Bước tới nội dung

Thể loại:Nhãn định nghĩa chưa định rõ

Từ điển mở Wiktionary

Thể loại này chứa các mục từ có gắn nhãn chưa định rõ vào định nghĩa dùng bản mẫu {{@}}. Thí dụ nhãn "hiện tượng học" không được định rõ nếu bản mẫu với tên {{@hiện tượng học}} hoặc {{@&hiện tượng học}} không tồn tại. Thể loại này được ẩn; theo mặc định, nó không liệt kê vào cuối mục từ.