Phụ lục:Thuật ngữ tin học Anh-Việt/M

Từ điển mở Wiktionary

Danh sách thuật ngữ tin học Anh – Việt, bắt đầu bằng chữ cái M:

Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
MAC
MAC (w:), viết tắt của media access controlThuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z