự huyên náo, sự om sòm.

Hãy đặt dấu ống (|) giữa các từ khóa, và hai dấu ống (||) giữa các nhóm từ khóa (thí dụ để chia các từ khóa chỉ chuyên ngành với các từ khóa chỉ quốc gia. Có thể định rõ tới 9 tham số, số đó tính các từ khóa và đôi dấu ống. Các từ khóa là bản mẫu riêng, chẳng hạn {{@toán học}}{{@thông tục}}. Các bản mẫu này xếp mục từ vào những thể loại đúng, chẳng hạn {{@thông tục}} xếp mục từ vào Thể loại:Từ thông tục; nếu từ khóa chưa có bản mẫu thích hợp, nó sẽ được hiển thị như vầy:

  1. (Từ khóa này không tồn tại?)

Một số bản mẫu sẽ có vai trò bổ nghĩa từ khóa đằng sau nó, chẳng hạn:

# {{@|thơ ca|văn học||thường|số nhiều}} [[hứng|Hứng]].

Sẽ ra như vầy:

  1. (Thơ ca, văn học; thường số nhiều) Hứng.

{{@&thường}} tồn tại. Hãy xem các bản mẫu để sử dụng với bản mẫu này tại Thể loại:Bản mẫu nhãn định nghĩa.

Xem thêm[sửa]