Bản mẫu:vie-pron/Bảng

Bản mẫu rủi ro cao này đang bị khóa hạn chế sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.
Từ điển mở Wiktionary
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh