Bản mẫu:lat-noun/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Xem {{la-ndecl}} cho một thảo luận có chi tiết của |1=. Một vài ví dụ được cho dưới đây để nắm được ý chính về cách thức hoạt động của tham số:

Danh từ biến cách thứ nhất[sửa]

Danh từ biến cách thứ hai[sửa]

Danh từ biến cách thứ ba[sửa]

 • vōx: (non-i-stem in -ōx -ōcis, predictable stem): {{la-noun|vōx<3>}}
 • rēx: (non-i-stem in -ēx -ēgis, unpredictable stem, hence must be specified): {{la-noun|rēx/rēg<3>}}
 • fracēs (non-i-stem, plurale tantum): {{la-noun|fracēs<3.pl>}}
 • follis (parisyllabic i-stem in -is -is): {{la-noun|follis<3>}}
 • iuvenis (parisyllabic non-i-stem in -is -is; would be autodetected as i-stem): {{la-noun|iuvenis<3.-I>}}
 • lapis (imparisyllabic non-i-stem in -is -idis, not autodetected as i-stem): {{la-noun|lapis/lapid<3>}}
 • urbs (unpredictable i-stem): {{la-noun|urbs<3.I>}}
 • carmen (neuter in -men): {{la-noun|carmen<3>}}
 • flāmen (masculine in -men; would be autodetected as neuter): {{la-noun|flāmen<3.M>}}
 • tempus (neuter in -us -oris, predictable stem): {{la-noun|tempus<3>}}
 • mare (pure i-stem neuter in -e): {{la-noun|mare<3>}}
 • moenia (plurale tantum, pure i-stem neuter in -ia): {{la-noun|moenia<3.pl>}}
 • animal (pure i-stem neuter in -al -ālis): {{la-noun|animal<3>}}
 • sāl (not a pure i-stem neuter; ends in -āl, not -al): {{la-noun|sāl/sal<3>}}
 • cor (unpredictable i-stem neuter): {{la-noun|cor/cord<3.N.I>}}

Danh từ biến cách thứ tư[sửa]

Danh từ biến cách thứ năm[sửa]

Danh từ nhiều phần[sửa]

Nếu danh từ bao gồm nhiều từ hoặc nhiều phần, hãy thêm các liên kết trong tham số đầu tiên nếu cần:

 • pars ōrātiōnis: {{la-noun|[[pars]]<3.abl-e-occ-i> [[oratio|ōrātiōnis]]|g=f}}
 • bona voluntās: {{la-noun|[[bonus|bona]]<+> [[voluntās]]<3.sg>|title=<3> noun with <1&2> adjective.}}
 • iūs iūrandum: {{la-noun|[[iūs]]/iūr<3.N> [[iurandus|iūrandum]]<+>|title=<3> noun with a <2> adjective.}}
 • Statūs Ūnītī Americae: {{la-proper noun|[[status|Statūs]]<4> [[unitus|Ūnītī]]<+> [[America|Americae]]}}

Xem thêm[sửa]