Phụ lục:Thuật ngữ tin học Anh-Việt/Y

Từ điển mở Wiktionary

Danh sách thuật ngữ tin học Anh – Việt, bắt đầu bằng chữ cái Y:

Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
yottabyte
một đơn vị dữ liệu bằng 10²⁴ byte.

Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z