Lỗi cú pháp: Tùy chọn tập tin không có thật

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Tên trang Tùy chọn tập tin giả Qua bản mẫu?
Bản mẫu:Mục từ viết chọn lọc (sửa đổi | lịch sử) phải
Wiktionary:Trang Chính/2004/08 (sửa đổi | lịch sử) phải Bản mẫu:Mục từ viết nổi bật
Wiktionary:Mục từ viết nổi bật (sửa đổi | lịch sử) phải Bản mẫu:Mục từ viết nổi bật
Thành viên:Averaver (sửa đổi | lịch sử) commons:Trang Chính Bản mẫu:Commons
Thành viên:Averaver (sửa đổi | lịch sử) commons:Trang Chính Bản mẫu:Commonscat
Thành viên:Averaver (sửa đổi | lịch sử) q:Trang Chính Bản mẫu:Wikiquote
Thành viên:Averaver (sửa đổi | lịch sử) s:Trang Chính Bản mẫu:Wikisource
Thành viên:Averaver (sửa đổi | lịch sử) b:Trang Chính Bản mẫu:Wikibooks
Bản mẫu:Hình tượng (sửa đổi | lịch sử) Commons:Trang Chính Bản mẫu:Hình tượng
Bản mẫu:Commons (sửa đổi | lịch sử) commons:Trang Chính Bản mẫu:Hình tượng
Bản mẫu:Commonscat (sửa đổi | lịch sử) commons:Trang Chính Bản mẫu:Hình tượng
Bản mẫu:Wikiquote (sửa đổi | lịch sử) q:Trang Chính Bản mẫu:Hình tượng
Bản mẫu:Wikibooks (sửa đổi | lịch sử) b:Trang Chính Bản mẫu:Hình tượng
Bản mẫu:Wikisource (sửa đổi | lịch sử) s:Trang Chính Bản mẫu:Hình tượng
Bản mẫu:All system messages (sửa đổi | lịch sử) Wiktionary:Chỗ thử int:Welcomecreation
Thảo luận MediaWiki:Welcomecreation (sửa đổi | lịch sử) Wiktionary:Sandbox Bản mẫu:click
Thảo luận MediaWiki:Welcomecreation (sửa đổi | lịch sử) en:Help:Editing Bản mẫu:click
Thảo luận MediaWiki:Welcomecreation (sửa đổi | lịch sử) en:Help:FAQ Bản mẫu:click
thumbnail (sửa đổi | lịch sử) thumbnail Đầu ra không chỉ do một bản mẫu nào đó
nghệ thuật (sửa đổi | lịch sử) commons:Trang Chính Bản mẫu:Commons
nghệ thuật (sửa đổi | lịch sử) q:Trang Chính Bản mẫu:Wikiquote
amigo (sửa đổi | lịch sử) link=Argentina Bản mẫu:@
pole (sửa đổi | lịch sử) link=Argentina Bản mẫu:@
pole (sửa đổi | lịch sử) link=Argentina Bản mẫu:@
ambo (sửa đổi | lịch sử) link=Argentina Bản mẫu:@
lavar (sửa đổi | lịch sử) link=Argentina Bản mẫu:@
thumb (sửa đổi | lịch sử) thumb
vịt (sửa đổi | lịch sử) commons:Trang Chính Bản mẫu:Commons
bát giác (sửa đổi | lịch sử) commons:Trang Chính Bản mẫu:Commonscat
Bản mẫu:Trang Chính 2/Khung (sửa đổi | lịch sử) enlace= if:{{{liên kết|<noinclude>1</noinclude>}}}{{{tùy chọn|<noinclude>1</noinclude>}}}