വില്ല്

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Malayalam[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Kế thừa từ tiếng Dravida nguyên thuỷ *wil. Cùng gốc với tiếng Kannada ಬಿಲ್ಲು (billu), tiếng Tamil வில் (vil), tiếng Telugu విల్లు (villu)tiếng Brahui بِل (bil).

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

വില്ല് (villŭ)

Một cây cung
  1. Cung.
    Đồng nghĩa: ധനു (dhanu), ധന്വം (dhanvaṃ), ചാപം (cāpaṃ), ശരാസനം (śarāsanaṃ), കോദണ്ഡം (kōdaṇḍaṃ), കാർമ്മുകം (kāṟmmukaṃ)
  2. Nhân Mã.

Biến cách[sửa]

Biến cách của വില്ല്
Số ít Số nhiều
Nom. വില്ല് (villŭ) വില്ലുകൾ (villukaḷ)
Voc. വില്ലേ (villē) വില്ലുകളേ (villukaḷē)
Acc. വില്ലിനെ (villine) വില്ലുകളെ (villukaḷe)
Dat. വില്ലിന് (villinŭ) വില്ലുകൾക്ക് (villukaḷkkŭ)
Gen. വില്ലിന്റെ (villinṟe) വില്ലുകളുടെ (villukaḷuṭe)
Loc. വില്ലിൽ (villil) വില്ലുകളിൽ (villukaḷil)
Soc. വില്ലിനോട് (villinōṭŭ) വില്ലുകളോട് (villukaḷōṭŭ)
Ins. വില്ലിനാൽ (villināl) വില്ലുകളാൽ (villukaḷāl)

Từ dẫn xuất[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Đọc thêm[sửa]

  • bow trên Wikipedia tiếng Anh.