Phụ lục:Thuật ngữ tin học Anh-Việt/Q

Từ điển mở Wiktionary

Danh sách thuật ngữ tin học Anh – Việt, bắt đầu bằng chữ cái Q:

Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
queue
cấu trúc dữ liệu hàng đợi (w:
hàng đợi (w:)
priority ~
hàng đợi ưu tiên (w:)Thuật ngữ tin học Anh-Việt
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z